Teisinė informacija

Projekto savininko patikimumo vertinimo taisyklės – Lietuvos projektai

Teigiamas sprendimas dėl Paskolos gavėjo finansavimo gali būti priimtas tik tuo atveju, jei „Estateguru“ turi visą reikiamą informaciją apie Paskolos gavėją (įskaitant verslo modelį, užstatą ir kt.) ir santykiai yra grindžiami abipusio pasitikėjimo principu.

Jei Paskolos gavėją turi neigiamą kredito istoriją „Estateguru“ ir investuotojai su tuo Paskolos gavėju patyrė kapitalo nuostolių, nauja paskolos paraiška turėtų būti nedelsiant atmesta.

Paskolų vadybininkai yra atsakingi už visų paskolos paraiškos dalių duomenis ir kokybę. Visa informacija ir duomenys, kurie naudojami priimant kredito sprendimą, yra dokumentuojami ir išsaugomi „Estateguru“ sistemoje. Kredito komiteto nariai kuo anksčiau įtraukiami į paskolos gavėjo kreditavimo procesą, kad būtų padidintas efektyvumas ir taikomas 4 akių principas.

„Estateguru“ paskolos paraišką (atmintinę) sudaro trys pagrindinės dalys:

1. Informacija apie paskolos gavėją, įskaitant jo biografiją, pažymą apie teistumą, raštą apie bet kokių bankroto procedūrų ar teismo bylų buvimą, finansines ataskaitas, verslo planą ir t. t.

2. Informacija apie užstatą, įskaitant aprašymą, tipą, vertinimo ataskaitą, jei yra, ir kt.

3. Kredito vadybininko siūlomos paskolos sąlygos, įskaitant grąžinimo šaltinį.

Finansinė rizika analizuojama remiantis kreditų biuro („Creditinfo“) duomenimis ir paskolos gavėjo (arba, jei paskolos gavėjas priklauso grupei, taip pat ir konsoliduotomis finansinėmis ataskaitomis), įskaitant pajamas ir sąnaudas, balanso struktūrą, likvidumą ir skolos padengimą. Reikėtų atsižvelgti į ypatingas pajamas ir sąnaudas.

Priimti rizikos kriterijai (ARC), remiantis „Creditinfo“, naudojami vertinant paskolos gavėją, yra šie:

· Palūkanas mokančios skolos (išskyrus paskolas iš savininkų ir nebalansinius straipsnius ir t. t.) ir EBITDA santykis turėtų būti mažesnis nei 5.

· Nuosavo kapitalo santykis (įskaitant paskolas iš savininkų) didesnis nei 10%

· Skolos padengimo santykis didesnis nei 1,1, jei tai yra paskola su anuitetiniu arba vienodu grąžinimo grafiku.

· Palūkanų padengimo koeficientas didesnis nei 1,6, jei tai yra paskola, kurios pagrindinė suma negrąžinama iki termino pabaigos.

Jei paskolos gavėjas neatitinka minėto ARC arba „Creditinfo“ nepateikė duomenų, tai nereiškia, kad automatiškai priimamas neigiamas sprendimas, tačiau į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir atsižvelgti apskaičiuojant vidaus reitingą.

Remdamasis paskolos paraiška, paskolų vadybininkas arba sistema, jei įmanoma, automatiškai patikrina, ar klientas turi ankstesnių paskolų per „Estateguru“, nurodant mokėjimų istoriją, vėluojamų grąžinti paskolų ar skolų kitoms kredito įstaigoms arba mokesčių skolų (naudojamos išorinės duomenų bazės, įskaitant kredito biurus). Jei yra kokių nors esamų ar buvusių pradelstų mokėjimų, jie turi būti pažymėti paraiškoje ir paprastai išsprendžiami / nutraukiami iki paskolos išmokėjimo.

Remiantis paraiška apskaičiuojamas  „Estateguru“ vidinis reitingas (mažiausias vidinio reitingo lygis turėtų būti apskritai C).

