Juriidika

Estateguru kasutajatingimused

Viimati uuendatud: 10/10/2022

1. ÜLDIST

1.1. Estateguru on ühisrahastusplatvorm, mida haldab Portaalipidaja. Käesolevad kasutajatingimused reguleerivad Portaali kasutamise tingimusi, sealhulgas Kasutaja Estateguru kasutamisega seonduvaid õiguseid ja kohustusi, Kasutajate omavahelistes suhetes kohalduvaid reegleid ja Kasutaja suhteid Portaalipidaja ning Tagatisagendiga.

1.2. Portaali kaudu laenude võtmiseks või andmiseks tegutseb Portaalipidaja makseagendina makseteenuse osutajale Lemonway, juriidilise isiku kood: 500 486 915, aadress: 8, rue du Sentier 75002 Paris, Prantsusmaa, mis on Prantsuse Usaldusnormatiivide Täitmise Järelevalve ja Kriisilahendusasutuse (ACPR) tegevusloa alusel tegutsev makseasutus. Kasutajaks registreerimisel ja Kasutajakonto kasutamisel nõustub Kasutaja ühtlasi Lemonway kasutajatingimustega, mis on leitavad aadressil https://www.lemonway.com/en/terms-and-conditions/.

1.3. Estateguru eesmärgiks on võimaldada Laenusaajatel ja Investoritel kasutada tehnilisi lahendusi, mille abil saavad Laenusaajad ühisrahastuse põhimõttel Investorilt laenu võtta. Laenu antakse üksnes kinnisvara või kinnisvaraga seotud õiguste tagatisel.

1.4. Estateguru ei anna ega vahenda laenu tarbijale. Laenu võtmiseks peab Laenusaaja sõlmima käesolevates Kasutajatingimustes sätestatud korras Laenulepingu Investoriga. Laenulepingu näol on tegemist Investori ja Laenusaaja vahelise eraldi lepinguga, mis sõlmitakse vastavalt Kasutajatingimustes, Laenu Üldtingimustes ning muudes kohalduvates tingimustes sätestatud õigustele ja kohustustele.

1.5. Kasutajale kohalduvad Estateguru privaatsusreeglid, mis on kättesaadavad siin: https://estateguru.co/home/privacy.

1.6. Kasutajatingimuste punktis 23 määratletud sõnade ja väljendite tähendustest lähtutakse nii Kasutajatingimuste, Kasutajatingimustes viidatud muude lepingute kui ka Portaali kaudu avaldatud muu informatsiooni tõlgendamisel.

1.7. Estateguru poolt osutatud ühisrahastusteenused ei ole kaetud direktiivi 2014/49/EL kohaselt loodud hoiuste tagamise skeemidega.

1.8. Portaali sisu on kaitstud autoriõigustega.

1.9. MEIE VEEBILEHEGA TUTVUMISEL VÕI MEIE TEENUSTE KASUTAMISEL KEHTIVAD JÄRGMISED PIIRANGUD:
1.9.1. Te ei tohi seda veebilehte kasutada muudel ärilistel eesmärkidel peale selle veebisaidi vaatamise, kasutajaks registreerimise, oma Kasutajakonto haldamise, investeeringute tegemise või Portaalis saadaolevate funktsioonide kasutamise selliste funktsioonide seaduspärastel eesmärkidel.
1.9.2. Kohustute mitte kopeerima, alla laadima, salvestama, reprodutseerima, printima ega muul viisil töötlema Portaali sisu olulistes osades või täielikult ilma Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ilma Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te kasutada automaatseid süsteeme ega tarkvara andmete väljavõtmiseks (sealhulgas igasugused veebikaabitsad) või Portaalis tehingute tegemiseks. Vaatamata eeltoodule võite Portaali sisust (nt Kasutajakonto andmed) vajalikus mahus väljavõtteid teha, kui teete seda ainult isiklikuks otstarbeks ja ainult sellises ulatuses, mis on Teile Estateguru teenuste kasutamiseks mõistlikult vajalik.

2. NÕUDED KASUTAJALE

2.1. Estateguru Kasutajaks registreerimisega kinnitab vastava taotluse esitanu, et ta on täies ulatuses kohaselt tutvunud Kasutajatingimustega ning saab neist aru ja nõustub nendega.

2.2. Kasutajaid on kahte eri tüüpi – Investorid ja Laenusaajad. Investoriks võib olla nii juriidiline kui ka füüsiline isik. Laenusaajaks võib olla ainult juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja. Euroopa Liidu õigusest tulenevate kohustuslike nõuete tõttu peab igal Laenusaajal olema ettevõtte tunnuskood (LEI kood). Portaalipidaja võib vahendada Laenusaaja LEI koodi registreerimist vastava teenuseosutaja juures, kuid Laenusaaja katab kõik registreerimisega ja LEI koodi kehtivana hoidmisega seotud kulutused.

2.3. Investoriks või Laenusaajaks võib olla ainult isik, kellel on arvelduskonto Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriregistrisse kantud litsentseeritud krediidiasutuses.

2.4. Füüsilisest isikust Kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane.

2.5. Juriidiline isik võib registreeruda Estateguru Kasutajaks ainult oma füüsilisest isikust esindaja kaudu. Juriidilise isiku esindaja peab olema Estateguru füüsilise isikuna registreeritud Kasutaja enne juriidilise isiku nimel registreerimistaotluse esitamist. Juriidiline isik kohustub tegema kindlaks, et tema nimel avatud kontole on ligipääs ainult juriidilise isiku esindamiseks õigust omaval isikul.

2.6. Juriidiline isik võib Kasutaja olla ainult juhul, kui see juriidiline isik on kantud vastavasse registrisse Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.

2.7. Isik, kes ei vasta ülaltoodud nõuetele, võib Estateguru Kasutajaks olla ainult juhul, kui Portaalipidaja on selleks oma kirjaliku loa andnud. Portaalipidaja võib keelduda isikut Kasutajaks registreerimast oma äranägemisel või esitada Kasutajaks registreerimiseks (sealhulgas Investoriks või Laenusaajaks olemiseks) täiendavaid nõudeid või olemasolevaid nõudeid muuta oma äranägemisel igal ajal.

2.8. Iga Kasutaja kohustub käesolevaga hoidma tema isiku-, kontakt- ja muid andmeid alati ajakohasena, uuendades vastavaid andmeid ise Portaalis või informeerides Portaalipidajat muutustest oma andmetes. Estateguru ei vastuta puuduste eest Kasutaja andmetes.

2.9. Investor ei tohi olla Ameerika Ühendriikide (USA) isik kehtiva USA 1933. aasta väärtpaberiseaduse „S-määruse“, kaubabörside seaduse ja 1986. aasta maksukoodeksi tähenduses, nagu neid õigusakte tõlgendatakse FATCA või vastavate valitsuste vaheliste lepingute alusel koosmõjus 24. juuli 2015. a. FATCA seadusega. Platvormil pakutavaid investeerimisvõimalusi ei ole lubatud pakkuda, müüa või muul moel võõrandada USA isikule või USA isiku huvides. Sättes toodud põhimõtted kohalduvad mutatis mutandis ka Kanada, Austraalia ja Jaapani isikute suhtes.

2.10. Estateguru on kohustatud nõudma igalt Investorilt Sobivuse testi läbimist, mille eesmärk on testida Investori teadmisi ja tema kahju kandmise võimet. Estateguru peab iga Investorit, kes ei ole Sobivuse testi läbinud, mittekogenud investoriks, ja võib piirata mittediskrimineerival moel nende ligipääsu Estateguru teenustele.

3. KASUTAJA IDENTIFITSEERIMINE

3.1. Kasutajaks registreerimisel on taotleja kohustatud sisestama oma e-posti aadressi, valima salasõna ning esitama muud Portaalipidaja nõutud andmed. Estateguru võib ette näha nõudeid vastava Kasutajatunnuse ning salasõna moodustavate tähe- ja/või numbrimärkide kombinatsioonile ning turvalisuse või muudel kaalutlustel nõuda valitud salasõna regulaarset muutmist.

3.2. Kasutajaks registreerimisel peab taotleja esitama kogu Portaalipidaja poolt nõutava informatsiooni ja kõik dokumendid, et Portaalipidaja saaks tuvastada Kasutaja või tema tegelike kasusaajate ja muude seotud isikute isiku, kui see on vajalik. Taotlejal kontot ei registreerita, kui taotleja poolt esitatud dokumendid on kehtetud.

3.3. Portaalipidaja keeldub taotlejale Kasutajakonto loomisest, kui taotleja ja/või temaga seotud isikud on süüdi mõistetud või kahtlustatakse rahapesus, terrorismi rahastamises või pettuses või muus ebaseaduslikus tegevuses. Samuti keeldub Portaalipidaja taotlejale Kasutajakonto loomisest, kui taotleja ja/või temaga seotud isikute suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone.

3.4. Füüsiline isik võib teha tehinguid ise või esindaja kaudu. Juriidiline isik saab teha tehinguid esindaja kaudu. Estateguru ei vastuta mistahes nõuete eest, mida seonduvad juriidilise isiku esindaja tegevusega Portaalis.

3.5. Kasutaja on kohustatud esitama Portaalipidajale tõendeid esindusõiguse kohta Portaalipidaja poolt nõutud vormis. Kasutaja peab teavitama Portaalipidajalt viivitamata, kui tema esindaja esindusõigus on lõppenud või see on ära võetud.

3.6. Kasutaja e-posti aadress ja salasõna on Kasutajale isiklikud ning nende alusel toimub Kasutaja identifitseerimine Portaali sisenemisel ning Portaali kaudu tehingute või muude toimingute tegemisel. Portaalipidaja võib võimaldada Kasutajal kasutada Portaali sisenemiseks sotsiaalmeediasaitide nagu Twitter, LinkedIn või Facebook Kasutajatunnuseid, samuti ID-kaarti, mobiil-ID rakendust või muid turvalisi identifitseerimisvahendeid.

3.7. Kasutaja ei tohi jagada oma Kasutajatunnust ega parooli kolmandate isikutega. Portaalipidajal on õigus eeldada, et Kasutajatunnust ja parooli kasutaval isikul on seadusest või lepingust tulenev õigus Kasutaja nimel tehingute tegemiseks, ning Portaalipidaja ei vastuta Kasutajakonto autoriseerimata kasutamise eest, mis on põhjustatud Kasutaja või kolmandate isikute tegevuse või tegevusetusega. Portaalipidaja võib Kasutaja õiguseid piirata või keelduda Kasutaja juhiste järgimisest muu hulgas juhul, kui Portaalipidaja hinnangul on oht, et Kasutaja Kasutajatunnus ja salasõna on sattunud kolmanda(te) isiku(te) valdusesse.

4. KASUTAJAKONTO

4.1. Igal Kasutajal on isiklik Kasutajakonto. Kasutajal võib füüsilise isikuna olla ainult üks Kasutajakonto ja üks Kasutajakonto iga juriidilise isiku kohta, keda Kasutaja esindab.

