Legal

Estateguru Privacy Rules

ESTATEGURU PRIVAATSUSREEGLID

Kehtiv alates 12/04/2024

Kõik Estateguru gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi ühiselt: Estateguru või meie) peavad tähtsaks füüsiliste isikute isikuandmete nõuetekohast ja piisavat kaitset. Käesolevad andmetöötlustingimused aitavad teil saada ülevaate, kuidas ja miks me teie andmeid töötleme. Selgitame, kuidas me andmeid kogume ja kasutame; mida oleme ette võtnud, et teie andmeid kaitsta, ning millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega.

Neid andmetöötlustingimusi kohaldatakse teile, kui olete meie investor, juriidilisest isikust investori või laenusaaja esindaja või temaga seotud isik, kui olete esitanud meie Portaalis infopäringu või võtate meiega muul eesmärgil ühendust, kui oleme saanud teie isikuandmed kolmandatelt isikutelt või kui olete külastanud meie Portaali aadressil https://estateguru.co.

1. Kasutatavad mõisted

Kõik siin kasutatavad suure tähega mõisted, mida siin andmetöötlustingimustes ei ole eraldi defineeritud, kannavad Estateguru Kasutajatingimustes neile antud tähendust. 

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguses.

Kaasvastutav töötleja – kaks või enam vastutavat töötlejat, kes määravad ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Nad vastutavad võrdselt isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate kohustuste täitmise eest tagamaks, et andmesubjekti õigusi austatakse, andmesubjekte teavitatakse asjakohaselt, ning andmesubjektidele on määratud kontaktasutus- või isik.

Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (nt füüsiliselt isikust klient, veebisaidi kasutaja või juriidilisest isikust kliendi kontaktisik, osanik, lõplik tegelik kasusaaja).

2. Isikuandmete liigid, mida me töötleme

Kogume teie käest järgnevaid isikuandmeid:

Isikutuvastuse andmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünnikuupäev, vanus ja suhtluskeel.

Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress ja kontaktaadress.

Autentimisandmed – isikut tõendava dokumendi koopia (s.h. järgmised andmed: väljastamiskuupäev, kehtivusaeg, foto, sugu ja kodakondsus) ja muud andmed, mida on isikutuvastuseks vaja (isiku tuvastamisel töödeldavatest andmetest täpsema ülevaate saamiseks palun tutvuge meie isikutuvastusteenust pakkuvate partnerite Veriffi ja Onfido privaatsustingimustega).

Hoolsusmeetmete andmed – hoolsusmeetmete rakendamiseks kogutavad isikuandmed, s.t. andmed, mida on vaja krediidivõimekuse kontrolliks, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete, riski hindamise ning rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks. Andmed, mida me kontrollime, sisaldavad muu hulgas teie elukoha (residentsuse) andmeid, tehingutes kasutatavate vahendite päritolu andmeid, laenusaajaga seotud isikute karistusregistri andmed, andmeid teie tegevusala ning sidemete kohta riikliku taustaga isikutega. 

Tehingute andmed – Portaali vahendusel sooritatud finantstehingute andmed, s.h. andmed investeeritud raha ning kontojäägi, laenulepingute, sissetulevate ja väljaminevate maksete, võlgade jms kohta.

Lepingute andmed – andmed lepingute kohta, mille Portaali Kasutaja on soovinud sõlmida või sõlminud Portaali kaudu.

Pangakonto andmed – füüsilisest isikust kontoomaniku nimi, kontonumber, IBAN, SWIFT, panga kood (BIC) ja panga nimi.

Portaali seadistused – andmed Portaali Kasutaja määratud eelistuste ja seadistuste kohta

Laenu käendaja andmed – laenu käendaja isikut tuvastavad andmed ja kontaktandmed ning laenu tagamiseks kasutatava vara (s.h. hüpoteegiga koormatava kinnisvara või muu tagatisvara) päritolu tõendavad andmed.

Portaali andmed – andmed Portaali külastajate veebiseansside, küpsiste ja IP-aadresside kohta, sisselogimiste kellaaeg ja arv, s.h. sisselogimised Facebooki, LinkedIni või muu kolmandast isikust teenuseosutaja kaudu.

