Investorite Riskiteatis

 


EstateGuru OÜ
(“EstateGuru” või “meie”) opereerib elektroonilist platvormi („Platvorm“), mis võimaldab investoritel ehk laenuandjatel ja laenusaajatel omavahel sõlmida laenulepinguid (P2P ehk peer-to-peer lending).

Platvormi kaudu laenu andmisega kaasneb investeerimisrisk. Kuigi riskide maandamiseks antakse Platvormil vahendatud laenu üksnes kinnisvara tagatisel, ei garanteeri see siiski teie rahaliste vahendite osalist ega täielikku tagasisaamist. Laenulepingute sõlmimine toimub iga investori ja laenusaaja vahel individuaalselt, kusjuures EstateGuru vahendab investorite nimel laenu laenusaajale.

Investeerimisega kaasneb mitmeid riske, neist suurim on meie hinnangul laenusaaja võime laenu tagasi maksta. Seetõttu on projektide väljavalimise üksikasjalik protsess üks olulisemaid samme teie investeeringute kaitsmiseks tururiski vastu.

Platvormil investeerides annate laenu meie poolt ettevaatlikult väljavalitud laenusaajatele. Sellele vaatamata on oluline, et te loete ja saate aru järgmistest investeeringutega seotud riskidest:  

 • Risk kaotada rahalised vahendid. Investeerimisega kaasneb risk, et te ei saa oma investeeritud vahendeid tagasi täies ulatuses või osaliselt. Laenu investeeritud raha ja teenitud intressi tagasisaamine sõltub laenusaaja maksevõimelisusest või tagasi maksmise soovist ning laenu tagatise väärtusest (mis võib omakorda muutuda, kui kinnisvaraturg langeb). Sellest tulenevalt ei ole võimalik garanteerida teie investeeringute ja intresside tagasimaksmist. Kuigi igale laenule seatakse tagatis, ei garanteeri see teie antud laenu ja intresside tagasimaksmise toimumise. Seega ei peaks te kunagi investeerima rohkem kui te olete valmis kaotama.
 • Teie investeeringud ei ole kaitstud. Juhime tähelepanu, et teie investeeringud ei ole kaitstud riigipoolse tagatisfondi alusel.
 • Teie portfelliga seonduv risk. Platvormi kaudu investeerimine peaks moodustama osa mitmekülgsest investeerimisportfellist kombineerituna likviidsetest ja mittelikviidsetest varadest. Rahaliste vahendite paigutamine väiksetes proportsioonides erinevatesse projektidese aitab hajutada teie portfelliga kaasnevat riski. Tagamaks võimalust teie rahalisi vahendeid kergemini kasutada peaks suurem osa investeerimisportfellist koosnema likviidsetest varadest.
 • Kinnisvaraturu kõikumised. Kinnisvaraturg on tsükliline ning  turuväärtus võib langeda ja tõusta sõltuvalt mitmetest asjaoludest, sealhulgas poliitilistest, majanduslikest ja sotsiaalsetest teguritest. Kinnisvaraturu varasemad fluktuatsioonid või konkreetse kinnisvara väärtuse muutus ajas ei ole usaldusväärne alus, millele tulevikus kinnisvara hindamisel tugineda. Võimalik tulevikus tekkiv kinnisvaraturu langus võib laenusaaja laenu tagasimakse võimet mõjutada oluliselt ja ebasoodsalt.
 • Mittelikviidsus. Platvormi kaudu laenude andmine on investeering. Teie investeeringud Platvormil on mittelikviidsed. See tähendab, et kui te olete oma vahendid laenudesse investeerinud, võib investeeringutest väljumine ja investeeritud vahendite tagasisaamine olla raskendatud. Puudub garantii, et te saate oma investeeritud rahalised vahendid tagasi juhul, kui laenusaaja ei ole võimeline laenu tagasi maksma.
 • Nõustamine puudub. EstateGuru ja temaga seotud isikud ei paku investeerimisalast nõustamisteenust Platvormil investeerimiseks. Kui teil on investeerimisriskidega seoses kahtlusi või kui te vajate personaalset nõustamist, kasutage selleks finantsvaldkonna spetsialistidest nõustajatelt abi.
 • Maksukohustus on teie kohustus. Teie peate olema ise teadlikud enda maksukohustustest seoses intresside teenimisega Platvormi kaudu sõlmitud laenudelt. Kas ja kuidas teile maksukohustus tekib sõltub teiega seotud asjaoludest. Tungivalt soovituslik on konsulteerida professionaalse maksualase nõustajaga, et selgitada välja teie maksukohustused ja asjaolud, millest need tulevikus sõltuvad.

