KKK

 • Tihtipeale on arendusprojektide puhul olukord, kus tagatisvara hetkeväärtus on madalam ning ei võimalda kaasata vahendeid, mida on vaja kogu arendusprojekti teostamiseks. Kuna EstateGuru laenab eranditult ainult tagatisvara hetke- mitte tulevikuväärtuse põhjal, siis kasutatakse tihti arendusprojektide puhul etapiviisilise rahastamise meetodit. See tähendab, et eelnevad finantseerimisetapid võimaldavad arendajal tõsta tagatisvara väärtust selliselt, et eelnevalt määratud LTV raames on EstateGuru investoritel võimalik suurenenud tagatisvara väärtuse suhtes täiendavaid vahendeid investeerida. Kõikide laenude puhul kasutatakse ainult tagatisvara hetkeväärtust ning iga järgneva etapi eelduseks on uuendatud hindamisakt.
 • Arenduslaen on laen, mida kasutatakse kinnisvara ehitustööde alustamiseks, planeerimiseks ja/või jätkamiseks. Sildlaen on lühiajaline laen, mida kasutatakse kehtivate kohustuste täitmiseks enne püsiva pikaaegse rahastamise tagamist, tagatisvara väärtuse suurendamist või vara müümist. Ärilaen on kapitali kaasamiseks vajalik laen, mida kasutatakse ettevõtte igapäevase tegevuse rahastamiseks, äritegevuse laiendamiseks, seadmete või kaupade soetamiseks, pooleliolevate kohustuste (maksud jne) katmiseks. Kõik EstateGuru laenud olenemata laenutüübist on tagatud hüpoteegiga ning on lühiajalised.
 • Bullet laenugraafiku puhul teostab laenuvõtja jooksvaid intressimakseid ning tasub laenu põhiosa perioodi lõpus. Täisbullet laenu puhul kuuluvad nii intress kui ka laenu põhiosa tasumisele perioodi lõpus.
 • Jah, me pakume laenu ka maa ja metsa tagatisel.
 • Jah, laenuvõtjal on võimalik laenuperioodi pikendada. Enne laenu pikendamist soovime teada, mis põhjusel selline taotlus esitatakse. Meie krediidiriski meeskond hindab iga sellist taotlust individuaalselt.
 • Laenuvõtjal on võimalik laen ka enne tähtaega tagasi maksta. Sel juhul võetakse investoritele makstava intressi arvutamise aluseks nende päevade arv, mil rahalised vahendid olid laenuvõtja käsutuses.
 • Teenustasude suurus sõltub laenust. Personaalse pakkumise saamiseks täida laenutaotluse vorm või võta meiega ühendust aadressil info@estateguru.co.
 • Pärast laenutaotluse esitamist võtab EstateGuru esindaja laenutaotlejaga ühendust. Vajadusel küsime täiendavaid küsimusi või dokumente. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud, siis võtab laenutaotluse hindamine 2-3 tööpäeva. Selle aja jooksul teostame kõik vajalikud kontrollid laenuvõtja, äriplaani ja tagatise kohta. Pärast taotluse hindamist ja ettevalmistamist avatakse projekt meie platvormil. Laenu sünditseerimisperioodi pikkuseks võib olla kuni 2 nädalat. Laenu täitumise kiirus sõltub laenutaotluse atraktiivsusest ja investorite huvist.
 • 1. Soovitav laenu suurus, periood, intress ja laenugraafiku tüüp 2. Projekti kirjeldus – milleks raha kasutatakse; kirjeldus tagatisest (asukoht;seisukord) – võimalusel nii eesti kui ka inglise keeles. 3. Tagatise hindamisakt 4. Äriplaan 5. Ettevõtte majandusaastaaruanne 6. Pildid objektist 7. Võimalusel info eelmistest objektidest ja tutvustus laenuvõtjast. Kõik dokumendid on võimalik ülesse laadida laenutaotluses. Lisadokumendid saata info@estateguru.co
 • Laenu taotlemiseks pead täitma taotluse vormi ja esitama meile kõik vajalikud dokumendid. Kui Sul on küsimusi või muresid, võta meiega julgesti ühendust meiliaadressil info@estateguru.co.
 • Jah, laenuvõtja poolt makstav intress on fikseeritud kogu laenuperioodi vältel. Laenumaksete sagedus ja intressisumma, mida laenuvõtja maksab investoritele, varieerub sõltuvalt laenutüübist.
 • Selleks, et veenduda laenuvõtja maksevõimekuses, teostame iga laenu korral laenuvõtja ja seotud isikute põhjaliku taustakontrolli. Laenuvõtjalt küsime äriplaani ja finantsdokumente. Lisaks kontrollime laenuvõtja tausta avalikest allikatest nagu Krediidiinfo.
 • Juhul, kui laenuvõtja soovib maksegraafikut pikendada, selgitame välja otsuse tagamaad ning veendume, et laenuvõtja on jätkuvalt maksejõuline. Kui laenuperioodi pikendatakse, siis peab laenuvõtja katma kaasnevad kulud.
 • Kui laenuvõtja on laenumaksega hiljaks jäänud, võtab EstateGuru koheselt laenuvõtjaga ühendust, et selgitada välja laenumakse viibimise põhjus. Laenu tagasimakse viibimise korral peab laenuvõtja maksma investoritele viivist ja/või hüvitist (täpsustatud EstateGuru Laenu üldtingimustes). Juhul kui laenuvõtja on sattunud makseraskustesse, teeme kõik selleks, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Juhul kui laenuvõtja ei ole võimeline laenu teenindama, alustab tagatisagent menetlust tagatisvara realiseerimiseks.
 • Alates finantskriisi algusest on pankade laenukriteeriumid muutunud oluliselt karmimaks. Tulenevalt pankade jäikadest reeglitest, lükatakse paljud tugevad laenutaotlused tagasi. EstateGuru on väike ja paindlik organisatsioon ning valmis aitama just pankadele mittesobilikke Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal, Soomes, Rootsis või Hispaanias registreeritud äriühinguid. Lisaks on laenu ja vara suhe (LTV) laenuvõtjale soodsam kui pankades – kuni 75%. Pangad soovivad üldjuhul laenata kinnisvara tagatisel 50-70% ulatuses.