Suhtlusandmed –  andmed teie suhtluse kohta Estateguruga, näiteks andmed e-kirjadest või Estateguru vestlusrobotiga suhtlusest.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Estateguru töötleb isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.

3.1. Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Me töötleme isikuandmeid selleks, et täita teiega sõlmitud lepingut või rakendada enne lepingu sõlmimist asjakohaseid meetmeid.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Portaali haldamine, s.h. Kasutaja registreerimine

Isikutuvastuse andmed, kontaktandmed, hoolsusmeetmete andmed, pangakonto andmed, tehingute andmed, lepingute andmed ja Portaali andmed

Laenulepingute haldamine Portaalis

Lepingute andmed, laenu käendaja andmed

Maksete tegemine

Pangakonto andmed

3.2. Andmed, mida Estateguru töötleb oma juriidiliste kohustuste täitmiseks

Andmete töötlemine juriidiliste kohustuste täitmiseks hõlmab asjakohaste õigusaktide alusel tehtavat isikuandmete töötlemist kõigis meie tegevuspiirkondades, näiteks Euroopa ühisrahastusteenuse määrus (määrus (EL) 2020/1503) ja teised Euroopa Liidu ja siseriiklikud finantssektori õigusaktid, samuti raamatupidamisseadused. Eelmainitud õigusaktides on sätestatud kogutavate andmete liigid ja andmete säilitamise tähtajad.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Raamatupidamine, maksete tegemine Laenusaajatele, Investoritele ja teenuseosutajatele

Kontaktandmed, isikutuvastuse andmed ja pangakonto andmed

Kohalduvate Euroopa Liidu ja siseriiklike seaduste nõuete täitmine riikides, kus Estateguru tegutseb 

Isikutuvastuse andmed, hoolsusmeetmete andmed (nt karistusregistri andmed Lätis)

Andmete säilitamine vastavalt Euroopa ühisrahastusteenuse määrusele ((EL) 2020/1504)

Kõik andmed Estateguru osutatud teenuste ja tehtud tehingute kohta

Andmesubjektide kaebuste lahendamine ja päringute täitmine

Vastavalt kaebuse või päringu asjaoludele

 

3.3 Andmete töötlemine Estateguru õigustatud huvi alusel

Õigustatud huvi tähendab seda, et andmete töötlemine on vajalik meie äritegevuse huvides. Töötleme isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel ainult siis, kui oleme kaalunud selle asjakohasust, et määrata töötlemise mõju teie privaatsusele ja andmekaitseõigustele. Teil on õigus saada lisateavet meie või kolmandate isikute õigustatud huvi kohta ning esitada andmete töötlemisele vastuväide. Kui esitate meie õigustatud huvist tulenevale isikuandmete töötlemisele vastuväite, ei töötle me isikuandmeid sel eesmärgil edasi, välja arvatud juhul, kui tõendame, et neid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel. Kui esitate vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise kohta, ei töödelda enam isikuandmeid sel eesmärgil.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Kasutajatele teadete saatmine, näiteks uudiskirjad, informatsioon laenuportfelli kohta, informatsioon teenuse muudatuste kohta ning Kasutajalt tagasiside küsimine

Kontaktandmed, Portaali andmed ja lepingute andmed

Kasutajate profileerimine (vt allpool)*

Kontaktandmed, hoolsusmeetmete andmed, Portaali andmed ja lepingute andmed

Laenusaajate ja nendega seotud füüsiliste isikute krediidivõimekuse hindamine

Kontaktandmed ja hoolsusmeetmete andmed

Hoolsusmeetmete rakendamine Kasutajate suhtes

Isikutuvastuse andmed, autentimisandmed, kontaktandmed ja hoolsusmeetmete andmed

*Kasutajate profileerimine

Kasutame teie andmete töötlemiseks mitmesuguseid andmetöötlustehnoloogiaid, sh matemaatiline analüüs, statistika või muud meetodid, mis võimaldavad meil luua investorite profiile, leida tõenäosusi ja vahendada teile sobivaid investeerimisvõimalusi. Saadud teave võimaldab meil hinnata ja prognoosida teie investeerimiseelistusi ning pakkuda teile investeerimisvõimalusi, mis vastavad teie ootustele. Lisaks võib meil olla vaja profileerida Kasutajaid, kui me viime läbi riskihindamist või rakendame rahapesu vastaseid meetmeid.

