Legal

Estateguru General Loan Terms

General Loan Terms

ESTATEGURU VISPĀRĒJIE AIZDEVUMA NOTEIKUMI – Spēkā no 13/07/2023

1. Vispārējie jautājumi 
1.1. Šie vispārējie aizdevuma noteikumi (“Aizdevuma noteikumi”) tiek piemēroti ikvienam ar Estateguru platformas starpniecību piešķirtam aizdevumam un kopā ar aizdevuma pamatnoteikumiem veido neatņemamu aizdevuma līgumu attiecībā uz atbilstošo aizdevumu.
1.2. Papildus aizdevuma līgumam aizdevēja un aizņēmēja savstarpējās attiecības, tai skaitā no aizdevuma līguma izrietošo konkrēto tiesību un saistību izpildes kārtību, veidu un apjomu, regulē Estateguru lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”), kurus atbilstošajā daļā uzskata par katra aizdevuma līguma daļu un kuru ievērošanu aizdevējs un aizņēmējs var viens no otra pieprasīt savstarpējās attiecībās. 
1.3.    Aizdevēja tiesības un šo tiesību ierobežojumi ir aprakstīti Lietotāja noteikumu 6. punktā. Lai nodrošinātu taisnīgu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem aizdevējiem, kuri ir finansējuši aizdevumu,  aizdevējs apņemas ņemt vērā attiecīgo citu aizdevēju intereses, īstenojot savas tiesības. Tāpat aizņēmējs apņemas līdzīgos apstākļos izturēties pret visiem aizdevējiem, kas ir attiecīgā projekta ietvaros noslēgto aizdevuma līgumu puses, un katrs aizdevējs var pieprasīt no aizņēmēja attiecīgo saistību izpildi. Portāla operators pārbauda un palīdz nodrošināt iepriekš minētā aizņēmēja pienākuma izpildi. Šim nolūkam portāla operators veic aizdevuma atmaksas administrēšanu no aizņēmēja par maksājumiem, kas saņemti saistībā ar nodrošinājuma realizāciju, un summas, kas saņemtas saistībā ar aizdevuma projektu citu darbību rezultātā.  
1.4.   Cita starpā, no 1.3. punkta izrietošais pienākums ņemt vērā citu aizdevēju tiesības un vienādas attieksmes pret aizdevējiem pienākums izpaužas arī ar aizdevuma līgumu saistīto aizņēmēja finansiālo saistību segumam saņemto maksājumu sadalīšanā starp visiem aizdevējiem proporcionāli un aizdevēja tiesībās uzteikt aizdevuma līgumu tikai tādā gadījumā, ja vienlaikus uzsaka arī citus šī paša projekta ietvaros noslēgtos aizdevuma līgumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kamēr aizdevējs un portāla operators nav vienojušies citādi, portāla operators tikai un vienīgi aizdevēju vārdā un interesēs sazināsies ar aizdevēju. Lai izvairītos no šaubām, aizdevējs nekādā gadījumā nesazināsies ar aizņēmēju un neizveidos nekādas īpašas vienošanās ar aizņēmēju. Aizdevējs informē portāla operatoru par jebkuru šādu saziņu, ko veicis jebkurš aizdevējs vai jebkurš potenciālais aizdevējs.
1.5. Noslēdzot aizdevuma līgumu, aizdevējs ieceļ un pilnvaro portāla operatoru pārstāvēt aizdevēju komunikācijā ar aizņēmēju saistībā ar aizdevuma projektu piešķirtā aizdevuma administrēšanu, kā arī ieceļ un pilnvaro drošības aģentu aizdevēja interesēs un vārdā noslēgt attiecīgos nodrošinājuma līgumus un,  ja tas ir būtiski un piemērojami, izmantot nodrošinājumu saskaņā ar šiem Aizdevuma noteikumiem. Pilnvarojumu apjoms ir norādīts Aizdevuma noteikumu 21. punktā.

