Teisinė informacija

Interesų konfliktų vengimo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Estateguru Interesų Konfliktų Vengimo Politika siekia nustatyti aplinkybes, susijusias su Estateguru sutelktinio finansavimo platformos verslo modeliu, kurios kelia ar gali sukelti interesų konfliktą tarp vieno ar keleto skolintojų ir/arba projektų savininkų, taip pat nustato reikalavimus kurių turėtų būti laikomasi siekiant išvengti interesų konfliktų bei instrumentus, kurie yra naudojami interesų konfliktų valdymui.

1.2. Estateguru valdymo organai yra atsakingi už kontrolės sistemų kūrimą ir jų įgyvendinimą, kontrolę bei procedūras skirtas nustatyti, eskaluoti bei valdyti interesų konfliktus.

1.3. Esant toms pačioms aplinkybėms, asmenys susiję su sutelktinio finansavimo platforma gali skolinti pinigus tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti skolintojai.

1.4. Kiekvienas Estateguru darbuotojas yra atsakingas už potencialių interesų konfliktų nustatymą ir eskalavimą, tam kad jie galėtų būti tinkamai valdomi bei sprendžiami.

2. PRIEŽASTYS, KURIOS KELIA AR GALI KELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ

2.1. Norėdama nustatyti potencialius interesų konfliktus, kurie gali paveikti skolintojų bei sutelktinio finansavimo projektų savininkų interesus, Estateguru paskiria komandą, kuri turėtų stebėti šiuos minimalius kriterijus bei vertinti ar Estateguru, ar bet kuris asmuo susijęs su Estateguru, ar bet koks asmuo atliekantis kontrolės funkciją tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su Estateguru yra patekęs į vieną iš žemiau išvardytų situacijų, kai Estateguru ar susijęs asmuo:
a. gali gauti finansinį pranašumą ar išvengti finansinių praradimų kitų skolintojų ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkų sąskaita;
b. turi interesų į rezultatą kylantį iš suteiktų paslaugų ar į rezultatą kylantį iš transakcijų sudarytų skolintojų ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkų sąskaita, išskyrus interesus kaip skolintojas ir/arba sutelktinio finansavimo projekto savininkas;
c. gauna ar gaus iš asmens (kito nei skolintojas ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininkas) paskatą, susijusią su suteikta paslauga skolintojui ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininkui pinigais, prekėmis arba paslaugomis, išskyrus standartinį komisinį mokestį arba mokestį už tą paslaugą;
d. turi finansinę ar kitą paskatą pagerinti objekto paskolos sąlygas skolintojo ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininko naudai, kurios neatitinka jų geriausių interesų.

2.2. Interesų konfliktai susiję su Estateguru gali būti plačiai apibūdinti kaip scenarijai kuriuose:
a. Estateguru suteikia pirmenybę savo ir susijusių asmenų nekilnojamojo turto projektams prieš kitų sutelktinio finansavimo projektų savininkų nekilnojamojo turto projektus;
b. Estateguru gali vertinti skolintojus ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkus selektyviai bei subjektyviai, lyginant su asmenimis, kurie turi tiesioginį ar netiesioginį ryšį su Estateguru;
c. susiję asmenys gali sudaryti sutelktinio finansavimo sandorius savo sąskaita, naudodamiesi konfidencialia informacija patikėta Estateguru.

2.3. Ten kur gali kilti interesų konfliktas, prioritetas turėtų būti skiriamas skolintojų ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkų interesams, ir tik po to Estateguru interesams.

3. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

3.1. Estateguru imasi visų reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad visi Estateguru veiksmai yra atliekami siekiant apsaugoti skolintojų ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkų interesus.

3.2. Vykdydami savo funkcijas, visi darbuotojai bei asmenys susiję su Estateguru privalo patikrinti ar nekyla interesų konfliktas, vengti interesų konflikto arba atsitraukti, jei kyla bet kokios situacijos, kurios gali sukelti ar išprovokuoti interesų konfliktą.

