Legal

Estateguru General Loan Terms

General Loan Terms 

ESTATEGURUN YLEISET LAINAEHDOT – Voimassa 13/07/2023 alkaen

1. Yleistä
1.1 Näitä yleisiä lainaehtoja (“Lainaehdot”) sovelletaan EstateGurun kautta myönnettyyn lainaan. Yhdessä erityisten Päälainaehtojen kanssa ne muodostavat Lainasopimuksen.
1.2 Lainasopimuksen lisäksi lainanantajan ja lainanottajan sekä EstateGurun välisiä suhteita sääntelevät lisäksi EstateGurun käyttöehdot (“Käyttöehdot”), jotka katsotaan merkityksellisiltä osin kunkin lainasopimuksen osaksi ja joiden noudattamista lainanottaja ja lainanantaja voivat suhteissaan vaatia.
1.3.    Lainanantajan oikeudet ja niihin liittyvät rajoitukset on kuvattu Käyttöehtojen kohdassa 6. Kaikkien kyseistä lainaprojektia rahoittaneiden lainanantajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi lainanantaja sitoutuu ottamaan huomioon muiden asianomaisten lainanantajien edut omien oikeuksiensa täytäntöönpanossa. Lisäksi lainanottajan tulee kohdella yhdenvertaisesti kaikkia niitä lainanantajia, jotka ovat osapuolina kyseiseen projektiin liittyvissä lainasopimuksissa samankaltaisissa olosuhteissa, ja kukin lainanantaja voi vaatia lainanottajalta asianmukaisen velvoitteen täyttämistä. Portaalin tarjoaja valvoo ja auttaa varmistamaan lainanottajan edellä mainitun velvoitteen täyttämisen. Tätä varten portaalin tarjoaja hoitaa lainanottajan lainan takaisinmaksujen hallinnan, vakuuden realisointiin liittyvät maksut ja muut muista toimista johtuvat lainaprojektiin liittyvät maksut.
1.4.    Muun muassa 1.3 kohdassa määrättyjen velvoitteiden, kuten muiden lainanantajien oikeuksien huomioon ottamisen ja lainanantajien yhdenvertaisen kohtelun, toteutuminen ilmenee lainasopimuksen taloudellisten velvoitteiden täyttämiseen liittyvien maksujen jakamisessa suhteellisesti kaikkien lainanantajien kesken. Lisäksi lainanantajalla on oikeus purkaa lainasopimus vain, jos muut kyseiseen projektiin liittyvät lainasopimukset puretaan samanaikaisesti. Edellä mainitun perusteella, elleivät lainanantaja ja portaalin operaattori ole sopineet toisin, portaalin tarjoaja kommunikoi lainanantajan kanssa ainoastaan ja yksinomaan lainantajien puolesta ja lainanantajien etujen mukaisesti. Epäselvyyden välttämiseksi lainanantaja ei missään olosuhteissa ota yhteyttä lainanottajaan eikä solmi erityisjärjestelyjä lainanottajan kanssa. Lainanantajan tulee ilmoittaa portaalin tarjoajalle mahdollisista muiden lainanantajien tai potentiaalisten lainanantajien tekemistä yhteydenotoista.
1.5. Lainasopimusta solmittaessa lainanantaja nimittää ja valtuuttaa portaalin tarjoajan edustamaan itseään lainanottajan kanssa tapahtuvassa viestinnässä koskien kyseiseen lainaprojektiin liittyvän lainan hallinnointia. Lisäksi lainanantaja nimittää ja valtuuttaa vakuusagentin solmimaan lainanantajan puolesta ja tämän etujen mukaisesti asiaankuuluvat vakuussopimukset ja tarvittaessa toimeenpanemaan vakuuden näiden Lainaehtojen mukaisesti. Valtuuksien laajuus on määritelty Lainaehtojen kohdassa 21.

2.    Laina
Solmimalla lainasopimuksen Käyttöehdoissa määritellyn menettelyn mukaisesti lainanantaja sitoutuu myöntämään tietyn rahasumman lainan muodossa lainanottajalle, ja lainanottaja sitoutuu maksamaan kyseisen rahasumman takaisin lainanantajalle. Kyseisen summan valuutta, määrä, takaisinmaksutapa ja muut seikat, joihin näissä Lainaehdoissa viitataan, määritellään kyseisen lainan päälainaehdoissa.

