Lakitiedot

Projektin omistajan luotettavuuden arviointisäännöt – liettualaiset projektit

Myönteinen rahoituspäätös lainanottajalle voi syntyä vain, jos Estategurulla on kaikki tarvittavat tiedot lainanottajasta (mukaan lukien liiketoimintamalli, vakuus jne.) ja suhde perustuu keskinäisen luottamuksen periaatteeseen.

Jos lainanottajalla on ollut negatiivinen luottohistoria Estategurulla ja sijoittajat ovat kokeneet pääomatappion kyseisen lainanottajan kanssa, uusi lainahakemus tulee hylätä välittömästi.

Laina-asiantuntijat ovat vastuussa tiedoista ja laadusta lainahakemuksen kaikissa osissa. Kaikki luottopäätöksessä käytettävät tiedot dokumentoidaan ja tallennetaan Estategurun järjestelmään. Luotonantolautakunnan jäsenet otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan lainanottajan luottoprosessiin tehokkuuden lisäämiseksi ja kahden käsittelijän periaatteen noudattamiseksi.

Estategurun lainahakemus (muistio) koostuu kolmesta pääosasta:

1. Lainanottajan tiedot, mukaan lukien tausta, rikosrekisteriote, kirje mahdollisista konkurssimenettelyistä tai oikeusjutuista, tilinpäätös, liiketoimintasuunnitelma jne.

2. Vakuustiedot, mukaan lukien kuvaus, tyyppi, arvostusraportti (jos saatavilla) jne.

3. Luotonhoitajan ehdottamat lainaehdot, mukaan lukien takaisinmaksun lähde.

Rahoitusriski arvioidaan luottotietotoimiston (Creditinfo) tietojen ja lainanottajan tilinpäätösten (tai jos lainanottaja on osa konsernia, myös konsernitilinpäätösten) perusteella, mukaan lukien tulot ja menot, taserakenne, maksuvalmius ja lainojen hoitokate. Poikkeukselliset tulot ja menot tulee ottaa huomioon.

Lainanottajan arvioimiseen käytetään seuraavia Creditinfoon perustuvia hyväksyttyjä riskikriteereitä:

· Korollisten velkasitoumusten (pois lukien lainat omistajilta ja taseen ulkopuoliset erät jne.) suhde käyttökatteeseen (EBITDA) tulee olla alle 5.

· Omavaraisuusaste (mukaan lukien lainat omistajilta) yli 10 %.

· Velanhoidon kattavuusaste yli 1,1, jos kyseessä on annuiteetti- tai tasalyhennyslaina.

· Korkokate yli 1,6, jos kyseessä on bullet-laina, jonka pääomaa ei makseta takaisin ennen laina-ajan päättymistä.

Jos lainanottaja ei täytä edellä mainittuja hyväksyttyjä riskikriteereitä tai Creditinfo ei ole toimittanut tietoja, ei tämä johda automaattisesti kielteiseen päätökseen, mutta seikka tulee panna merkille ja ottaa huomioon sisäisessä luokituslaskelmassa.

Lainahakemuksen perusteella ja mahdollisuuksien mukaan laina-asiantuntija tai automatisoitu järjestelmä tarkistaa, onko asiakkaalla aiempia Estategurun myöntämiä lainoja (ja mikä on näiden maksuhistoria), myöhästyneitä takaisinmaksuja tai velkoja muille luottolaitoksille tai verovelkoja. Mahdollisia nykyisiä tai aikaisempia erääntyneitä maksuja on kommentoitava hakemuksessa, ja ne on tyypillisesti ratkaistava/päätettävä lainan maksuhetkeen mennessä.

Hakemuksen perusteella lasketaan Estategurun sisäinen luokitus (sisäisen luokituksen vähimmäistason tulee yleisesti ottaen olla C).

Taloudellisen due diligencen ja luokituslaskelman lisäksi juridisen due diligencen suorittavat yrityksen omat ja/tai ulkopuoliset lakimiehet, jos luottotapahtuma on monimutkainen (myynti- ja riskiosaston päätös, mutta yleensä kun kyseessä on fuusio- tai yrityskauppasopimus, standardoimaton transaktio, ulkomailla asuvien osallistuminen jne.).