2.    Aizdevums
Noslēdzot aizdevuma līgumu Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā, aizdevējs apņemas dot aizņēmējam naudas summu kā aizdevumu, un aizņēmējs apņemas šo naudas summu aizdevējam atmaksāt. Atbilstošās naudas summas valūta un apmērs, tās atmaksas veids un citi Aizdevuma noteikumos norādītie apstākļi ir precizēti atbilstošā aizdevuma pamatnoteikumos.

3.    Aizdevuma summas nodošana
3.1. Kamēr aizdevuma summa nav pārskaitīta aizņēmējam, tā tiek turēta bankas kontā, kas atvērts uz aizņēmēja vārda Lemonway maksājumu sistēmā, kuram aizņēmējam ir ierobežota piekļuve un no kura līdzekļus var izņemt tikai saskaņā ar portāla operatora maksājuma uzdevumu.
3.2. Aizdevuma summa tiek pārskaitīta aizņēmējam Lietotāja noteikumos paredzētajā kārtībā pēc aizdevuma līguma noslēgšanas, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:
3.2.1.    tā projekta ietvaros, attiecībā uz kuru tiek piešķirts aizdevums, sindicēšanas periodā tiek slēgti aizdevuma līgumi, kuru kopējā pamatsumma ir vismaz tāda, kas atbilst finansējuma mērķa minimālajai summai, kuru aizņēmējs norādījis aizdevuma pieprasījumā, kas iesniegts minētā projekta ietvaros;
3.2.2.    aizņēmējs ne vēlāk kā 15. dienā pēc sindicēšanas perioda beigām ir likumīgi noteicis par labu nodrošinājuma aģentam tāda veida un apjoma nodrošinājumu(-us), kā norādīts aizdevuma pamatnoteikumos;
3.3.    Aizdevuma summa nav jāpārskaita aizņēmējam, ja ierosinātajā aizdevuma summas pārskaitīšanas dienā pastāv kāds no šo noteikumu 14.4. punktā aprakstītajiem notikumiem vai apstākļiem (vai attiecīgais notikums vai apstāklis iestātos aizdevuma summas pārskaitīšanas rezultātā).
3.4.    Portāla operators aizdevēja vārdā aizdevuma summas samaksas priekšnosacījumu izpildi vai neizpildi nosaka pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā šo aizdevuma noteikumu 3.6. punkta noteikumus.
3.5.    Šo vispārējo aizdevuma noteikumu 3.2.2. punktā minēto nodrošinājumu nosaka pēc formas un būtības, kas apmierina portāla operatoru, un, cita starpā, to nosaka par labu drošības aģentam, lai nodrošinātu saistības, kas izriet no visiem aizdevuma dokumentiem (ieskaitot aizdevuma līgumu(-us)), kas noslēgti, lai finansētu projektu, saistībā ar kuru tiek piešķirts aizdevums (tostarp, lai nodrošinātu paralēlo saistību izpildi, kas aprakstītas 14. Punktā (Vienošanās par paralēlām saistībām)).
3.6. Ir gadījumi, kad, Lietotāja noteikumos paredzētajos apjomā un kārtībā, komisijas maksas un citas izmaksas, kas aizņēmējam jāmaksā vai ir jāatmaksā, tiek maksātas no aizdevuma summas, un tādā gadījumā aizdevuma summa tiek pārskaitīta aizņēmējam tikai tādā apmērā, kas pārsniedz attiecīgās maksas un izmaksas.

4.    Aizdevuma mērķis
Aizņēmējam aizdevums jāizmanto tikai atbilstošā aizdevuma pamatnoteikumos precizētajam mērķim un ar atbilstošo aizdevumu saistīto Lietošanas noteikumos precizēto atlīdzību maksāšanas un izdevumu atlīdzināšanas finansēšanai.