3.    Lainasumman siirtäminen lainanottajalle
3.1. Niin kauan kuin lainasummaa ei ole siirretty lainanottajalle, sitä pidetään lainanottajan nimissä avatulla Lemonwayn pankkitilillä. Lainanottajalla on rajoitettu pääsy tähän tiliin, ja varoja voidaan nostaa ainoastaan portaalin tarjoajan maksumääräyksen perusteella.
3.2. Lainasumma siirretään lainanottajalle Käyttöehdoissa määritellyn menettelyn mukaisesti lainasopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli kaikki seuraavat ehdot on täytetty:
3.2.1.    kyseiseen lainaan liittyvän projektin syndikointijakson aikana on solmittu lainasopimuksia, joiden kokonaispääomasumma on vähintään sellainen, joka vastaa kyseisen projektin lainahakemuksessa lainanottajan ilmoittamaa vähimmäisrahoitustavoitetta;
3.2.2.    lainanottaja on 15 päivän kuluessa syndikointijakson päättymisestä asianmukaisesti perustanut vakuusagentin hyväksi vakuuden tai vakuuksia, jotka ovat tyypiltään ja laajuudeltaan päälainaehdoissa määritellyn mukaisia;
3.3.    Lainasumman siirtäminen lainanottajalle ei ole välttämätöntä, mikäli näiden yleisten ehtojen kohdassa 14.4 kuvattu tapahtuma tai olosuhde jatkuu suunniteltuna siirtopäivänä (tai tällainen tapahtuma tai olosuhde ilmenisi lainasumman siirron seurauksena).
3.4.    Portaalin tarjoaja määrittää lainasumman maksuehtojen täyttymisen tai täyttymättömyyden lainanantajan puolesta käyttäen omaa kohtuullista harkintavaltaansa. Tässä otetaan huomioon lainaehtojen kohdan 3.4 ehdot.
3.5.    Näiden yleisten lainaehtojen kohdassa 3.1.2 tarkoitettu vakuus on perustettava portaalin tarjoajan riittäväksi katsomassa muodossa ja sisällössä, ja se on muun muassa perustettava vakuusagentin hyväksi sen varmistamiseksi, että kaikista laina-asiakirjoista (mukaan lukien lainasopimus/lainasopimukset) aiheutuvat sitoumukset, jotka on tehty lainaan liittyvän projektin rahoittamiseksi, on turvattu (mukaan lukien rinnakkaisvelvoitteen täyttämisen varmistaminen, joka on kuvattu kohdassa 15 (Sopimus rinnakkaisvelvoitteesta)).
3.6. Käyttöehdoissa määritellyssä laajuudessa ja Käyttöehdoissa määritellyn menettelyn mukaisesti lainanottajan maksettaviksi tai korvattaviksi tarkoitetut maksut ja muut kustannukset maksetaan lainasummasta. Tässä tapauksessa lainasumma siirretään lainanottajalle vain siltä osin kuin se ylittää kyseiset maksut ja kustannukset.

4.    Lainan tarkoitus
Lainanottajan tulee käyttää lainaa ainoastaan kyseiseen lainaan liittyvien pääasiallisen lainaehtojen mukaiseen tarkoitukseen ja kyseisen lainaan liittyvien Käyttöehdoissa määriteltyjen maksujen ja kustannusten maksamiseen ja korvaamiseen.

5.    Lainan takaisinmaksu
Lainanottajan tulee maksaa lainasumma takaisin Päälainaehdoissa määrätyllä tavalla:
5.1 mikäli laina on kertamaksulla takaisinmaksettava, lainasumma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan laina-ajan viimeisenä päivänä;
5.2 mikäli laina on osissa takaisinmaksettava, lainasumma maksetaan takaisin osissa sovitun takaisinmaksuaikataulun mukaisesti; ja
5.3 mikäli laina liittyy hankkeeseen, jossa rahoitetaan useiden kiinteistöjen myyntiä, rakennusta tai hankintaa ja Päälainaehtojen mukaan lainanottajalla on oikeus suorittaa takaisinmaksu erissä kun kukin kiinteistö on myyty, lainasumma voidaan maksaa takaisin osissa Päälainaehtojen ja vakuussopimuksen mukaisesti kiinteistöjen myynnin yhteydessä, kuitenkin niin että koko lainasumma tulee takaisinmaksetuksi viimeistään laina-ajan viimeisenä päivänä.

6. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu
6.1. Lainanottajalla on oikeus maksaa laina takaisin ennen laina-ajan viimeistä päivää Käyttöehdoissa esitetyn menettelyn mukaisesti ilmoittamalla asiasta portaalin tarjoajalle vähintään kolme (3) pankkipäivää etukäteen.

7. Korko
7.1 Lainanottaja maksaa lainanantajalle korkoa lainasummasta. 
7.2 Vuotuinen korkoprosentti on ilmoitettu Päälainaehdoissa. Päälainaehdoissa lainanottaja voi nimetä korkeamman koron sellaiselle lainanantajalle, joka yksittäisellä sijoituksella sijoittaa tiettyä päälainaehdoissa määriteltyä suuremman lainasumman.
7.3 Takaisinmaksamatta olevalle lainasummalle kertyy korkoa kultakin päivältä, jona kyseinen summa on lainanottajan käytössä. Lainasumman katsotaan olevan lainanottajan käytössä, kunnes se on maksettu takaisin lainasopimuksessa määritellyn menettelyn mukaisesti.
7.4 Lainanottajan tulee maksaa Päälainaehtojen mukaista korkoa seuraavasti:
7.4.1 mikäli laina on kertamaksulla takaisinmaksettava ja korko on maksettava kokonaisuudessaan laina-ajan päättyessä, korko maksetaan kokonaisuudessaan laina-ajan viimeisenä päivänä;
7.4.2 mikäli laina on kertamaksulla takaisinmaksettava, mutta korkoa on maksettava jaksoittain laina-aikana, korko maksetaan sovitun koronmaksuaikataulun mukaisesti;
7.4.3 mikäli laina on osissa takaisinmaksettava, korko maksetaan kunkin takaisinmaksuerän yhteydessä takaisinmaksuaikataulun mukaisesti.
7.5 Mikäli lainanottaja maksaa lainasumman ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan Lainaehtojen kohdan 6 mukaisesti, lainanottaja maksaa kaikki takaisinmaksupäivään saakka kerääntyneet maksamattomat korot yhdessä lainasumman takaisinmaksun kanssa.