4.2. Rohkem kui üht Kasutajakontot omavatel Kasutajatel on keelatud kasutada Estateguru poolt pakutavaid soodustusi ja eripakkumisi (boonusintressid jm) rohkem kui korra, v.a. kui Portaalipidaja on selle reegli osas erandi teinud. Portaalipidajal on lubatud blokeerida või sulgeda rohkem kui ühe Kasutajakonto avanud Kasutaja Kasutajakontod ja nõuda tagasi kõik boonused või muud eripakkumised, mille Kasutaja on saanud mitme Kasutajakonto avamise tõttu.

4.3. Lisaks muudele andmetele saab Kasutaja Kasutajakontolt informatsiooni oma investeerimiseks vabade vahendite kohta. Portaalipidaja hoiab Kasutajate poolt üleantud rahalisi vahendeid eraldi iseenda rahalistest vahenditest. Portaalipidaja ei arvesta ning Kasutajale ei kuulu tasumisele intressi Kasutajakontol olevate rahaliste vahendite pealt. Portaalipidaja võib maksekontode haldamiseks ja Kasutajakontol olevate vahendite arvelt tehingute tegemiseks kaasata kolmandast isikust makseteenuse osutaja, mispuhul Kasutajat teavitatakse sellest.

4.4. Kasutaja võib tema poolt valitud summas oma Kasutajakontole kanda vahendeid eesmärgiga kasutada neid vahendeid tehingute tegemiseks, kasutades maksekorralduses Portaalipidaja poolt avaldatud andmeid. Kui mujal Kasutajatingimustes ei ole teisiti sätestatud, siis võib Kasutaja oma Kasutajakontol nähtuva positiivse kontojäägi igal ajal välja võtta, andes Portaalipidajale vastavad juhised. Kui Kasutaja on saanud boonusena rahalisi vahendeid, mis on ette nähtud Portaalis investeeringute tegemiseks (näiteks soovitusboonus), ei saa neid vahendeid välja võtta ja neid ei kanta Kasutaja arvelduskontole. Portaalipidaja või kolmandast isikust makseteenuse osutaja võib omal äranägemisel sätestada piiranguid või lisatingimusi minimaalsele ja maksimaalsele summale, mis Kasutaja Kasutajakontol võib olla. Krediidiasutused või makseteenuse osutajad võivad sätestada piiranguid ja lisatingimusi Kasutajakontol olevate vahendite käsutamisele, mille eest Portaalipidaja ei vastuta.

4.5. Kui Kasutaja on teinud tehingu, broneeritakse vajalikus ulatuses Kasutajakontol kajastatud Kasutaja rahaliste vahendite positiivne jääk kuni tehingust tuleneva või selle alusel tehtava makse tegemiseni ning vastavate rahaliste vahendite arvelt ei saa Kasutaja teha muid tehinguid ega neid rahalisi vahendeid välja võtta.

4.6. Kasutajakontole kantud rahalisi vahendeid saab kasutada Kasutaja nimel tehingute ja toimingute tegemiseks kooskõlas Kasutajatingimustega. Sealhulgas võib Portaalipidaja igal ajal kasutada vastavaid rahalisi vahendeid Kasutaja võlgnevuste kustutamiseks teiste Kasutajate, kolmandate isikute või Portaalipidaja ees.

4.7. Kasutaja poolt Kasutajakontole rahaliste vahendite ülekandmine peab toimuma Kasutaja nimel avatud maksekontolt. Kanded Kasutaja Kasutajakontole kolmanda isiku maksekontolt ei ole lubatud.

4.8. Kasutaja ei tohi jagada või muul moel muuta, pantida või käsutada oma konto kasutamise õigusi mistahes muudele kolmandatele pooltele, sealhulgas teistele Portaalis registreeritud Kasutajatele. Kasutaja ei tohi avaldada oma isikukoodi, salasõna või muid kontole juurdepääsu meetmeid kolmandale poolele ilma Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Portaalipidaja ei vastuta Kasutaja poolt teise Kasutaja või kolmanda poole poolt Kasutaja konto kaudu teostatud toimingute ja tehingute ning nendega kaasnevate tagajärgede eest.

5. PROJEKTIDE RAHASTAMINE

5.1. Estateguru kaudu võib Laenusaaja oma Projektile rahastamist taotleda ainult juhul, kui Laenusaaja on valmis andma tagatiseks kinnisvara või kinnisvaraga seotud õiguse.

5.2. Laenusaajana saab laenu taotleda ainult isik, kelle isikusamasus on Portaalipidaja poolt tuvastatud Portaalipidaja nõutud korras. Portaalipidajal on õigus läbi viia kõiki Laenusaaja maine ja krediidiriski hinnanguid, mida Portaalipidaja peab vajalikuks. Portaalipidaja võib keelduda Laenutaotluse avaldamisest omal äranägemisel ilma, et peaks selgitama keeldumise põhjuseid.

5.3. Laenu saab anda ainult Investor. Portaalipidaja võib oma äranägemisel mitte lubada Kasutajal laenu anda või näha laenu andmiseks ette täiendavaid tingimusi.

5.4. Laenu andmiseks sõlmivad Kasutajad Portaali vahendusel Laenulepingu vastava Laenusaajaga. Laenusaaja sõlmib Laenulepingu iga Investoriga eraldi ning iga Investor võib sõlmida Laenusaajaga ühe või mitu Laenulepingut. Kui Investor rahastab ühte Projekti mitu korda, sõlmitakse iga rahastamise kohta eraldi Laenuleping. Laenulepingule kohalduvad Laenutaotluse osaks olevad Laenu põhitingimused ja Estateguru Laenu üldtingimused.

5.5. Laenusaaja peab täitma Portaalis kõik asjakohased taotlused. Portaalpidaja võib nõuda, et lisaks taotlusele peab laenu taotleja esitama Projekti kohta äriplaani, eelarve, Projekti esemeks oleva kinnisasja kohta sõltumatu hindaja poolt koostatud hindamisakti, tõendid oma maksevõime kohta ning muud Portaalipidaja poolt igakordselt nõutavad andmed ja tõendid. Portaalipidaja võib nõuda Laenusaajalt mis tahes teavet või dokumente, et tagada teabe avaldamise kohutuse nõuetekohane täitmine seoses vastava Laenutaotlusega.

5.6. Saanud laenutaotluse, kontrollib Portaalipidaja taotluses esitatud andmeid omal äranägemisel, sealhulgas hindab vastava Projekti sobivust Portaalis avaldamiseks ning taotluse esitaja maksevõimet tema poolt esitatud andmete põhjal ja muude Portaalipidaja hinnangul asjakohaste andmete põhjal. Portaalipidaja võib teha päringuid kolmandatele isikutele, asjakohastesse registritesse ja kasutada muid allikaid Laenusaaja taotluse hindamise eesmärgil andmete kogumiseks. Enne Projekti Portaalis avaldamist võib Portaalipidaja tellida laenutaotluse esitaja kulul tagatiseks pakutava(te) kinnisasja(de) hindamisakti(d) kinnisvara hindamisega tegelevalt isikult.

5.7. Kui Portaalipidaja leiab, et esitatud taotlus on Estateguru jaoks vastuvõetav, palutakse taotluse esitajal täita ning kinnitada Projekti rahastamiseks Portaalipidajaga kokku lepitud tingimustel Laenutaotlus. Portaalipidaja võib teha täidetud ja kinnitatud Laenutaotluse kättesaadavaks kõikidele Kasutajatele. Portaalipidaja võib omistada vastavale Laenutaotlusele omal äranägemisel riskikategooria.

5.8. Pärast Sünditseerimisperioodi algust võib Portaalipidaja aktsepteerida Laenusaaja Laenutaotluses tehtud muudatusi ja teavitada Investoreid vastavatest muudatustest Sünditseerimisperioodi jooksul, kui sellised muudatused ei mõjuta Investorite tagatispositsiooni.

5.9. Portaalipidajal on õigus igal ajal aktsepteerida lisatagatiste, näiteks isiklike käenduste või garantiide asendamist, tingimusel, et Investorile antakse võimalus oma investeeringust taganeda. Laenu põhitagatisena panditud vara(de) muutmine Sünditseerimisperioodi ajal ei ole lubatud.

6. LAENULEPINGUTE SÕLMIMINE

6.1. Laenulepingu sõlmimine toimub Laenusaaja poolt Laenutaotluse esitamise ning vastavat Laenulepingut sõlmida sooviva Investori poolt sellele Laenutaotlusele nõustumuse andmise teel järgmiselt:
6.1.1. Laenusaaja täidab Portaalipidajaga kokku lepitud tingimustel Laenutaotluse ning kinnitab selle Kasutajatingimuse punktis 9 kirjeldatud korras;
6.1.2. Laenutaotlus lõpeb, kui Sünditseerimisperioodi lõppemise hetkeks ei anna antud laenu(de) koondsumma kokku vähemalt Finantseeringu miinimumsummat. Portaalipidajal on õigus vähendada Laenutaotluses näidatud Finantseeringu miinimumsummat kuni Sünditseerimisperioodi lõpuni;
6.1.3. Portaalipidajal on õigus pikendada algset Sünditseerimisperioodi kuni 14 (neljateistkümne) kalendripäeva võrra ja vastav pikendamine ei mõjuta enne sellist pikendamist sõlmitud mistahes Laenulepingu(te) kehtivust;
6.1.4. Laenutaotlusele võib nõustumuse anda Investor Portaalipidaja poolt selleks ette nähtub tehnilise lahenduse kaudu (kinnitusnupp, SMS-kinnitus, või muu sarnane lahendus või nende kombinatsioon). Nõustumuse andmiseks peab Investori kontol olema vabu rahalisi vahendeid vähemalt summas, mille ulatuses Investor soovib laenu anda;
6.1.5. nõustumuse andmisega on Investor õiguslikult seotud Laenusaajaga sõlmitud Laenulepinguga ning Investori poolt nõustumuses märgitud summa arvatakse maha Investori Kontolt. Investoril tekivad kõik Estateguru Laenu Üldtingimustes sätestatud laenuandja õigused ja kohustused. Laenutaotlusele antud nõustumusest ei saa taganeda, välja arvatud kui ilmnevad erakorralised asjaolud, millest tulenevalt Portaalipidaja või Laenusaaja peavad taganemisega nõustuma;
6.1.6. Laenusumma ühe Laenulepingu kohta:
6.1.6.1. ei või olla väiksem kui 50 eurot; ning
6.1.6.2. ei või ületada Finantseeringu maksimumsummat.

6.2. Kui Sünditseerimisperioodi lõppemisel jääb antud laenu(de) koondsumma alla Finantseeringu miinimumsumma, siis Laenulepingud lõppevad ja Portaalipidaja tagastab rahalised vahendid Investorite Kasutajakontodele.