3.4 Andmete töötlemine teie nõusoleku alusel

Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, kasutame me teie andmeid ainult nendes andmetöötlusprotsessides, mille kohta te olete nõusoleku andnud. Saate oma nõusoleku tagasi võtta igal ajal ja samal moel nagu selle andsite.

Töötlemise eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Turunduslikud teadaanded

Kontaktandmed

Küpsised (v.a vajalikud küpsised)

Portaali andmed

 

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates meile e-kirja aadressil info@estateguru.co, ning me kustutame teie nõusoleku alusel töödeldavad andmed, välja arvatud juhul, kui meil on isikuandmeid vaja ka muudel õiguslikel alustel töötlemiseks.

4. Isikuandmete allikad

Kogume teie isikuandmeid järgmistest allikatest:

  • otse teilt;

  • kolmandatelt isikutelt, näiteks avalikult kättesaadavatest registritest (näiteks kinnistusraamat, ehitisregister, äriregister);

  • isikutuvastusteenuse osutajatelt;

  • maksehäire- ja krediidiinfo pakkujatelt.

Juhime tähelepanu, et kui te edastate Estategurule kolmanda isiku isikuandmeid (näiteks andes meile edasi laenu käendaja andmeid), on teie kohustus tagada, et teil on selleks õiguslik alus (näiteks andmesubjekti nõusolek).

5. Juurdepääs andmetele ja isikuandmete edastamine

Estateguru siseselt peame oma Kasutajate isikuandmeid jagama erinevate Estateguru grupi ettevõtete vahel haldus- ja turunduseesmärkidel, samuti nii palju, kui on vajalik teenuste osutamiseks ja arendamiseks. Meie organisatsioonis on teie isikuandmed kättesaadavad vaid Estateguru töötajatele, kellel on andmeid vaja oma tööülesannete täitmiseks (juurdepääs teadmisvajaduse alusel).

Estateguru võib edastada isikuandmeid väljapoole Estategurut (rangelt vajaduse piires ja eesmärkide kohaselt) järgmistele kolmandatele isikutele, kes osutavad Estategurule teenuseid nagu näiteks IT tugiteenus, serverimajutus, e-posti teenus, veebilehe haldus, audit, õigusnõustamine. 

Estateguru peab teie isikuandmeid edastama ka kolmandatele isikutele, kes on meist sõltumatud vastutavad töötlejad, järgmistes olukordades: 

  • juriidilise kohustuse korral edastame teie andmeid ametiasutustele ja institutsioonidele (nt politsei, kohtud, andmekaitse järelevalveasutused);

  • pangad, makseasutused või e-raha asutused, kes osutavad makseteenuseid ning kellele me edastame maksetega seotud isikuandmeid, et täita meie ja teie vahel sõlmitud lepinguid või rakendada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid;

  • erandjuhtudel võib meil olla vajalik edastada piiratud koguses isikuandmeid kolmandale isikule, kes pakub või kavatseb pakkuda Estategurule finantseerimist (s.h. anda laenu või omandada mistahes tüüpi võlainstrumente) või kes osaleb sellises finantseerimisprotsessis vahendaja või nõustajana;

  • võlgade sissenõudmise eesmärgil kohtutele, kohtutäituritele ja võlgade sissenõudmise teenust osutavatele isikutele.

Me sõlmime oma partneritega andmete edastamise lepingud, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise. Eelmainitud lepingud kohustavad teist osapoolt:

  • rakendama asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus ning

  • töötlema isikuandmeid kooskõlas õiguslike nõuete ja sõlmitud lepingutega.

6. Edastamine kolmandatesse riikidesse

Kolmas riik on riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik ega riik, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon andnud hinnangut andmekaitse taseme piisavuse kohta. 

Me ei hoia ega edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või kolmandatesse riikidesse, mille kohta ei ole Euroopa Komisjon andnud hinnangut andmekaitse taseme piisavuse kohta, välja arvatud siin andmetöötlustingimustes kirjeldatud juhtudel. Vajaduse korral edastame andmeid ainult juhul, kui meil on selleks õiguslik alus – eelkõige kui oleme vastuvõtjaga sõlminud lepingu, mis vastab isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetele isikuandmete edastamiseks väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ning oleme rakendanud muid asjakohaseid meetmeid, mis tagavad edastamise turvalisuse.