 • EstateGuru ei ole pank, mistõttu ei kehti meile pangandussektorile sätestatud seadused ja regulatsioonid. Nagu kõigi investeerimisvormidega, kaasneb ka ühisrahastusega teatav riskimäär. Investorite riski alandamiseks nõuame igale laenule tagatist, et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu.
 • Eesti Finantsinspektsiooni kinnitusel puuduvad hetkel Eestis ühisrahastusega seotud regulatsioonid. Sellest hoolimata peab EstateGuru alluma kõikidele investeeringute vahendamisega seotud regulatsioonidele, sealhulgas AML ja KYC regulatsioonid.
 • EstateGuru on investeeringute vahendaja, mitte juhtija. Kõik lepingud on sõlmitud laenuandjate ja laenuvõtjate vahel, jättes EstateGuru välja. Kõik klientide investeeringud on eraldatud. Juhul kui EstateGuru peaks sattuma raskustesse või lõpetab tegevuse, siis klientide varad on kaitstud ja ligipääsetavad. Juhul kui selline sündmus peaks juhtuma, siis määratakse lepinguline partner, kes võtab investeeringute haldamise üle.
 • Laenuavalduse esitamisel täpsustab laenuvõtja muuhulgas finantseeringu maksimumsumma ja laenuperioodi. Kui vastav kinnisvaraprojekt on EstateGurule sobiv ning portaalipidaja on teostanud kõik eeltoiminguid, määratakse sobiv intressimäär ning laenutaotlus avaldatakse portaalis. Kõik laenud on fikseeritud intressimääraga. Laenuperiood võib olla 6 kuud kuni 5 aastat.
 • Laenuvõtja täidab meie kodulehel esialgse laenutaotluse või võtab ühendust meie müügitiimiga. EstateGuru hindab laenuvõtja krediidikõlblikkust, äriplaani ja tagatise turuväärtuse hinnangut, et saaksime olla kindlad, et laenuvõtja suudab laenu tagasi maksta ega teki olukord, mille puhul investorite kapital võiks ohtu sattuda. Pärast laenutaotluse kinnitamist avaldatakse laen EstateGuru platvormil, kus investorid saavad riski hinnata ja sellesse laenu investeerida. Kui laen saab rahastatud, seatakse laenu tagamiseks hüpoteek ja laenusumma makstakse laenuvõtjale välja. Juhul kui laenu rahastuseesmärki ei saavutata, lõpevad lepingud automaatselt ja kõik investeeritud vahendid tagastatakse osalenud investorite kasutajakontodele. Laenuvõtjal on võimalik võtta vastu ka ainult see summa, mis kokku koguti. Laenuvõtja on kohustatud tasuma laenumakseid vastavalt kokku lepitud maksegraafikule. Investorid saavad jälgida tagasimakseid oma portfelli leheküljel ning kõik laekunud summad kas välja kanda või uuesti investeerida.
 • EstateGuru platvormil võib laenu taotleda Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Saksamaal või Hispaanias registreeritud ettevõte, kellel on laenu tagatiseks pakkuda sobiv kinnisvaraobjekt. Igasugune kinnisvaraga seonduv ettevõtlus võib osutuda EstateGuru jaoks sobivaks, kuid üldjuhul ootame, et projekti esemeks olevat kinnisasja saab kasutada ka laenutagatisena.
 • Praegu saavad EstateGuru kaudu laenu võtta ainult Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud, kelle tagatis asub Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Saksamaal, Hispaanias, Portugalis, Hollandis, Itaalias, Ühendkuningriigis või Iirimaal. Enne kui tohid oma laenutaotluse EstateGuru platvormil avaldada, peame Sind kontrollima „tunne oma klienti“ põhimõtete järgi ja Sinu kinnisvaraprojekti heaks kiitma.
 • Deposiite teostades peavad kasutajad kandma vahendeid mitte EstateGuru üldkliendipangakontole, vaid oma personaalsele EstateGuru poolt antud IBAN kontole. Konkreetne konto on kuvatud meie veebilehel deposiidid/väljamaksed sektsioonis. Korrektsete ülekande andmete puhul töödeldakse kõik deposiidid ja väljamaksed automaatselt.
 • Investorite ja laenuvõtjate vahendeid hoitakse BNP Paribas pangakontol, kus asuvad kõik Lemonway kontod. Lemonway kontod on lõpliku kasusaaja nimel (investor või laenuvõtja) ning need avatakse automaatselt, kui registreerid end EstateGuru platvormil ning verifitseerid oma virtuaalkonto. Rahasid liigutatakse vastavalt kasutaja käskudele EstateGuru platvormil, see tähendab, et täiendavaid toiminguid ei Lemonway ega BNP Paribas vahendusel vaja pole.
 • Rahvusvahelised pankadevahelised SEPA maksed võivad võtta 1-2 tööpäeva aega, olenevalt makse algatamise kellaajast ning konkreetsest pangast. EstateGuru platvormil töödeldakse makseid automaatselt. Kui tunned vajadust oma vahendeid kiiremini liigutada, siis kasuta SEPA koheste maksete võimalusi. Soovitame alati piisavalt vahendeid oma virtuaalkontol hoida veendumaks, et investor ei jää sobivatest investeerimisobjektidest ilma.
 • Lemonway kasutamisega saavad kõik investorid oma personaalse virtuaalse IBAN konto. Kõik investorite vahendid on eraldatud. Deposiitide teostamisel peab investor teostama kanded oma personaalsele EstateGuru IBAN kontole. Investeeringuid tehes või laenu tagasimakseid saades toimuvad kõik kanded ilma kolmandate osapoolteta (näiteks EstateGuru) otse investori ja laenuvõtja kontode vahel.
 • Lemonway on makseteenuse osutaja, kes kindlustab turvalise kasutajate vahendite hoidmise ja liigutamise. Lemonway on alates 2012. aastast reguleeritud ACPR Banque de France poolt.
 • EstateGuru platvormile on võimalik ülekandeid teostada tavapärase Euroopa maksena või läbi LHV pangalingi, aga ka Paysera, Lemonway või Wise teenuseid kasutades. Esimene deposiit on vajalik virtuaalkonto verifitseerimiseks ning peab tulema investori personaalselt pangakontolt! Wise makseteenust kasutades palume kindlasti kasutada Wise hoiukontot. Samuti ei saa ka kõikidest valuutadest hoiukontole raha lisada. Pane tähele, et EstateGuru aktsepteerib valuutana ainult eurosid.