5.    Aizdevuma atmaksa
Aizņēmējam aizdevuma summa ir jāatmaksā aizdevējam aizdevuma pamatnoteikumos precizētajā kārtībā šādi:
5.1. ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir jāatmaksā vienā maksājumā aizdevuma perioda beigās, aizņēmējam ir jāatmaksā visa aizdevuma summa aizdevuma pamatnoteikumos precizētā aizdevuma perioda pēdējā dienā;
5.2. ja saskaņā ar aizdevuma pamatsummas nosacījumiem aizdevums ir atmaksājams pa daļām saskaņā ar atmaksas grafiku, aizņēmējam ir jāatmaksā aizdevuma pamatsumma pa daļām tā, lai katrā atmaksas datumā, kas norādīts šo Aizdevuma noteikumu 8. punktā (Atmaksas grafiks un procentu maksājumu grafiks) minētā atmaksas grafika attiecīgajā ailē,  būtu veikts aizdevuma pamatsummas maksājums par summu, kas norādīta attiecīgajā atmaksas grafika ailē pretī atmaksas datumam.
5.3.    gadījumā, ja projekta objekts sastāv no vairākiem nekustamiem īpašumiem, t.sk., ja šādi nekustamie īpašumi ir uzbūvēti projekta ietvaros veiktās attīstības darbības rezultātā un ja saskaņā ar aizdevuma pamatsummas nosacījumiem aizņēmējam ir tiesības atmaksāt aizdevumu pa daļām, pārdodot katru nekustamo īpašumu,  Aizdevumu atmaksā pa daļām, pārdodot katru nekustamo īpašumu, kas veido projekta daļu, saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumos un nodrošinājuma līgumā noteikto atdeves likmi, bet jebkurā gadījumā aizdevuma summu pilnā apmērā atmaksā ne vēlāk kā līdz aizdevuma termiņa pēdējai dienai.

6.    Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa
6.1.    Aizņēmējs var veikt aizdevuma priekšapmaksu agrāk Lietotāja noteikumos paredzētajā kārtībā pilnā apmērā, par to brīdinot portāla operatoru vismaz trīs darba dienas iepriekš.

7.    Procenti
7.1.    Aizņēmējam ir jāmaksā procenti par aizdevumu.
7.2.    Par aizdevumu maksājamā procentu likme ir attiecīgā aizdevuma noteikumos minētā procentu likme, kas izteikta kā procentu likme gadā. Augstāku procentu likmi aizņēmējs var noteikt aizdevuma pamatsummas nosacījumos aizdevējam, kurš viena ieguldījuma ietvaros iegulda aizdevuma summu, kas ir lielāka par noteikto summu galvenajos aizdevuma nosacījumos.
7.3.    Procenti uzkrājas par aizdevuma summas neatmaksāto atlikumu par katru dienu, kad aizņēmējs izmanto attiecīgo summu (tiek uzskatīts, ka aizdevuma summu aizņēmējs izmanto tik ilgi un līdz brīdim, kad tā tiek atmaksāta aizdevuma līgumā paredzētajā kārtībā).
7.4.    Aizņēmējam jāmaksā procenti ar tādu biežumu, kāds norādīts aizdevuma nosacījumos:
7.4.1. ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir jāatmaksā un procenti jāmaksā vienā maksājumā aizdevuma perioda beigās, aizņēmējam ir jāsamaksā procenti par visu aizdevuma periodu ne vēlāk kā aizdevuma perioda pēdējā dienā;
7.4.2.     ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir jāatmaksā vienā maksājumā aizdevuma perioda beigās, taču procenti maksājami periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem uz procentu maksājumu grafika pamata, aizņēmējam procenti jāmaksā periodiskos maksājumos tā, lai katrā procentu maksāšanas datumā, kas ir norādīts Aizdevuma noteikumu 8. punktā (Atmaksas grafiks un procentu maksājumu grafiks) minētā atmaksas grafika attiecīgajā ailē,  būtu veikts aizdevuma procentu maksājums par summu, kas norādīta attiecīgajā atmaksas grafika ailē pretī atmaksas datumam.
7.4.3. ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir jāatmaksā daļu maksājumos uz atmaksas grafika pamata, aizņēmējam procenti ir jāsamaksā vienlaikus ar aizdevuma summas atmaksas atbilstošo daļu maksājumu summā, kas ir norādīta atbilstošajam aizdevumam piemērojamās atmaksas grafika tabulas atbilstošā satura slejā vienā rindā ar šo daļu maksājumu.
7.5. Atmaksājot aizdevumu pirms termiņa pilnā apmērā Aizdevuma noteikumu 6. punktā noteiktajā kārtībā, aizņēmējam kopā ar aizdevuma pamatsummas atmaksu ir jāsamaksā aizdevējam līdz aizdevuma atmaksas datumam uzkrātie un nesamaksātie procenti.    