Estateguru kasutab ühe meie tütarettevõtte – Armeenia ettevõtte EstateGuru Technology LLC – IT ja tehnoloogiaalaseid tugiteenuseid. Nende teenuste osutamise käigus võivad mõned EstateGuru Technology LLC töötajad saada juurdepääsu teie isikuandmetele. Hoolitsemaks selle eest, et teie andmeid töödeldaks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse kõrgetele standarditele, on meil sõlmitud isikuandmete töötlemise leping ja kohaldatud standardsed andmekaitseklauslid, millega rakendatakse vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed ja tagatakse, et teie õigused on kaitstud. 

7. Andmete säilitustähtajad

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on nõutud selle riigi seadusega, kus Estateguru tegutseb, või kuni töötlemise eesmärk on täidetud. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited andmete säilitamisaegadest.

Säilitamisaeg

Näited

Nõusolekul põhineva töötlemise korral nõusoleku tagasivõtmiseni

Kustutame andmed, mida töötleme ainult teie nõusoleku alusel, kohe pärast seda, kui olete nõusoleku tagasi võtnud

5 aastat

Andmed, mida kogume rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamisel

7 aastat

Kõik raamatupidamise algdokumendid, nt algdokumendid meie platvormi kaudu sooritatud tehingute kohta (laenulepingud, tagasimaksegraafikud, arved)

3 aastat (pärast lepingu lõppemist või lõpetamist)

Isikutuvastusega seotud andmed ja kontaktandmed, mis kaitsevad meid võimalike nõuete eest või võimaldavad meil esitada nõude, et kaitsta meid ja meie õigusi

 

8.  Teie isikuandmete turvalisus

Estateguru rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikke õiguslikke, korralduslikke, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid vastavalt asjakohastele Estateguru sisemistele reeglitele. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited meie rakendatud meetmetest.

Füüsilised meetmed – kontorid on lukustatud ja isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente säilitatakse lukustatud kappides.

Tehnilised meetmed – arvutid on paroolidega kaitstud ja andmed on vajaduse korral krüpteeritud; kasutatakse tulemüüre ja viirusetõrjeprogramme; andmeid varundatakse regulaarselt; kõigile IT-süsteemi kasutajatele määratakse rollid ja profiilid.

Korralduslikud meetmed – andmekaitse-, infoturbe- ja pääsuõiguste põhimõtted; töötajate regulaarsed koolitused; konfidentsiaalsusnõuded töötajatele.

 

9. Teie õigused seoses teie isikuandmetega

Teil on õigus saada teavet, milliseid teie kohta käivaid isikuandmeid me töötleme, ja koopiaid andmetest, mida teie kohta säilitame. 

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Palun arvestage, et me ei saa kustutada andmeid, mida töötleme lepingujärgse või juriidilise kohustuse täitmiseks.

Teil on õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ja õigus töötlemise piiramisele.

Teil on õigus andmete ülekandmisele, mis tähendab seda, et kui see on tehnoloogiliselt võimalik, edastame teie andmed digitaalses vormingus teisele sarnasele teenusele.

Me hoolitseme alati selle eest, et isik, kes soovib enda kohta teavet saada või esitab mingi muu andmesubjekti taotluse, on tõepoolest see isik, kellel on õigus vastavat taotlust esitada. Sel põhjusel võime paluda, et tõestate oma isikusamasuse või oma õiguse andmeid taotleda.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võtke meiega ühendust, pöördudes e-posti aadressil info@estateguru.co.

10. Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Estateguru OÜ on vastutav töötleja kõigi Investori ja Laenusaaja Portaalis registreeritud andmete, meie tarnijalt või partnerilt saadud isikuandmete ning Portaali kasutajate andmete suhtes.

Estateguru OÜ (registrikood 12558919)

Tartu mnt 2

Tallinn 10145

Eesti

Estateguru OÜ kontaktandmed on kättesaadavad Portaali jaluses: https://estateguru.co/

Oleme kaasvastutav töötleja koos Lemonway SASiga Portaali vahendusel antud laenude laenumaksete töötlemisel.