 • Pangakonto muutmiseks tuleb eelnevalt teostada sissemakse oma pangakontolt, mida soovite meie süsteemis talletada ning millele soovite potentsiaalselt väljamakseid teostada. Sissemakse tegemine on vajalik, et EstateGuru suudaks teie pangakonto verifitseerida. Kui pangakonto kuulub teile personaalselt, siis talletub see meie süsteemis automaatselt ning tuleviku väljamakseid teostades saate valida salvestatud kontode hulgast sobiva, kuhu makseid teostada soovite.
 • EstateGuru kontole ülekande teostamisel puuduvad EstateGuru kehtestatud teenustasud, küll aga võib pank rakendada ülekande teostamise eest tasu vastavalt konkreetse teenusepakkuja hinnakirjale. EstateGuru kliendipangakonto on registreeritud LHV pangas.
 • Investorite poolt EstateGuru virtuaalkontole kantud raha hoitakse EstateGuru kliendipangakontol EstateGuru pangakontost täielikult eraldatult. Investori virtuaalkontol olevaid vabu vahendeid on võimalik igal hetkel investori erakontole kanda. Uuendus: 2021 jooksul viiakse kõik kliendikontod üle teenusepakkuja Lemonway turvalisele platvormile, mille tulemusena saab iga investor personaalse täielikult eraldatud pangakonto ning eraldi IBAN konto, kuhu kandeid teostada.
 • Kui ülekanne on jõudnud EstateGuru LHV pangakontole, kantakse summa investori virtuaalkontole jooksvalt tööpäeva jooksul. Kontrollime saabuvaid ülekandeid regulaarselt esmaspäevast reedeni. Nädalavahetustel laekumisi virtuaalkontole ei toimu, v.a. kui makse on tehtud LHV kontolt LHV pangalinki kasutades. Eesti teistest pankadest võib laekumine aega võtta ühe päeva, teistest riikidest tavaliselt 2-4 päeva. Juhul, kui vajate abi, siis võtke meiega julgelt ühendust. Kõik makse tegemiseks vajalikud andmed on võimalik leida meie kodulehelt kontaktide vahelehelt. Oluline on teada, et EstateGuru virtuaalkontoga saab siduda ainult ühe pangakonto. Oma raha saab EstateGuru kontolt välja kanda ainult kontole, mille olete sidunud EstateGuru virtuaalkontoga. Sealjuures peab saaja pangakonto nimi kattuma EstateGuru konto omaniku nimega. Need meetmed on vajalikud turvalisuse tagamiseks ka juhul, kui keegi saab sinu EstateGuru konto oma valdusse.
 • Meie stressianalüüs näitab, et olulisel määral hajutatud portfellid on keerulises majanduslikus olukorras, kus võlas laenude hulk on suurem, paremini kaitstud. Oleme näinud, et kui anda investoritele valikuvõimalus kõikide kriteeriumite üle, siis eelistatakse loomulikult kõrgema intressiga laene, mis standardses majandusolukorras viitab kõrgemale riskimäärale. Seetõttu oleme väikeinvestorite kaitseks loonud reegli, et alla 250 euro investeerivate investorite portfellid on hajutatud nii suurel määral kui võimalik ehk Auto Invest teostab investeeringuid kõikidesse laenudesse. Investoritel on alati alternatiiv tutvuda iga laenuga eraldi ning investeerida manuaalselt.
 • Investor saab Auto Invest rakenduse sätteid igal hetkel muuta. Lihtsalt mine Auto Invest rakenduse sätete lehele ning muuda sätteid vastavalt oma soovile.
 • Loomulikult on investoritel igal ajahetkel võimalik loobuda Auto Invest rakenduse kasutamisest või/ning jätkata manuaalselt investeeringute tegemist. Auto Investi saab hõlpsasti aktiveerida ja deaktiveerida Auto Invest rakenduse sätete lehelt. Oluline on meeles pidada, et kõik manuaalselt teostatud investeeringutele rakendatavad reeglid kehtivad ka Auto Invest rakenduse läbi teostatud investeeringutele.
 • Sinu investeering jaotatakse vastavalt investeeringusummale, mille oled märkinud Auto Invest rakenduse sätete lehel. Sinu investeering paigutatakse laenudesse sama järjestuse alusel, mille järgi laenud platvormil avalikustatakse. Täpsema ülevaate saamiseks tutvu kasutajatingimustega.
 • Auto Invest rakenduse põhilised märksõnad on mugavus, kiirus ja automatiseeritus. • Auto Invest rakenduse kasutamine kindlustab, et Sa ei jää suure nõudluse tõttu platvormil avaldatud laenudesse investeerimisest ilma. Auto Invest rakenduse läbi teostatud investeeringud on tehtud vastavalt investori sätestatud kriteeriumitele automaatselt, ilma võimaliku stressi ja mureta; • Auto Invest aitab luua investoril hajutatud portfelli, mille kõik laenud on valitud professionaalse tiimi poolt, kes seisab Sinu portfelli edukuse eest; • Auto Invest rakenduse kasutamine võimaldab investoril investeerida oma vabad vahendid esimesel võimalusel pärast vahendite kontole laekumist. Sel viisil hakkab investor tulu teenima niipea kui järjekordne investeerimisvõimalus on rahastatud.
 • Auto Invest on rakendus, mis võimaldab investeerida eelnevalt paika seatud kriteeriumite alusel automaatselt kõikidesse sobivatesse laenudesse. Kui uus laen avaldatakse platvormil, investeeritakse eelisjärjekorras Auto Investi vahendid ning seejärel on laen avatud manuaalseks investeerimiseks.
 • Minimaalne investeering on 50 eurot.
 • Laenuandjaks võib üldjuhul olla iga EstateGuru kasutaja, kes on vähemalt 18-aastane, kellel on arvelduskonto mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud krediidiasutuses või Šveitsis ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud.