6.3. Juhul, kui nõutav summa Sünditseerimisperioodil kokku saadakse, võib Portaalipidaja laenusumma Laenusaajale välja maksta tingimusel, et kõik väljamaksmise eeltingimused on Laenusaaja poolt Portaalipidajat rahuldavatel tingimustel täidetud. Laenusumma makstakse Laenusaaja poolt näidatud arvelduskontole välja alles pärast Kasutajatingimustes, samuti Laenulepingus ja/või muudes Portaalipidaja ja Laenusaaja vahelistes lepingutes toodud toimingute teostamist. Portaalipidaja võib kanda laenusumma kontole (nt notari deposiidikontole, tingdeposiidikontole jne), kus laenusummat hoitakse kuni Laenusaaja täidab kõik tingimused, mis on vajalikud laenu väljamaksmiseks Laenusaajale (konto, kus laenusummat hoitakse enne selle väljamaksmist Laenusaajale, valitakse Portaalipidaja äranägemisel). Portaalipidaja võib vastavalt Kasutajatingimustele kohaldatavad tasud ja kulud laenusummast maha arvestada enne laenusumma Laenusaaja pangakontole või deposiitkontole kandmist.

6.4. Laenutaotlusele antud nõustumuse järgselt koostab Estateguru pdf-vormingus Laenulepingu ärakirja (mis võib koosneda ühest või mitmest pdf-vormis olevast dokumendist), mis saadetakse e-posti teel või tehakse muul viisil Investorile ja Laenusaajale Portaalis kättesaadavaks.
6.5. Laenusaajale tehakse Investoritega sõlmitud Laenulepingud kättesaadavaks pärast Sünditseerimisperioodi lõppemist eeldusel, et Laenutaotlus aktsepteeriti Investorite poolt vähemalt vastavas Laenutaotluses märgitud Finantseeringu miinimumsummas.

7. AUTO INVEST

7.1. Investor võib Laenulepinguid sõlmida ka selliselt, et aktiveerib Auto Invest aplikatsiooni.

7.2. Investori Kasutajakontol peab olema piisavalt vahendeid, et võimaldada Laenulepingute sõlmimist Investori poolt valitud kriteeriumitele vastavalt. Auto Invest ei investeeri Kasutajakontol olevatest vabadest rahalistest vahenditest rohkem.

7.3. Auto Invest aplikatsiooni aktiveerimisega volitab Investor Portaalipidajat astuma (Investori esindajana) Laenulepingutesse automaatselt kui Laenutaotlus vastab Investori poolt Kasutajakontol valitud kriteeriumitele.

7.4. Portaalipidaja käsutab Kasutajakontol olevaid rahalisi vahendeid summas, mille Investor on Auto Invest aplikatsioonis investeeringu summana määratlenud.

7.5. Kui Portaalis avaldatakse uus Projekt, on Auto Invest aplikatsiooni kasutavatel Investoritel, vastavalt Projekti vastavusele Investorite poolt määratletud tingimustele, prioriteet ja neil võimaldatakse automaatselt Projekti investeerida enne manuaalselt investeerida soovivaid Investoreid. Vaatamata sellele ei ole kõikidele Projektile vastavad kriteeriumid seadnud Investoritele Auto Invest vahendusel investeerimise võimalus alati tagatud, sest aplikatsioon järjestab ja randomiseerib Auto Invest vahendusel tehtavaid investeeringud järgneval moel:
7.5.1. esmalt, Investorid, kes on seadnud lubatud miinimumsumma ehk €50 investeeringu summaks;
7.5.2. teiseks, Investorid, kes on seadnud investeeringu summaks summa, mis on suurem kui lubatud miinimumsumma €50.
7.6. Juhul kui Auto Invest kasutavate Investorite investeeringute kogusumma on suurem kui Projekti jaoks taotletud laenu summa:
7.6.1. ja kui kõik Auto Invest kasutavad Investorid on pakkunud üksnes investeeringu miinimumsumma €50, võib Portaalipidaja Projekti jaoks Laenulepingute sõlmimiseks teha nende Investorite seast juhuvaliku; või
7.6.2. kui mõned Auto Invest kasutavad Investorid on pakkunud investeeringu miinimumsumma €50, kuid ülejäänud Investorid on pakkunud rohkem kui €50, sõlmivad Laenulepingud kõik €50 pakkunud Investorid ning laenusummast üle jääv osa jagatakse rohkem kui €50 pakkunud Investorite vahel proportsionaalselt; teatud juhtudel võib see viia tulemuseni, et Investori investeeringu lõppsumma on alla €50;
7.6.3. kui kõik Investorid on pakkunud rohkem kui investeeringu miinimumsumma €50, sõlmivad Laenulepingud kõik Investorid, kusjuures Investori investeeringu lõppsumma kujuneb proportsionaalse jaotuse alusel; teatud juhtudel võib see viia tulemuseni, et Investori investeeringu lõppsumma on alla €50.

7.7. Portaalipidaja saadab e-posti teel (Investori Kasutajakontoga seotud e-posti aadressile) Investorile teateid, milles informeerib Investorit Auto Invest kaudu Investori nimel sõlmitud Laenulepingutest.

7.8. Portaalipidaja jätab endale õiguse lõpetada Investorile Investeerimisstrateegiate kasutamise võimaldamine igal ajal vastavalt enda äranägemisele või piirata teatud Auto Invest funktsioonide või seadete kasutamist.

8. JÄRELTURG JA INSTANT EXIT

8.1. Estateguru võib pakkuda Kasutajatele funktsiooni, mille vahendusel Investor saab loovutada nõude teisele Portaali Kasutajale, v.a Kasutajale, kelle vastu on nõue suunatud, sõlmides loovutamislepingu Portaali vahendusel. Portaalipidajal on õigus funktsiooni pakkumine igal ajahetkel peatada või lõpetada vastavalt oma äranägemisele. Portaalipidaja võib piirata funktsiooni kasutamist ka valikuliselt, sh kuid mitte ainult üksnes teatud riikidest pärit isikutele.

8.2. Loovutatava nõude miinimumsummaks on 50 eurot. Portaalipidaja võib kehtestada piiranguid loovutatava nõude hinnale, nt piirata seda, kui suure allahindlusega või juurdehindlusega võib loovutaja oma nõuet loovutada.

8.3. Loovutamislepingu sõlmimiseks esitab Investor oma konto kaudu ettepaneku, milles märgitakse nõude loovutamise põhitingimused, sh:
8.3.1. loovutatava nõude suurus;
8.3.2. loovutatava nõude hind.

8.4. Loovutamislepingu sõlmimise ettepanek on Portaalis aktiivne kuni 7 päeva, mille jooksul saavad teised Investorid anda oma nõustumuse ettepaneku suhtes. Kui 7 päeva jooksul ei ole ükski teine Investor oma nõustumust ettepanekule kinnitanud, siis vastav ettepanek deaktiveeritakse automaatselt ning sellele loovutamislepingu sõlmimise ettepanekule ei ole võimalik enam nõustumusi anda. Loovutamislepingu sõlmimise ettepanek deaktiveeritakse automaatselt ka juhul, kui pärast loovutamislepingu sõlmimise ettepaneku avaldamist Portaalis tehakse loovutajale nõude aluseks oleva Laenulepingu alusel mistahes väljamakseid, nt intressimakseid või põhiosa tagasimakseid.

8.5. Loovutamisleping loetakse sõlmituks peale vastava nõustumuse kinnitamist loovutuse saaja poolt Kasutajatingimuste punktis 9 sätestatud korras.

8.6. Enne nõustumuse andmist tagab Portaalipidaja Investorile võimaluse tutvuda Laenulepingu põhitingimustega ja muu Laenulepinguga seotud dokumentatsiooniga ulatuses, mis on vajalik nõustumuse andmiseks.

8.7. Nõustumuse andmisega ja loovutamislepingu sõlmimisega väljendab Kasutaja tahet olla nõude aluseks oleva Laenulepinguga õiguslikult seotud.

8.8. Loovutamislepingu sõlmimiseks võib nõustumuse anda Kasutaja, kelle Kasutajakontol on vabu rahalisi vahendeid vähemalt summas, mis vastab pakkumuses määratud nõude hinnale. Portaalipidaja debiteerib pärast loovutamislepingu sõlmimist nõude ostnud Investori Kasutajakontot ning krediteerib nõude loovutanud Investori Kasutajakontot loovutatava nõude hinnale vastavas ulatuses.

8.9. Pärast nõude loovutamist on Portaalipidajal õigus pidada kinni teenustasu nii loovutajalt kui loovutuse saajalt vastavalt Hinnakirjale.

8.10. Portaalipidaja teavitab Laenusaajat nõude loovutamisest Portaali kaudu vastavalt Kasutajatingimuste punktis 13 kehtestatud korrale.

8.11. Loovutamislepingu sõlmimisega lähevad nõude omandajale üle kõik nõude müünud Investori kasuks sõlmitud lisaintressi kokkulepped.

8.12. Sama nõuet võib loovutada maksimaalselt üks kord kuus, s.t. nõude omandaja võib nõude edasi loovutada teisele Investorile vähemalt 30 päeva möödumisel alates nõude omandamisest.

8.13. Portaalipidaja või selleks määratud teenuseosutaja võib pakkuda Investoritele võimalust müüa kogu portfell või osa sellest Portaalipidajale või teenuseosutajale (Instant Exit). Investoreid hoiatatakse käesolevaga, et Instant Exit võimalus ei pruugi olla saadaval või ei pruugi olla saadaval kõigi laenude jaoks või ei pruugi olla saadaval ulatuses, milles Investor sooviks oma investeeringust väljuda. Instant Exit’i korral müüb Investor oma investeeringu Portaalipidajale või teenuseosutajale allahindlusega, mis võib olla märkimisväärne. Investorid teadvustavad, et reeglina ei saa nad oma investeeringust väljuda ning peavad ootama kas laenu täielikku tagastamist või laenusumma ja intresside edukat sissenõudmist sissenõudmismenetlus(t)e käigus.

8.14. Käesolevas punktis 8 ja poolte vahel sõlmitavas loovutamislepingus reguleerimata küsimustele kohalduvad Kasutajatingimuste sätted, sh maksehäiretele, tagatise realiseerimisele, Portaalipidaja volitustele, Vaidluste lahendamisele ja muude küsimuste reguleerimiseks kehtestatud sätted.

9. TEHINGUTE KINNITAMINE ESTATEGURUS

9.1. Tehingu või muu toimingu, sealhulgas Laenutaotluse ning sellele antava nõustumuse, peab Kasutaja Portaalipidaja poolt ettenähtud juhtudel kinnitama Kasutajale omistatud salasõna igakordse sisestamisega või muul Estateguru poolt ettenähtud viisil. Vastava kinnitamisega avaldab Kasutaja tagasivõtmatut tahet olla kinnitatud tehingu või toiminguga seotud.

9.2. Portaalipidaja poolt täpsustatud juhtudel peab Kasutaja Estateguru kasutamisega seonduva tehingu, kokkuleppe või toimingu kinnitama kirjalikult või notariaalselt kinnitatud vormis.

