Legal

Estateguru Privacy Rules

ESTATEGURUN YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Voimassa 12/04/2024 alkaen

Jokainen Estategurun yhtiö (yhdessä “Estateguru” tai “me”) tunnustaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen asianmukaisen ja riittävän suojelun tärkeyden. Tämä tietosuojalausunto auttaa ymmärtämään miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi. Selitämme, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi, mitä teemme henkilötietojesi suojelemiseksi ja mitkä ovat oikeutesi suhteessa henkilötietoihisi.

Tämä tietosuojalausunto soveltuu sinuun, jos olet sijoittajamme, oikeushenkilöllisen sijoittajan tai lainanantajan edustaja tai lähipiiriin kuuluva osapuoli, mikäli toimitat tietopyynnön internet-sivujemme kautta tai olet yhteydessä meihin missään muussa tarkoituksessa, jos olemme saaneet henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, ja mikäli vierailet Portaalissamme osoitteessa estateguru.co tai millä tahansa sen alasivulla.

1. Ehdot ja määritelmät

Kaikki tässä tietosuojalausunnossa käytetyt isoilla kirjaimilla kirjoitetut ja tässä määrittelemättömät termit noudattavat Estategurun käyttöehdoissa annettuja määritelmiä. [Linkki lisätään]

Henkilötieto – kaikenlaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (‘rekisteröity’); tunnistettavissa olevana luonnollisena henkilönä pidetään sellaista, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti sellaisen tunnisteen, kuten nimen, perusteella, taikka henkilönumeron, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittely – mikä tahansa toiminta tai toimintaryhmä, jota suoritetaan henkilötiedoille tai henkilötietojoukolle riippumatta siitä, suoritetaanko se automatisoidulla tavalla vai ei, johon kuuluu muun muassa tietojen kerääminen, tallentaminen, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, kuuleminen, käyttö, paljastaminen välittämällä, levittämällä tai muutoin saataville asettamalla, yhdenmukaistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Rekisterinpitäjä – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muuta elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritetään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai sen nimeämistä koskevat erityiset perusteet voivat ilmetä unionin tai jäsenvaltion laista.

Yhteinen rekisterinpitäjä – kaksi tai useampi rekisterinpitäjä, jotka yhdessä määrittelevät tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja keinot. Heillä on yhtäläinen vastuu GDPR:n mukaisten velvoitteiden

noudattamisesta sen varmistamiseksi, että rekisteröidyn oikeudet täyttyvät, rekisteröidyille tiedotetaan asianmukaisesti ja rekisteröidyille on nimetty yhteyspiste.

Henkilötietojen käsittelijä – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Sivullinen – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin kuin rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä tai henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömässä alaisuudessa.

Rekisteröity – henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään (esim. sijoittaja, joka on luonnollinen henkilö, vierailija Portaalissa osoitteessa estateguru.co tai millä tahansa sen alasivulla, edustaja, osakkeenomistaja, tosiasiallinen edunsaaja tai oikeushenkilön yhteyshenkilö).

2. Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

Tunnistautumistiedot – etu- ja sukunimi, henkilötunnus (esim. henkilötunnus, sosiaaliturvatunnus) ja/tai syntymäaika, ikä, kieli; kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta (sisältäen seuraavat tiedot: asiakirjan myöntämispäivä ja voimassaolo, sukupuoli ja kansalaisuus) ja muut henkilön tunnistamiseen tarvittavat tiedot (tarkempi kuvaus tietojen käsittelystä tunnistautumisen yhteydessä, katso tunnistuspalveluiden tarjoajiemme Veriffin ja Onfidon tietosuojaehdot);

Yhteystiedot – puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite;

Due diligence -tiedot – tiedot,  jotka tarvitaan luottokelpoisuutta, rahanpesun torjuntaa, riskinarviointia ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien due diligence -toimenpiteiden toteuttamiseksi ja kansainvälisten pakotteiden noudattamiseksi, mukaan lukien tiedot asuinpaikasta, toiminta-alueesta, liiketoimissa käytettyjen varojen ja varallisuuden alkuperästä, rikosrekisteritiedot muista lainanottajaan yhteydessä olevista henkilöistä ja pätevyydestä tai yhteyksistä poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin;

Transaktiotiedot – tiedot koskien Portaalin kautta tekemiäsi transaktioita, mukaan lukien tiedot sijoitetuista ja käytettävissä olevista varoista, lainasopimuksista, saapuvista ja lähtevistä maksuista, veloista jne.