 • EstateGuru investoritel on võimalik teenida lisaboonust kutsudes platvormiga liituma ka oma sõpru, tuttavaid ja perekonnaliikmeid. Boonuse saamiseks tuleks uuele investorile jagada soovituskoodi (oma EGU-koodi), mille leiad oma virtuaalkonto ülevalt servast, või soovituslinki konto seadete alt alammenüüst soovitusprogramm. Iga uue investori eest, kes esitab meie platvormiga liitudes sinu koodi, maksame sulle boonust 0,5% kõigist tema investeeringutest laenudesse, mis jõuavad “rahastatud” staatusesse esimese kolme kuu jooksul alates tema konto aktiveerimisest. Kui projekt, millesse su sõber investeeris, saab rahastatud, kantakse boonus sinu investeerimiskontole. Samasuguse boonuse saab su sõber, kes teenib samuti oma esimese kolme investeerimiskuu vältel 0,5% boonust.
 • EstateGuru platvormile on võimalik ülekandeid teostada tavapärase Euroopa maksena või läbi LHV pangalingi, aga ka Paysera, Lemonway või Wise teenuseid kasutades. Esimene deposiit on vajalik virtuaalkonto verifitseerimiseks ning peab tulema investori personaalselt pangakontolt! Wise makseteenust kasutades palume kindlasti kasutada Wise hoiukontot. Samuti ei saa ka kõikidest valuutadest hoiukontole raha lisada. Pane tähele, et EstateGuru aktsepteerib valuutana ainult eurosid.
 • Kui soovid oma virtuaalkontot jagada kas pereliikmete, sõprade või teenusepakkujatega, mine palun "minu konto" vahelehele ning sisesta "jagatud kontode" sektsioonis selle kasutaja e-maili aadress, kellele soovid ligipääsu võimaldada. Kutse saaja peab ligipääsu võimaldamiseks e-mailile tulnud õpetuste kohaselt kutse aktsepteerima. Pane tähele, et kutsutud inimesel peab ligipääsu saavutamiseks (ning e-kirja saamiseks) olema registreeritud konto Estateguru.co veebilehel.
 • Selleks, et muuta oma virtuaalkonto andmeid nagu pangakonto, e-maili aadress või nimi, kontakteeruge palun EstateGuru klienditoega info@estateguru.co ning me aitame kõik vajalikud muudatused sisse viia.
 • Teenustasude suurus sõltub laenust. Personaalse pakkumise saamiseks täida laenutaotluse vorm või võta meiega ühendust aadressil info@estateguru.co.
 • Pärast laenutaotluse esitamist võtab EstateGuru esindaja laenutaotlejaga ühendust. Vajadusel küsime täiendavaid küsimusi või dokumente. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud, siis võtab laenutaotluse hindamine 2-3 tööpäeva. Selle aja jooksul teostame kõik vajalikud kontrollid laenuvõtja, äriplaani ja tagatise kohta. Pärast taotluse hindamist ja ettevalmistamist avatakse projekt meie platvormil. Laenu sünditseerimisperioodi pikkuseks võib olla kuni 2 nädalat. Laenu täitumise kiirus sõltub laenutaotluse atraktiivsusest ja investorite huvist.
 • 1. Soovitav laenu suurus, periood, intress ja laenugraafiku tüüp 2. Projekti kirjeldus – milleks raha kasutatakse; kirjeldus tagatisest (asukoht;seisukord) – võimalusel nii eesti kui ka inglise keeles. 3. Tagatise hindamisakt 4. Äriplaan 5. Ettevõtte majandusaastaaruanne 6. Pildid objektist 7. Võimalusel info eelmistest objektidest ja tutvustus laenuvõtjast. Kõik dokumendid on võimalik ülesse laadida laenutaotluses. Lisadokumendid saata info@estateguru.co
 • Kõik investoritele makstud intressid ja boonused makstakse välja brutotasuna, mis tähendab, et sellelt pole makse kinni peetud. Kogu intressi, mis teenitakse laene väljastades, käsitleb maksuamet kui sissetulekut, millelt tuleb tasuda makse. Investoritel on võimalus maksude maksmist ajatada investeerides ettevõttena. EstateGuru ei paku maksualast nõustamist, mistõttu soovitame maksudega seonduva info saamiseks pöörduda maksunõustaja poole.
 • Jah, laenuvõtja poolt makstav intress on fikseeritud kogu laenuperioodi vältel. Laenumaksete sagedus ja intressisumma, mida laenuvõtja maksab investoritele, varieerub sõltuvalt laenutüübist.
 • Jah, on võimalik. Selleks, et investeerida läbi ettevõtte, tuleb luua investorkonto oma nimega ja registreerimisavalduse lõpus valida “Soovin registreerida kasutajaks juriidilise isikuna”. Kindlasti tuleb sisestada oma ettevõtte täisnimi ja korrektne registrikood. Enne investeerimise alustamist tuleb meile saata koopia oma ID-kaardist või passist.
 • Investorite poolt EstateGuru virtuaalkontole kantud raha hoitakse EstateGuru kliendipangakontol EstateGuru pangakontost täielikult eraldatult. Investori virtuaalkontol olevaid vabu vahendeid on võimalik igal hetkel investori erakontole kanda. Uuendus: 2021 jooksul viiakse kõik kliendikontod üle teenusepakkuja Lemonway turvalisele platvormile, mille tulemusena saab iga investor personaalse täielikult eraldatud pangakonto ning eraldi IBAN konto, kuhu kandeid teostada.
 • Investoritele rakendub 2% teenustasu järelturul nõude müümise eest (tasu rakendub müüjale) ning 1 euro suurune teenustasu, mis kalkuleeritakse ning rakendatakse iga kord kui kasutaja teostab oma virtuaalkontolt väljamakse. Passiivse konto haldustasu rakendatakse leppetrahvina kasutajatelt, kes on oma kontole raha kandnud, kuid pole viimase 12 kuu jooksul peamisel või järelturul uusi investeeringuid teinud ja kellel pole ka portfellis ühtegi aktiivset laenu. Tasu rakendatakse igakuiselt, juhul kui kontol on positiivne kontojääk. Kui konto jääk on 0 eurot, siis tasu ei rakendata. Kui kasutaja teeb investeeringu muutub konto olek uuesti aktiivseks.
 • • Registreeru EstateGuru kasutajaks; • Mine oma e-maili kontole ja aktiveeri teile saabunud kirja abil oma EstateGuru kasutaja; • Verifitseeri oma virtuaalkonto vastavalt juhistele; • Kanna EstateGuru virtuaalkontole vahendeid; • Vali, millistesse laenutaotlustesse soovid investeerida; • Laenumaksed ja teenitud intress koguneb Sinu EstateGuru virtuaalkontole.