8. Takaisinmaksuaikataulu ja koronmaksuaikataulu 
8.1 Estateguru laatii lainalle takaisinmaksuaikataulun ja/tai koronmaksuaikataulun ja lähettää sen lainanantajalle ja lainanottajalle Käyttöehdoissa annetun menettelyn mukaisesti samanaikaisesti lainasumman siirron kanssa. Maksuaikataulut laaditaan muun muassa seuraavia periaatteita noudattaen:
8.1.1 mikäli Päälainaehtojen mukaan takaisinmaksu tapahtuu “annuiteettimaksuina”, lainasumman pääoma ja laina-ajalta maksettava korko jaetaan takaisinmaksueriin niin, että jokainen takaisinmaksuerä on kokonaisuutena saman suuruinen sekä koron että pääoman osalta;
8.1.2 mikäli Päälainaehtojen mukaan takaisinmaksu tapahtuu maksamalla “lainan pääoma tasaerissä”, lainan pääoma on jaettu yhtä suuriin takaisinmaksueriin, joihin lisätään korko kyseistä takaisinmaksuerää edeltävältä ajanjaksolta (kyseiseen takaisinmaksupäivään saakka takaisinmaksupäivä mukaan lukien); 
8.1.3 mikäli Päälainaehtojen mukaan laina maksetaan takaisin yhdessä erässä lainakauden loputtua mutta korko maksetaan erissä, tällöin koko laina-ajalta maksettava korko jaetaan yhtä suuriin jaksottaisiin maksuihin.
8.1.4.    edellä mainitusta riippumatta lainan takaisinmaksuaikataulun tai koronmaksuaikataulun mukaisesti suoritettava maksu voidaan vaatia suoritettavaksi kuukautta, neljännesvuotta, puolta vuotta tai vuotta lyhyemmän ajanjakson jälkeen, jos se on tarpeen esimerkiksi sen varmistamiseksi, että lainanottaja pystyy suorittamaan kyseiset maksut päälainaehtojen mukaisena päivänä ja/tai että lainan takaisinmaksupäivä tai korko- ja/tai muiden maksujen eräpäivä ei osu päivälle, joka ei ole pankkipäivä tai myöhempi kuin laina-ajan viimeinen päivä.
8.2.    Maksuaikataulu saattaa muuttua muun muassa Lainasopimukseen tehtyjen muutosten, lainanottajan maksuviivästysten ja/tai muiden vastaavien tapahtumien vuoksi. Mikäli Estateguru lähettää osapuolille uuden maksuaikataulun, tällainen uusi maksuaikataulu korvaa aiemmin lähetetyn maksuaikataulun.

9. Viivästyskorko
9.1. Mikäli lainanottaja viivästyy maksusuorituksessa, lainanottaja sitoutuu maksamaan viivästyskorkoa maksamatta jääneelle summalle. Viivästyskorko kertyy siitä hetkestä, jona kyseessä oleva viivästynyt maksu on erääntynyt maksettavaksi kunnes maksu on suoritettu, ellei Käyttäjäehdoissa tai Lainaehdoissa toisin todeta.
9.2 Viivästyskoron korkoprosentti on Päälainaehdoissa mainittu korkoprosentti, johon lisätään viidentoista prosentin (15 %) vuosikorko.
Esimerkiksi: mikäli Päälainaehtojen mukainen vuosikorkoprosentti on 10 %, tällöin päiväkohtaisen viivästyskoron vuosikorkoprosentti on 25 %, alkaen kyseessä olevan viivästyneen maksun eräpäivästä kyseisen maksun suorituspäivään asti (suorituspäivä mukaan lukien).

10. Muut Lainasopimukseen liittyvät maksut ja kustannukset 
10.1.    Lainanottajan tulee oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti suorittaa kaikki maksut ja korvata kaikki menetykset, maksut, kulut ja velvollisuudet, joiden maksaminen ja/tai korvaaminen on Käyttöehtojen mukaisesti lainanottajan vastuulla (mukaan lukien maksut, velvollisuudet, kulut ja menetykset, jotka tulee maksaa ja/tai korvata portaalin tarjoajalle ja vakuusagentille).
10.2. Lainanottaja vastaa kaikista Lainasopimukseen liittyvien vakuuksien ja takauksienasettamisesta aiheutuvista maksuista ja kustannuksista.
10.3.    Käyttöehtojen määrittelemien tapausten yhteydessä Lainaehtojen kohdan 10.1 mukaiset maksut ja kulut näkyvät takaisinmaksuaikataulun tai koronmaksuaikataulun asiaankuuluvassa sarakkeessa, johon viitataan näiden Lainaehtojen kohdassa 8 (takaisinmaksuaikataulu ja korkomaksuaikataulu). Tällöin lainanottajan tulee suorittaa kyseiset maksut takaisinmaksupäivänä tai koronmaksupäivänä suuruudessa, joka näkyy kyseiseen takaisinmaksupäivään tai koronmaksupäivään liittyvässä sarakkeessa.