Pankkitilitiedot – tilinhaltijan nimi, tilinumero, IBAN, Swift, koodi (BIC) ja pankin nimi;

Portaalin käyttäjäasetukset – Portaalin Käyttäjän määrittämiin valintoihin ja asetuksiin liittyvät tiedot;

Sopimustiedot – kaikki Käyttäjän palvelun kautta solmimat sopimukset;

Lainan takaajan tiedot – vakuuden antajan tunniste- ja yhteystiedot, todisteet lainan takaamisessa käytetyistä varoista (mukaan lukien tiedot kiinnitetystä omaisuudesta tai muista vakuuksista);

Portaalitiedot – tiedot portaalissa vierailijan istunnoista, evästeistä ja IP-osoitteista, kirjautumisten aika ja lukumäärä, mukaan lukien kirjautumiset Facebookin, LinkedInin tai muun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta;

Viestintätiedot – henkilötiedot, jotka liittyvät yhteydenpitoon kanssasi, esim. tiedot sähköpostiviesteistä tai chatbot-keskusteluista Estategurun kanssa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen perusta

Estateguru käsittelee henkilötietoja seuraavien oikeudellisten perusteiden mukaisesti.

3.1 Sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittava tietojenkäsittely

Käsittelemme henkilötietoja sen ollessa tarpeellista kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
Portaalin hallinta, mukaan lukien Käyttäjien rekisteröintiTunnistetiedot, yhteystiedot, due diligence -tiedot, pankkitilin tiedot, transaktiotiedot, sopimustiedot ja portaalin tiedot
Lainasopimusten hallinta portaalissaSopimustiedot, lainan takaajan tiedot
Portaalin kautta tapahtuvien maksujen käsittelyPankkitilin tiedot

 

3.2. Käsittely Estategurun lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Lakisääteisiin käsittelyvelvollisuuksiin kuuluu kaikki henkilötietojen käsittely kaikissa toimipisteissämme asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti (esimerkiksi eurooppalainen joukkorahoitusasetus ((EU) 2020/1503) ja muuteEurooppalaiset ja kansalliset rahoitusalan säädökset ja kirjanpitolait). Nämä lait ja asetukset määräävät kerätyn tiedon tyypin ja tietojen säilytysajat.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
Kirjanpito, Lainanottajille, Sijoittajille ja myyjille suoritettavien maksujen käsittelyTunnistetiedot, yhteystiedot, transaktiotiedot, pankkitilin tiedot
Estategurun toimintamaiden kansallisen lainsäädännön ja EU-lainsäädännön vaatimusten täyttäminen.Tunnistamis- ja due diligence -tiedot (esim. rikosrekisteritiedot Latviassa)
Pitää kirjaa yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun tarjoajia koskevan (EU) 2020/1503 -asetuksen mukaisestiKaikki Estategurun palveluihin ja transaktioihin liittyvät kirjaukset
Rekisteröityjen henkilöiden valitusten ja tiedustelujen käsittelyRiippuu kustakin tapauksesta

 