8.    Atmaksas grafiks un procentu maksājumu tabula
8.1.     Aizdevumam piemērojamais atmaksas grafiks un procentu maksājumu grafiks tiek sastādīts un nosūtīts aizdevējam un aizņēmējam Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā vienlaikus ar aizdevuma summas nodošanu aizņēmējam. Aizdevumam piemērojamais atmaksas grafiks un procentu maksājumu grafiks tiek sastādīts, cita starpā ņemot vērā šādus principus:
8.1.1. ja saskaņā ar aizdevuma noteikumiem atmaksas grafika veids ir “anuitātes maksājumi”, aizdevuma pamatsummas atmaksas un par visu aizdevuma periodu atmaksājamie procenti tiek sadalīti, aizdevuma pamatnoteikumos, precizējot atbilstoši ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējos periodiskos maksājumos tā, ka aizņēmējam pēc katra atbilstošā perioda beigām ir jāveic vienāda apmēra maksājums;   
8.1.2.   ja saskaņā ar aizdevuma noteikumiem atmaksas grafika veids ir “vienādi pamatsummas maksājumi”, aizdevuma pamatsummas atmaksas tiek sadalītas, aizdevuma pamatnoteikumos precizējot atbilstoši ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējos periodiskos vienāda apmēra daļu maksājumos, kam pievieno procentus, kas maksājami par periodu pirms šī daļu maksājuma (ieskaitot par šī daļu maksājuma atmaksas datumu);
8.1.3.    ja saskaņā ar aizdevuma noteikumiem pamatsumma ir jāatmaksā vienā daļā aizdevuma perioda beigās, par aizdevuma periodu maksājamie procenti tiek sadalīti, aizdevuma noteikumos precizējot atbilstoši ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējos periodiskos maksājumos tā, ka aizņēmējam katra atbilstošā perioda beigās ir jāveic vienāda apmēra maksājums;
8.1.4.    neraugoties uz iepriekš minēto, uz aizdevuma atmaksas grafika vai procentu maksājumu grafika pamata veicamie jebkādi maksājumi var būt veicami par īsāku perioda nekā pēc mēneša, ceturkšņa, pusgada vai gada, ja, cita starpā, tas ir nepieciešams, lai aizņēmējs varētu veikt atbilstošos maksājumus aizdevuma noteikumos precizētā ar aizdevuma atmaksu saistītu maksājumu veikšanas datuma dienā, un/vai tādēļ, lai aizdevuma pamatsummas un ar aizdevumu saistīto procentu un citu maksājumu veikšanas termiņš nesakristu ar dienu, kas nav darbdiena, vai vēlākā dienā kā aizdevuma perioda pēdējā diena.
8.2.  Aizdevējam un aizņēmējam nosūtītais atbilstošajam aizdevumam piemērojamais atmaksas grafiks un/vai procentu maksājumu grafiks var mainīties, cita starpā, aizdevuma līguma grozīšanas, aizņēmēja maksājumu veikšanas kavēšanas un/vai līdzīgu notikumu rezultātā. Ja aizņēmējam nosūta atbilstošu grozītu atmaksas grafiku un/vai procentu maksājumu grafiku, šis grozītais atmaksas grafiks un/vai procentu maksājumu grafiks aizstāj aizņēmējam iepriekš nosūtīto atbilstošo grafiku.

