Juriidika

Investorite riskiteatis

Estateguru OÜ (“Estateguru”) opereerib elektroonilist platvormi („Platvorm“), mis võimaldab investoritel ehk laenuandjatel ja laenusaajatel omavahel sõlmida laenulepinguid (P2P ehk peer-to-peer lending).

Puudub garantii, et tehtud investeering saadakse täies ulatuses või osaliselt tagasi. Platvormi kaudu investeerides on võimalik kaotada kogu tehtud investeering. Alljärgnevalt toome ära nende riske maandamiseks Estateguru poolt rakendatavad meetmed.

Estateguru on ühisrahastusteenuse pakkuja Euroopa ühisrahastusmääruse ((EL) 2020/1503) mõistes, mille kaudu antakse laenuandjatele ja laenusaajatele võimalus sõlmida Platvormi vahendusel omavahel laenulepinguid.

Platvormi kaudu laenu andmisega kaasneb investeerimisrisk. Kuigi Estateguru rakendab teie poolt Platvormil antavate laenude andmisel meetmeid alltoodud riskide maandamiseks, siis ei garanteeri see siiski teie rahaliste vahendite osalist ega täielikku tagasisaamist. Laenulepingute sõlmimine toimub iga investori ja laenusaaja vahel individuaalselt, kusjuures Estateguru vaid vahendab investorite nimel laenu laenusaajale.

Investeerimisega kaasnevad mitmeid riskid, millest suurim investeeringu kaotamise mõttes seisneb laenusaaja laenu tagastamise võimetuses. Estateguru projektide väljavalimise üksikasjaliku protsessi eesmärk on teie investeeringute kaitsmine maksevõimetu laenusaaja puhuks. Platvormil investeerides annate laenu laenusaajatele, kes on läbinud Estateguru poolt rakendatud sobivuse hindamise protsessi. Palun lugege ja veenduge, et saate aru alljärgnevate investeeringutega seotud riskidest:  

 • Risk kaotada rahalised vahendid. Investeerimisega kaasneb risk, et te ei saa oma investeeritud vahendeid tagasi täies ulatuses või osaliselt. Laenu investeeritud raha ja teenitud intressi tagasisaamine sõltub laenusaaja maksevõimelisusest või tagasi maksmise soovist ning laenu tagatise väärtusest (mis võib omakorda muutuda, kui kinnisvaraturg langeb). Sellest tulenevalt ei ole võimalik garanteerida teie investeeringute ja intresside tagasimaksmist. Kuigi igale laenule seatakse tagatis, ei garanteeri see teie antud laenu ja intresside tagasimaksmise toimumise. Seega ei peaks te kunagi investeerima rohkem kui te olete valmis kaotama.
 • Teie investeeringud ei ole kaitstud. Juhime tähelepanu, et teie investeeringud ei ole mistahes viisil võrreldavad hoiustega ja need ei ole kaitstud ühegi hoiuse ega investeeringu tagatisinstrumendi ega muu kompensatsioonimehhanismiga.
 • Teie portfelliga seonduv risk. Platvormi kaudu investeerimine peaks moodustama osa mitmekülgsest investeerimisportfellist kombineerituna likviidsetest ja mittelikviidsetest varadest. Rahaliste vahendite paigutamine väiksetes proportsioonides erinevatesse projektidese aitab hajutada teie portfelliga kaasnevat riski. Tagamaks võimalust teie rahalisi vahendeid kergemini kasutada peaks suurem osa investeerimisportfellist koosnema likviidsetest varadest.
 • Kinnisvaraturu kõikumised. Kinnisvaraturg on tsükliline ning  turuväärtus võib langeda ja tõusta sõltuvalt mitmetest asjaoludest, sealhulgas poliitilistest, majanduslikest ja sotsiaalsetest teguritest. Kinnisvaraturu varasemad fluktuatsioonid või konkreetse kinnisvara väärtuse muutus ajas ei ole usaldusväärne alus, millele tulevikus kinnisvara hindamisel tugineda. Võimalik tulevikus tekkiv kinnisvaraturu langus võib laenusaaja laenu tagasimakse võimet mõjutada oluliselt ja ebasoodsalt.
 • Mittelikviidsus. Platvormi kaudu laenude andmine on investeering. Teie investeeringud Platvormil on mittelikviidsed, mis tähendab, et kui te olete oma vahendid laenudesse investeerinud, siis te ei saa oma raha tagasi enne vastava laenu tähtaega. Puudub mistahes garantii, et te saate oma investeeritud rahalised vahendid tagasi juhul, kui laenusaaja ei tagasta laenu tähtaegselt ja ei ole võimeline laenu tagasi maksma.
 • Nõustamine puudub. Estateguru ja temaga seotud isikud ei paku investeerimisalast nõustamisteenust ega anda investeerimisalaseid soovitusi.
 • Maksukohustuson teie kohustus. Teie peate olema ise teadlikud enda maksukohustustest seoses intresside teenimisega Platvormi kaudu sõlmitud laenudelt. Kas ja kuidas teile maksukohustus tekib sõltub teiega seotud asjaoludest. Tungivalt soovituslik on konsulteerida professionaalse maksualase nõustajaga, et selgitada välja teie maksukohustused ja asjaolud, millest need tulevikus sõltuvad.