10. MAKSETE TEGEMISE JA ARVESTAMISE KORD

10.1. Käesolevas peatükis sätestatud maksete tegemise ja arvestamise kord kohaldub kõikidele Estateguru kaudu tehtud tehingutele ja toimingutele.

10.2. Kui Kasutaja peab täitma mistahes rahalise kohustuse, peab Kasutaja kontol hiljemalt selle rahalise kohustuse sissenõutavaks muutumise päeval (või Kasutajatingimustes sätestatud juhtudel hiljemalt vastava rahalise kohustuse võtmise päeval) olema vastava kohustuse täitmise otstarbel vabu rahalisi vahendeid vähemalt summas, mis on võrdne vastava rahalise kohustuse täies ulatuses täitmiseks vajaliku rahasummaga.

10.3. Kui Laenusaaja peab täitma rahalise kohustuse mitmele Investorile samaaegselt ning selle Laenusaaja kasutajakontol puuduvad vabad rahalised vahendid kõikide rahaliste kohustuste täitmiseks täies ulatuses, kuuluvad kasutajakontol olevad ebapiisavad rahalised vahendid nende rahaliste kohustuste täitmiseks kõikidele vastavatele Investoritele proportsionaalselt suhtega, mille Investori poolt antud laenusumma tagastamata jääk moodustab selle Projekti rahastamiseks sõlmitud kõikide Laenulepingute laenusummade tagastamata kogujääki. Kui eelkirjeldatud rahalised kohustused on muutunud sissenõutavaks erineval ajal, lähtutakse võlgnetavate kohustuste täitmise arvestamise järjestamisel Estateguru laenu üldtingimustes kirjeldatud ebapiisavate maksete tegemise järjekorrast ning vastavate kohustuste sissenõutavaks muutumise kronoloogilisest järjestusest.

10.4. Etappide kaupa sõlmitavad laenulepingud (etapilised laenud) võivad olla tagatud ühe tagatisvaraga. Portaali kasutavad Investorid nõustuvad ja aktsepteerivad ebasoodsat olukorda, mis tekib laenu ja tagatisvara väärtuse suhte suurenemisest järgmiste etappide väljastamisel, kuna selline laenu ja tagatisvara suhte suurenemine on etapiviisiliste laenude rahastamise puhul tavaline.

10.5. Investorid mõistavad, et tagatisvara väärtus võib aja jooksul väheneda Portaalipidajast mitteolenevatel põhjustel, näiteks nagu muutused kinnisvaraturul, ning Portaalipidaja ei vastuta selliste muutuste eest, sealhulgas Investoritele Projekti kirjelduses esitatud laenu ja tagatisvara väärtuse suhte muutumise eest.

10.6. Kasutaja ei või täita tema poolt võlgnetavaid rahalisi kohustusi tasaarvestamise teel või teha maksmisele kuuluvatest summadest kinnipidamisi või muid mahaarvamisi ilma Portaalipidaja eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta.

10.7. Laenulepingutest tulenevate rahaliste kohustuste (eelkõige põhisumma ja intressimaksete tagastamise) täitmisega kuni 3 kalendripäeva viivitamist ei peeta Kasutaja poolt tema kohustuste rikkumiseks.

11. PORTAALIPIDAJA JA TAGATISAGENDI ÕIGUSED MAKSEHÄIRETE JA MUUDE RIKKUMISTE KORRAL

11.1. Kui Laenusaaja ei täida õigeaegselt Laenulepingust, Kasutajatingimustest või muust Laenudokumendist tulenevat mistahes kohustust või kui esineb alus Laenulepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, võib Portaalipidaja ja/või Tagatisagent Investori(te) ja/või oma nimel teha Võlgniku kulul, mistahes toiminguid ning samme, mida Portaalipidaja ja/või Tagatisagent peab oma äranägemisel vajalikuks või soovitavaks, et saavutada vastava kohustuse täitmine ja/või Laenulepingu ülesütlemine või muu õiguskaitsevahendi kasutamine.

11.2. Muu hulgas võib Portaalipidaja ja/või Tagatisagent oma äranägemisel:
11.2.1. saata Võlgnikule meeldetuletusi, saldoteatisi ning hoiatusi (sealhulgas pankrotihoiatusi);
11.2.2. edastada Võlgniku kohta andmeid kolmandatele isikutele Estateguru privaatsusreeglites sätestatud korras;
11.2.3. algatada kohtu- või vahekohtumenetlus, täite-, pankroti või muud maksejõuetusmenetlus seaduses sätestatud korras ja kooskõlas Kasutajatingimustega, sealhulgas osaleda vastavas menetluses Investori esindajana ja Investori nimel;
11.2.4. piirata Võlgniku õigusi Estateguru Portaali kasutamisel;
11.2.5. laenuleping erakorraliselt üles öelda Laenulepingus sätestatud või seaduses toodud muul alusel;
11.2.6. korraldada tagatise realiseerimine seaduses ja vastavas tagatiskokkuleppes sätestatud korras või võtta Investorite huvides otseselt või kaudselt üle kontroll tagatisvara üle;
11.2.7. juhul, kui Portaalipidaja ja/või Tagatisagent võtab Investorite huvides tagatisvara üle otsese või kaudse kontrolli, nõuda Laenusaajalt hüvitisena välja kõik kulud, mis on seotud Portaalipidaja ja/või Tagatisagendi poolt tagatisvara üle kontrolli võtmise ja haldamisega, ning need kulud sissenõudmise tulemist kinni pidada;
11.2.8. nõuda ja saada Laenusaajalt kõiki tagatistega seotud dokumente ja/või kõiki tagatisvara juurde kuuluvaid või tagatisvara sihtotstarbelist kasutamist võimaldavaid päraldisi, samuti nõuda tagatisvara teenindamiseks vajalike lepingute üleandmist (näiteks elektri-, side- ja muud kommunaalteenused);
11.2.9. loobuda viivise ja/või hüvitise nõudmisest, kui see on Portaalipidaja hinnangul vajalik, et saavutada laenusumma ja intressimaksete tagasimaksmine Investoritele;
11.2.10. müüa Investorite ja/või enda nimel Sissenõutavaid nõudeid viimaste sissenõudmise ja/või muu täitmistoimingu ajal juhul, kui see on Portaalipidaja hinnangul Investorite huvides ja teavitada Investoreid ja Võlgnikku Investorite nimel Sissenõutavate nõuete loovutamisest.

11.3. Kasutajaks registreerimisega annab iga Kasutaja Portaalipidajale ja Tagatisagendile juhise, nõusoleku ja edasivolitamise õigusega volituse Kasutaja nimel ja tema esindajana teha käesolevas peatükis kirjeldatud toiminguid ja samme omal äranägemisel, sealjuures võib Portaalipidaja ja Tagatisagent vastavate toimingute ja sammude tegemiseks kasutada kolmandaid isikuid.

11.4. Portaalipidaja või Tagatisagent võib enda nimel nõuda käesolevas peatükis kirjeldatud toimingute tegemisel võla sissenõudmiskulude täielikku hüvitamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

11.5. Portaalipidajal on õigus nõuda trahve, tasusid ja kulusid, mis on tekkinud Laenusaaja poolt lepinguliste kohustuste rikkumise ja/või sissenõudmistoimingute tagajärjel. Lisaks on Portaalipidajal õigus pidada kinni 50% viivisest, et hüvitada oma kulud, mis tulenevad Investori nimel Laenusaaja rahaliste kohustuste sissenõudmisest.

11.6. Portaalipidaja või Tagatisagent edastab Investorile ja võlgnikule vastavasisulise loovutamisteate Kasutajatingimuste punktis 13 (Teadete edastamine) sätestatud korras, loetakse kõik vastava Projekti rahastamisega seotud Laenudokumentidest tulenevad ja Sissenõutavad nõuded võlgniku vastu automaatselt loovutatuks loovutamisteates täpsustatult kas Portaalipidajale või Tagatisagendile. Vastavad nõuded loetakse loovutatuks hetkest, mil Kasutajatingimuste punkti 13.2 kohaselt on loovutamisteade adressaadi poolt kätte saadud.

11.7. Loovutamisteate võib edastada, kui: (i) Laenusaaja ei ole tagastanud laenu põhisummat kokkulepitud maksetähtajaks; või (ii) vastava Projekti rahastamiseks sõlmitud Laenuleping(ud) on erakorraliselt üles öeldud. Sellise loovutamise eesmärk on võimaldada Portaalipidajal ja/või Tagatisagendil asuda võlausaldaja positsioonile Sissenõutavate nõuete osas ning osaleda enda nimel Sissenõutavate nõuete sissenõudmismenetlustes või -toimingutes ja/või muudes sundtäitmise toimingutes, näiteks nagu Sissenõutavate nõuete müügitehing.

11.8. Loovutamise järgselt tegutseb Portaalipidaja ja/või Tagatisagent loovutatud nõuete osas jätkuvalt Investori(te) huvides (olles muu hulgas õigustatud tegema mistahes toiminguid ja samme, mida on kirjeldatud käesolevas peatükis) ning kannab Sissenõutavate nõuete sissenõudmise ja/või sundtäitmise tulemusel saadud rahalised vahendid vastava(te) Investori(te) kasutajakontodele (olles enne maha arvestanud ja tasunud kõik vastavate toimingutega seotud kulud ja tasud).

12. TAGATISAGENT

12.1. Kõik tagatis(ed) tuleb seada Tagatisagendi kasuks. Tagatisagendi funktsiooni täidab Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368), mis on Portaalipidaja poolt selleks määratud. Tagatisagendi funktsiooni võib täita mõni muu Portaalipidaja poolt selleks määratud või asutatud äriühing.

12.2. Tagatisagent hoiab tagatud laenuga seoses antud tagatisi Investori(te) huvides enda nimel ning teeb vastavate tagatistega seonduvaid toiminguid ja tehinguid vastavalt Portaalipidaja enda ja/või Investori(te) nimel antud juhistele käesolevate Kasutajatingimuste alusel ning vastava laenuga seonduvate Laenudokumentide alusel.

12.3. Kui Tagatisagendile on Laenuandja ja/või Portaalipidaja jaoks laekunud mistahes sissenõudmis- või nõuete sundtäitmise eesmärgil tehtud muude toimingute (sealhulgas tagatise realiseerimise) tagajärjel rahalised vahendid, kannab Tagatisagent vastavad rahalised vahendid Portaalipidajale (olles enne maha arvestanud ja tasunud kõik tema poolt kantud ja/või arvestatud vastavate toimingutega seotud kulud ja tasud), kes kannab vastavad laekumised asjakohases ulatuses Investori(te) kasutajakontodele. Eeltoodu kohaldub ka olukorras, kus Tagatisagent on vastavaid sissenõudmis- või nõuete sundtäitmise eesmärgil tehtud muid toiminguid teinud Estateguru laenu üldtingimustes ja/või vastavas tagatise seadmise kokkuleppes sätestatud paralleelkohustuse kokkuleppest tuleneval alusel.