9.    Kavējuma procenti
9.1.   Kavējot finansiālo saistību izpildi, aizņēmējam ir jāmaksā kavējuma procenti. Kavējuma procentus aprēķina no brīža, kad atbilstošā saistība ir kļuvusi maksājama, līdz tās atbilstošai izpildei, ja šajos Aizdevuma noteikumos vai Lietošanas noteikumos nav noteikts citādi.
9.2.    Kavējuma procentu likme aizņēmējam ir aizdevuma noteikumos norādītā procentu likme, kam tiek pievienoti piecpadsmit procenti (15%) gadā.
Piemēram: ja aizdevuma noteikumos norādītā procentu likme ir 10% gadā, saistību izpildes nokavējuma gadījumā no kavētās summas līdz tās apmaksai tiek aprēķināta kavējuma nauda 25% gadā.

10.    Citi ar aizdevuma līgumu saistītie maksājumi un atlīdzības
10.1.    Aizņēmējam ir termiņā un citādi pienācīgā veidā atbilstoši jāmaksā visas atlīdzības un jāatlīdzina visi zaudējumi, atlīdzības, izdevumi un nodevas, kuru maksāšana un/vai atlīdzināšana saskaņā ar Lietošanas noteikumiem ir aizņēmēja pienākums (tai skaitā portāla operatoram un drošības aģentam maksājamās un/vai atlīdzināmās maksas, nodevas, izdevumi un zaudējumi).
10.2.    Notariālā nodrošinājuma līguma noslēgšanas izdevumus (galvenokārt notāra atlīdzību) sedz aizņēmējs.
10.3.    Lietošanas noteikumos precizētajos gadījumos Aizdevuma noteikumu 10.1. punktā norādītās atlīdzības un izdevumi ir norādīti Aizdevuma noteikumu 8. punktā (Atmaksas grafiks un procentu maksājumu grafiks) norādītā aizdevuma atmaksas grafika vai procentu maksājumu tabulas atbilstošā satura slejā, un šajā gadījumā aizņēmējam ir jāmaksā atbilstošās atlīdzības un izdevumi aizdevuma atmaksas datumā vai procentu maksājuma datumā summā, kas ir norādīta atbilstošā satura slejā vienā rindā ar tās atmaksas datumu vai procentu maksājuma datumu.