Be finansinio išsamaus patikrinimo ir reitingo apskaičiavimo, vidaus ir (arba) išorės teisininkai atlieka teisinį išsamų patikrinimą, kai kredito sandoris yra sudėtingas (sprendžia Pardavimų ir rizikos skyrius, bet paprastai tada, kai tai yra susijungimo ar įsigijimo sandoris, nestandartinis sandoris, dalyvauja nerezidentai ir t. t.).

Remiantis  „Estateguru“ kovos su pinigų plovimu politikoje nustatytais kriterijais, paskolos gavėjai taip pat turi užpildyti kovos su pinigų plovimu klausimyną ir bus tikrinama jų praeitis (įskaitant sankcijų sąrašus).

Paskolų vadybininkas ir kredito komitetas reguliariai tikrina kliento finansinę ir rinkos informaciją. Klientas paprašius pateiks „Estateguru“ informaciją apie savo finansinius rodiklius. Labai padidėjus kliento nesėkmės rizikai, paskolų vadybininkai informuoja atitinkamą kredito komitetą apie rizikos padidėjimą.

SKOLININKO REPUTACIJOS PATIKRINIMO PROCESAS

Vykdydama reguliarų Skolininko reputacijos patikrinimo procesą, Estateguru renka ir vertina informaciją apie Skolininką ir (arba) Skolininko valdymo organus, suinteresuotąsias šalis, kurioms tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso ne mažiau kaip 20 % ar daugiau balsavimo teisių ir (arba) ne mažiau kaip 20 % Skolininko akcijų ir (arba) kurios tiesiogiai ar netiesiogiai daro lemiamą įtaką Skolininko sprendimams. Prireikus Estateguru taip pat įvertina suinteresuotąsias šalis, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai valdo mažiau nei 20 % balsavimo teisių.

Informacija, reikalinga Skolininko reputacijos patikrinimui atlikti, renkama teikiant paskolos paraišką, taip pat atliekant papildomus patikrinimus išoriniuose šaltiniuose.

Toliau nurodytos aplinkybės vertinamos atliekant Skolininko reputacijos patikrinimą:

  • ar paskolos gavėjas arba jo valdymo organai, suinteresuotosios šalys ir kiti susiję asmenys:
    • ikiteisminio tyrimo metu buvo įtariamas nusikalstamų veikų, numatytų įstatymuose, reglamentuojančiuose bankų ar kitų finansų įstaigų veiklą, draudimą ar finansinių priemonių rinkas, arba veikų, susijusių su vertybinių popierių rinkomis, vertybiniais popieriais ar mokėjimo priemonėmis, įskaitant pinigų plovimo, rinkų manipuliavimo, prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija prevencijos įstatymus;
    • kada nors buvo taikytos administracinės nuobaudos, drausminės nuobaudos ar kitos teisės aktuose numatytos sankcijos (vykdymo užtikrinimo priemonės);
    • kada nors buvo iškelta bankroto, restruktūrizavimo byla ar pradėtos atitinkamos procedūros (tyrimai) pagal užsienio šalies teisės aktus;
    • kada nors yra buvę atsakovais civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti pareiškėjų reikalavimai.

Skolininko verslo veiklos vieta, ar Skolininko valdymo organai, suinteresuotosios šalys ir kiti susiję asmenys yra užsieniečiai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su didelės rizikos, mažų mokesčių ar nebendradarbiaujančiomis jurisdikcijomis. Tokiais atvejais Estateguru imasi papildomų priemonių (pavyzdžiui, ieško informacijos išorinėse duomenų bazėse, pavyzdžiui, Finansinių veiksmų darbo grupės sudarytame didelės rizikos ir nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąraše, Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos finansinių sankcijų sąrašuose ir t. t.), kad sumažintų su tokiomis jurisdikcijomis susijusią riziką.

Kilus neaiškumams, Estateguru pasilieka teisę prašyti papildomų paaiškinimų dėl Skolininko reputacijos.

Kilus abejonių dėl Skolininko reputacijos, Estateguru priima sprendimą atmesti Projektą, neatsižvelgiant į Skolininko kredito reitingą ir nekilnojamojo turto projekto vertinimo rezultatus.