Estategurun rahanpesun estävissä käytännöissä asetettujen kriteerien perusteella lainanottajien tulee myös täyttää rahanpesun estämiseen liittyvä kysely, ja heidän taustansa (mukaan lukien sanktiolistat) tarkistetaan.

Laina-asiantuntija ja luotonantolautakunta tarkistavat säännöllisesti asiakkaan rahoitus- ja markkinatiedot. Asiakas antaa Estategurulle pyynnöstä tietoja taloudellisesta tuloksestaan. Jos asiakkaan maksukyvyttömyyden riskin todetaan huomattavasti kasvaneen, laina-asiantuntijat ilmoittavat riskin kasvusta luotonantolautakunnalle.

LAINANOTTAJAN MAINEEN ARVIOINTI

Lainanottajan maineen tavanomaisen arviointiprosessin (nk. due diligence) aikana Estateguru kerää ja arvioi tietoa lainanottajasta ja/tai lainanottajan hallintoelimistä, sidosryhmistä, jotka omistavat suoraan tai välillisesti 20 % tai enemmän äänivallasta ja/tai vähintään 20 % lainanottajan osakkeista ja/tai joilla on suora tai välillinen ratkaiseva vaikutus lainanottajan tekemiin päätöksiin. Estateguru arvioi tarvittaessa myös sidosryhmiä, jotka omistavat suoraan tai välillisesti alle 20 % äänivallasta.

Tarvittavat tiedot lainanottajan maineen arviointiprosessia varten kerätään lainahakemuksen kautta, sekä tekemällä lisäselvitystä ulkopuolisista lähteistä.

Lainanottajan maineen arviointiprosessin aikana arvioidaan seuraavat olosuhteet:

  • ovatko lainanottaja, sen hallintoelimet, sidosryhmät tai muut asiaan liittyvät henkilöt:
    • olleet epäiltyinä esitutkinnassa pankkien tai muiden rahoituslaitosten toimintaa, vakuutuksia tai rahoitusvälinemarkkinoita sääteleviin lakeihin liittyvistä rikoksista tai arvopaperimarkkinoihin, arvopapereihin tai maksuvälineisiin liittyvistä toimista, mukaan lukien rahanpesun, markkinoiden manipuloinnin ja sisäpiirikauppojen estämiseen liittyvät lait;
    • olleet koskaan hallinnollisten, kurinpidollisten tai muiden lakisääteisten seuraamusten (täytäntöönpanotoimenpiteiden) kohteena;
    • olleet koskaan konkurssin, saneerausmenettelyn tai vastaavan vieraan maan lain mukaisen menettelyn/tutkinnan kohteena;
    • olleet koskaan vastaajana siviilioikeudenkäynnissä, jossa kantajien vaatimukset hyväksyttiin.
  • Lainanottajan toimipaikka ja ovatko lainanottajan hallintoelimet, sidosryhmät tai muut lähipiirin henkilöt ulkomaalaisia, joilla on suora tai välillinen yhteys lainkäyttöalueisiin, joiden ominaisuuksia ovat korkea riski, alhainen verotus tai yhteistyöhaluttomuus. Tällaisissa tapauksissa Estateguru toteuttaa lisätoimenpiteitä (esimerkiksi tutkimalla ulkoisia tietokantoja, kuten Financial Action Task Forcen luetteloa korkean riskitason omaavista ja yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista ja Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin luetteloja taloudellisista pakotteista jne.) lieventääkseen näihin lainkäyttöalueisiin liittyviä riskejä.

Epäselvissä tapauksissa Estateguru pidättää oikeuden pyytää lisäselvitystä lainanottajan maineesta.

Mikäli lainanottajan maineeseen liittyy epäilyksiä, Estateguru tekee päätöksen hylätä hanke riippumatta lainanottajan luottoluokituksesta ja kiinteistöhankkeen arvioinnin tuloksista.