11.    Citas ar aizņēmēja darbību saistītās saistības
11.1.    Aizņēmējam savā darbībā ir jāatturas no darījumiem un darbībām, kas iziet ārpus aizņēmēja ikdienas saimnieciskās darbības ietvariem vai kā rezultātā var ievērojami samazināties aizņēmēja spēja laikus un atbilstoši izpildīt saistības, kas izriet no aizdevuma dokumentiem, kas saistīti ar atbilstošā projekta ietvaros piešķirto aizdevumu. Cita starpā, aizņēmējs nav tiesīgs:
11.1.1.    veikt izmaksas saviem tiešajiem vai netiešajiem īpašniekiem (tai skaitā dalībniekiem vai akcionāriem) (“īpašnieki”), valdes vai padomes locekļiem (“pārvaldes institūciju locekļi”) vai aizņēmēja, aizņēmēja pārvaldes institūciju locekļu vai īpašnieku tuviniekiem, vai citiem ar aizņēmēju, aizņēmēja pārvaldes institūciju locekli vai dalībniekiem saistītām personām izmaksu vai atlīdzību veidā vai parādsaistību izpildes segšanai veicamu vai citu maksājumu veidā (taču iepriekš minētais neierobežo aizņēmēja ikdienas saimnieciskās darbības ietvaros maksājamo pārvaldes institūcijas locekļa atlīdzību un darba algu izmaksu un ar darba līguma attiecībām saistīto citu parasto maksājumu veikšanu ar nosacījumu, ka atbilstošie maksājumi tiek veikti ar savu līgumisko vai no likuma izrietošo saistību izpildes mērķi saprātīgā apmērā ar tirgus nosacījumiem vai aizņēmējam izdevīgākiem nosacījumiem nekā tirgus nosacījumi);
11.1.2.    apgrūtināt savu mantu (tai skaitā nekustamo īpašumu, kas ir projekta, ar ko ir saistīts aizdevums, priekšmets) ar ierobežotām lietu tiesībām vai citām trešās personas tiesībām (tai skaitā ar nodrošinājumu);
11.1.3.    atsavināt nekustamo mantu, kas ir projekta, ar ko ir saistīts aizdevums, priekšmets, vai savu jebkādu citu būtisku mantu;
11.1.4.    ņemt aizdevumu vai kredītu, vai uzņemties citas finanšu parādsaistības, ko Igaunijā saskaņā ar labas grāmatvedības praksi uzskata par aizdevuma saistībām (atbilstošs aizdevums, kredīts un citas finanšu parādsaistības turpmāk tekstā “aizdevuma saistības”), izņemot caur Estateguru portālu saņemtos aizdevumus;
11.1.5.    sniegt garantiju, galvot vai citā veidā nodrošināt jebkādas personas saistības;
11.1.6.    samazināt savu pamatkapitālu; vai
11.1.7.    būt apvienošanās, sadalīšanas vai pārveidošanas subjektam, izņemot gadījumu un ciktāl iepriekš minētajos 11.1.1. līdz 11.1.7. punktos aprakstītā atbilstošā darbība vai aktivitāte bija skaidri paredzēta aizdevējam pirms aizdevuma līguma noslēgšanas portālā publicētajā atbilstošā projekta biznesa plānā, darbības plānā vai citā atbilstošā projekta aprakstā, vai ja portāla turētājs aizdevēja vārdā dod tam savu iepriekšēju piekrišanu rakstiskā formā.
11.2.    Aizņēmējam ir jāatturas no darījumiem un darbībām, kas var būtiski samazināt nodrošinājuma vērtību vai apjomu, vai kas var citā veidā būtiski kavēt nodrošinājuma realizēšanu.
11.3.    Aizņēmējam jāievēro projekta ietvaros, ar ko saistīts aizdevums, aizdevējam iesniegtais biznesa plāns un budžets, izņemot gadījumā, ja atkāpšanās no tā aizdevēja vērtējumā būtiski nekaitē aizdevēja interesēm.
11.4.    Aizņēmējs apņemas apdrošināt savu mantu (tai skaitā nekustamo īpašumu, kas ir aizdevuma nodrošinājums) un darbību pret riskiem un tādā apjomā, kāds ir pieņemts personām, kas veic līdzīgas darbības vai īsteno līdzīgus projektus, un pēc aizdevēja pieprasījuma iesniegt aizdevējam atbilstošu apdrošināšanas polišu norakstus. Ja apdrošināšanas polises nav saņemtas 3 darba dienu laikā, pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas, portāla turētājam aizdevēja vārdā ir tiesības prasīt no aizņēmēja līgumsodu 500 (pieci simti) eiro apmērā un saņemt apdrošināšanu pēc saviem ieskatiem.
11.5.    Līgumsoda prasība neizslēdz citu pasākumu īstenošanu, piemēram, aizdevuma līgumu anulēšanu vai zaudējumu atlīdzības prasības izvirzīšanu.
11.6.    Aizņēmējs apņemas atbilstoši ievērot Lietošanas noteikumos noteikto un attiecībā uz viņu piemērojamos likumus un citus tiesību aktus.