12.4. Tagatisagent hoiab Portaalipidajale ülekantavaid rahalisi vahendeid omavahenditest eraldi Euroopa Majanduspiirkonna riigis tegevusluba omava panga pangakontol.

12.5. Tagatisagendil ega Portaalipidajal pole kohustust maksta Investoritele intressi tagasi makstud või tagasi nõutud summadelt summa laekumise ja Investori Kasutajakontole väljamaksmise vahelise ajaperioodi kohta.

13. TEADETE EDASTAMINE

13.1. Kasutaja nõustub, et kõik Estateguru kasutamisega seonduvad teda puudutavad teated edastatakse Postkasti ja/või e-posti kaudu, kaasa arvatud õiguslikke tagajärgi omavad teated. Eeltoodu hõlmab muu hulgas Laenulepingu ja muude Laenudokumentide alusel või nendega seotud teateid. Portaalipidaja ja Tagatisagent võivad omal äranägemisel edastada Kasutajale teateid ka muul viisil kui Postkasti ja/või e-posti kaudu kasutades selleks Kasutaja poolt Kasutajaks registreerimisel Estategurus sisestatud kontaktandmeid või Kasutaja poolt peale Kasutajaks registreerimist Estategurus salvestatud kontaktandmeid.

13.2. Postkasti ja/või e-posti kaudu e-posti aadressile edastatud teated, mis tehakse Portaalipidaja poolt Kasutajale kättesaadavaks, loetakse adressaadiks oleva Kasutaja poolt kättesaaduks ja kinnitatuks 24 tunni möödumisel vastava teate väljasaatmisest.

14. KASUTAJATINGIMUSTE JA LAENUDOKUMENTIDE MUUTMINE

14.1. Portaalipidaja võib Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta ning vastavad muudatused jõustuvad hetkest, mil need on Portaalis avaldatud. Portaalipidaja võib omal äranägemisel nõuda Kasutajatingimuste kinnitamist Kasutaja poolt.

14.2. Kui Investorid ja/või Laenusaajad soovivad juba sõlmitud Laenulepingut muuta, peab Laenulepingu muutmise osas läbirääkimisi Portaalipidaja ja/või Tagatisagent, kes tegutseb Investori esindajana ja huvides. Portaalipidaja või Tagatisagent võib allkirjastada muudetud lepingu Investorite esindajana ühel või mitmel järgneval moel::
14.2.1. pikendada mistahes maksetähtaegasid kuni kaheteistkümne (12) kuu võrra;
14.2.2. pikendada osaliselt või täies ulatuses laenu põhiosa esialgset tagastamistähtaega enam kui 12 (kaheteistkümne), aga mitte rohkem kui 18 (kaheksateistkümne) kuu võrra eeldusel, et samaaegselt suurendatakse vastava laenu intressimäära vähemalt 4 (nelja) protsendi võrra aastas ja pikendada osaliselt või täies ulatuses laenu põhiosa esialgset tagastamistähtaega enam kui 18 (kaheksateistkümne), aga mitte rohkem kui kahekümne nelja (24) kuu võrra eeldusel, et samaaegselt suurendatakse vastava laenu intressimäära täiendavalt 2 (kahe) protsendi võrra aastas;
14.2.3. suurendada intressi- ja/või viivisemäära;
14.2.4. muuta tagasimakse- või intressimaksegraafikut;
14.2.5. vähendada või loobuda viivisemäärast ja/või intressist;
14.2.6. anda täiendavaid tähtaegasid mistahes mitterahaliste kohustuste rikkumiste kõrvaldamiseks ja/või heastamisteks;
14.2.7. pikendada vastava(te) tagatis(t)e seadmise tähtaega (a) kuni 10 tööpäeva; või (b) pikendada vastava(te) tagatis(t)e seadmise tähtaega enam kui 10 tööpäeva võrra kuni 3 (kolme) kuuni tingimusel, et Investorite jaoks on tagatud viimati nimetatud pikendatud perioodi eest intress vastavalt Laenulepingule;
14.2.8. nõustuda tagatise eseme asendamise või täiendamisega või lisatagatise andmisega kui Portaalipidaja hinnangul ei kahjusta see oluliselt Investori huve; või
14.2.9. teha mistahes muid muudatusi ja anda Laenusaajale Laenudokumentide täitmise viisi kohta igakordseid juhiseid või anda nõusolekuid Laenudokumentide tingimustest kõrvalekaldumiseks, kui vastavad muudatused, juhised või kõrvalekaldumised on tehnilist laadi, tehtud vigade parandamise eesmärgil või kui need ei kahjusta oluliselt Investori huve või on vajalikud võimaliku rahalise riski ja/või kahju vältimiseks või vähendamiseks Investori(te)le.

14.3. Laenule rakendatavat intressimäära suurendatakse 0,25% võrra, kui laenuvõtja esitab laenutähtaja pikendamise taotluse vastavalt punktile 14.2.1 või 14.2.2 pärast maksetähtaja möödumist. Nimetatud intressimäära tõus rakendub lisaks punkti 14.2.2 alusel kohaldatavale intressimäära tõstmisele.

15. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE

15.1. Kasutaja ei või Laenudokumentidest ja Kasutajatingimustest tulenevaid õiguseid ja kohustusi loovutada või muul viisil üle anda kolmandale isikule ilma Portaalipidaja ja Tagatisagendi nõusolekuta. Tagatisagendi ja Portaalipidaja nõusolek ei ole vajalik nõuete loovutamiseks Kasutajalt Kasutajale järelturul. Portaalipidaja ei vastuta mistahes kahju (sealhulgas saamata jäänud tulu) või muude negatiivsete tagajärgede eest, mis tekivad Kasutajal käesolevast Kasutajatingimuste peatükist või ülejäänud kasutajatingimustest.

15.2. Portaalipidajal ja/või Tagatisagendil on õigus üle anda Laenulepingutest tulenevad õigused ja kohustused kolmandatele isikutele Kasutajate nimel ja/või enda nimel Sissenõutavate nõuete sissenõudmise ja/või muu sissenõudemenetluse käigus hinnaga, mida peab kohaseks ja õiglaseks Portaalipidaja ja/või Tagatisagent. Investorid kinnitavad, et on teadlikud, et laenu sissenõudmise olukorras ja soodsamate sissenõudmise võimaluste puudumisel võib Sissenõutavat nõuded müüa hinnaga, mis on madalam kui laenu põhisumma, mis võib tuua kaasa investeeritud kapitali kaotuse. Tulem (millest on maha arvatud võimalikud sissenõudmis- ja täitmiskulud) nõuete üleandmisest kuulub tasumisele Kasutajatele.

15.3. Investor volitab Portaalipidajat tagasivõtmatult otseselt või kaudselt Laenulepingut või Laenulepingutest tulenevaid nõudeid üle andma kolmandatele isikutele Investori nimel (Laenu üleandmine), tingimusel, et:
15.3.1. Laenuleping või nõue antakse üle täies ulatuses;
15.3.2. vastutasuna tasutakse Investorile nõude eest vähemalt põhiosa, kogunenud intress ja viivis üleandmise kuupäeva seisuga (vastavalt asjaoludele ja ulatuses, milles Laenusaaja need Investorile võlgneb) (Nõude hind);
15.3.3. kui asjassepuutuva Laenulepingu alusel laenu väljastamisest on möödunud vähem kui kolm kuud, tasutakse Investorile koos Nõude hinnaga vähemalt kolme kuu intress (Miinimumintress).

15.4. Kasutajatingimustega nõustudes annavad Laenusaajad ja Investorid nõusoleku käesolevale peatükile tuginedes läbi viidavateks üleandmistehinguteks.

15.5. Punktis 15.3. sätestatud õigust võib Portaalipidaja kasutada igal ajal. Kahtluste välistamiseks: Investoril on õigus intressile üksnes kuni Laenu üleandmiseni, välja arvatud nendel juhtudel, kui tasumisele kuulub Miinimumintress, millisel juhul on Investori õigus intressile piiratud kolme kuu intressiga. Portaalipidaja ei ole kohustatud Laenu üleandmist põhjendama. Investor teadvustab ja nõustub, et Portaalipidaja võib teatud juhtudel saada Laenu üleandmisest rahalist kasu, muu hulgas Laenulepingu või nõude ostja poolt Portaalipidajale makstavate tasude näol. Eeltoodu ei piira Investori õigust saada Nõude hind või asjakohasel juhul Miinimumintress.

15.6. Laenu üleandmine loetakse teostatuks hetkest, millal Portaalipidaja ja/või Tagatisagent on Investori Kasutajakontole üle kandnud Nõude hinna ja asjakohasel juhul Miinimumintressi.

16. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

16.1. Kasutajatingimustele ning Estateguru kasutamisega seonduvatele muudele asjaoludele, toimingutele ja tehingutele kohaldatakse Eesti õigust.

16.2. Mistahes vaidlused, mis tekivad käesolevate Kasutajatingimuste alusel ühelt poolt Portaalipidaja ja/või Tagatisagendi ja teiselt poolt Laenusaaja vahel alluvad Harju Maakohtule Tallinnas Eestis ja rahvusvahelise eraõiguse sätted ei kohaldu.

16.3. Kui Kasutajal on kaebused seoses Estateguru või Portaalipidaja või Tagatisagendi poolt pakutavate teenustega, lahendatakse need Portaalis toodud Vaidluste lahendamise korras sätestatud viisil. Vastavalt Vaidluste lahendamise korrale on Kasutajal samuti õigus kontakteeruda kohaliku järelevalveasutusega (nt Leedu Panga poole kaebusega, mis puudutavad Portaalipidaja osutatavaid teenuseid kooskõlas Leedu Panga tarbijate ja finantsturu osaliste kohtuväliste Vaidluste lahendamise korrale, mis on vastu võetud Leedu Panga juhatuse 26.01.2012 otsusega nr 03-23).

17. TASUD JA KULUD

17.1. Laenusaaja kohustub Portaalipidajale maksma järgmised tasud ja hüvitama kulud, kui Laenu põhitingimustest ei tulene teisiti:
17.1.1. Vahendustasu;
17.1.2. Administreerimistasu;
17.1.3. Tagatisagendi tasu;
17.1.4. lepingutasud;
17.1.5. võlgnevuse sissenõudmiskulud;
17.1.6. kõik laenu- ja tagatislepingu sõlmimisega (sh tagatise seadmisega) seotud kulud;
17.1.7. muud tasud vastavalt Laenu põhitingimustele.

17.2. Rohkem infot kohalduvate tasude kohta leiate Hinnakirjast, mis on kättesaadav siin: https://estateguru.co/about/price.

17.3. Kui Kasutajatingimustest ja Laenu põhitingimustest ei tulene teisiti, kuuluvad Vahendustasu, Tagatisagendi tasu ning mistahes kulud Portaalipidajale tasumisele laenusumma arvelt vahetult enne laenusumma üleandmist Laenusaajale ning Portaalipidaja võib Vahendustasu ja Tagatisagendi tasu laenusummast kinni pidada, andes laenusumma Laenusaajale üle üksnes ulatuses, milles see ületab tasusid ja kulusid. Muud tasud (v.a Administreerimistasu) tasutakse Portaalipidajale Laenu põhitingimustes kokkulepitud viisil.