3.3. Estategurun oikeutettuun etuun perustuva tietojen käsittely

Oikeutettu etu tarkoittaa, että tietojen käsittely on välttämätöntä liiketoimintamme kannalta. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella vain, jos olemme suorittaneet tasapainotestin, jolla mitataan käsittelyn vaikutusta yksityisyyteesi ja tietosuojaoikeuksiisi. Sinulla on oikeus saada lisätietoja meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetusta edusta ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen etujemme puitteissa, emme enää käsittele henkilötietoja tähän tarkoitukseen, ellei osoiteta pakottavia laillisia perusteita käsittelylle. Kun vastustat suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, henkilötietoja ei enää käsitellä tällaisia tarkoituksia varten.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
Viestien lähettäminen Käyttäjälle, esimerkiksi uutiskirjeet, tiedot lainaportfoliosta, tiedot  palvelupäivityksistä ja palautepyynnöt palvelumme kehittämiseksiYhteystiedot, Portaalin tiedot ja sopimustiedot
Käyttäjän profilointi (katso alla)*Yhteystiedot, due diligence -tiedot, Portaalin tiedot ja sopimustiedot
Maksukyky- ja luottokelpoisuusarvioinnin suorittaminen Lainanottajille, mukaan lukien lähipiiriin kuuluvat luonnolliset henkilötYhteystiedot, due diligence -tiedot
Käyttäjien due diligence -tarkistuksetTunnistetiedot, yhteystiedot ja due diligence -tiedot (esim. rikosrekisteri Virossa ja Liettuassa).

*Käyttäjän profilointi

Käytämme erilaisia tietojenkäsittelytekniikoita käsittelemään tietojasi matemaattisen analyysin, tilastojen tai muiden menetelmien avulla, jotta voimme luoda sijoittajaprofiileja, määrittää todennäköisyyksiä ja välittää sinulle sopivia sijoitusmahdollisuuksia. Saadut tiedot antavat meille mahdollisuuden arvioida ja ennustaa sijoitusmieltymyksiäsi ja tarjota sinulle odotuksiasi vastaavat sijoitusvaihtoehdot. Saatamme myös joutua profiloimaan Käyttäjiämme riskiarvioinnin suorittamista varten tai rahanpesun estämiseksi.

3.4. Suostumukseesi perustuva tietojenkäsittely

Käsitellessämme henkilötietoja lakiperusteisella suostumuksella rajoitamme tietojesi käytön niihin käsittelytoimiin, joihin olet antanut suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja yhtä helposti kuin annoit sen.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
MarkkinointiviestintäYhteystiedot
Evästeet (lukuun ottamatta välttämättömiä evästeitä)Portaalin tiedot

 

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteeseen: info@estateguru.co ja poistamme suostumuksesi perusteella käsittelemämme tiedot, ellemme lisäksi tarvitse henkilötietoja muiden oikeusperusteiden nojalla suoritettavia käsittelytoimia varten.

4. Lähteet

Henkilötiedot

Keräämme henkilötietojasi seuraavista lähteistä:

  • Suoraan sinulta;
  • Kolmansilta osapuolilta, kuten julkisista rekistereistä (esim. kiinteistörekisteri, rakennusrekisteri, kaupparekisteri);
  • Henkilöllisyyden todentamispalveluiden tarjoajilta;
  • Maksukyky- ja luottotietopalveluiden tarjoajat.

Huomaa, että jos annat Estategurulle kolmansien osapuolien henkilötietoja (esim. vakuuden antajan tietoja luovutettaessa), on sinun vastuullasi varmistaa, että sinulla on siihen oikeus (esimerkiksi sinulla on rekisteröidyn suostumus).

5. Estategurun henkilötietoihin pääsyn ja niiden luovuttamisen hallinta

Sisäisesti meidän on jaettava Käyttäjiämme koskevia henkilötietoja eri Estateguru-yksiköiden välillä hallinto- ja markkinointitarkoituksiin sekä siinä määrin kuin se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Organisaatiossamme henkilötietoihisi pääsevät käsiksi vain ne Estategurun työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen (niin kutsuttu tarve tietää -peruste).

Estategurun ulkopuolella, tiukasti rajoitetulla tavalla välttämättömyyden ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteiden mukaisesti Estateguru voi siirtää tietoja seuraaville ryhmille kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, kuten: IT-ylläpito, palvelimien ylläpito, sähköpostipalvelu, verkkosivujen ylläpito, tilintarkastus, lakineuvonta.