3.3. Jei kyla interesų konfliktas, dalyvavimas sutelktinio finansavimo sandoriuose gali būti vykdomas tik jeigu skolintojai ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkai aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo.

3.4. Estateguru atlieka veiksmus siekiant užtikrinti kad:
a. Estateguru interesai neturi jokio nesąžiningo pranašumo prieš skolintojų ir/ar sutelktinio finansavimo projektų savininkų interesus ir platformos veiksmai turi atitikti skolintojų ir/ar sutelktinio finansavimo projektų savininkų interesus;
b. asmeniniai, finansiniai ar kiti Estateguru, jos vadovų, darbuotojų ar kitų susijusių asmenų interesai nedaro jokios įtakos arba nesukelia priežasčių manyti, jog yra daroma įtaka Estateguru paslaugų teikimui skolintojams ir/arba sutelktinio finansavimo projektų savininkams;
c. vieno skolintojo ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininko interesai nėra prioretizuojami lyginant su kitų skolintojų ir/ar sutelktinio finansavimo projektų savininkų interesais.

3.5. Estateguru yra paskyrusi darbuotoją, kuris periodiškai stebi bei peržiūri interesų konfliktų valdymą bei esamų procedūrų efektyvumą. Atsakingas už interesų konfliktų valdymą darbuotojas privalo:
a. periodiškai peržiūrėti Politikos nuostatas ir užtikrinti jų suderinamumą su joms taikomais įstatymais;
b. informuoti darbuotojus arba asmenis susijusius su Estateguru, jog esamoje situacijoje kyla interesų konfliktas bei pateikti įžvalgas, kurios išspręstų iškilusią situaciją;
c. vykdyti kitus veiksmus siekiant tinkamai bei laiku identifikuoti ir valdyti interesų konfliktus.

3.6. Estateguru renka visą informaciją, kuri pagrįstų interesų konflikto nebuvimą bei visus dokumentus ir kitą informaciją, kuri patvirtina, kad skolintojas ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininkas buvo tinkamai informuotas apie dabartinę situaciją ir sutinka su tolesniu Estateguru paslaugų teikimu.

3.7. Atsiradus interesų konfliktui, Estateguru privalo išsamiai informuoti kiekvieną skolintoją ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininką bei gauti jų patvirtinimą, dėl kiekvieno interesų konflikto, kuris galimai iškilo. Ši informacija gali būti pateikiama telefonu, jei pokalbis yra įrašomas ir gali būti panaudotas kaip įrodymas.

3.8. Estateguru privalo pateikti informaciją skolintojams ir/ar sutelktinio finansavimo operatoriams patvarioje laikmenoje ir informacija turi būti jiems aiškiai suprantama, tam kad jie galėtų priimti informuotą sprendimą dėl potencialaus bendradarbiavimo su Estateguru, susipažinę su galinčiais kilti interesų konfliktais.

3.9. Kilus interesų konfliktui tarp keleto skolintojų ir/ar keleto sutelktinio finansavimo projektų savininkų, Estateguru koordinuoja situacija taip, kad nei vienas skolintojas ar sutelktinio finansavimo projekto savininkas negautų naudos iš kito skolintojo ir/ar sutelktinio finansavimo projekto savininko.

4. POLITIKOS PAŽEIDIMAI

4.1. Jei darbuotojas nevykdo aukščiau išvardytų šios Politikos nuostatų, jam bus taikomos drausminės nuobaudos, įskaitant ir galimą Estateguru darbuotojo atleidimą.

4.2. Nustatant drausminės nuobaudos lygį kiekvienų atveju vertinamas kiekvieno pažeidimo sunkumas ir/ar dažnumas.

4.3. Taip pat, darbuotojams gali būti taikomos baudos, nuobaudos, bausmės ar nuostoliai bei susitarimai susiję su reguliatorių ar teisiniais veiksmais prieš Estateguru ar su jais kaip asmenimis.

5. GALUTINĖS NUOSTATOS

5.1. Politika privalo būti peržiūrėta ir, jei reikia, atnaujinta bent kartą per metus.