Projektin omistajan luotettavuuden arviointisäännöt

Lainanottajan suhteen tehdään myönteinen rahoituspäätös vain siinä tapauksessa, kun EstateGuru on saanut lainanottajan osalta kaikki tarvitsemansa tiedot (mm. liiketoimintamalli, vakuus jne.) ja suhde perustuu keskinäisen luottamuksen periaatteeseen.

Jos lainanottajalla on EstateGurussa negatiivinen luottohistoria ja sijoittajat ovat saaneet ko. lainanottajan takia tappiota, on uusi lainahakemus viipymättä hylättävä.

Lainanhoitajat ovat vastuussa kaikissa lainahakemuksen osissa annettujen tietojen ja hakemuksen laadusta. Kaikki lainapäätöksen tekemiseen edelletyt tiedot dokumentoidaan ja tallennetaan EstateGurun järjestelmään. Luotonantolautakuntien jäsenet ja luottotiimi pyydetään tehokkuuden varmistamiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan lainanottajan lainan analysointiprosessiin.

EstateGurun lainahakemus (muistio) koostuu kolmesta perusosasta:

1. Lainanottajaa koskevat tiedot, mm. tausta, rahoitusraportit, liiketoimintasuunnitelman jne.

2. Vakuuteen liittyvät tiedot, mm. vakuuden kuvaus, tyyppi, asiantuntijalausunto jne.

3. Lainanhoitajan ehdotuksen lainan ehtojen osalta, mm. lainan palautusmaksujen lähde.

Rahoitusriskejä arvioidaan lainanottajan rahoitusraporttien (tai jos lainanottaja on konsernin jäsen, niin konsolidoitujen tilinpäätösten) nojalla, arvioinnin kohteena ovat mm. tulot ja menot, taseen rakenne, maksuvalmius ja maksukyky. Muun muassa huomioidaan myös ylimääräiset tulot ja menot.

Lainanottajan arvioimiseen käytetään seuraavia viimeisimpiin rahoitusraportteihin perustuvia hyväksyttyjä riskikriteereitä:
Korollisten velkasitoumusten (paitsi omistajilta saadut laina ja taseen ulkopuolelle jäävät kirjaukset) suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 3.
Oman pääoman määrä (omistajilta saadut lainat mukaan lukien) on yli 10 %.
Velanhoitokerroin on yli 1,1, jos kyseessä on annuiteettilaina tai tasalyhenteinen laina.
Korkokate on yli 1,6, jos kyseessä on laina, jonka perusosaa ei palauteta ennen lainan määräajan umpeutumista.

Jos lainanottaja ei täytä edellä mainittuja hyväksyttyjä riskikriteereitä, ei aiheuta se automaattisesti negatiivisen päätöksen tekemistä, mutta tämä seikka on huomioitava lopullisessa päätöksessä ja riskejä on mahdollisuuksien mukaan poistettava.

Järjestelmä tarkistaa mahdollisuuksien mukaan ja lainahakemuksen perusteella automaattisesti, onko asiakkaalla aikaisemmin EstateGurun myöntämiä lainoja, mikä on lainahistoria, onko myöhästyneitä palautusmaksuja tai velkoja muille luottolaitoksille tai verovelkoja (käytetään yrityksen ulkopuoleisia tietokantoja, mm. lainanantotoimistojen tietokantoja). Jos ilmenee jokin olemassa oleva ja aikaisempi erääntynyt velka, on siitä annettava kommentti hakemukseen ja tehtävä päätös / lopettaa käsittely, yleensä lainan maksamisen hetkeen mennessä.

Hakemuksen nojalla lasketaan EstateGurun sisäinen luokitus (sisäisen luokituksen minimitason pitäisi yleisesti ottaen olla C).

Jos lainakauppa on haasteellinen, yrityksen omat ja ulkopuoliset oikeusalan asiantuntijat tarkistavat rahoitustaustan ja luokituksen laskemisen lisäksi myös kauppatoimen juridisia seikkoja (päätöksen tekee myynti- ja riskiyksikkö, mutta yleisellä tasolla silloin, kun kyseessä on sulautumis- tai ostotoimi, ei-tavanomainen toimi, ulkomaisten asiantuntijoiden osallistuminen jne.).

EstateGurun rahanpesun estävässä politiikassa säädettyjen ehtojen nojalla on lainanottajien täytettävä myös rahanpesun estämiseen liittyvä kysely ja tarvittaessa heidän taustansa tarkistetaan (mm. listaus sanktioihin liittyvässä listassa).

Lainanhoitaja on velvoitettu toteamaan asiakkaan edustajan ja varsinaisen hyödynsaajan. Lainanhoitaja tarkistaa asiakkaan edustajan henkilöllisyyden ensimmäisen kerran toteamisen yhteydessä valokuvallisen henkilötodistuksen. Henkilötodistuksen jäljennös tallennetaan järjestelmään. Jos asiakkaan edustaja toimii valtakirjan nojalla, on järjestelmään tallennettava myös valtakirjan jäljennös.

Lainanhoitaja ja luotonantolautakunta tarkistavat säännöllisesti asiakkaan rahoitus- ja markkinatietoja. Asiakas toimittaa EstateGurun pyynnöstä rahoitusalan toimintaansa koskevat tiedot. Jos todetaan asiakkaan maksukyvyttömyyden riskin huomattavasti kasvaneen, lainanhoitajat ilmoittavat riskin kasvamisesta luotonantolautakunnalle.