 • Tagamata laenul puudub tagatis (kinnisvara, käendus vm) ja laen põhineb ainult laenuvõtja krediidiajalool ning usaldusel. Tagatud laenude puhul on tagatiseks reaalne vara, mida on hüpoteegipidajal õigus laenuvõtja maksejõuetuse korral võla katteks realiseerida. Seega on raha kaotamise risk minimaalne.
 • Alates finantskriisi algusest on pankade laenukriteeriumid muutunud oluliselt karmimaks. Tulenevalt pankade jäikadest reeglitest, lükatakse paljud tugevad laenutaotlused tagasi. EstateGuru on väike ja paindlik organisatsioon ning valmis aitama just pankadele mittesobilikke Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal, Soomes, Rootsis või Hispaanias registreeritud äriühinguid. Lisaks on laenu ja vara suhe (LTV) laenuvõtjale soodsam kui pankades – kuni 75%. Pangad soovivad üldjuhul laenata kinnisvara tagatisel 50-70% ulatuses.
 • EstateGuru ei ole pank, mistõttu ei kehti meile pangandussektorile sätestatud seadused ja regulatsioonid. Nagu kõigi investeerimisvormidega, kaasneb ka ühisrahastusega teatav riskimäär. Investorite riski alandamiseks nõuame igale laenule tagatist, et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu.
 • Eesti Finantsinspektsiooni kinnitusel puuduvad hetkel Eestis ühisrahastusega seotud regulatsioonid. Sellest hoolimata peab EstateGuru alluma kõikidele investeeringute vahendamisega seotud regulatsioonidele, sealhulgas AML ja KYC regulatsioonid.
 • EstateGuru on investeeringute vahendaja, mitte juhtija. Kõik lepingud on sõlmitud laenuandjate ja laenuvõtjate vahel, jättes EstateGuru välja. Kõik klientide investeeringud on eraldatud. Juhul kui EstateGuru peaks sattuma raskustesse või lõpetab tegevuse, siis klientide varad on kaitstud ja ligipääsetavad. Juhul kui selline sündmus peaks juhtuma, siis määratakse lepinguline partner, kes võtab investeeringute haldamise üle.
 • Kui pärast registreerumist ei ole kinnituskirja saabunud, palume üle kontrollida oma e-maili prügikaust (spam folder). Vahel võib kinnituskirja leida sealt. Juhul kui kinnituskiri pole saabunud, võtke meiega ühendust aadressil info@estateguru.co.
 • EstateGuru pakub investoritele võimalust pääseda ligi suurele hulgale erinevatele kinnisvarainvesteeringutele. Minimaalne investeering laenu on 50 eurot, mis võimaldab luua väga hajutatud laenuportfelli. Kõik EstateGuru laenud on tagatud hüpoteegiga.
 • EstateGuru soovitusprogrammi raames on kõigil portaali kasutajatel võimalus lisaraha teenida. Selleks, et saada osa meie soovitusprogrammist, tuleb ennast meie portaalis kasutajaks registreerida ja saata sõbrale enda soovituskood. Iga uue investori eest, kes esitab meie platvormiga liitudes sinu koodi, maksame sulle boonust 0,5% kõigist tema investeeringutest laenudesse, mis jõuavad “rahastatud” staatusesse esimese kolme kuu jooksul alates tema konto aktiveerimisest. Kui projekt, millesse su sõber investeeris, saab rahastatud, kantakse boonus sinu investeerimiskontole. Samasuguse boonuse saab su sõber, kes teenib samuti oma esimese kolme investeerimiskuu vältel 0,5% boonust.
 • Kõik laenud on tagatud notariaalselt vormistatud hüpoteegiga. Hüpoteeki hoiab ainult selleks otstarbeks loodud EstateGuru Tagatisagent OÜ. EstateGuru Tagatisagent tegevust korraldab Eesti juhtiv advokaadibüroo Triniti.
 • EstateGuru on veebipõhine ühisrahastusplatvorm, kus investorid saavad koos rahastada kinnisvaraga tagatud ärilaene Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Hispaanias. EstateGuru peamine eesmärk on viia kokku investorid, kes soovivad investeerida tagatud kinnisvaralaenudesse, ja ettevõtjad, kes soovivad kinnisvara tagatisel oma plaanide realiseerimiseks kapitali kaasata.
 • EstateGuru Premium ei mõjuta platvormi jaeinvestorite positsiooni. Tagame, et jaeinvestoritele jäetakse alati sobiv proportsioon laenumahust. Premium programm võimaldab meil aga platvormi laene paremini planeerida ja mahtusid suurendada. Samuti lühendada laenu sünditseerimisperioodi ja seeläbi tõsta investorite keskmist tootlust.
 • EstateGuru Premium liikmeks võivad saada kõik investorid, kelle investeeringud ületavad 100 000 eurot ja kes avaldavad liitumissoovi või aktsepteerivad neile automaatselt saadetava kutse.
 • EstateGuru Premium on platvormi investoritele loodud liikmelisus, mis on saadaval kõigile investoritele, kelle investeeringud ületavad 100 000 euro piiri.
 • EstateGuru investoritel on võimalik teenida lisaboonust kutsudes platvormiga liituma ka oma sõpru, tuttavaid ja perekonnaliikmeid. Boonuse saamiseks tuleks uuele investorile jagada soovituskoodi (oma EGU-koodi), mille leiad oma virtuaalkonto ülevalt servast, või soovituslinki konto seadete alt alammenüüst soovitusprogramm. Iga uue investori eest, kes esitab meie platvormiga liitudes sinu koodi, maksame sulle boonust 0,5% kõigist tema investeeringutest laenudesse, mis jõuavad “rahastatud” staatusesse esimese kolme kuu jooksul alates tema konto aktiveerimisest. Kui projekt, millesse su sõber investeeris, saab rahastatud, kantakse boonus sinu investeerimiskontole. Samasuguse boonuse saab su sõber, kes teenib samuti oma esimese kolme investeerimiskuu vältel 0,5% boonust.
 • Laen on "avatud" staatuses kuni laenueesmärgi täitumiseni ja "avatud" laenu on võimalik investeerida. Kui rahastuseesmärk on saavutatud, viiakse laen staatusesse "eesmärk täidetud" ning sünditseerimisperiood on lõppenud.