Lemonway SAS (registrikood 500486915)

8 rue de Sentier

Pariis 75002

Prantsusmaa

 

11. Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meil on andmekaitsespetsialist, kes teostab kogu Estateguru grupi tasandil andmekaitse üle järelevalvet. Kui teil on küsimusi siinsete andmetöötlustingimuste või meie tehtava isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust aadressil dpo@estateguru.co.

12. Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

Kui leiate, et teie õigust privaatsusele või andmekaitseõigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioonile).

13. Andmetöötlustingimuste muutmine

Privaatsus on Estateguru jaoks väga tähtis. Uuendame siinseid andmetöötlustingimusi regulaarselt. Meie veebisaidil avaldatud versioon on alati kõige uuem versioon.

14. Küpsised

Küpsis on väike andmeelement või sõnum, mis saadetakse organisatsiooni veebiserverist teie brauserisse ja mida seejärel talletatakse teie kõvakettal. Küpsiste kaudu ei saa teie kõvaketta teavet ega teiste veebilehtede loodud küpsiste faile lugeda ja teie arvutisüsteemi kahjustada.

Siiski võite oma brauseri seadetes valida küpsistest keeldumise või märguande edastamise, kui küpsiseid saadetakse. Brauserid võimaldavad teil brauseri seadete kaudu oma kõvakettale salvestatud küpsiseid kontrollida. Et saada küpsiste kohta lisateavet, sealhulgas vaadata, millised küpsised on paigaldatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, minge veebilehele http://www.allaboutcookies.org

Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi mõned meie veebilehe funktsioonid töötada nii hästi, nagu oleme ette näinud.

Küpsis

Domeen

Liik

Kirjeldus

Kestus

NID

.google.com

Reklaam

Seda küpsist kasutatakse selleks, et luua kasutaja huvide põhjal profiil ja näidata kasutajale individualiseeritud reklaame.

6 kuud

_fbp

.estateguru.co

Reklaam

Selle küpsise paigaldab Facebook, et edastada kasutajale reklaame, kui ta kasutab Facebooki või Facebooki teenuseid kasutavat digitaalset platvormi pärast selle veebisaidi külastamist.

3 kuud

bscookie

.www.linkedin.com

Reklaam

See küpsis on brauseri ID küpsis, mille paigaldab LinkedIni „Jaga“ nupp ja reklaamsilt.

2 aastat

_gcl_au

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Seda küpsist kasutab Google Analytics, et mõista kasutaja toiminguid veebisaidil.

3 kuud

_gid

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Google Analytics. Küpsist kasutatakse selleks, et säilitada teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja see aitab luua analüüsiaruandeid veebisaidi toimimise kohta. Kogutud andmed sisaldavad muu hulgas külastajate arvu, veebilehte, millelt nad tulevad, ja külastatud veebilehti (anonüümsel kujul).

1 päev

_ga

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Google Analytics. Seda küpsist kasutatakse veebilehe analüüsiaruande koostamisel külastaja, seansi ja kampaania andmete jaoks ning veebilehe kasutamise jälgimiseks. Küpsised säilitavad teavet anonüümselt ja määravad kordumatu külalise tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri.

2 aastat

_hjFirstSeen

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Hotjar uue kasutaja esimese seansi tuvastamiseks. See säilitab väärtuse „tõene“/„väär“, mis näitab, kas tegu oli esimese korraga, mil Hotjar seda kasutajat näeb. Seda kasutatakse registreerimisfiltrites uute kasutajaseansside tuvastamiseks.

30 minutit

__hstc

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Selle küpsise paigaldab Hubspot külastajate jälgimiseks. See sisaldab domeeni, esimest ajatemplit (esimene külastus), viimast ajatemplit (viimane külastus), praegust ajatemplit (praegune külastus) ning seansi numbrit (mis kasvab iga järgneva seansiga).

1 aasta ja 24 päeva

hubspotutk

.estateguru.co

Analüütilised andmed

Seda küpsist kasutab HubSpot veebisaidi külastajate jälgimiseks. Küpsis edastatakse HubSpotile vormide edastamisel ja kontaktide duplikaatide eemaldamisel.

