KKK

 • Jah, me pakume laenu ka maa ja metsa tagatisel.
 • EstateGuru aktsepteerib laenude enneaegset tagastamist ning enneaegse tagastamisega ei rakendu laenuvõtjale teenustasu ega muid tasusid. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral kalkuleeritakse investoritele intressi vaid nende päevade eest, mil laenusumma oli laenuvõtja kasutuses.
 • Laenu kaasamisel rakendub laenuvõtjale edukustasu 3-4% ning administreerimistasu 0-2% laenu summast. Kui laenuvõtja hilineb laenumaksega, rakendub viivisetasu. Kui laenuvõtja satub makseraskustesse ja ei ole võimeline laenu teenindama, siis kõik kulud kaetakse tagatise müügist saadud rahaga.
 • Pärast laenutaotluse esitamist võtab EstateGuru esindaja laenutaotlejaga ühendust. Vajadusel küsime täiendavaid küsimusi või dokumente. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud, siis võtab laenutaotluse hindamine 2-3 tööpäeva. Selle aja jooksul teostame kõik vajalikud kontrollid laenuvõtja, äriplaani ja tagatise kohta. Pärast taotluse hindamist ja ette valmistamist avatakse projekt meie platvormil. Laenu sünditseerimisperioodi pikkuseks võib olla kuni 2 nädalat. Laenu täitumise kiirus sõltub laenutaotluse atraktiivsusest ja investorite huvist.
 • 1. Soovitav laenu suurus, periood, intress ja laenugraafiku tüüp 2. Projekti kirjeldus – milleks raha kasutatakse; kirjeldus tagatisest (asukoht;seisukord) – võimalusel nii eesti kui ka inglise keeles. 3. Tagatise hindamisakt 4. Äriplaan 5. Ettevõtte majandusaastaaruanne 6. Pildid objektist 7. Võimalusel info eelmistest objektidest ja tutvustus laenuvõtjast. Kõik dokumendid on võimalik ülesse laadida laenutaotluses. Lisadokumendid saata info@estateguru.co
 • Laenu taotlemiseks peab laenuvõtja end EstateGuru portaalis laenuvõtjana registreerima. Seejärel tuleb täita laenuavaldus ja esitada kõik taotluses nõutud dokumendid. Küsimuste ja probleemide korral võtke ühendust info@estateguru.co.
 • Jah, laenuvõtja poolt makstav intress on fikseeritud kogu laenuperioodi vältel. Laenumaksete sagedus ja intressisumma, mida laenuvõtja maksab investoritele, varieerub sõltuvalt laenutüübist.
 • Selleks, et veenduda laenuvõtja maksevõimekuses, teostame iga laenu korral laenuvõtja ja seotud isikute põhjaliku taustakontrolli. Laenuvõtjalt küsime äriplaani ja finantsdokumente Lisaks kontrollime laenuvõtja tausta avalikest allikatest nagu Krediidiinfo.
 • Juhul, kui laenuvõtja soovib maksegraafikut pikendada, selgitame välja otsuse tagamaad ning veendume, et laenuvõtja on jätkuvalt maksejõuline. Kui laenuperioodi pikendatakse, siis peab laenuvõtja katma kaasnevad kulud.
 • Kui laenuvõtja on laenumaksega hiljaks jäänud, võtab EstateGuru koheselt laenuvõtjaga ühendust, et selgitada välja laenumakse viibimise põhjus. Laenu tagasimakse viibimise korral peab laenuvõtja maksma investoritele viivist ja/või hüvitist (täpsustatud EstateGuru Laenu üldtingimustes). Juhul kui laenuvõtja on sattunud makseraskustesse, teeme kõik selleks, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Juhul kui laenuvõtja ei ole võimeline laenu teenindama, alustab tagatisagent menetlust tagatisvara realiseerimiseks.
 • Bullet laenugraafiku puhul teostab laenuvõtja jooksvaid intressimakseid ning tasub laenu põhiosa perioodi lõpus. Täisbullet laenu puhul kuuluvad nii intress kui ka laenu põhiosa tasumisele perioodi lõpus.
 • Arenduslaen on laen, mida kasutatakse kinnisvara ehitustööde alustamiseks, planeerimiseks ja/või jätkamiseks. Sildlaen on lühiajaline laen, mida kasutatakse kehtivate kohustuste täitmiseks enne püsiva pikaaegse rahastamise tagamist, tagatisvara väärtuse suurendamist või vara müümist. Ärilaen on kapitali kaasamiseks vajalik laen, mida kasutatakse ettevõtte igapäevase tegevuse rahastamiseks, äritegevuse laiendamiseks, seadmete või kaupade soetamiseks, pooleliolevate kohustuste (maksud jne) katmiseks. Kõik EstateGuru laenud olenemata laenutüübist on tagatud hüpoteegiga ning on lühiajalised.