11. Muut lainanottajan toimintaan liittyvät velvollisuudet 
11.1. Lainanottaja sitoutuu pidättäytymään toiminnasta ja liiketoimista, jotka ovat lainanottajan tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella tai joiden seurauksena lainanottajan kyky suoriutua lainasopimuksen mukaisista velvollisuuksista saattaisi olennaisella tavalla heikentyä. Lainanottaja ei muun muassa saa:
11.1.1. suorittaa maksuja osakkeenomistajilleen tai muille suorille tai välillisille omistajilleen, hallituksensa tai hallintoneuvostonsa jäsenille tai kenellekään lainanottajan, lainanottajan hallintoelinten jäsenen tai omistajan lähipiiriin kuuluville henkilöille osinkona tai muun varojenjaon muodossa taikka velanmaksun tai muiden maksujen muodossa. Tämä ei kuitenkaan rajoita lainanottajaa maksamasta hallintoelintensä jäsenille palkkioita, palkkoja tai muita tavanomaisia työsuhteeseen liittyviä maksuja tavanomaisen liiketoimintansa puitteissa, edellyttäen että maksut ovat kohtuullisen suuruisia ja sen velvoitteiden täyttämiseksi markkinaehdoin tai ehdoin, jotka ovat lainanottajan kannalta edullisemmat kuin markkinaehdot;
11.1.2. luoda omaisuuteensa kohdistuvia vakuuksia tai muita rasitteita kolmansien osapuolten hyväksi (mukaan lukien vakuuksia tai muita rasitteita, jotka kohdistuvat Lainasopimuksen vakuudeksi pantattuun kiinteistöön); 
11.1.3. luovuttaa Lainasopimuksen vakuudeksi pantattua kiinteistöä ja/tai muuta omaisuutta tai mitään muuta merkittävää omaisuutta;
11.1.4. ottaa mitään muuta lainaa, tililimiittiä tai mitään muuta velkaa, jota Suomessa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaan kohdellaan velkana, pois lukien Estategurun kautta saadut lainat; 
11.1.5. taata, antaa vakuutta tai muutoin turvata minkään muun tahon velvoitteita; 
11.1.6. alentaa osakepääomaansa; tai 
11.1.7. olla sulautumisen, jakautumisen tai yritysjärjestelyn kohteena, paitsi jos kyseessä oleva kohdissa 11.1.1 – 11.1.7 kuvattu toimenpide on nimenomaisesti mainittu liiketoimintasuunnitelmassa, toimintasuunnitelmassa tai muussa kyseiseen hankkeeseen liittyvässä suunnitelmassa, joka on toimitettu Estategurulle ennen Lainasopimuksen allekirjoittamista, tai mikäli Estateguru antaa etukäteisen kirjallisen suostumuksensa siihen;
11.2. ryhtyä toimeen, joka saattaisi olennaisesti vähentää vakuuden arvoa tai laajuutta taikka muutoin vaarantaa vakuuden voimassaolon tai täytäntöönpanon.
11.3. Lainanottajan tulee noudattaa lainanottajalle toimitettua liiketoimintasuunnitelmaa, toimintasuunnitelmaa ja budjettia, paitsi jos poikkeaminen ei lainanottajan mielestä vaaranna lainanantajien etuja.
11.4. Lainanottaja sitoutuu pitämään omaisuutensa (mukaan lukien lainasopimuksen vakuudeksi annettu kiinteistö- tai muu omaisuus) sekä toimintansa vakuutettuna kaikkien asiaankuuluvien riskien varalta sen mukaan mikä on tavanomaista vastaavaa toimintaa tai vastaavia hankkeita toteuttavien henkilöiden keskuudessa. Lainanottaja sitoutuu toimittamaan Estategurulle jäljennökset vakuutuskirjoista lainanantajan pyynnöstä. Mikäli vakuutusasiakirjoja ei ole toimitettu kolmen (3) arkipäivän kuluessa vastaanotetusta pyynnöstä, portaalin tarjoajalla on lainanantajien puolesta oikeus vaatia lainanottajalta 500 (viisisataa) euron suuruista sopimussakkoa sekä hankkia vakuutus oman harkintansa mukaisesti.
11.5. Sopimussakon vaatiminen ei sulje pois muiden toimenpiteiden, kuten lainasopimusten purkamisen tai vahingonkorvausvaatimusten, toteuttamista.
11.6. Lainanottaja sitoutuu asianmukaisesti seuraamaan ja noudattamaan Käyttöehtojen määräyksiä sekä itseensä mahdollisesti sovellettavia lakeja ja muita määräyksiä.