1 aasta ja 24 päeva

G_ENABLED_IDPS

.estateguru.co

Funktsionaalne

Küpsist kasutab Google oma teenuse Google Single Sign On jaoks.

7978 aastat, 6 kuud, 21 päeva ja 19 minutit

lang

.ads.linkedin.com

Funktsionaalne

Küpsist kasutatakse kasutaja keele-eelistuste salvestamiseks, et näidata järgmisel korral veebisaidi sisu salvestatud keeles.

seanss

bcookie

.linkedin.com

Funktsionaalne

Selle küpsise paigaldab LinkedIn. Küpsise eesmärk on võimaldada veebilehel kasutada LinkedIni funktsioone.

2 aastat

lidc

.linkedin.com

Funktsionaalne

Selle küpsise paigaldab LinkedIn ja seda kasutatakse marsruutimiseks.

1 päev

lang

.linkedin.com

Funktsionaalne

Küpsist kasutatakse kasutaja keele-eelistuste salvestamiseks, et näidata järgmisel korral veebisaidi sisu salvestatud keeles.

seanss

__hssc

.estateguru.co

Funktsionaalne

Selle küpsise paigaldab HubSpot. Küpsise eesmärk on jälgida seansse. Selle abil otsustatakse, kas HubSpot peaks __hstc küpsises suurendama seansinumbrit ja ajatempleid. See sisaldab domeeni, külastuste arvu (seansi jooksul iga lehekülje külastuse arvu) ja seansi alguse ajatemplit.

30 minutit

PHPSESSID

estateguru.co

Vajalik

Seda küpsist kasutavad PHP rakendused. Küpsist kasutatakse kasutaja kordumatu seansi ID säilitamiseks ja tuvastamiseks, et hallata kasutaja seanssi veebisaidil. See küpsis on seansipõhine ja see kustutatakse, kui kõik brauseri aknad suletakse.

seanss

__hssrc

.estateguru.co

Vajalik

Selle küpsise paigaldab HubSpot. Nende dokumentatsiooni kohaselt – kui HubSpot muudab seansiküpsist, paigaldatakse ka see küpsis, et määrata kindlaks, kas külastaja on oma brauseri taaskäivitanud. Kui küpsist ei ole olemas, kui HubSpot küpsiseid haldab, loetakse seda uueks seansiks.

seanss

org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE

estateguru.co

Muu

Selle küpsise paigaldab teenuseosutaja Infoniqa Engage ja seda kasutatakse veebisaidil veebivormide jaoks. Selles küpsises talletatakse taotlusprotsessi keele-eelistust.

10 aastat

sidebarClosed

estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

2 aastat, 8 kuud ja 26 päeva

_dc_gtm_UA-47926272-1

.estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

1 minut

_ga_QB09HKY478

.estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

2 aastat

_hjid

.estateguru.co

Muu

Selle küpsise paigaldab Hotjar. Küpsis paigaldatakse, kui külastaja saabub esimest korda Hotjari skriptiga lehele. Selle abil talletatakse kasutajatunnust, mis on brauseris selle veebisaidi jaoks kordumatu. See tagab, et sama veebisaidi järgmistel külastustel omistatakse käitumine samale kasutajatunnusele.

1 aasta

UserMatchHistory

.linkedin.com

Muu

LinkedIn – kasutatakse külastajate jälgimiseks mitmel veebisaidil, et näidata külastaja eelistustele vastavaid reklaame.

1 kuu

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Muu

Kirjeldus puudub

1 kuu

li_gc

.linkedin.com

Muu

Kirjeldus puudub

2 aastat

_hjIncludedInSessionSample

estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

2 minutit

_hjAbsoluteSessionInProgress

.estateguru.co

Muu

Kirjeldus puudub

30 minutit

_gaexp

.estateguru.co

Toimivus

Seda küpsist kasutatakse selleks, et määrata kindlaks kasutaja kaasamine eksperimenti ja eksperimentide lõppemine, millesse kasutaja on kaasatud.

2 kuud ja 2 päeva

Privacy Rules

Eesti (PDF)

Tutvuge meie teadmistekeskusega