Juriidika

Projekti omaniku usaldusväärsuse hindamise reeglid – Leedu projektid

Laenuvõtja suhtes saab rahastamisotsus olla positiivne ainult siis, kui Estategurul on laenuvõtja kohta kogu vajalik teave (sealhulgas ärimudel, tagatis jne) ja suhe põhineb vastastikuse usalduse põhimõttel.

Kui laenuvõtjal on Estategurus negatiivne krediidiajalugu ning investorid on laenuvõtjaga kapitalikahju kogenud, lükatakse uus laenutaotlus tagasi.

Laenuhaldurid vastutavad kõikides laenutaotluse osades andmete ja taotluse kvaliteedi eest. Kogu info, mida laenuotsuse tegemiseks kasutatakse, dokumenteeritakse ja salvestatakse Estateguru süsteemi. Krediidikomiteede liikmed ja krediiditiim kaasatakse tõhususe tagamiseks ja 4-silma-printsiibi täitmiseks võimalikult varakult laenuvõtja laenu analüüsiprotsessi.

Estateguru laenutaotlus (memo) koosneb kolmest põhiosast:

1. Teave laenuvõtja kohta, sealhulgas taust, karistusregistri väljavõte, pankroti ja kohtuasjade olemasolu teave, finantsaruanded, äriplaan jne. 

2. Tagatisega seotud informatsioon, sealhulgas kirjeldus, liik, eksperthinnang kui see on kättesaadav jne.

3. Laenuhalduri ettepanek laenu tingimuste osas, sealhulgas tagasimaksmise allikas.

Laenuvõtja finantsriski hinnatakse Krediidiinfo (Creditinfo) ja finantsaruannete (või kui laenuvõtja kuulub kontserni, siis ka konsolideeritud aruannete) põhjal, sealhulgas tulud ja kulud, bilansi struktuur, likviidsus ja maksevõime. Muuhulgas võetakse arvesse erakorralisi tulusid ja kulusid.

Laenuvõtja hindamisel kasutatakse järgmisi Kreidiidinfo andmetel põhinevaid aktsepteeritud riskikriteeriume (ARK):

 • Intressikandvate võlakohustuste (välja arvatud omanikelt saadud laenud ja bilansivälised kirjed jne) suhe EBITDA-sse peab olema alla 5.
 • Omakapitali määr (kaasa arvatud omanikelt saadud laenud) on üle 10%.
 • Võla teenindamise kattekordaja on üle 1,1, kui see on annuiteediga või võrdse tagasimaksegraafikuga laen.
 • Intressikulude kattekordaja on üle 1,6, kui see on laen, mille põhiosa enne tagasimakse tähtaega tagasi ei maksta.

Kui laenuvõtja eespool nimetatud ARK-le ei vasta või Krediidinfos pole info saadaval, ei too see automaatselt kaasa negatiivset otsust, kuid seda arvestatakse lõppotsuse tegemisel ja riske tuleb võimaluse korral maandada.

Süsteem kontrollib võimaluse korral laenutaotluse alusel automaatselt, kas kliendil on Estateguru kaudu makseajalooga varasemaid laene, hilinenud tagasimakseid või võlgu teistele krediidiasutustele või maksuvõlgu (kasutatakse väliseid andmebaase, sealhulgas laenubüroode andmebaase). Mis tahes olemasoleva või varasema tähtaja ületanud võla korral tuleb neid taotluses kommenteerida ning lahendada / lõpetada tavaliselt laenu väljamaksmise hetkeks.

Taotluse põhjal määrab Estateguru laenuvõtjale sisemise hinnangu (sisemise hinnangu miinimumtase ei tohiks jääda alla C).

Kui laenutehing on keeruline, kontrollivad ettevõttesisesed ja/või -välised õigusnõustajad lisaks finantstaustale ja reitingu arvutamisele tehingu juriidilisi aspekte (otsustab müügi- ja riskiosakond, kuid üldiselt siis, kui tegemist on ühinemis- või omandamistehinguga, mitte standardse tehinguga, mitteresidentide kaasamisega jne).

Estateguru rahapesu tõkestamise poliitikas sätestatud tingimuste põhjal peavad laenuvõtjad täitma ka rahapesu tõkestamise küsimustiku ning nende tausta kontrollitakse (sealhulgas kuulumist sanktsioneeritavate nimekirja).

Laenuhaldur ja krediidikomitee kontrollivad regulaarselt kliendi finants- ja turuandmeid. Klient esitab Estategurule taotluse korral andmed oma finantsalase tegevuse kohta. Kliendi maksevõimetuse riski märgatava suurenemise korral teavitavad laenuhaldurid riski suurenemisest vastavat krediidikomiteed.

LAENUVÕTJA MAINE HINDAMINE 

Laenuvõtja maine detailse kontrolli (due diligence) tavapärase protsessi käigus kogub ja hindab Estateguru teavet Laenuvõtja ja/või Laenuvõtja juhtorganite ja sidusrühmade kohta, kellele kuulub otseselt või kaudselt vähemalt 20% või rohkem hääleõigusest ja/või vähemalt 20% Laenuvõtja osakutest ja/või kellel on otsene või kaudne otsustav mõju Laenuvõtja otsustele. Vajaduse korral hindab Estateguru ka sidusrühmi, kellele kuulub otseselt või kaudselt vähem kui 20% hääleõigusest.

Laenuvõtja maine detailse kontrolli läbiviimiseks vajalikku teavet kogutakse laenutaotluse kaudu, lisauuringuid tehakse ka väliste allikate abil.

Laenuvõtja maine detailse kontrolli käigus hinnatakse järgmisi asjaolusid:

 • kas Laenuvõtja või selle juhtorganid, sidusrühmad ja teised seotud isikud:
  • on olnud kahtlustatavad mõnes kohtueelses uurimises, kuritegudes pankade või muude finantsasutuste tegevust, kindlustust või finantsinstrumentide turgu reguleerivate seaduste alusel, või väärtpaberiturgude, väärtpaberite või maksevahenditega seotud tegudes, sealhulgas rahapesu tõkestamist, turuga manipuleerimist ja siseringi tehinguid puudutavate seaduste alusel;
  • kas neile on kunagi kohaldatud administratiivkaristusi, distsiplinaarkaristusi või muid seadusandlikke karistusi (täitemeetmeid);
  • on kunagi olnud välisriigi õigusaktide alusel pankroti- või restruktureerimismenetluse või vastavate protseduuride/juurdluste objektiks;
  • on kunagi olnud kostjaks tsiviilkohtumenetluses, milles hagejate nõuded rahuldati.
 • Laenuvõtja äritegevuse koht ning kas Laenuvõtja juhtorganid, sidusrühmad ja teised seotud isikud on välismaalased, kes on otseselt või kaudselt seotud kõrge riski, madala maksumäära või koostööd mittetegeva jurisdiktsiooniga. Sellistel juhtudel võtab Estateguru lisameetmeid (nt uurib väliseid andmebaase, nagu Financial Action Task Force’i kõrge riskiga ja koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide nimekiri, ÜRO ja Euroopa Liidu finantssanktsioonide nimekirjad jne), et leevendada selliste jurisdiktsioonidega seotud riske.

Ebakindluse korral jätab Estateguru endale õiguse nõuda Laenuvõtja maine kohta täiendavaid selgitusi.

Kui Laenuvõtja maine kohta peaks tekkima mingeidki kahtlusi, võtab Estateguru vastu otsuse Projektist keelduda, sõltumata Laenuvõtja krediidireitingust ja kinnisvaraprojekti hindamise tulemustest.