Estategurun tulee myös luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka ovat riippumattomia toimijoita seuraavissa tilanteissa:

  • Lakisääteisestä velvoitteesta tietojasi luovutetaan viranomaisille ja laitoksille (esim. poliisi, tuomioistuimet, tietosuojan valvontaviranomaiset);
  • meille maksupalveluja tarjoavat pankit, maksulaitokset tai sähköisen rahan laitokset, joille siirrämme maksuihin liittyviä henkilötietoja välillämme tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisevien toimenpiteiden suorittamiseksi;
  • poikkeustapauksissa saatamme joutua luovuttamaan tietyn rajoitetun määrän henkilötietoja mille tahansa taholle, joka tarjoaa tai aikoo tarjota rahoitusta Estategurulle (mukaan lukien lainan myöntäminen tai minkä tahansa velkainstrumentin ostaminen) tai on mukana asiaankuuluvassa prosessissa välittäjänä tai neuvonantajana;
  • perintätarkoituksiin tuomioistuimille, ulosottomiehille ja perintäpalveluiden tarjoajille.

Teemme yhteistyökumppaneidemme kanssa tiedonjakosopimuksen varmistaaksemme henkilötietojen turvallisen käsittelyn. Nämä sopimukset velvoittavat muut osapuolet:

  • toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen luottamuksellisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden ja
  • käsittelemään henkilötietoja lakisääteisten vaatimusten ja sopimuksen mukaisesti.

6. Siirto kolmansiin maihin

Muuta kuin EU/ETA-jäsenmaata tai maata, jolla ei ole EU-komission tietosuojatason riittävyyttä koskevaa päätöstä, pidetään kolmantena maana.

Emme tallenna tai siirrä tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kolmansiin maihin, joissa Euroopan komission näkemyksen mukaan henkilötietojen suojan taso ei ole riittävä, paitsi tässä kuvatuissa tapauksissa. Jos tarpeellista, siirto tapahtuu vain, jos  meillä on siihen laillinen peruste ja erityisesti jos olemme tehneet vastaanottajan kanssa sopimuksen, joka täyttää GDPR:ssä asetetut vaatimukset henkilötietojen siirtämisestä ETA:n ulkopuolelle ja olemme suorittaneet muut asiaankuuluvat toimenpiteet siirron turvallisuuden varmistamiseksi.

Estateguru käyttää yhden tytäryhtiömme, armenialaisen EstateGuru Technology LLC:n, palveluita IT- ja teknologisiin tukipalveluihin. Näiden palveluiden tarjoamisen aikana joillakin EstateGuru Technology LLC:n työntekijöillä voi olla pääsy henkilötietoihisi. Varmistamme, että tietojasi käsitellään GDPR:n korkeiden standardien mukaisesti pitämällä voimassa tietojenkäsittelysopimuksen ja komission hyväksymät vakiolausekkeet, jotta voimme toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja varmistaa, että oikeutesi on turvattu.

7. Tietojen säilytysajat

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin asiaankuuluvan toimintamaan laki edellyttää, tai siihen asti, kunnes käsittelyn tarkoitus on täytetty. Alla on joitain esimerkkejä tietojen säilytysajoista:

SäilytysaikaEsimerkit
Suostumukseen perustuvassa käsittelyssä suostumuksen peruuttamiseen saakkaPoistamme tiedot, joita käsittelemme yksinomaan suostumuksesi perusteella välittömästi peruutettuasi suostumuksesi.
5 vuottaTiedot, jotka on kerätty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi toteutettujen toimien yhteydessä
7 vuottaKaikki kirjanpidolliset perusasiakirjat kuten alustallamme toteutettujen liiketoimien perusasiakirjat (lainasopimukset, takaisinmaksuaikataulut, laskut)
3 vuotta (sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen)Tunnistetiedot ja yhteystiedot, joiden perusteella suojaudumme mahdollisilta oikeusvaateilta tai joihin perustamme omat vaateemme itsemme ja omien oikeuksiemme suojaamiseksi

 

8.  Henkilötietojesi turvallisuus

EstateGuru soveltaa välttämättömiä oikeudellisia, organisatorisia, fyysisiä ja teknisiä turvajärjestelyjä henkilötietojesi suojaamiseksi Estategurun erityisissä sisäisissä säännöissä märitellyllä tavalla. Esimerkkejä käyttämistämme järjestelyistä:

Fyysiset järjestelyt – toimistot on lukittu ja henkilötietoja sisältäviä paperisia asiakirjoja säilytetään lukituissa kaapeissa.