12. Lainanottajan ilmoitusvelvollisuudet 
12.1. Lainanottajan tulee Käyttäjäehdoissa määrätyllä tavalla ilmoittaa Estategurulle seuraavista:
12.1.1. muutokset sen nimessä, postiosoitteessa, sähköpostiosoitteessa tai muissa tiedoissa viipymättä tällaisen muutoksen tapahduttua;
12.1.2. lainanottajaa tai lainanottajan omaisuutta, Lainasopimuksen vakuudeksi annettua muuta omaisuutta tai tällaisen vierasvelkavakuuden antajaa, tai Lainasopimukseen liittyvän takauksen antajaa koskevan tuomioistuin-, välimiesoikeus-, konkurssi-, saneeraus-, täytäntöönpano- tai hallinnollisen menettelyn alkamisesta ja sisällöstä, jos menettelyn intressi on vähintään 1 000 euroa, viipymättä lainanottajan saatua tiedon menettelystä;
12.1.3. kaikista muista sellaisista lainanottajaa tai lainanottajan omaisuutta, Lainasopimuksen vakuudeksi annettua muuta omaisuutta tai tällaisen vierasvelkavakuuden antajaa, tai Lainasopimukseen liittyvän takauksen antajaa koskevista muista tapahtumista tai olosuhteista, joilla voidaan kohtuudella odottaa olevan vaikutusta Lainasopimuksen tai siihen liittyvien vakuus- tai takaussopimusten mukaisten velvoitteiden noudattamiseen, viipymättä lainanottajan saatua tiedon niistä. Tällaisiin lukeutuvat mm. rahoitettavaa hanketta tai hankkeeseen liittyvää kiinteistöomaisuutta koskevat tapahtumat (sisältäen näiden Lainaehtojen kohdissa 14.4.6 ja 11.1.2 kuvatut tapahtumat)
12.2. Lainanantajan pyynnöstä lainanottajan tulee viipymättä toimittaa kaikki lainanantajan pyytämät tiedot koskien mitä tahansa lainanottajaa tai lainanottajan omaisuutta, Lainasopimuksen vakuudeksi annettua muuta omaisuutta tai tällaisen vierasvelkavakuuden antajaa, tai Lainasopimukseen liittyvän takauksen antajaa tai Lainasumman käyttöä koskevia olosuhteita ja tapahtumia, mukaan lukien rahoitetun hankkeen edistymistä koskevat tiedot.
12.3. Viidentoista (15) päivän kuluessa lainanantajan pyynnöstä, lainanottaja sitoutuu toimittamaan lainanantajalle omalla kustannuksellaan arvonmääritysselvityksen koskien Lainasopimuksen alaisen hankeen muodostamaa kiinteistöomaisuutta tai jonkin siihen liittyvän vakuuden kohdetta hyvämaineiselta ja riippumattomalta kiinteistöarviointitoimistolta. Lainanantaja ei tee tällaista pyyntöä useammin kuin kerran kunkin puolivuotiskauden aikana, paitsi jos lainanantajan mielestä lainanottaja on rikkonut Lainasopimuksen tai jonkin muun laina-asiakirjan mukaisia velvollisuuksiaan (tai lainanantaja kohtuudella epäilee, että tällainen rikkominen on tapahtunut) tai jos lainanantajan mielestä on olemassa muita Lainasopimuksen purkamiseen oikeuttavia perusteita.
12.4. Lainanottajan on täytettävä, ja EstateGurulla on velvollisuus varmistaa, että lainanottaja täyttää Suomen joukkorahoituslain (734/2016, muutoksineen “Joukkorahoituslaki”) sekä Valtiovarainministeriön joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta annetun asetuksen (1045/2016, “Joukkorahoitusasetus”) mukaiset tiedonantovelvollisuutensa. Harkitun arvion tekemiseksi Lainanottajasta ja tarjouksen edullisuudesta, lainanottajan tulee ilmoittaa totuudenmukaiset ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Lainanottajan yhtiön arvoon tai sen takaisinmaksukykyyn ennen kuin se alkaa hankkia varoja. Lisäksi Lainanottajan vastuulla on laatia Joukkorahoitusasetuksen mukainen joukkorahoitusta koskevat perustiedot sisältävä asiakirja (perustietoasiakirja), joka tulee pitää lainanantajien saatavilla koko tarjouksen voimassaoloajan. EstateGurun ehtojen mukaisesti, Lainanottaja sitoutuu noudattamaan kaikkia edellä kuvattuja ja Joukkorahoituslaissa sekä Joukkorahoitusasetuksessa esitettyjä velvoitteitaan.

13. Maksulaiminlyönnit ja muut sopimusrikkomukset 
13.1. Mikäli lainanottaja viivästyy maksujensa suorittamisessa tai jonkin muun Lainasopimuksesta aiheutuvan tai siihen liittyvän taloudellisen tai ei-taloudellisen velvoitteen suorittamisessa:
13.1.1. viivästyskorko lasketaan kyseiselle velvoitteelle näiden Lainaehtojen kohdan 9 (Viivästyskorko) mukaisella menettelyllä;
13.1.2. Lainaehtojen kohdan 13.1.1 mukaisesti määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi lainanottajan velvoitetta koskien voidaan suorittaa muita toimia ja toimenpiteitä, jotka on kuvattu Käyttöehtojen kohdassa 12 (Maksurikkomukset ja muut rikkomukset); ja
13.1.3. Lainaehtojen kohdan 14.4 mukaisissa tapauksissa lainanantajalla on oikeus poikkeuksellisesti purkaa lainasopimus Käyttöehtojen mukaisella menettelyllä;
13.1.4. mikäli kyseessä on Lainaehtojen kohdassa 8.1.3 kuvattu lainasopimus, lainanottajan on maksettava korvausta Käyttöehtojen kohdan 17.18 mukaisesti.
13.2. Lainaehtojen kohtien 13.1.2 ja 13.1.3 määräykset soveltuvat myös tilanteisiin, joissa lainanottaja rikkoo minkä tahansa laina-asiakirjoista johtuvan ei-taloudellisen velvoitteen, tai muut perusteet lainasopimuksen poikkeukselliselle purkamiselle täyttyvät.

