Juriidika

Huvide konflikti vältimise eeskiri

1. ÜLDINE

1.1. Käesoleva Estateguru huvide konflikti vältimise eeskirja eesmärgiks on sätestada Estateguru ühisrahastuse platvormi ärimudeliga seotud sündmused, mis põhjustavad või võivad põhjustada huvide konflikti, mis rikuvad ühe või mitme laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omanike huve ning ka nõuded, mida tuleb järgida huvide konflikti vältimiseks ja meetmed, mida kasutatakse huvide konflikti lahendamiseks.

1.2. Estateguru juhtorganid vastutavad vajaliku raamistiku kehtestamise ja huvide konflikti tuvastamise, eskaleerumise ja haldamise süsteemide, kontrollide ja protseduuride juurutamise eest.

1.3. Võrdsetel asjaoludel võivad ühisrahastusportaaliga seotud isikud portaalis raha laenata võrdsetel tingimustel teiste laenuandjatega.

1.4. Estateguru iga töötaja vastutab potentsiaalsete huvide konfliktide tuvastamise ja eskaleerumise eest nii, et neid saab nõuetekohaselt hallata ja lahendada.

2. HUVIDE KONFLIKTI PÕHJUSTAVAD VÕI POTENTSIAALSELT PÕHJUSTAVAD SÜNDMUSED

2.1. Võimalike huvide konfliktide, mis võivad mõjutada Estateguru laenuandjate ja ühisrahastusprojekti omanike finantshuvisid, väljaselgitamiseks moodustab Estateguru spetsiaalse töötajate töögrupi, kes jälgivad järgnevaid miinimumnõudeid ja hindavad, kas Estateguru või sellega seotud isik, või Estateguruga otseselt või kaudselt seotud kontrolliülesannet täitev isik on allpool loetletud olukordadega seotud, kui Estateguru või seotud isik:
a. võib saada rahalist kasu või vältida rahalist kahju laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku arvel;
b. omab muud huvi osutatud teenuse või laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku arvel sõlmitud tehingu tulemusel kui laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku huvi;
c. saab või saab edaspidi muult isikult (kes ei ole laenuandja ja/või ühisrahastuprojekti omanik) stiimuli seoses laenuandjale ja/või ühisrahastuprojekti omanikule osutatava teenusega raha, kauba või teenuse näol, mis ei ole selle teenuse eest tavapäraselt makstav vahendus- või teenustasu.
d. omab rahalist või muud motiivi eelistada kindla projekti laenutingimusi, mis ei ole laenuandja ja/või ühisrahastuprojekti omaniku parimates huvides.

2.2. Estateguruga seotud huvide konflikte võib üldiselt kirjeldada kui juhtumeid, kus:
a. Estateguru eelistab enda ja seotud isikute kinnisvara arendusprojekte ühisrahastusprojekti omanike kinnisvara arendusprojektidele;
b. Estateguru võib hinnata laenuandjaid ja/või ühisrahastusprojektide omanikke erapoolikul ja subjektiivsel moel võrreldes isikutega, kellel puuduvad otsesed või kaudsed seosed Estateguruga;
c. Seotud isikud võivad sõlmida ühisrahastustehinguid omal kulul, kasutades Estategurule usaldatud konfidentsiaalset teavet.

2.3. Huvide konflikti korral peaksid laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omanike huvid olema prioriteetsed, millele järgnevad Estateguru huvid.

3. HUVIDE KONFLIKTIDE LAHENDAMINE

3.1. Estateguru astub kõik vajalikud sammud tagamaks, et Estateguru poolne tegevus põhineb üksnes laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku parimates huvides.

3.2. Oma ametiülesandeid täites peavad kõik Estateguru töötajad või sellega seotud isikud tuvastama huvide konflikti olemasolu, vältima huvide konflikti või taanduma, kui esineb olukordi, mis võiksid tekitada või esile kutsuda huvide konflikti.

3.3. Huvide konflikti korral võib ühisrahastustehingutes osaleda ainult siis, kui laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omanik väljendab selgelt oma nõusolekut seoses ühisrahastusteenuste osutamisega.

3.4. Estateguru rakendab meetmeid, tagades järgneva:
a. Estateguru huvid ei ole ebaõiglaselt eelistatud laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku huvide ees ja selle tegevus peab olema kooskõlas laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku huvidega;
b. Estateguru, selle juhtide, töötajate või muude seotud isikute isiklikud, rahalised või muud huvid ei oma või ei näi omavat mõju Estateguru poolt laenuandjale ja/või ühisrahastusprojekti omanikule osutatavatele teenustele;
c. Ühe laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku huvisid ei eelistata muude laenuandjate ja/või ühisrahastusprojekti omanike huvidele

3.5. Estateguru on ametisse määranud töötaja, kes perioodiliselt jälgib ja kontrollib huvide konfliktide lahendamise protsessi ja olemaseolevate protseduuride tõhusust. Huvide konfliktide lahendamise eest vastutav töötaja peab:
a. vaatama perioodiliselt eeskirja sätted üle ning tagama nende vastavuse kehtivate seaduste nõuetele;
b. teavitama Estateguru töötajaid ja seotud isikuid pooleliolevas juhtumis sisalduva huvide konflikti võimalikust olemasolust, samuti andma nõu antud olukorra lahendamisel;
c. teostama muid toiminguid, mis on suunatud nõuetekohasele ja õigeaegsele huvide konfliktide tuvastamisele ja lahendamisele

3.6. Estateguru kogub kogu informatsiooni, mis võiks põhjendada huvide konflikti puudumist, samuti dokumendid ja muu info, mis võiks kinnitada laenuandja ja/või ühisrahastusprojekti omaniku õigeaegset teavitamist hetkeolukorra kohta ning selle nõusolekut edasise teenuste osutamisega Estateguru poolt.

3.7. Huvide konflikti korral peab Estateguru iga laenuandjat ja/või ühisrahastusprojekti omanikku üheselt ja selgelt ning kättesaamisteatega teavitama igast võimalikust huvide konfliktist. Selle info või esitada telefoni teel, kui see salvestatakse ja seda saab kasutada tõendina.

3.8. Estateguru peab laenuandjatele ja/või ühisrahastusettevõtjatele neile selgelt arusaadava info esitama püsival andmekandjal, mis võimaldab neil teha teadliku otsuse võimaliku koostöö kohta Estateguruga seoses potentsiaalse huvide konfliktiga.

3.9. Huvide konflikti korral mitmete laenuandjate ja/või ühisrahastusprojekti omanike vahel koordineerib Estateguru sellist olukorda viisil, mis ei võimalda ühel laenuandjal ja/või ühisrahastusprojekti omanikul saada teisest laenuandjast ja /või ühisrahastusprojekti omanikust kasu.

4. EESKIRJA RIKKUMINE

4.1. Kui töötaja ei järgi eeskirja ülaltoodud sätteid, siis kohaldatakse tootaja suhtes distsiplinaarmeetmeid, sealhulgas Estateguru töötaja töölt vabastamist.

4.2. Vastav distsiplinaarmeede määratakse igal üksikul juhul arvestades õigusrikkumise tõsidust ja/või sagedust.

4.3. Lisaks on töötajatel risk, et neid karistatakse trahvide, sanktsioonide, otsuste, kahjunõuetega ja kokkulepete eest, mis on seotud regulatiivmeetmete või kohtumenetlustega Estateguru või nende kui üksikisikute vastu.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Käesolev eeskiri tuleb üle vaadata ja vajadusel uuendada vähemalt kord aastas.