Tekniset järjestelyt – tietokoneet on suojattu salasanoin ja salattu välttämättömällä tavalla; palomuurit ja virustentorjuntaohjelmat ovat käytössä; varmuuskopiot tehdään säännöllisesti; kaikille IT-järjestelmän käyttäjille on määritetty tehtävät ja profiilit.

Organisatoriset järjestelyt – tietosuojan, tietoturvan ja käyttöoikeuksien hallinnan menettelytavat; säännöllinen työntekijöiden kouluttaminen, työntekijöiden luottamuksellisuusvaatimukset.

9. Oikeutesi henkilötietojesi suhteen

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme, sekä kopio sinua koskevista hallussamme olevista tiedoista.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Otathan huomioon, että emme voi poistaa mitään sellaista tietoa, jota käsittelemme täyttääksemme sopimukseen tai lakiin perustuvan velvollisuuden.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

Sinulla on oikeus tietojen siirtoon. Tällä tarkoitetaan, että mikäli teknologia sen sallii, voimme toimittaa tietosi eteenpäin digitaalisessa muodossa toiseen vastaavaan palveluun.

Varmistamme aina, että itsestään tietoja pyytävä tai ketä tahansa muuta rekisteröityä koskevan pyynnön tekevä henkilö tunnistetaan, ja että hänellä on oikeus käyttää edellä mainitun rekisteröidyn oikeuksia. Tästä syystä saatat joutua todistamaan henkilöllisyytesi tai oikeutesi tehdä pyyntö.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme tietojasi, ota meihin yhteyttä: info@estateguru.co.

10. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Estateguru OÜ on rekisterinpitäjä kaikille sijoittajien ja lainanottajien tiedoille, kaikille portaaliin rekisteröidyille tiedoille, toimittajiemme tai yhteistyökumppaneidemme henkilötiedoille ja portaalin vierailijoiden tiedoille.

Estateguru OÜ (rekisterikoodi: 12558919) Tartu mnt 2

10145, Tallinna Viro

Olemme Lemonway SAS:n kanssa yhteinen rekisterinpitäjä Estateguru-Portaalin kautta myönnettyihin lainoihin liittyvien maksujen käsittelyssä.

Lemonway SAS (rekisterikoodi: 500 486 915) 8 rue de Sentier

75002, Pariisi Ranska

Armenialainen yksikkömme, EstateGuru Technology LLC, toimii tietojen käsittelijänä tarjotessaan IT- palveluita muille Estategurun yksiköille.

Armenialainen yksikkömme, EstateGuru Technology LLC, toimii tietojen käsittelijänä tarjotessaan IT-palveluita muille Estategurun yksiköille.

11. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Meillä on tietosuojavastaava (DPO), joka valvoo Estategurun tietosuojaa konsernitasolla. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojalausunnosta tai henkilötietojen käsittelystämme, ota meihin yhteyttä osoitteeseen: dpo@estateguru.co.                

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle

Jos koet, että yksityisyyttäsi ja tietosuojaa koskevia oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle toiminta-alueillamme.

13. Muutokset tietosuojalausuntoon

Yksityisyyden suoja on tärkeää Estategurulle, ja päivitämme tätä tietosuojalausuntoa säännöllisesti. Verkkosivuillamme julkaistu versio on aina viimeisin versio.

14. Evästeet

Eväste on pieni datapätkä tai viesti, joka lähetetään organisaation internet-palvelimelta verkkoselaimellesi ja tallennetaan sitten kiintolevyllesi. Evästeet eivät voi lukea tietoja kiintolevyltä tai muiden sivustojen luomista evästetiedostoista, eivätkä ne vahingoita järjestelmääsi.