 • Investeeringute teostamiseks peab teie virtuaalkonto olema verifitseeritud. Selle jaoks palume teostada esimene deposiit Euroopa maksena (SEPA, tavapärane pangaülekanne) oma isiklikult pangakontolt. Kui pärast korrektset sissemakset pole teie konto endiselt kinnitatud ning investeeringuid teostada ei ole võimalik, palume ülendust võtta EstateGuru klienditoega.
 • EstateGuru platvormile on võimalik ülekandeid teostada tavapärase Euroopa maksena või läbi LHV pangalingi, aga ka Paysera, Lemonway või Wise teenuseid kasutades. Esimene deposiit on vajalik virtuaalkonto verifitseerimiseks ning peab tulema investori personaalselt pangakontolt! Wise makseteenust kasutades palume kindlasti kasutada Wise hoiukontot. Samuti ei saa ka kõikidest valuutadest hoiukontole raha lisada. Pane tähele, et EstateGuru aktsepteerib valuutana ainult eurosid.
 • Kui laen on veel "rahastuseesmärk saavutatud" staatuses ehk notaritehing antud laenu finantseerimiseks ei ole veel toimunud, siis on vastavad investeeringud märgitud investorite portfellis "reserveeritud" staatuses.
 • "Ootel" staatus indikeerib, et laenu rahastamiseks vajaminevad vahendid on platvormil kogutud, kuid laenu finantseerimiseks vajaminev notaritehing ei ole veel toimunud. Tavapäraselt toimub laenu finantseerimine 1 nädala jooksul sünditseerimisperioodi lõpust. Tulenevalt EstateGuru laenu üldtingimustest algab intressikalkulatsioon 15 kalendripäeva + 10 tööpäeva jooksul projekti sünditseerimisperioodi lõpust.
 • Eeldatav LTV on maksimaalne LTV, mida EstateGuru meeskond on valmis konkreetse projekti puhul pakkuma. See tähendab, et järgnevate etappide mõjul võib antud projekti LTV suureneda kuni eeldatava LTV piirmäärani.
 • Tihtipeale on arendusprojektide puhul olukord, kus tagatisvara hetkeväärtus on madalam ning ei võimalda kaasata vahendeid, mida on vaja kogu arendusprojekti teostamiseks. Kuna EstateGuru laenab eranditult ainult tagatisvara hetke- mitte tulevikuväärtuse põhjal, siis kasutatakse tihti arendusprojektide puhul etapiviisilise rahastamise meetodit. See tähendab, et eelnevad finantseerimisetapid võimaldavad arendajal tõsta tagatisvara väärtust selliselt, et eelnevalt määratud LTV raames on EstateGuru investoritel võimalik suurenenud tagatisvara väärtuse suhtes täiendavaid vahendeid investeerida. Kõikide laenude puhul kasutatakse ainult tagatisvara hetkeväärtust ning iga järgneva etapi eelduseks on uuendatud hindamisakt.
 • Arenduslaen on laen, mida kasutatakse kinnisvara ehitustööde alustamiseks, planeerimiseks ja/või jätkamiseks. Sildlaen on lühiajaline laen, mida kasutatakse kehtivate kohustuste täitmiseks enne püsiva pikaaegse rahastamise tagamist, tagatisvara väärtuse suurendamist või vara müümist. Ärilaen on kapitali kaasamiseks vajalik laen, mida kasutatakse ettevõtte igapäevase tegevuse rahastamiseks, äritegevuse laiendamiseks, seadmete või kaupade soetamiseks, pooleliolevate kohustuste (maksud jne) katmiseks. Kõik EstateGuru laenud olenemata laenutüübist on tagatud hüpoteegiga ning on lühiajalised.
 • Kõik investoritele makstud intressid ja boonused makstakse välja brutotasuna, mis tähendab, et sellelt pole makse kinni peetud. Kogu intressi, mis teenitakse laene väljastades, käsitleb maksuamet kui sissetulekut, millelt tuleb tasuda makse. Investoritel on võimalus maksude maksmist ajatada investeerides ettevõttena. EstateGuru ei paku maksualast nõustamist, mistõttu soovitame maksudega seonduva info saamiseks pöörduda maksunõustaja poole.
 • Jah, laenuvõtja poolt makstav intress on fikseeritud kogu laenuperioodi vältel. Laenumaksete sagedus ja intressisumma, mida laenuvõtja maksab investoritele, varieerub sõltuvalt laenutüübist.
 • Selleks, et veenduda laenuvõtja maksevõimekuses, teostame iga laenu korral laenuvõtja ja seotud isikute põhjaliku taustakontrolli. Laenuvõtjalt küsime äriplaani ja finantsdokumente. Lisaks kontrollime laenuvõtja tausta avalikest allikatest nagu Krediidiinfo.
 • Juhul, kui laenuvõtja soovib maksegraafikut pikendada, selgitame välja otsuse tagamaad ning veendume, et laenuvõtja on jätkuvalt maksejõuline. Kui laenuperioodi pikendatakse, siis peab laenuvõtja katma kaasnevad kulud.
 • Kui laenuvõtja on laenumaksega hiljaks jäänud, võtab EstateGuru koheselt laenuvõtjaga ühendust, et selgitada välja laenumakse viibimise põhjus. Laenu tagasimakse viibimise korral peab laenuvõtja maksma investoritele viivist ja/või hüvitist (täpsustatud EstateGuru Laenu üldtingimustes). Juhul kui laenuvõtja on sattunud makseraskustesse, teeme kõik selleks, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Juhul kui laenuvõtja ei ole võimeline laenu teenindama, alustab tagatisagent menetlust tagatisvara realiseerimiseks.
 • Investor hakkab teenima intressi pärast seda, kui kõik laenuga seonduvad nõuded on täidetud ja hüpoteek investorite kasuks seatud.
 • EstateGuru ei maksa intressi investeerimata rahalt. Selleks, et saavutada parim tootlus, tuleks investoril investeerida avatud laenutaotlustesse, et minimaliseerida investeerimata raha hulka. Auto Invest funktsiooni rakendades ei pea investor ise vahendite re-investeerimise pärast muretsema.
 • Jah, on võimalik. Selleks, et investeerida läbi ettevõtte, tuleb luua investorkonto oma nimega ja registreerimisavalduse lõpus valida “Soovin registreerida kasutajaks juriidilise isikuna”. Kindlasti tuleb sisestada oma ettevõtte täisnimi ja korrektne registrikood. Enne investeerimise alustamist tuleb meile saata koopia oma ID-kaardist või passist.