17.4. Administreerimistasu kuulub Laenusaaja poolt Portaalipidajale tasumisele ühe maksena või mitme järjestikuse maksena laenu tähtaja lõpuks vastavalt Laenusaaja ja Portaalipidaja vahelisele kokkuleppele. Iga Administreerimistasu makse summa on näidatud maksegraafiku vastavas tulbas. Kui Laenu põhitingimustes ei ole teisiti kokku lepitud, on Portaalipidajale tasumisele kuuluva Administreerimistasu täissumma kaks protsenti (2%) vastava Projekti rahastamiseks sõlmitud iga Laenulepingu algsest põhisummast. Laenusaaja on kohustatud tasuma Administreerimistasu täissummas igal juhul, sealhulgas ka juhul, kui vastava laenu laenuperiood on lühem kui üks aasta või kui laen tagastatakse ennetähtaegselt enne üheaastase perioodi möödumist laenusumma üleandmisest Laenusaajale.

17.5. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral kuulub Administreerimistasu jääk täies ulatuses tasumisele samaaegselt laenu ennetähtaegse tagastamisega (seejuures juhul, kui vastav laenu tagastamise kuupäev ei lange kalendrikuu viimasele päevale, arvestatakse Administreerimistasu ning see kuulub tasumisele vähemalt ulatuses, mis tulnuks arvestada ja tasuda, kui vastav laen oleks tagastatud vastava kalendrikuu viimasel päeval (kuid igal juhul mitte suuremas summas, kui tulnuks tasuda, kui vastav laen oleks tagastatud tähtaegselt).

17.6. Juhul kui Laenusaaja ei tagasta laenu põhisummat või kui Laenulepingud lõpetatakse muutub Administreerimistasu koheselt sissenõutavaks ja kuulub Portaalipidajale tasumisele viivitamatult.

17.7. Kasutajatingimuste punktis 17.1. nimetatud tasud, kuuluvad tasumisele üksnes juhul, kui Sünditseerimisperioodi jooksul on vastava Projekti rahastamiseks sõlmitud Laenulepinguid põhisummas kokku vähemalt ulatuses, mis vastab vastavas Laenutaotluses märgitud Finantseeringu miinimumsummale.

17.8. Laenusaaja poolt kuulub Portaalipidajale tasumisele lepingutasu vastavalt Hinnakirjale juhul, kui Laenusaaja taotleb punktis 14.2.1., 14.2.2., või 14.2.7.(ii) sätestatud pikendusi.

17.9. Vahendustasu kuulub Portaalipidajale tasumisele ka juhul, kui Laenuleping lõpeb põhjusel, et Laenusaaja ei ole seadnud Laenulepingus ettenähtud korras ja ulatuses tagatist või tagatisi, Laenuleping öeldakse erakorraliselt üles enne laenusumma üleandmist või Investor loobub Laenutaotlusest enne Sünditseerimisperioodi lõppu. Eelkirjeldatud juhtudel kuulub Vahendustasu Laenusaaja poolt tasumisele viie (5) tööpäeva jooksul peale vastavat Laenulepingu lõppemist või erakorralist ülesütlemist.

17.10. Laenusaaja peab punktis 17.8. kirjeldatud juhul Portaalipidajale ja Tagatisagendile viie (5) tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest hüvitama kõik kulud, tasud, lõivud ja kahjud, mida Portaalipidaja ja/või Tagatisagent on kandnud punktis 17.8. kirjeldatud asjaolude tõttu.

17.11. Portaalipidaja võib Portaalipidajale ja/või Tagatisagendile maksmisele või hüvitamisele kuuluvad tasud, kulud ja/või kahjud tasaarvestada vastava Kasutaja Kasutajakontol näidatud rahaliste vahenditega.

17.12. Portaalipidaja või Tagatisagendi tasud ei sisalda käibemaksu ning kui vastavalt seadusele on vastav tasu maksustatav käibemaksuga või mõne muu sarnase maksuga, lisatakse vastav maks Vahendus- või Administreerimistasule.

17.13. Laenusaaja peab tasud maksma eurodes täies ulatuses, seejuures ei või Laenusaaja täita vastavat tasu maksmise kohustust tasaarvestamise teel või maksmisele kuuluvast summast kinnipidamisi või muid mahaarvamisi teha ilma Portaalipidaja igakordse eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta.

17.14. Kui Laenusaaja on makse võlgu jäänud või Laenulepingud on lõpetatud ja Portaalipidaja annab Tagatisagendile ülesande alustada tagatise realiseerimist (nt täitemenetlus, sundmüük, enampakkumine, kohtumenetlus, nõude ja tagatise müük kolmandale osapoolele jne), on Portaalipidajal õigus arvestada Investoritelt maha Realiseerimistasu võla sissenõudmiseks ette võetud tegevuste eest. Realiseerimistasuks on 10% Laenusummast, mis on realiseerimise alustamise hetkeks tasumata. Et katta Investorite kohustus maksta Realiseerimistasu, nõuab Portaalipidaja ja/või Tagatisagent Investorite poolt tasumisele kuuluva Realiseerimistasu Investorite nimel kompensatsioonina sisse Laenusaajalt, ja nende Kasutajatingimustega nõustudes annab Laenusaaja nõusoleku, et lisaks kõigile teistele tasumisele kuuluvatele Nõuetele võib Laenusaajalt kompensatsioonina sisse nõuda Realiseerimistasu.

17.15. Laenusaajal on Portaalipidaja, Tagatisagendi ja Investorite ees kohustus teha kõik maksed õigel ajal. Juhul kui Laenusaaja jääb maksega hiljaks, on Laenusaaja kohustatud maksma Portaalipidajale leppetrahvina võlahaldustasu Hinnakirjas täpsustatud määra järgi.

17.16. Lisaks Realiseerimistasule on Portaalipidajal või Tagatisagendil õigus nõuda, et Laenusaaja kataks ka kõik nõuete sissenõudmise ja/või muu täitmistoiminguga seotud kulud (nt õigusabikulud või kolmandatest osapooltest teenusepakkujate kulud) ja/või tagatise haldustasud (nt elekter, hooldus, maksud) ja/või muud asjakohased kulud, millele lisandub kokkuleppeline hüvitis kakskümmend viis protsenti (25%) vastavast kulust. Kui Laenusaaja ei ole Realiseerimistasu ja/või nimetatud kulusid Portaalipidajale üle kandnud, võib Portaalipidaja tasu ja/või kulud arvata maha summadest, mis on Portaalipidajale üle kantud Tagatisagendi poolt vastavalt Kasutajatingimuste punktis 12.3. sätestatule. Viimati nimetatud mahaarvamisõigus kehtib ka juhul, kui summa on laekunud Portaalipidajale otse ilma Tagatisagendi vahenduseta.

17.17. Kasutaja kohustub Portaalipidajale maksma järgmised tasud:
17.17.1. mitteaktiivse konto tasu;
17.17.2. teenustasud;
17.17.3. muud tasud vastavalt Laenu põhitingimustele.

17.18. Rohkem infot kohalduvate tasude kohta leiate Hinnakirjast, mis on kättesaadav siin: https://estateguru.co/about/price.

17.19. Mitteaktiivse konto tasu kuulub tasumisele juhul, kui Kasutaja ei ole oma Kasutajakontot kasutanud rohkem kui üks (1) aasta, tingimusel, et Kasutajakontol on vabu vahendeid. Mitteaktiivse konto tasu suurus määratakse Portaalipidaja poolt ja see kuulub tasumisele kehtiva Hinnakirja alusel. Punktis 17.16.2 nimetatud teenustasud kuuluvad Kasutaja poolt tasumisele vastavalt Portaalis avaldatud Hinnakirjale

17.20. Mistahes tasu, lõivude või kulutuste maksmise või hüvitamisega viivitamise korral kohustub Kasutaja maksma Portaalipidajale ja/või Tagatisagendile viivist, mille määraks on kakskümmend viis protsenti (25%) aastas iga viivituses oldud päeva eest. Intressimaksetabeli alusel intressimaksetega hilinemisel kohustub Kasutaja tasuma iga hilinetud päeva eest Portaalipidajale ja/või Tagatisagendile hüvitise, mille suuruseks on kuni 0,05% päevas sissenõutavaks muutunud summalt.

17.21. Kui Portaalis on avaldatud Portaalipidaja ja/või Tagatisagendi poolt teostatavate teatud toimingute või osutatavate teatud teenuste Hinnakiri, peab Hinnakirjas osundatud Kasutaja lisaks muudele Kasutajatingimustes viidatud tasudele tasuma vastavate toimingute ja/või teenuste eest Portaalipidajale ja/või Tagatisagendile Hinnakirjas näidatud suuruses tasu viivitamatult Portaalipidaja ja/või Tagatisagendi esimesel nõudmisel. Muu hulgas võib vastav Hinnakiri ette näha Portaalipidajale ja/või Tagatisagendile maksmisele kuuluvad tasud käesolevate Kasutajatingimuste peatükis 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) kirjeldatud toimingute või muude toimingute ja teenuste eest.

18. PORTAALIPIDAJA ÕIGUSLIK SEISUND JA VASTUTUSE PIIRANGUD

18.1. Portaalipidaja osutatava teenuse peamiseks sisuks on Kasutajate laenamis- ja investeerimishuvide kokkuviimine. Portaalipidaja kohustub antud teenuseid pakkudes tegutsema õiglaselt, ettevaatlikult, korrektselt ja professionaalselt Laenuandjate ja Laenusaajate parimates huvides.

18.2. Portaalipidaja tegutseb vastavalt Portaalis ära toodud Huvide Konflikti Vältimise Eeskirjale.

18.3. Portaalipidaja ja Tagatisagendi poolt osutatava teenuse sisu ei hõlma alljärgnevat:
18.3.1. rahaliste vahendite olemasolu või kättesaadavuse garanteerimine või muul viisil kindlustamine Kasutajatele või Kasutaja(te) rahaliste kohustuste täitmise tagamine;
18.3.2. rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine või oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine;
18.3.3. investeerimisalane või juriidiline nõustamine;
18.3.4. kinnisvaratehingute tegemine või sellealane nõustamine; või
18.3.5. makseteenuste osutamine.

18.4. Lisaks punktis 18.1. viidatule teostab Portaalipidaja administratiivset funktsiooni Kasutajate poolt Laenudokumentide sõlmimisel ja täitmisel eesmärgiga hõlbustada Laenudokumentide täitmist ning Kasutajate omavahelist suhtlemist. Laenusaaja poolt võlgnetavate summade sissenõudmisel tegutseb Portaalipidaja ja Tagatisagent omal äranägemisel lähtudes sellest, mis Portaalipidaja hinnangul ning Portaalipidaja kogemustele tuginedes on Laenuandja parimates huvides.