14. Lainasopimuksen päättyminen
14.1. Lainasopimus päättyy, kun Lainasumma ja siihen liittyvä korko on maksettu lainanantajalle takaisin täysimääräisesti, edellyttäen että lainanottaja on suorittanut myös kaikki muut Lainasopimuksen mukaiset tai siihen liittyvät velvoitteensa, tai mikäli Lainasopimus on irtisanottu tai peruttu.
14.2. Lainasopimus päättyy automaattisesti, mikäli jotakin näiden Lainaehtojen kohdassa 3.1.1 ja/tai 3.1.2 kuvattua ehtoa ei ole täytetty määrätyn ajanjakson kuluessa, tai mikäli Lainasummaa ei ole siirretty Lainanottajalle näiden Lainaehtojen kohdan 3.2 mukaisesti.
14.3. Lainasopimus päättyy automaattisesti, mikäli ennen Lainasumman siirtoa lainanottajalle:
14.3.1. lainanantajan tai lainanottajan EstateGurun käyttäjästatus perutaan Käyttöehtojen kohdassa 21.2 kuvatun menettelyn mukaisesti; tai
14.3.2. portaalin tarjoaja asetetaan konkurssiin tai muutoin lopettaa toimintansa.
14.4. EstateGurulla on oikeus purkaa Lainasopimus lain sallimissa tilanteissa tai mikäli on sattunut vähintään yksi seuraavista olosuhteista tai tapahtumista: 
14.4.1. mikäli Päälainaehtojen mukaan Lainasumma maksetaan takaisin takaisinmaksuaikataulun mukaisissa erissä ja lainanottaja on myöhässä summaltaan yhteensä kahden erän suuruisen maksun suorittamisessa tai maksaa yhden erän niin myöhään, että maksuviivästys kestää yli kolmekymmentä (30) päivää (ottamatta huomioon edellä mainittujen summien laskemisessa kuhunkin erään liittyviä korkomaksuja);
14.4.2. mikäli lainanottaja laiminlyö koronmaksun tai jonkin muun Lainasopimuksesta ja/tai siihen liittyvistä laina-asiakirjoista aiheutuvan tai siihen perustuvan taloudellisen velvoitteen (pois lukien velvollisuus maksaa Lainasumma takaisin) ja on kulunut vähintään neljätoista (14) päivää siitä kun asianomainen velvollisuus erääntyi maksettavaksi;
14.4.3. mikäli lainanottaja rikkoo näiden Lainaehtojen kohdasta 4 (Lainan tarkoitus) aiheutuvaa velvollisuuttaan, jotakin kohdasta 11 (Muut lainanottajan toimintaan liittyvät velvollisuudet) aiheutuvaa velvollisuuttaan tai syyllistyy jonkin kohdasta 12 (Lainanottajan ilmoitusvelvollisuudet) aiheutuvan ei-taloudellisen velvoitteen tai jonkin muun Lainasopimuksesta tai siihen liittyvästä asiakirjasta aiheutuvan ei-taloudellisen velvoitteen olennaiseen rikkomiseen;
14.4.4. mikäli jotkin lainanottajan antamat tiedot osoittautuvat totuudenvastaisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin joltain olennaisilta osin paikkansapitämättömiksi, tai mikäli lainanottaja on jättänyt ilmoittamatta sellaisia tietoja tai olosuhteita, joiden lainanottajan olisi pitänyt ymmärtää vaikuttavan merkittävästi lainanantajan päätökseen antaa lainaa lainanottajalle;
14.4.5. mikäli lainanottajan osalta on käynnistetty konkurssi- tai muu maksukyvyttömyysmenettely tai mikäli lainanottajan osalta on käynnistetty ulosottomenettely joka koskee suuruudeltaan vähintään 1 000 euron arvoa;
14.4.6. mikäli jokin kyseessä olevan lainan vakuudeksi asetettu kiinteä omaisuus luovutetaan toiselle (näiden Lainaehtojen kohdan 11.1.3 määräyksistä huolimatta), tuhoutuu tai vahingoittuu olennaisilta osin;
14.4.7. mikäli saman hankkeen rahoittamiseksi on tehty useampi kuin yksi lainasopimus ja jonkin muun lainasopimuksen perusteella on perusteet kyseisen lainasopimuksen purkamiselle;
14.4.8. mikäli henkilöillä, joilla oli suora tai välillinen määräysvalta lainanottajaan sillä hetkellä kun Lainasopimuksen allekirjoittamiseen johtanut lainapyyntö esitettiin, ei enää ole tällaista määräysvaltaa lainanottajaan, tai mikäli huomattava osa lainanottajan omaisuudesta tai yrityksestä luovutetaan toiselle;
14.4.9. mikäli jokin lainanottajan muu taloudellinen velvoite erääntyy maksettavaksi ennenaikaisesti velvoitteen rikkomisen tai muun vastaavan tapahtuman sattuessa, tai mikäli jokin muu lainanottajan kanssa tehty lainavelvoitteen aiheuttava sopimus puretaan tai muutoin irtisanotaan sopimusrikkomuksen perusteella tai muun vastaavan tapahtuman johdosta, pois lukien tilanteet, joissa tällaisten taloudellisten velvoitteiden tai tällaisten sopimusten mukaisten laina- tai luottosummien yhteismäärä ei ylitä 1 000 euroa; tai
14.4.10. mikäli lainan vakuutena olevan omaisuuden osalta on aloitettu täytäntöönpanotoimet, tai mikäli vakuutena olevan omaisuuden arvo on lainanantajan mielestä muutoin olennaisesti alentunut (mukaan lukien olosuhteet, joissa kyseessä oleva vakuus on pankkitakaus tai omavelkainen takaus ja lainanantajan mielestä vakuuden antaneen henkilön luottokelpoisuus on olennaisesti heikentynyt).
14.5. Näiden Lainaehtojen kohdassa 14.4.10 kuvattujen olosuhteiden tai tapahtuman sattuessa lainanantajalla on oikeus purkaa Lainasopimus ainoastaan tilanteessa, jossa lainanottaja ei ole neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun lainanottaja tuli tietoiseksi tai sen olisi pitänyt tulla tietoiseksi kyseisestä olosuhteesta tai tapahtumasta, ole toimittanut lainanantajalle lisävakuutta, jonka seurauksena laina olisi siinä määrin ja tavoin turvattu, kuin se olisi ollut mikäli kohdassa 14.4.10 kuvattuja olosuhteita tai tapahtumaa ei olisi sattunut.
14.6. Näiden Lainaehtojen kohdassa 14.4.8 katsotaan, että henkilöllä on “määräysvalta” lainanottajaan tilanteessa, jossa mm. vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 
14.6.1 kyseinen henkilö omistaa tai sillä on määräysvalta (osake- tai osuusomistuksen muodossa, tai muiden omistusinstrumenttien kautta tai jonkin sopimuksen tai valtuutuksen seurauksena tai muutoin, mukaan lukien kolmansien osapuolten kautta):
14.6.1.1. lainanottajan osakkeiden, osuuksien tai muiden vastaavien lainanottajaan kohdistuvien omistusinstrumenttien tai jäsenyysoikeuksien tuottamasta ääntenenemmistöstä; tai
14.6.1.2. oikeus nimittää tai erottaa enemmistö lainanottajan hallintoneuvoston, hallituksen tai muun vastaavan hallintoelimen jäsenistä;
14.6.2. henkilö, ollessaan lainanottajan vastuunalainen tai äänetön yhtiömies tai osakkeenomistaja, omaa yksin ääntenenemmistön toisten vastuunalaisten tai äänettömien yhtiömiesten tai osakkeenomistajien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai muutoin; 
14.6.3. henkilöllä on määräävä vaikutusvalta tai valta lainanottajaan tai sillä on mahdollisuus harjoittaa sitä, tai henkilö muutoin kykenee määräämään lainanottajan operatiivisista ja/tai taloudellisista toimintaperiaatteista.
14.7. Mikäli lainanantajan purkaa Lainasopimuksen lainanottajan näiden Lainaehtojen tai muiden velvollisuuksien rikkomisen johdosta, Lainasumma erääntyy välittömästi maksettavaksi kokonaisuudessaan kaikkine laissa määrättyine seurauksineen (kaikkien korkoja ja muita maksuja koskevien maksuvelvoitteiden erääntyessä maksettaviksi). Näiden Lainaehtojen kohta 15 (Sopimus yhtäaikaisista velvoitteista) säilyy voimassa Lainasopimuksen purkamisen jälkeen.
14.8. Lainasopimus puretaan, mutta lainanottajaa ei velvoiteta maksamaan lainan pääomaa takaisin kokonaisuudessaan, mikäli sijoittaja haluaa sijoittaa lainanottajan jatkoprojektiin (mukaan lukien jälleenrahoituspyynnön perusteella samaan projektiin) ja sijoittajan sijoitus vähentää lainan pääomaa sijoittajan toiveen ja sekä sijoittajan että lainanottajan sopimuksen mukaisesti. Lainanottajan on tässä tapauksessa maksettava kaikki korkomaksuvelvoitteet ja muut maksut ja maksusuoritukset, myös lainan pääoman osuus, joka ylittää sijoituksen määrän jatkoprojektissa.