Voit kuitenkin uudelleenasettaa selaimesi evästeiden hylkäämiseksi tai varoittamaan sinua, kun evästettä lähetetään. Verkkoselaimet mahdollistavat kiintolevylle tallennettujen evästeiden hallinnan verkkoselaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä, mukaan lukien siitä, mitkä ovat asetetut evästeet sekä kuinka niitä hallitaan ja poistetaan, on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org.

Jos päätät olla hyväksymättä evästeitämme, jotkin sivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi niin hyvin kuin tarkoitimme.

EvästeVerkkotunnusTyyppiKuvausKesto
NID.google.comMainontaTätä evästettä käytetään profiiliin käyttäjän mielenkiinnon pohjalta ja näyttää käyttäjille räätälöityjä mainoksia.6 kuukautta
_fbp.estateguru.coMainontaFacebook on asettanut tämän evästeen toimittamaan mainoksia, kun he (käyttäjät) ovat tällä verkkosivustolla vierailun jälkeen Facebookissa tai digitaalisella alustalla, jota ohjaa Facebook-mainonta.3 kuukautta
bscookie.www.linkedin.comMainontaTämä eväste on selaimen tunniste-eväste, jonka asettaa Linkedinin jakopainikkeet ja mainostunnisteet.2 vuotta
_gcl_au.estateguru.coAnalytiikkaGoogle Analytics käyttää tätä evästettä ymmärtääkseen käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuston kanssa.3 kuukautta
_gid.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen asentaa Google Analytics. Evästettä käytetään tallentamaan tietoja siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa, ja auttaa luomaan analyysiraportin verkkosivuston toiminnasta. Kerätyt tiedot, mukaan lukien kävijämäärä, lähde, mistä he ovat tulleet, ja sivustot, joissa he vierailivat anonyymissa muodossa.1 päivä
_ga.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen on asentanut Google Analytics. Evästettä käytetään kävijän, istunnon ja kampanjan tietojen laskemiseen sekä sivuston käytön seuraamiseen sivuston analyysiraporttia varten. Evästeet tallentavat tietoja anonyymisti ja määräävät satunnaisesti tuotetun numeron yksilöitävien kävijöiden tunnistamiseksi.2 vuotta
_hjFirstSeen.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen asettaa Hotjar tunnistamaan uuden käyttäjän ensimmäisen istunnon. Se tallentaa tosi / epätosi-arvon, mikä osoittaa, onko Hotjar nähnyt tämän käyttäjän ensimmäisen kerran. Tallennussuodattimet käyttävät sitä uusien käyttäjien istuntojen tunnistamiseen.30 minuuttia
__hstc.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen on asettanut Hubspot ja sitä käytetään kävijöiden seurantaan. Se sisältää verkkotunnuksen, yleisen työkalusarjan, ensimmäisen aikaleiman (ensimmäinen vierailu), viimeisen aikaleiman (viimeinen vierailu), nykyisen aikaleiman (tämä käynti) ja istunnon numeron (nouseva jokaiselle seuraavalle istunnolle).1 vuosi 24 päivää
hubspotutk.estateguru.coAnalytiikkaHubSpot käyttää tätä evästettä seuratakseen verkkosivuston kävijöitä. Tämä eväste välitetään Hubspotille lomaketta lähetettäessä ja sitä käytetään yhteystietojen ylimääräisten kopioiden poistamiseen.1 vuosi 24 päivää
G_ENABLED_IDPS.estateguru.coToiminnallinenGoogle käyttää evästettä ja sitä käytetään Googlen kertakirjautumiseen (Google Single Sign On).7978 vuotta 6 kuukautta 21 päivää 19 minuuttia