 • Tihtipeale on arendusprojektide puhul olukord, kus tagatisvara hetkeväärtus on madalam ning ei võimalda kaasata vahendeid, mida on vaja kogu arendusprojekti teostamiseks. Kuna EstateGuru laenab eranditult ainult tagatisvara hetke- mitte tulevikuväärtuse põhjal, siis kasutatakse tihti arendusprojektide puhul etapiviisilise rahastamise meetodit. See tähendab, et eelnevad finantseerimisetapid võimaldavad arendajal tõsta tagatisvara väärtust selliselt, et eelnevalt määratud LTV raames on EstateGuru investoritel võimalik suurenenud tagatisvara väärtuse suhtes täiendavaid vahendeid investeerida. Kõikide laenude puhul kasutatakse ainult tagatisvara hetkeväärtust ning iga järgneva etapi eelduseks on uuendatud hindamisakt.
 • Alates finantskriisi algusest on pankade laenukriteeriumid muutunud oluliselt karmimaks. Tulenevalt pankade jäikadest reeglitest, lükatakse paljud tugevad laenutaotlused tagasi. EstateGuru on väike ja paindlik organisatsioon ning valmis aitama just pankadele mittesobilikke Eestis, Lätis või Leedus registreeritud äriühinguid. Lisaks on laenu ja vara suhe (LTV) laenuvõtjale soodsam kui pankades – kuni 75%. Pangad soovivad üldjuhul laenata kinnisvara tagatisel 50-70% ulatuses.
 • EstateGuru ei ole pank, mistõttu ei kehti meile pangandussektorile sätestatud seadused ja regulatsioonid. Nagu kõigi investeerimisvormidega, kaasneb ka ühisrahastusega teatav riskimäär. Investorite riski alandamiseks nõuame igale laenule tagatist, et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu.
 • Eesti Finantsinspektsiooni kinnitusel puuduvad hetkel Eestis ühisrahastusega seotud regulatsioonid. Sellest hoolimata peab EstateGuru alluma kõikidele investeeringute vahendamisega seotud regulatsioonidele, sealhulgas AML ja KYC regulatsioonid.
 • EstateGuru on investeeringute vahendaja, mitte juhtija. Kõik lepingud on sõlmitud laenuandjate ja laenuvõtjate vahel, jättes EstateGuru välja. Kõik klientide investeeringud on eraldatud. Juhul kui EstateGuru peaks sattuma raskustesse või lõpetab tegevuse, siis klientide varad on kaitstud ja ligipääsetavad. Juhul kui selline sündmus peaks juhtuma, siis määratakse lepinguline partner, kes võtab investeeringute haldamise üle.
 • Laenuavalduse esitamisel täpsustab laenuvõtja muuhulgas finantseeringu maksimumsumma ja laenuperioodi. Kui vastav kinnisvaraprojekt on EstateGurule sobiv ning portaalipidaja on teostanud kõik eeltoiminguid, määratakse sobiv intressimäär ning laenutaotlus avaldatakse portaalis. Kõik laenud on fikseeritud intressimääraga. Laenuperiood võib olla 6 kuud kuni 5 aastat.
 • 1. Laenuvõtja registreerib ennast EstateGuru keskkonnas kasutajaks ning täidab laenutaotluse; 2. EstateGuru hindab laenuvõtja krediidikõlblikkust, äriplaani ja tagatise hindamisakti, et veenduda laenusoovija võimekuses laenu teenindada ja et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha; 3. Positiivse vastuse korral avaldame laenutaotluse EstateGuru platvormil, kus investoritel on võimalik eelnevalt riske hinnates laenu investeerida; 4. Kui projekti rahastamiseks taotletud summa on koos, seatakse laenu tagamiseks hüpoteek ning laenusumma kantakse laenusaajale üle; 5. Kui vajalikku summat ei õnnestu platvormil kokku saada, lõppevad sõlmitud laenulepingud automaatselt ning juba panustatud summad tagastatakse investorite kasutajakontodele. Laenuvõtjal on ka võimalus aktsepteerida poolikut laenusummat; 6. Laenuvõtja peab laenu tagastama ning intressid tasuma vastavalt kokkulepitud tagasimaksegraafikule. Investorid saavad makseid jälgida oma investeerimisportelli lehel ning laekumised välja võtta või uuesti investeerida.
 • EstateGuru platvormil võib laenu taotleda Eestis, Lätis, Leedus, Soomes või Hispaanias registreeritud ettevõte, kellel on laenu tagatiseks pakkuda sobiv kinnisvaraobjekt. Igasugune kinnisvaraga seonduv ettevõtlus võib osutuda EstateGuru jaoks sobivaks, kuid üldjuhul ootame, et projekti esemeks olevat kinnisasja saab kasutada ka laenutagatisena.
 • Hetkel saavad läbi EstateGuru laenu võtta ainult Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Hispaanias registreeritud äriühingud, millel on vastavas riigis registreeritud pangakonto ning mis vastavad EstateGuru laenukriteeriumitele.