15. Sopimus rinnakkaisvelvoitteesta 
15.1. Tämä Lainaehtojen kohta 15 (Sopimus rinnakkaisvelvoitteesta) koskee jokaista lainaa, joka päälainaehtojen mukaan on vakuudellinen laina. 
15.2. Lainanottaja sitoutuu maksamaan vakuusagentille summan (tässä jatkossa “rinnakkaisvelvoite”), joka vastaa lainanottajan muiden laina-asiakirjojen perusteella syntyvää rahallista velvoitetta (tässä jatkossa “perusvelvoite”), samassa valuutassa kuin perusvelvoite. 
15.3. Rinnakkaisvelvoite erääntyy ja sen tulee suorittaa vakuudenhaltijalle samaan aikaan ja samassa valuutassa kuin vastaava perusvelvoite. 
15.4. Rinnakkaisvelvoitteen määrä vähenee ajoittain samassa määrin, kuin vastaava perusvelvoite suoritetaan asianmukaisesti perusvelvoitteen senhetkiselle velkojalle (ilman että kyseistä perusvelvoitetta katsotaan tässä tarkoituksessa suoritetuksi, ennen kuin kyseinen velkoja on peruuttamattomasti vastaanottanut asianmukaisen määrän kokonaisuudessaan), ja vastaavan perusvelvoitteen määrä vähenee ajoittain samassa määrin, kuin vastaava rinnakkaisvelvoite suoritetaan vakuusagentille tai vakuusagentin määräämälle henkilölle (ilman että kyseistä rinnakkaisvelvoitetta katsotaan tässä tarkoituksessa suoritetuksi, ennen kuin vakuusagentti tai vakuusagentin määräämä henkilö on peruuttamattomasti vastaanottanut asianmukaisen määrän kokonaisuudessaan). 
15.5. Vakuusagentti voi vaatia lainanottajalta rinnakkaisvelvoitteen suoritusta lainasopimuksen perusteella itsenäisesti omasta toimestaan, ja lainanottajan on suoritettava asianmukainen velvoite vakuusagentille tai vakuusagentin määräämälle henkilölle.

16. Riittämättömien maksujen kohdistamisjärjestys 
16.1. Mikäli lainanottajan suorittama maksu ei riitä täyttämään kaikkia erääntyneitä velkoja ja/tai velvoitteita, kyseinen maksu kohdistetaan seuraavasti:
16.1.1. ensiksi, kyseisten velkojen tai velvoitteiden perinnästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen (mukaan lukien näiden Lainaehtojen kohdassa 13.1 mainittujen toimien ja toimenpiteiden kustannusten kattaminen);
16.1.2. toiseksi portaalin tarjoajan ja vakuusagentin maksamatta olevien palkkioiden ja kustannusten kattamiseen;
16.1.3. kolmanneksi, kertyneen viivästyskoron kattamiseen; 
16.1.4. neljänneksi, maksamatta olevan koron kattamiseen; 
16.1.5. viidenneksi, jäljellä olevan Lainasumman kattamiseen; sekä 
16.1.6. kuudenneksi, kaikkien muiden maksujen ja palkkioiden kattamiseen. 
16.2. Mikäli Lainasopimuksen tai jonkin siihen liittyvän laina-asiakirjan perusteella suoritettu maksu ei riitä täysin kattamaan kaikkia kohdan 16.1 saman alakohdan mukaisia velvoitteita, kyseinen maksu kohdistetaan tällaisten velvoitteiden kattamiseen kyseisten velvoitteiden eräpäivien kronologisessa järjestyksessä tai muussa lainanantajan määrittämässä järjestyksessä.
16.3. Kohdan 16.1 mukaista maksujen kohdistamisjärjestystä sovelletaan, ellei Käyttöehdoissa toisin todeta. 