lang.ads.linkedin.comToiminnallinenTätä evästettä käytetään käyttäjän kieliasetusten tallentamiseen, jotta käyttäjällä voitaisiin tarjota kyseisellä kielellä olevaa sisältöä seuraavan kerran, kun hän vierailee verkkosivustolla.istunto
bcookie.linkedin.comToiminnallinenLinkedIn asettaa tämän evästeen. Evästeen tarkoituksena on sallia LinkedIn-toiminnot sivulla.2 vuotta
lidc.linkedin.comToiminnallinenLinkedIn asettaa tämän evästeen ja sitä käytetään reititykseen.1 päivä
lang.linkedin.comToiminnallinenTätä evästettä käytetään käyttäjän kielimieltymysten tallentamiseen, jotta käyttäjälle voitaisiin tarjota kyseisellä kielellä olevaa sisältöä seuraavan kerran, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla.istunto
__hssc.estateguru.coToiminnallinenTämän evästeen asettaa HubSpot. Evästeen tarkoituksena on seurata istuntojen määrä. Tätä käytetään määrittämään, pitäisikö HubSpot lisätä istunnon numeroa ja aikaleimoja __hstc -evästeessä. Se sisältää verkkotunnuksen, viewCount:in (lisää istunnon jokaisen sivunäkymän) ja istunnon aloitusleiman.30 minuuttia
PHPSESSIDestateguru.coPakollinenTämä eväste on natiivi PHP-sovelluksille. Evästettä käytetään käyttäjän yksilöllisen istuntotunnuksen tallentamiseen ja yksilöimiseen, minkä tarkoituksena on hallita käyttäjän istuntoa verkkosivulla. Eväste on istuntoeväste ja se poistetaan, kun kaikki selainikkunat on suljettu.istunto
__hssrc.estateguru.coPakollinenTämän evästeen on asettanut Hubspot. Dokumentaationsa mukaan, aina kun Hubspot vaihtaa istuntoevästettä, tämä eväste asetetaan myös määrittämään se, onko kävijä käynnistänyt selaimensa uudestaan.  Jos tätä evästettä ei ole olemassa, kun HubSpot hallinnoi evästeitä, sitä pidetään uutena istuntona.istunto
org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALEestateguru.coMuuTämän evästeen on asettanut palveluntarjoaja Infoniqa engage, ja sitä käytetään verkkosivujen lomakkeisiin. Eväste tallentaa kielen hakuprosessia varten.10 vuotta
sidebarClosedestateguru.coMuuEi kuvausta2 vuotta 8 kuukautta 26 päivää
_dc_gtm_UA-47926272-1.estateguru.coMuuEi kuvausta1 minuutti
_ga_QB09HKY478.estateguru.coMuuEi kuvausta2 vuotta
_hjid.estateguru.coMuuTämän evästeen on asettanut Hotjar. Tämä eväste asetetaan, kun asiakas ensin päätyy sivustolle, jolla on Hotjar-komentosarja. Evästettä käytetään säilyttämään verkkoselaimelle satunnainen käyttäjätunnus, joka on ainutlaatuinen kyseiselle sivustolle selaimessa. Tämä varmistaa sen, että samalla sivustolla seuraavilla käynneillä tapahtuva toiminta voidaan yksilöidä samalle käyttäjätunnukselle.1 vuosi
UserMatchHistory.linkedin.comMuuLinkedin – Käytetään käyttäjien seuraamiseen useilla verkkosivuilla, jotta voidaan esittää räätälöityä mainontaa  perustuen vierailijan mieltymyksiin.1 kuukausi
AnalyticsSyncHistory.linkedin.comMuuEi kuvausta1 kuukausi
li_gc.linkedin.comMuuEi kuvausta2 vuotta
_hjIncludedInSessionSampleestateguru.coMuuEi kuvausta2 minuuttia
_hjAbsoluteSessionInProgress.estateguru.coMuuEi kuvausta30 minuuttia
_gaexp.estateguru.coSuorituskykyTätä evästettä käytetään määrittämään käyttäjän osallistuminen kokeiluun sekä niiden kokeilujen päättyminen, joihin käyttäjä on osallistunut.2 kuukautta 2 päivää

Privacy Rules

Suomi (PDF)

Tutki meidän Tietopankkia