Projekto savininko patikimumo vertinimo taisyklės

Teigiamas finansavimo sprendimas paskolos gavėjui gali būti suteiktas tik jei EstateGuru turi visą reikiamą informaciją, susijusią su paskolos gavėju (įskaitant jo verslo modelį, užstatą ir t.t.) ir santykiai yra grįsti tarpusavio pasitikėjimo principu.

Jei paskolos gavėjas turi neigiamą kredito istoriją EstateGuru platformoje ir investuotojai yra praradę lėšų investuojant į šio paskolos gavėjo paskolas, nauja paskolos paraiška iš to paties paskolos gavėjo turi būti nedelsiant atmetama.

Paskolų vadybininkai yra atsakingi už informacijos pateikimą ir jos kokybę visose paskolos paraiškos dalyse. Visa informacija ir duomenys, kurie yra naudojami nuspręsti dėl finansavimo suteikimo yra dokumentuojami ir saugomi EstateGuru sistemoje. Kredito komiteto nariai yra įtraukti į paskolos gavėjo finansavimo procesą dėl efektyvumo didinimo.

EstateGuru paskolos paraiška sudaryta iš trijų pagrindinių dalių:

1. Informacija apie paskolos gavėją, jo verslo planą, finansines ataskaitas ir t.t.;

2. Informacija apie įkeičiamą turtą, jo aprašymas, paskirtis, turto vertinimo ataskaita ir t.t.;

3. Informacija apie paskolos suteikimo sąlygas, kurias pateikė paskolos vadybininkas, bei paskolos grąžinimo šaltinis.

Finansinė rizika yra pamatuojama pagal paskolos gavėjo pateiktas finansines ataskaitas (jei paskolos gavėjas yra koncerno dalis, analizuojamos konsoliduotos finansinės ataskaitos) įtraukiant pajamas ir sąnaudas, balanso struktūrą, likvidumą ir skolų padengimą. Taip pat, būtina įtraukti ir ypatingąsias pajamas ir išlaidas.

Priimtinos rizikos kriterijai (ARC) ,grindžiami paskutinėmis finansinėmis ataskaitomis ir yra naudojami įvertinti paskolos gavėją:

· Skolos, už kurią mokamos palūkanos (išskyrus savininkų paskolas, skolas, nebalansinius įsipareigojimus ir kt.) ir EBITDA santykis turi būti žemesnis nei 5;

· Kapitalo santykis (įskaitant ir paskolas iš savininkų) viršija 10%;

· Skolos aptarnavimo santykis didesnis nei 1,1 jei tai paskolai taikomas anuitetinis ar reguliaraus grąžinimo grafikas.

· Palūkanų aptarnavimo santykis didesnis nei 1,6 jei tai yra paskola, kuri yra grąžinama termino pabaigoje, kai sumos grąžinimas įvykdomas prieš numatytą terminą.

Jei paskolos gavėjas neatitinka minėtų ARC kriterijų, tai nereiškia, jog paskolos gavėjas sulauks neigiamo sprendimo, tačiau į tai reiktų atsižvelgti priimant galutinį sprendimą, o rizika turėtų būti kiek įmanoma sumažinta.

Pagal paskolos prašymą, sistema automatiškai patikrina ar klientui jau buvo teikiamos paskolos EstateGuru platformoje su mokėjimų istorija, ar paskolos gavėjas laiku atliko mokėjimus ir neturėjo skolų kitoms kredito institucijoms ar mokesčių institucijoms (duomenims patikrinti yra naudojamos išorinės duomenų bazės, įtraukiant kredito biurus). Esant ar buvus pradelstam mokėjimui, visi atvejai turi būti pakomentuoti paraiškoje ir išspręsti iki paskolos išmokėjimo.

EstateGuru vidinis reitingas yra apskaičiuojamas pagal paskolos paraišką (minimalus vidinio reitingo lygis yra C).

Apart finansinio tikrinimo ir reitingo apskaičiavimo, vidiniai ir/ar išoriniai advokatai vykdo teisinį patikrinimą tuo atveju, jei kredito transakcijos yra sudėtingos (šio proceso skyrimą sprendžia pardavimų ir rizikos skyriai, įprastai tikrinimas yra taikomas, kai įmonės susijungia ar vykdomas įmonės įsigijimo sandoris, nestandartinis sandoris, ar yra įtraukti ne šalies rezidentai).