 • Investoritele rakendub 2% teenustasu järelturul nõude müümise eest (tasu rakendub müüjale) ning 1 euro suurune teenustasu, mis kalkuleeritakse ning rakendatakse iga kord kui kasutaja teostab oma virtuaalkontolt väljamakse. Passiivse konto haldustasu rakendatakse leppetrahvina kasutajatelt, kes on oma kontole raha kandnud, kuid pole viimase 12 kuu jooksul peamisel või järelturul uusi investeeringuid teinud ja kellel pole ka portfellis ühtegi aktiivset laenu. Tasu rakendatakse igakuiselt, juhul kui kontol on positiivne kontojääk. Kui konto jääk on 0 eurot, siis tasu ei rakendata. Kui kasutaja teeb investeeringu muutub konto olek uuesti aktiivseks.
 • • Registreeru EstateGuru kasutajaks; • Mine oma e-maili kontole ja aktiveeri teile saabunud kirja abil oma EstateGuru kasutaja; • Verifitseeri oma virtuaalkonto vastavalt juhistele; • Kanna EstateGuru virtuaalkontole vahendeid; • Vali, millistesse laenutaotlustesse soovid investeerida; • Laenumaksed ja teenitud intress koguneb Sinu EstateGuru virtuaalkontole.
 • Tagamata laenul puudub tagatis (kinnisvara, käendus vm) ja laen põhineb ainult laenuvõtja krediidiajalool ning usaldusel. Tagatud laenude puhul on tagatiseks reaalne vara, mida on hüpoteegipidajal õigus laenuvõtja maksejõuetuse korral võla katteks realiseerida. Seega on raha kaotamise risk minimaalne.
 • Alates finantskriisi algusest on pankade laenukriteeriumid muutunud oluliselt karmimaks. Tulenevalt pankade jäikadest reeglitest, lükatakse paljud tugevad laenutaotlused tagasi. EstateGuru on väike ja paindlik organisatsioon ning valmis aitama just pankadele mittesobilikke Eestis, Lätis, Leedus, Saksamaal, Soomes, Rootsis või Hispaanias registreeritud äriühinguid. Lisaks on laenu ja vara suhe (LTV) laenuvõtjale soodsam kui pankades – kuni 75%. Pangad soovivad üldjuhul laenata kinnisvara tagatisel 50-70% ulatuses.
 • EstateGuru ei ole pank, mistõttu ei kehti meile pangandussektorile sätestatud seadused ja regulatsioonid. Nagu kõigi investeerimisvormidega, kaasneb ka ühisrahastusega teatav riskimäär. Investorite riski alandamiseks nõuame igale laenule tagatist, et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu.
 • Eesti Finantsinspektsiooni kinnitusel puuduvad hetkel Eestis ühisrahastusega seotud regulatsioonid. Sellest hoolimata peab EstateGuru alluma kõikidele investeeringute vahendamisega seotud regulatsioonidele, sealhulgas AML ja KYC regulatsioonid.
 • EstateGuru on investeeringute vahendaja, mitte juhtija. Kõik lepingud on sõlmitud laenuandjate ja laenuvõtjate vahel, jättes EstateGuru välja. Kõik klientide investeeringud on eraldatud. Juhul kui EstateGuru peaks sattuma raskustesse või lõpetab tegevuse, siis klientide varad on kaitstud ja ligipääsetavad. Juhul kui selline sündmus peaks juhtuma, siis määratakse lepinguline partner, kes võtab investeeringute haldamise üle.
 • EstateGuru pakub investoritele võimalust pääseda ligi suurele hulgale erinevatele kinnisvarainvesteeringutele. Minimaalne investeering laenu on 50 eurot, mis võimaldab luua väga hajutatud laenuportfelli. Kõik EstateGuru laenud on tagatud hüpoteegiga.
 • Kõik laenud on tagatud notariaalselt vormistatud hüpoteegiga. Hüpoteeki hoiab ainult selleks otstarbeks loodud EstateGuru Tagatisagent OÜ. EstateGuru Tagatisagent tegevust korraldab Eesti juhtiv advokaadibüroo Triniti.
 • Sõltuvalt projekti riskiastmest võib intressimäär olla 8-13% aastas.
 • Minimaalne investeering on 50 eurot.
 • Laenuandjaks võib üldjuhul olla iga EstateGuru kasutaja, kes on vähemalt 18-aastane, kellel on arvelduskonto mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud krediidiasutuses või Šveitsis ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud.
 • Pangakonto muutmiseks tuleb eelnevalt teostada sissemakse oma pangakontolt, mida soovite meie süsteemis talletada ning millele soovite potentsiaalselt väljamakseid teostada. Sissemakse tegemine on vajalik, et EstateGuru suudaks teie pangakonto verifitseerida. Kui pangakonto kuulub teile personaalselt, siis talletub see meie süsteemis automaatselt ning tuleviku väljamakseid teostades saate valida salvestatud kontode hulgast sobiva, kuhu makseid teostada soovite.
 • EstateGuru kontole ülekande teostamisel puuduvad EstateGuru kehtestatud teenustasud, küll aga võib pank rakendada ülekande teostamise eest tasu vastavalt konkreetse teenusepakkuja hinnakirjale. EstateGuru kliendipangakonto on registreeritud LHV pangas.
 • Laen on "avatud" staatuses kuni laenueesmärgi täitumiseni ja "avatud" laenu on võimalik investeerida. Kui rahastuseesmärk on saavutatud, viiakse laen staatusesse "eesmärk täidetud" ning sünditseerimisperiood on lõppenud.
 • Investeeringute teostamiseks peab teie virtuaalkonto olema verifitseeritud. Selle jaoks palume teostada esimene deposiit Euroopa maksena (SEPA, tavapärane pangaülekanne) oma isiklikult pangakontolt. Kui pärast korrektset sissemakset pole teie konto endiselt kinnitatud ning investeeringuid teostada ei ole võimalik, palume ülendust võtta EstateGuru klienditoega.
 • Kui laen on veel "rahastuseesmärk saavutatud" staatuses ehk notaritehing antud laenu finantseerimiseks ei ole veel toimunud, siis on vastavad investeeringud märgitud investorite portfellis "reserveeritud" staatuses.