18.5. Muu hulgas ei vastuta Portaalipidaja ja Tagatisagent:
18.5.1. Kasutaja (sealhulgas Laenusaaja) kohustuste täitmise eest;
18.5.2. Kasutaja (sealhulgas Laenusaaja) poolt Portaalis või mistahes Laenudokumendis avaldatud või antud teabe ja/või kinnitus(t)e õigsuse või täpsuse eest; eeltoodud vastutuspiirang kohaldub muu hulgas ka Projektide ja Kasutajate kohta Portaalis avaldatud andmetele ja muule informatsioonile ja ka Portaalipidaja poolt avaldatud informatsioonile, kui Portaalipidaja ei ole avaldanud valeandmeid või ebaõiget informatsiooni tahtlikult;
18.5.3. krediidiasutuste töös ilmnevate häirete või takistuste eest, sealhulgas kahju eest, mis võib otseselt või kaudselt kaasneda vastava krediidiasutuse maksejõuetuse, moratooriumi või muu sarnase sündmuse tagajärjel;
18.5.4. Kasutajatingimuste peatükis 11 (Maksehäired ja muud rikkumised) viidatud kolmandate isikute, nagu näiteks võlgade sissenõudmisega tegelevad teenusepakkujad, tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud kahju eest;
18.5.5. Estategurus kasutatavate, sealhulgas Estateguru kaudu tehingute tegemisel kasutatavate, lepingute ja muude juriidiliste dokumentide õigusliku siduvuse, ulatuse, sisu, sobivuse ning maksmapandavuse eest;
18.5.6. Portaalis ilmnevate vigade või häirete eest või Portaalis tehtavate muudatuste või Portaali tegevuse lõpetamise tagajärgede eest;
18.5.7. Estategurus avaldatud prognooside, sealhulgas Projekti finantsnäitajate ja -prognooside, õigsuse või täpsuse eest;
18.5.8. Kasutaja isikust tulenevate või sõltuvate asjaolude eest;
18.5.9. Kasutajatingimuste punktis 3.7. viidatud ohu realiseerumise tagajärjel tekkinud kahju eest;
18.5.10. mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu või muu kaudse kahju eest või muu kui tahtliku tegevuse tagajärjel tema poolt tekitatud kahju eest;
18.5.11. mistahes majandusliku kahju, hilinemise või käesolevate Kasutajatingimuste mõne osa täitmata jätmise eest ulatuses, milles selline kahju, hilinemine või tegematajätmine on põhjustatud Vääramatu jõu asjaolude poolt või ajal.

18.6. Laenutaotluse avaldamise lubamine ning sellele riskikategooria omistamine Portaalis (kui riskikategooriaid kasutatakse) ei tähenda Portaalipidaja poolset investeerimissoovitust või muud heakskiitu vastava Laenutaotluse osas või Portaalipidaja kinnitust või mistahes muud indikatsiooni, et Laenutaotluse esitaja on maksevõimeline, vastav Projekt on perspektiivne või et Investor saab vastava investeeringu tagasi või selle tegemisest tulu.

18.7. Portaalipidaja võib Portaalis muudatusi teha, sealhulgas selle funktsioone laiendada, muuta või eemaldada, omal äranägemisel igal ajal ilma Kasutajatelt selleks luba küsimata või sellest Kasutajatele ette teatamata. Muu hulgas võib Portaalipidaja lõpetada Portaali tegevuse omal äranägemisel igal ajal.

19. KASUTAJATE ÜLDISED KOHUSTUSED

19.1. Tehingute tegemisel Portaalis peab iga Kasutaja ise omal äranägemisel hindama vastava tehingu sobivust ja riski, kasutades selleks vajadusel oma vastava valdkonna spetsialistidest nõustajate abi.

19.2. Kasutajaks registreerimisega kinnitab Kasutaja muu hulgas, et Estateguru kasutamisel, sealhulgas Estateguru kaudu tehingute tegemisel, mõistab Estateguru kasutamisega kaasnevaid riske (sealhulgas võimalust, et Estateguru kasutamisega ja investeerimisega seotud riskide realiseerumisel ei pruugi ta oma investeeringut tagasi saada või sellelt loodetud tulu teenida) ning tegutseb üksnes omal riisikol.

19.3. Kasutaja peab ise deklareerima ja tasuma Estateguru kaudu tehtud tehingute ja toimingutega seoses tasumisele kuuluvad maksud seaduses sätestatud ulatuses ja korras ning Portaalipidaja ega Tagatisagent ei tee Kasutaja poolt tasumisele kuuluvate maksude arvelt kinnipidamisi kui seda ei nõua seadus. Eeltoodu kohaldub muu hulgas ka Investori poolt teenitud intressitulult tasumisele kuuluvatele maksudele.

19.4. Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:
19.4.1. Laenulepingute ja muude Laenudokumentide täitmine, sealhulgas Laenudokumentide sõlmimisega või muu Laenudokumentidega seonduv Kasutajate omavaheline suhtlemine, võib toimuda üksnes Kasutajatingimustes ning Laenudokumentides ettenähtud korras Estateguru kaudu ning kaasabil, välja arvatud juhul, kui Portaalipidaja ja/või Tagatisagent on selleks andnud eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku;
19.4.2. Laenulepingust, Kasutajatingimustest või muudest Laenudokumentidest tuleneva mistahes rahalise kohustuse sissenõudmine võib toimuda üksnes Kasutajatingimuste peatükis 11 (Maksehäired ja muud rikkumised) toodud korras Portaalipidaja ja/või Tagatisagendi kaudu ning kaasabil ning et Kasutajal ei ole õigus iseseisvalt vastavaid toiminguid või samme teostada, välja arvatud juhul, kui Portaalipidaja ja/või Tagatisagent on selleks andnud eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku; ning
19.4.3. tema poolt Portaalile juurdepääsu või Portaali kasutamise kaudu või käigus teatavaks saanud asjaolusid ja muid andmeid võib Kasutaja kasutada üksnes Estateguru teenuste kasutamiseks ning mitte muudel eesmärkidel.

19.5. Kasutaja peab Portaali kasutamisel tegutsema heas usus ning arvestama teiste Kasutajate õigustega ning ühtlasi mitte kasutama Portaali teistele Kasutajatele ja/või Portaalipidajale ja/või Tagatisagendile kahju tekitamise eesmärgil või muul heade kommete või hea usu vastasel eesmärgil. Kasutaja nõustub ja kinnitab, et kõik Portaali kaudu või muul moel Portaalipidajale esitatud info on õige ja täpne.

19.6. Kasutaja kannab ise kõik Estateguru kasutamisega kaasnevad kulud, tasud, lõivud ja maksud.

19.7. Kasutaja on kohustatud Portaalipidaja nõudmisel esitama Portaalipidajale informatsiooni ja dokumendid, mida Portaalipidaja vajab tegeliku kasusaaja ja teiste Kasutajaga seotud isikute tuvastamiseks, rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ja maandamiseks ning rahvusvaheliste sanktsioonide kontrollimiseks.

19.8. Kui Investori surma või lõppemisega seoses esitatakse nõue Kasutajakontol oleva vara üleandmiseks, on Portaalipidajal õigus keelduda vara üleandmisest kuni õigusjärglust on tõendatud vastava tunnistusega (nt notari tõestatud pärimistunnistusega). Mistahes õigusjärgluse või muu vara üleandmise nõude õigusliku aluse tuvastamise kulud võib Portaalipidaja maha arvata Kasutajakontol olevast varast või nõuda sisse isikult, kes nõuab vara üleandmist õigusjärgluse alusel või muul õiguslikul alusel.

19.9. Kasutaja kohustub EstateGuru kasutamisel mitte kasutama tehnilisi vahendeid, rakendusi või lahendusi (sealhulgas arvutiprogramme), mille eesmärgiks või funktsiooniks on automatiseeritult Portaali sisu või selles salvestatud andmete kasutamine, lugemine, kogumine, salvestamine või muul viisil töötlemine.

20. KASUTAJASTAATUSE LÕPPEMINE

20.1. Kasutaja taotlusel lõpetab Portaalipidaja selle Kasutaja Kasutajastaatuse kui Kasutaja ei ole ühegi Laenulepingu pooleks, vastaval Kasutajal puuduvad Estateguru kasutamisega seoses tekkinud rahalised nõuded ühegi teise Kasutaja vastu ning vastav Kasutaja on täitnud kõik Estateguru kasutamisega seoses tekkinud rahalised kohustused Portaalipidaja, Tagatisagendi ja iga teise Kasutaja ees.

20.2. Portaalipidaja võib omal äranägemisel lõpetada Kasutaja Kasutajastaatuse või Kasutaja õigusi piirata igal ajal kui Portaalipidaja kahtlustab, et Kasutaja või Kasutajakonto kasutus ei ole vastavuses Kasutajatingimustega, teatades sellest vastavale Kasutajale Kasutajatingimuste peatükis 13 (Teadete edastamine) kirjeldatud korras.

20.3. Kui Portaalipidajal on Kasutaja tegevusega seoses põhjendatud põhjus kahtlustada rahapesu, terrorismi rahastamist või pettust või muud ebaseaduslikku tegevust, on Portaalipidajal õigus piirata Kasutaja õigusi oma Kasutajakontole ja/või lõpetada Kasutaja staatus koheselt. Samuti lõpetab Portaalipidaja Kasutaja staatuse, kui Kasutajaga või Kasutajaga seotud isikute suhtes kohaldatakse rahvusvahelisi sanktsioone.

20.4. Kasutaja staatuse lõppemisel kannab Portaalipidaja vastava Kasutaja Kasutajakontol olevate rahaliste vahendite positiivse saldo selle Kasutaja arvelduskontole, millelt Kasutaja on varem Portaalipidajale raha kandnud. Kui Kasutaja on saanud boonusena rahalisi vahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes Portaalis investeerimiseks, siis neid vahendeid ei saa välja võtta ja neid ei kanta Kasutaja arvelduskontole.

21. PORTAALIPIDAJA TEGEVUSE LÕPPEMINE

21.1. Portaalipidaja pankroti väljakuulutamine või Portaalipidaja tegevuse muul põhjusel lõpetamine ei mõjuta juba sõlmitud Laenudokumentide kehtivust (välja arvatud juhul, kui Laenulepingust ei tulene teisiti).

21.2. Portaalipidaja pankroti väljakuulutamisel või kui Portaalipidaja lõpetab muul põhjusel tegevuse:
21.2.1. lõpeb ennetähtaegselt iga aktiivse Laenutaotluse Sünditseerimisperiood;
21.2.2. kannab Portaalipidaja Kasutaja kontol kajastatud positiivse rahaliste vahendite saldo vastava Kasutaja nimel olevale arvelduskontole, mille Kasutaja on Portaalipidajale eelnevalt teatanud ning millelt Kasutaja on eelnevalt Portaalipidajale rahalisi vahendeid üle kandnud;;
21.2.3. annab Portaalipidaja Kasutajatele juhised kehtivate Laenudokumentide edasise täitmise küsimuste kohta ulatuses, milles vastavate Laenudokumentide kohane täitmine ei ole võimalik ilma Portaalipidaja ja/või Tagatisagendi kaasabita.