Riskihaldamise meetmed 

Tagatisagent teeb investorite nimel toiminguid laenusaaja kohustuse rikkumise korral laenulepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks. Tagatisagent võtab kasutusele asjakohased meetmed laenulepingutega seotud kohustuste rikkumise korral ning hoiab enda nimel teie huvides tagatist. Vajadusel teeb tagatisagent samme tagatise realiseerimiseks, et tagastada teile laenusaaja võlgnevus. Kui laenu ei ole õigeaegselt tagastatud ning laenulepingud on üles öeldud, uuendatakse „laenu staatust“ kui „võlamenetluses“, et teavitada teid ülesöeldud laenulepingust. Palun pange tähele, et kuigi tagatisagent realiseerib teie nimel tagatist, siis te ei pruugi saada enda investeeritud vahendeid täielikult (või üldse) tagasi.

 • Me viime läbi põhjaliku tehingueelse kontrolli. Me analüüsime süvitsi kolme olulist kriteeriumit, milleks on:
  1. Tagatisvara: me viime läbi põhjaliku tehingueelse kontrolli tagatisvara hindamiseks, sealhulgas tellime hinnangu tunnustatud kolmandalt sõltumatult osapoolelt tagatisvara väärtuse kohta;
  2. Laenusaaja taust: me viime läbi põhjaliku analüüsi laenusaaja finantspositsiooni hindamiseks, võttes arvesse laenusaaja krediidiajalugu ja viies läbi ulatusliku kontrolli isikusamasuse tuvastamiseks, rahapesu tõkestamiseks ning pettuse täideviimise takistamiseks; ja
  3. Laenusaaja maksevõimelisus: me hindame laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet.
 • Meie eesmärk on piirata meie laenusaajate laenu ja väärtuse suhet. Kõik laenusaajatele antud laenud on tagatud kinnisvaraga ning laenu ja tagatisvara väärtuse suhe on maksimaalselt 75%.
 • Me hoiame teie rahalisi vahendeid eraldi Estateguru rahalistest vahenditest. Anname endast parima, et teie rahalised vahendid oleksid pidevalt töös. Rahalisi vahendeid, mida ei ole välja laenatud, hoitakse eraldi arvelduskontol. Estateguru maksejõuetuse korral ei ole investorite rahalised vahendid Estategurule ega tema võlausaldajatele kättesaadavad.
 • Tagatisagent hoiab tagatist enda nimel teie huvides. Juhul, kui Estateguru lõpetab oma tegevuse, haldab laenu tagatiseks seatud tagatiste realiseerimist tagatisagent ja EstateGuru poolt määratud kolmandast isikust laenuhaldur. Kõik laenulepingud sõlmitakse otse laenusaaja ja laenuandja (investor) vahel ning tagatisagent hoiab laenu tagamiseks seatud tagatist. Tagatisagendina tegutseb investorite huvides EstateGuru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) ja ta realiseerib tagatist iga laenulepingu puhul laenuandjate huvides.
 • Laenutaotlusele antud nõustumusi aktsepteeritakse nende esitamise järjekorras. Me kohtleme kõiki investoreid võrdsetel tingimustel ning ei eelista uusi investoreid vanadele. Me juhindume laenutaotlusele nõustumuse andmisel või investeeringutest loobumise soovi korral Estateguru platvormil rangelt konkreetse sooviavalduse esitamise järjekorras.
 • Me oleme võtnud ette meetmeid Estateguru tegevuse lõpetamise puhuks. Juhul, kui Estateguru peaks oma tegevuse lõpetama või tekkima maksejõuetus või välja kuulutatama Estateguru pankrot, siis korraldame laenude haldamise selliselt, et haldamise eest võetavad tasud on piisavad, et katta kulud pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluses. Estategurul on olemas tegevusplaan erakorralisteks juhtudeks, et kolmandast isikust laenuhaldur saaks vajadusel võtta üle laenude haldamise investorite jaoks, kui selleks peaks mistahes põhjusel vajadus tekkima.

Tutvuge meie teadmistekeskusega