 • "Ootel" staatus indikeerib, et laenu rahastamiseks vajaminevad vahendid on platvormil kogutud, kuid laenu finantseerimiseks vajaminev notaritehing ei ole veel toimunud. Tavapäraselt toimub laenu finantseerimine 1 nädala jooksul sünditseerimisperioodi lõpust. Tulenevalt EstateGuru laenu üldtingimustest algab intressikalkulatsioon 15 kalendripäeva + 10 tööpäeva jooksul projekti sünditseerimisperioodi lõpust.
 • Eeldatav LTV on maksimaalne LTV, mida EstateGuru meeskond on valmis konkreetse projekti puhul pakkuma. See tähendab, et järgnevate etappide mõjul võib antud projekti LTV suureneda kuni eeldatava LTV piirmäärani.
 • Arenduslaen on laen, mida kasutatakse kinnisvara ehitustööde alustamiseks, planeerimiseks ja/või jätkamiseks. Sildlaen on lühiajaline laen, mida kasutatakse kehtivate kohustuste täitmiseks enne püsiva pikaaegse rahastamise tagamist, tagatisvara väärtuse suurendamist või vara müümist. Ärilaen on kapitali kaasamiseks vajalik laen, mida kasutatakse ettevõtte igapäevase tegevuse rahastamiseks, äritegevuse laiendamiseks, seadmete või kaupade soetamiseks, pooleliolevate kohustuste (maksud jne) katmiseks. Kõik EstateGuru laenud olenemata laenutüübist on tagatud hüpoteegiga ning on lühiajalised.
 • Pangakonto muutmiseks tuleb eelnevalt teostada sissemakse oma pangakontolt, mida soovite meie süsteemis talletada ning millele soovite potentsiaalselt väljamakseid teostada. Sissemakse tegemine on vajalik, et EstateGuru suudaks teie pangakonto verifitseerida. Kui pangakonto kuulub teile personaalselt, siis talletub see meie süsteemis automaatselt ning tuleviku väljamakseid teostades saate valida salvestatud kontode hulgast sobiva, kuhu makseid teostada soovite.
 • AROI on Sinu potentsiaalne aastane investeeringu tootlus. Järelturu AROI arvutamiseks kasutatakse järgnevat valemit: Aastane tootlus = tulevikumaksed / laenuperioodi jääk * 365 / investeeringusumma
 • • Müüja saab valida nõude müügihinna ja seeläbi määratleda ka tootluse nii müüja kui ostja jaoks. • Müüa saab järelturu rakenduse vahendusel ainult kogu nõuet – müüdavaid nõudeid ei saa müüa osaliselt ehk üle antakse kogu leping. • Kõik lepingud on sõlmitud viisil, millega antakse kogu varasem lepinguline suhe uuele investorile üle, sealhulgas boonuselepingud.
 • Ostjana ei ole järelturu kasutamisel tasusid. Müüjale rakendub tasu 2%, mis kalkuleeritakse müüdavalt investeeringusummalt.
 • Jah, müüja saab igal hetkel enda müüdava investeeringu pakkumise sulgeda eeldusel, et investeering pole veel teise investori poolt ära ostetud. Pane tähele, et müügipakkumine suletakse automaatselt, kui 14 päeva jooksul ei ole pakkumist teiste investorite poolt ära ostetud.
 • Jah, investorid saavad müüa järelturult ostetud investeeringuid, kuid seda pärast 30 päeva möödumist ostmise hetkest.
 • Järelturu likviidsus sõltub platvormi kaasinvestorite huvist müüdavate investeeringute osas. EstateGuru ei anna garantiid, et järelturul müüdavad investeeringud teiste investorite poolt ära ostetakse.
 • Kõik tulud jaotuvad müüja ja ostja vahel laekumisepõhiselt ning tulenevalt päevade arvust, mil investeering müüja või ostja portfellis on. See tähendab, et müüja teenib tootlust intressimaksete eest müügile eelnenud perioodil, mil investeering on tema portfellis. Ostja hakkab teenima tulu ostule järgnevate intressimaksete pealt. Müüja saab oma nõude müüa ka kallimalt (saamatajäänud intressimaksete võrra), kuigi selline pakkumus ei pruugi ostjale olla piisavalt atraktiivne. Kui ostetav laen on ostmise hetkel võlas ning laekumata on mistahes nõuded, siis kanduvad nõuded ostu hetkel üle ostjale. Kui müüja on investeerigu müünud, puuduvad tal mistahes tulevikunõuded laenuvõtja suhtes.
 • Investorid peavad meeles pidama, et kõik järelturu vahendusel teostatud investeeringud on sarnaselt peamise turu investeeringutega siduvad ning kõikidele järelturu investeeringutele rakenduvad samad tingimused.
 • Järelturg on rakendus, mille vahendusel saavad investorid likviidsusvajaduse tekkimisel ennetähtaegselt oma investeeringuid müüa või järelturu vahendusel investeeringuid juurde osta. Järelturu rakenduse vahendusel saavad müüa kõik investorid, kes on EstateGuru aktiivsetesse laenudesse investeerinud. Rakenduse vahendusel investeeringuid osta saavad kõik verifitseeritud investorid.
 • Instant Exit programm on vabatahtlik rakendus, mille abil on võimalik investori portfellis olevad laenunõuded maha müüa ja tänu sellele otsekohe likviidsus saavutada. Instant Exit’i kasutamise puhul rakendub automaatselt fikseeritud 35% suurune allahindlus põhisumma jäägilt. Instant Exit’t saab kasutada ainult siis, kui rakenduse kassas on piisavalt rahalisi vahendeid ja kui rakenduse vahendusel müüdud laenunõuete osakaalud pole jõudnud varem määratud piirideni. Palun arvestage, et nimetatud funktsiooni saadavus on piiratud, sest toode on alles beeta-testimisel.
 • Tänase seisuga on Instant Exit’i kassa piiratud ning seetõttu kehtivad teatud kitsendused, mis tagavad toote beeta-testimise perioodiks vajaliku mitmekesisuse. Rakenduse kaudu müüdavate laenunõuete piirangud on järgmised: Ühe laenu maksimaalne osakaal laenude üldkassas 5% Ühe laenu võtva ettevõtte ja/või selle esindaja laenude maksimaalne osakaal 20% Ühe kinnisvaratagatisega rahastatud laenude maksimaalne osakaal 20%