21.3. Kasutajatingimuste punktis 21.2.3 viidatud juhised võivad muu hulgas seisneda Laenulepingu pooltele antavas juhises:
21.3.1. teostada Laenudokumentide alusel tegemisele kuuluvad maksed vastavale maksele õigustatud poolele otse;
21.3.2. edastada Laenudokumentidega seonduvad teated teisele poolele muul kui Kasutajatingimuste peatükis 13 (Teadete edastamine) kirjeldatud viisil;
21.3.3. jätkata Laenudokumentide täitmist Portaalipidaja määratud kolmanda isiku administreerimise all, kes täidab rolli ja funktsioone, mida varasemalt täitsid Portaalipidaja ja/või Tagatisagent;
21.3.4. muudes asjakohastes juhistes mille eesmärgiks on hõlbustada Laenudokumentide täitmist olukorras, kus Portaalipidaja ja/või Tagatisagent on oma tegevuse lõpetanud või kuulutatud pankrotis olevaks.

21.4. Portaalipidaja ja/või Tagatisagent võib Kasutajatingimuste punktis 21.3 kirjeldatud eesmärgil edastada Laenudokumentide pooltele ja/või punktis 21.3.3 viidatud kolmandale isikule kõik asjakohased andmed Laenudokumentide teis(t)e pool(t)e kohta, sealhulgas nende kontakt- ja arvelduskontoandmed ning muud Laenudokumentidega seonduvad andmed.

22. LÕPPSÄTTED

22.1. Käesolevatest Kasutajatingimustest tulenevate Portaalipidaja kohustuste täitmise kohaks loetakse Eesti Vabariiki. Leedus loetakse Portaalipidaja Kasutajatingimustest kohususte täitmise kohaks Leedu Vabariiki.

22.2. Kui Kasutajatingimuste või mistahes Laenudokumendi mistahes säte osutub tühiseks või muul viisil kehtetuks, ei mõjuta see teiste Kasutajatingimuste või Laenudokumendi sätete kehtivust.

22.3. Portaalis esitatud informatsioon ei ole mõeldud edastamisele ning kasutamisele isikutele või isikute poolt mistahes jurisdiktsioonis, kus see ei ole lubatud või kus selle lubatavus on seaduse või muude õigusaktidega piiratud.

22.4. Käesolevad Kasutajatingimused võivad olla Portaalis kättesaadavad inglise keeles ja teistes keeltes. Kui tekib vaidlus Kasutajatingimuste sätte või sätte osa tähenduse üle, on ülimuslik ingliskeelne tekst.

23. MÕISTED

23.1. Kui kontekstist ei tulene teisiti, on järgmistel suure tähega algavatel mõistetel järgnev tähendus:

AdministreerimistasuPortaalipidajale ettenähtud ja makstav tasu iga päeva eest niikaua kui Laenulepingu põhisumma ja sellelt kogunenud intress on Investorile täies ulatuses tagastatud ja Laenusaaja on täitnud kõik muud laenuga seotud Laenudokumentidel põhinevad või neist tulenevad rahalised kohustused.
VahendustasuPortaalipidajale laenusummalt Laenusaaja kontole koheselt enne laenusumma ülekandmist makstav tasu vastavalt punktile 17.
Estateguru (või Portaal)Avalikus arvutivõrgus aadressil www.estateguru.co ja selle alamlehtedel või veebilehtedel samas haldusdomeenis asuvad rakendused ja funktsionaalsed üksused, mis toimivad ühisrahastusplatvormina.
Estateguru privaatsusreeglidEstateguru privaatsusreeglid, millega sätestatakse Portaali Kasutajate isikuandmete töötlemine ja mis on kättesaadavad veebiaadressil https://estateguru.co/portal/home/privacy
Estateguru laenu üldtingimusedEstateguru laenu üldtingimused, mis rakenduvad igale Estateguru kaudu antud laenule ja mis on kättesaadavad veebilehel https://estateguru.co/portal/home/loanterms
Finantseeringu maksimumsummaEstateguru kaudu Projekti jaoks taotletav finantseeringu (laenu) maksimumsumma nagu on sätestatud Laenutaotluses.
Finantseeringu miinimumsummaEstateguru kaudu Projekti jaoks taotletav finantseeringu (laenu) miinimumsumma nagu on sätestatud Laenutaotluses.
HinnakiriEstateguru veebilehel avaldatud Hinnakiri, mis sätestab Estateguru poolt pakutavate teenuste tasud ja Portaali Kasutajate poolt teostatavate toimingute hinnad.
InvestorEstateguru Investorina kasutajakonto registreerinud isik, kelle isik on tuvastatud Portaalipidaja poolt tema kehtestatud korra alusel. 
Auto InvestAutomatiseeritud tööriist Portaalis, mis võimaldab Investoril valida investeerimisstrateegia, kas eelseadistatud strateegia vormis või kohandada personaalne strateegia, ja teha automaatselt investeeringuid Laenutaotlustesse, mis on kooskõlas vastavate Investori poolt valitud kriteeriumitega, ning automaatselt sõlmida Laenulepinguid.
KasutajaIsik, kes on väljendanud soovi saada Estateguru Kasutajaks ja/või Portaalis Investori või Laenusaajana registreeritud isik.
KasutajatingimusedKäesolev dokument, Estateguru Kasutajatingimused.
KasutajakontoKasutajale Estategurus avatud isiklik alamleht või alamlehed, mille kaudu kasutatakse Portaalipidaja poolt pakutavaid teenuseid ja vaadatakse infot Portaalis teostatud tehingute ja muude toimingute kohta.
Laenu põhitingimusedLaenutaotluse osaks olevad laenu põhitingimused või (juba sõlmitud Laenulepingu kontekstis) Laenulepingu sõlmimise aluseks olnud Laenutaotluse osaks olevad laenu põhitingimused, milles loetakse laenusummaks Investor poolt sellele Laenutaotlusele nõustumuse andmisel määratud laenusumma.
LaenudokumentLaenuleping, sealhulgas Laenu põhitingimused, Laenu üldtingimused ja maksegraafik(ud), aga ka asjakohas(t)e tagatis(t)e seadmise leping(ud), näiteks hüpoteegileping, käendusleping, garantii.
LaenulepingEstateguru kaudu käesolevate Kasutajatingimuste punktis 6 (Laenulepingute sõlmimine) sätestatud korras sõlmitud Laenuleping.
LaenusaajaLaenusaajana Estateguru Kasutajaks registreeritud isik, kelle isik on tuvastatud Portaalpidaja poolt tema kehtestatud korras ja kes on esitanud Laenutaotluse (juba sõlmitud Laenulepingu kontekstis) või kellega on varem esitatud Laenutaotluse alusel juba sõlmitud Laenuleping.
LaenutaotlusPortaalis Laenusaaja poolt esitatud taotlus ettepanekuga Investoritele Laenulepingu sõlmimiseks.
LemonwayLemonway SAS, juriidilise isiku kood: 500486915, aadress: 8, rue du Sentier – 75002 Paris, Prantsusmaa, mis on 24. detsembril 2012 Prantsuse Usaldusnormatiivide Täitmise Järelevalve ja Kriisilahendusasutuse (ACPR) poolt tegevusloa alusel tegutsev makseasutus.
LoovutamisteadePortaalipidaja või Tagatisagendi poolt Investorile või võlgnikule edastatud teade vastavalt Kasutajatingimuste punktis 11.6 sätestatud korrale, mille järgselt kõik vastava Projekti finantseerimisega seotud Laenudokumentidest tulenevad Sissenõutavad nõuded loetakse automaatselt Portaalipidajale või Tagatisagendile loovutatuks nagu on sätestatud loovutamisteates.
LaenusummaKonkreetse Laenulepingu alusel Investori poolt antud laenu põhiosa.
Portaalipidaja

Estateguru OÜ (Eesti Vabariigis asutatud äriühing, juriidilise isiku kood 12558919).

Estateguru Lietuva UAB (Leedu Vabariigis asutatud äriühing, juriidilise isiku kood 305009401) ainult Leedus.

PostkastIgale Kasutajale avatud isiklik alamleht või alamlehed või Estateguru “Dokumentide” alamleht Estateguruga seotud teadete vastuvõtmiseks.
ProjektÄriprojekt, mille jaoks Laenusaaja soovib Portaali kaudu laenu (laene) saada.
RealiseerimistasuTasu Portaalipidajale tagatise realiseerimisele suunatud tegevuste eest, sealhulgas Tagatisagendile juhiste andmine, sissenõudemenetluse monitoorimine ja tulemi jaotamine.
Sissenõutavad nõudedKõik Projekti finantseerimisega seotud Laenudokumentidest tulenevad sissenõutavaks muutunud nõuded.
SünditseerimisperioodPeriood, mille jooksul Investorid saavad oma nõustumuse Laenutaotlusele anda.
TagatisagentPortaalipidaja poolt määratud Tagatisagent, kes hoiab tagatud laenuga seoses antud tagatist või tagatisi Investor(ite) huvides enda nimel ning teeb vastavate tagatistega seonduvaid toiminguid ja tehinguid muu hulgas Portaalipidaja poolt enda ja/või Investor(ite) nimel antud juhiste alusel.
VõlgnikLaenusaaja, kes ei täida Laenulepingust tulenevaid kohustusi või hilineb nende täitmisega.
Sobivuse testPortaalipidaja poolt läbiviidav test, mille käigus Portaalipidaja otsustab, kas Estateguru poolt pakutavad teenused on Investorile sobivad (teadmiste kontroll) ja võimaldab investoril simuleerida oma kahju kandmise võimet. Testi täitmise järel saab Investor teada, kas ta on kogenud või mittekogenud investor.
Vääramatu jõudAsjaolud, mis ei allu Portaalipidaja kontrollile (ilma piiranguteta): tulekahju, üleujutus, pandeemia, plahvatus ja õnnetus, sõda, streik, embargo, valitsuse nõuded, tsiviil- ja sõjaline võim, kodanikurahutused, andmete vargus, suutmatus materjale või tööjõudu tagada,  eluliste lepingute lõpetamine kolmandate isikute poolt või muudel põhjustel, mis ei kuulu Portaalipidaja mõistliku kontrolli alla. Portaalipidaja peab rakendama mõistlikke meetmeid sekkuvate sündmuste ja nende tagajärgede vältimiseks või leevendamiseks.

 

23.2. Ajaühikute ja tähtaegade tõlgendamisel ning kindlaksmääramisel lähtutakse Kasutajatingimustes alljärgnevast:
23.2.1. aasta pikkuseks loetakse 365 päeva;
23.2.2. kuu all peetakse silmas kalendrikuud;
23.2.3. kvartaliks loetakse perioodi, mille pikkuseks on kolm kuud;
23.2.4. poolaastaks loetakse perioodi, mille pikkuseks on kuus kuud;

Tutvuge meie teadmistekeskusega