17. Maksumenettely
Kaikki Lainasopimusta ja siihen liittyviä laina-asiakirjoja koskevat maksut tulee suorittaa täysimääräisesti näissä Käyttäjäehdoissa esitetyn menettelyn mukaisesti. Lainanottajalla ei ole oikeutta kuitata maksuja mitään saatavia vastaan eikä tehdä maksuista mitään muita vähennyksiä tai pidätyksiä.

18. Aikayksiköt ja ajanjaksot
18.1. Ellei Lainaehdoissa toisin todeta, Lainasopimuksessa mainittuja aikayksiköitä ja ajanjaksoja tulkitaan ja ne määritetään Käyttäjäehtojen määräysten mukaisesti.
18.2. Mikäli jossakin kalenterikuukaudessa ei ole yhtäkään päivää, joka vastaa Lainasopimuksen muodostavissa Päälainaehdoissa määriteltyä maksujen suorituspäivämäärää, maksun eräpäivä on kyseisen kalenterikuukauden viimeinen työpäivä.

19. Tätä sopimusta koskevat ilmoitukset 
Kaikki Lainasopimusta koskevat ilmoitukset tulee toimittaa Käyttöehdoissa määritetyssä muodossa ja tavalla.

20. Oikeuksien ja velvoitteiden siirtäminen 
20.1. Lainanottajalla on oikeus siirtää tai muutoin luovuttaa laina-asiakirjoista aiheutuvia lainaa koskevia oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan ainoastaan portaalin tarjoajan (tai silloisen portaalin tarjoajan oikeusseuraajan) ja vakuusagentin (tai silloisen vakuusagentin oikeusseuraajan) suostumuksella. 
20.2. Lainanantajalla on oikeus siirtää tai muutoin luovuttaa laina-asiakirjoista aiheutuvat oikeutensa ja/tai velvollisuutensa kyseisen lainan osalta ainoastaan portaalin tarjoajan (tai silloisen portaalin tarjoajan oikeusseuraajan) ja vakuusagentin (tai silloisen vakuusagentin oikeusseuraajan) suostumuksella.
20.3. Huolimatta kohtien 20.1 ja 20.2 määräyksistä Lainasopimuksesta ja siihen liittyvistä laina-asiakirjoista aiheutuvat oikeudet ja/tai velvollisuudet saa kuitenkin siirtää tai muutoin luovuttaa, mikäli se on nimenomaisesti mainittu ja sallittu Käyttöehdoissa, ja tällöin Käyttöehdoissa määriteltyä menettelyä noudattaen.

21. Portaalin tarjoajan toimivalta 
21.1. Lainanantaja ja lainanottaja ovat sopineet, että portaalin tarjoaja (tai portaalin tarjoajan kulloinenkin oikeusseuraaja) hallinnoi lainaa ja portaalin tarjoaja toimii lainanantajan ja lainanottajan edustajana lainanantajan ja lainanottajan välisissä suhteissa. Lainanantajan ja lainanottajan portaalin tarjoajalle näin antama valtuutus on peruuttamaton.
21.2. Portaalin tarjoajalla on oikeus nojautua Lainaehtojen kohtiin 21.1 ja 21.2 ja sillä on oikeus omasta puolestaan vaatia niiden täyttämistä.
21.3. Portaalin tarjoajalla on lainanantajien puolesta oikeus alentaa kohdassa 9.1 määrättyä viivästyskorkoa tai luopua kokonaan oikeudesta korkoon, mikäli se on portaalin tarjoajan näkemyksen mukaan lainanantajan etujen mukaista ja tarpeellista lainan pääoman ja kertyneiden korkojen perinnän helpottamiseksi.
21.4. Portaalin tarjoajan toimivallan laajuutta sekä sen roolin yksityiskohtia voidaan tarkentaa Käyttöehdoissa.

22. Lainasopimuksen tulkinta
Ellei näissä Lainaehdoissa ole toisin todettu, lainasopimuksen tulkintaan sovelletaan Käyttöehdoissa käytettyjä sääntöjä ja määritelmiä. Mikäli Käyttöehdoissa on laajennettu tai selitetty jotakin Päälainaehdoissa ja/tai näissä Lainaehdoissa käytettyä tiettyä sanaa tai ilmaisua, kyseistä merkitystä ja/tai selitystä sovelletaan myös päälainaehtojen ja/tai näiden Lainaehtojen tulkinnassa.

23. Lainasopimuksen ulkopuoliset ehdot 
Asioissa, joita ei ole nimenomaisesti käsitelty Lainasopimuksessa tai Käyttöehdoissa, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaan.

24. Sovellettava laki ja riidanratkaisumenettely 
Lainanantajan ja lainanottajan Lainasopimuksen mukaiseen suhteeseen sovelletaan Käyttöehtojen sovellettavaa lakia, oikeuspaikkaa ja riidanratkaisua koskevia määräyksiä.

Loan Terms (13.07.2023)

Suomi (PDF)

Loan Terms (15.04.2019)

Suomi (PDF)

Loan Terms (13.06.2017)

English (PDF)

Loan Terms (25.01.2017)

English (PDF)

Loan Terms (19.04.2016)

English (PDF)

Tutki meidän Tietopankkia