Pagal EstateGuru pinigų plovimo prevencijos politiką, paskolų gavėjai būtinai turi užpildyti pinigų plovimo prevencijos klausimyną ir suteikia teisę patikrinti jų patirtį (įtraukiant ir sankcijų sąrašą) jei tai yra būtina.

Paskolų vadybininkas yra atsakingas už paskolos gavėjo atstovo ir galutinio naudos gavėjo identifikavimą. Identifikuojant paskolos gavėjo atstovą pirmąkart, paskolos vadybininkas turi patikrinti atstovo asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją. Ši kopija turi būti įkelta ir saugoma sistemoje. Jei paskolos gavėjo atstovas veikia su įgaliojimu, įgaliojimo kopija irgi turi būti įkelta ir saugoma sistemoje.

Paskolų vadybininkas ir kredito komitetas reguliariai tikrina paskolos gavėjo finansinę informaciją ir rinkos situaciją. EstateGuru prašymu, klientas turi pateikti EstateGuru informaciją apie savo finansinius rezultatus. Padidėjusios rizikos dėl kliento nesėkmės atveju, paskolų vadybininkas turi informuoti kredito komitetą apie padidėjusią riziką.

SKOLININKO REPUTACIJOS PATIKRINIMO PROCESAS

Vykdydama reguliarų Skolininko reputacijos patikrinimo procesą, EstateGuru renka ir vertina informaciją apie Skolininką ir (arba) Skolininko valdymo organus, suinteresuotąsias šalis, kurioms tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso ne mažiau kaip 20 % ar daugiau balsavimo teisių ir (arba) ne mažiau kaip 20 % Skolininko akcijų ir (arba) kurios tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą įtaką Skolininko sprendimams. Prireikus EstateGuru taip pat įvertina suinteresuotąsias šalis, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai valdo mažiau nei 20 % balsavimo teisių.

Informacija, reikalinga Skolininko reputacijos patikrinimui atlikti, renkama teikiant paskolos paraišką, taip pat atliekant papildomus patikrinimus išoriniuose šaltiniuose.

Toliau nurodytos aplinkybės vertinamos atliekant Skolininko reputacijos patikrinimą:

  • ar paskolos gavėjas arba jo valdymo organai, suinteresuotosios šalys ir kiti susiję asmenys:
    • ikiteisminio tyrimo metu buvo įtariamas nusikalstamų veikų, numatytų įstatymuose, reglamentuojančiuose bankų ar kitų finansų įstaigų veiklą, draudimą ar finansinių priemonių rinkas, arba veikų, susijusių su vertybinių popierių rinkomis, vertybiniais popieriais ar mokėjimo priemonėmis, įskaitant pinigų plovimo, rinkų manipuliavimo, prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija prevencijos įstatymus;
    • kada nors buvo taikytos administracinės nuobaudos, drausminės nuobaudos ar kitos teisės aktuose numatytos sankcijos (vykdymo užtikrinimo priemonės);
    • kada nors buvo iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla ar pradėtos atitinkamos procedūros (tyrimai) pagal užsienio šalies teisės aktus;
    • kada nors yra buvę atsakovais civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti pareiškėjų reikalavimai.

Skolininko verslo veiklos vieta, ar Skolininko valdymo organai, suinteresuotosios šalys ir kiti susiję asmenys yra užsieniečiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su didelės rizikos, mažų mokesčių ar nebendradarbiaujančiomis jurisdikcijomis. Tokiais atvejais EstateGuru imasi papildomų priemonių (pavyzdžiui, ieško informacijos išorinėse duomenų bazėse, pavyzdžiui, Finansinių veiksmų darbo grupės sudarytame didelės rizikos ir nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąraše, Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos finansinių sankcijų sąrašuose ir t. t.), kad sumažintų su tokiomis jurisdikcijomis susijusią riziką.

Kilus neaiškumams, EstateGuru pasilieka teisę prašyti papildomų paaiškinimų dėl Skolininko reputacijos.

Kilus abejonių dėl Skolininko reputacijos, EstateGuru priima sprendimą atmesti Projektą, neatsižvelgiant į Skolininko kredito reitingą ir nekilnojamojo turto projekto vertinimo rezultatus.