 

Kuidas me riske maandame?

 • Tagatisagent teeb investorite nimel toiminguid laenusaaja kohustuse rikkumise korral laenulepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks. Tagatisagent võtab kasutusele asjakohased meetmed laenulepingutega seotud kohustuste rikkumise korral ning hoiab enda nimel teie huvides tagatist. Vajadusel teeb tagatisagent samme tagatise realiseerimiseks, et tagastada teile laenusaaja võlgnevus. Kui laenu ei ole õigeaegselt tagastatud ning laenulepingud on üles öeldud, uuendatakse „laenu staatust“ kui „võlamenetluses“, et teavitada teid ülesöeldud laenulepingust. Palun pange tähele, et kuigi tagatisagent realiseerib tagatist, ei pruugi te saada enda investeeritud vahendeid tagasi.
 • Me viime läbi põhjaliku tehingueelse kontrolli. Me analüüsime süvitsi kolme olulist kriteeriumit, milleks on:
  1. Tagatisvara: me viime läbi põhjaliku tehingueelse kontrolli tagatisvara hindamiseks, sealhulgas tellime hinnangu tunnustatud kolmandalt sõltumatult osapoolelt tagatisvara väärtuse kohta;
  2. Laenusaaja taust: me viime läbi põhjaliku analüüsi laenusaaja finantspositsiooni hindamiseks, võttes arvesse laenusaaja krediidiajalugu ja viies läbi ulatusliku kontrolli isikusamasuse tuvastamiseks, rahapesu tõkestamiseks ning pettuse täideviimise takistamiseks; ja
  3. Laenusaaja maksevõimelisus: me hindame laenusaaja laenu tagasimaksmise võimet.
 • Me vahendame vaid „konservatiivsete“ tingimustega laene. Kõik laenud meie platvormil on tagatud kinnisvaraga ning laenu ja tagatisvara väärtuse suhe on maksimaalselt 75% ja keskmiselt 58%, mis jätab teile puhvri vähemalt 42% ulatuses juhul, kui kinnisvara väärtus peaks langema.  
 • Me hoiame teie rahalisi vahendeid eraldi meie rahalistest vahenditest. Anname endast parima, et teie rahalised vahendid oleksid pidevalt töös. Rahalisi vahendeid, mida ei ole välja laenatud, hoitakse eraldi arvelduskontol. Kui peaks realiseeruma vähetõenäoline stsenaarium, et EstateGuru muutub maksejõuetuks, ei ole investorite rahalised vahendid meile kättesaadavad. Laenule seatud tagatist hoitakse samuti investori jaoks.  
 • Tagatisagent hoiab tagatist enda nimel teie huvides. Juhul, kui realiseerub vähetõenäoline stsenaarium, et EstateGuru lõpetab oma tegevuse, haldab laenu tagatiseks seatud tagatiste realiseerimist tagatisagent ja kolmandast isikust EstateGuru poolt määratud laenuhaldur. Kõik laenulepingud sõlmitakse otse laenusaaja ja laenuandja (investor) vahel ning tagatisagent hoiab laenu tagamiseks seatud tagatist. Tagatisagendina tegutseb investorite huvides EstateGuru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) ja ta realiseerib tagatist iga laenulepingu puhul laenuandjate huvides.
 • Laenutaotlusele antud nõustumusi aktsepteeritakse nende esitamise järjekorras. Me kohtleme kõiki investoreid võrdsetel tingimustel ning ei eelista uusi investoreid vanadele. Me juhindume laenutaotlusele nõustumuse andmisel või investeeringutest loobumise soovi korral meie platvormil rangelt konkreetse sooviavalduse esitamise järjekorras.

Me hoolitseme selle eest, et laenuga seotud tehingud jätkuvad juhul, kui EstateGuru peaks mingil põhjusel oma tegevuse lõpetama. Juhul, kui mingil põhjusel peaks EstateGuru lõpetama oma tegevuse, korraldame me laenude haldamise selliselt, et haldamise tasu on piisav, et katta kulud pankroti-, saneerimis- või likvideerimismenetluses. Meil on olemas tegevusplaan erakorralisteks juhtudeks, et kolmandast isikust laenuhaldur saaks vajadusel võtta üle laenude haldamise investorite jaoks.