12.    Aizņēmēja informēšanas pienākumi
11.7.     Aizņēmējam Lietošanas noteikumos noteiktajā veidā ir jāpaziņo:
12.1.1.    nekavējoties par sava vārda, pasta adreses, e-pasta adreses vai citu Lietošanas noteikumos pieprasīto datu maiņu;
12.1.2.    nekavējoties, kad ir uzzinājis par tiesas, šķīrējtiesas, bankrota, sanācijas, izpildes vai administratīvās tiesvedības uzsākšanu pret aizņēmēju, aizņēmēja mantu, aizdevuma nodrošinājuma priekšmeta vai aizdevuma nodrošinājuma devēju vai viņa mantu, ja atbilstošā procesa priekšmets ir mantiskas saistības ar kopējo vērtību vismaz 1000 (viens tūkstotis) eiro, turklāt paskaidrojot atbilstošā procesa būtību; un
12.1.3.    nekavējoties pēc uzzināšanas par citiem apstākļiem un notikumiem, kas attiecas uz aizņēmēju, aizņēmēja mantu, aizdevuma nodrošinājumu, aizdevuma nodrošinājuma devēju vai viņa mantu, par ko aizdevējam, ņemot vērā aizdevuma līguma mērķi, būtu saprātīgi atzīstama interese (tai skaitā par atbilstošiem apstākļiem un notikumiem, kas attiecas uz projektu, ar ko ir saistīts aizdevums, un apstākļiem un notikumiem, kas attiecas uz nekustamo īpašumu, kas ir šī projekta priekšmets (tai skaitā par Aizdevuma noteikumu 14.4.6. punktā vai 11.1.2. punktā aprakstītajiem notikumiem)).
12.2.     Pēc aizdevēja pieprasījuma aizņēmējam nekavējoties ir jānosūta aizdevējam jebkāda pieprasītā informācija par apstākļiem un notikumiem, kas attiecas uz aizņēmēju, aizņēmēja mantu, aizdevuma nodrošinājuma priekšmetu, aizdevuma nodrošinājuma devēju, aizdevuma summas lietošanu vai mantu, tai skaitā informāciju par projekta norisi.
12.3.    Aizņēmējam piecpadsmit (15) dienu laikā pēc aizdevēja atbilstoša satura pieprasījuma saņemšanas par saviem līdzekļiem ir jāpasūta un jāiesniedz aizdevējam nekustamā īpašuma(-u), kas ir projekta, ar kuru ir saistīts aizdevums, priekšmets vai nodrošinājuma priekšmets, novērtējuma akts no nekustamā īpašuma biroja, kas ir ar labu slavu un neatkarīgs, un nodarbojas ar nekustamā īpašuma vērtēšanu. Aizdevējs nevar iepriekš minēto pieprasījumu iesniegt biežāk nekā vienu reizi pusgadā, izņemot gadījumu, ja aizdevēja vērtējumā aizņēmējs ir pārkāpis aizdevuma līgumu vai jebkādu citu aizdevuma dokumentu (vai aizdevējam ir saprātīgas aizdomas, ka šāds pārkāpums ir noticis), vai ja aizdevēja vērtējumā var pastāvēt citi pamati aizdevuma līguma ārkārtas uzteikumam, kad attiecīgi aizdevējs var iesniegt atbilstošo pieprasījumu biežāk.

13.    Maksājumu neizpilde un citi pārkāpumi
13.1.    Ja aizņēmējs kavē jebkādas finanšu vai nefinanšu saistības, kas izriet no aizdevuma dokumentiem, izpildi:
13.1.1.    par atbilstošajām saistībām aprēķina kavējuma procentus Aizdevuma noteikumu 9. punktā (Kavējuma procenti) paredzētajā kārtībā;
13.1.2.    papildus 13.1.1. punktā paredzētajām, attiecībā uz aizņēmēju saistībā ar šo pienākumu var tikt veiktas citas darbības un soļi, kas aprakstīti Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu saistību neizpilde un citi pārkāpumi); un
13.1.3.    šo Aizdevuma noteikumu 14.4. punktā paredzētajos gadījumos aizdevējs var izņēmuma kārtā atcelt aizdevuma līgumu Lietotāja noteikumos paredzētajā kārtībā;
13.1.4.   aizņēmējam ir pienākums Aizdevuma noteikumu 8.1.3. punktā minētā līguma gadījumā apmaksāt kavējuma maksu Lietošanas noteikumu 17.18. punktā noteiktajā apmērā.
13.2.    Aizdevuma noteikumu 13.1.2. un 13.1.3. punktā noteiktais tiek piemērots arī situācijā, kad aizņēmējs pārkāpj jebkādu no nefinanšu saistībām, kas noteiktas ar aizdevumu saistītajos aizdevuma dokumentos, vai parādās citi pamati aizdevuma līguma uzteikšanai ārpus kārtas.

14.    Aizdevuma līguma izbeigšana
14.1.    Aizdevuma līgums izbeidzas, kad aizdevējam ir atmaksāta aizdevuma pamatsumma un par to ir pilnībā samaksāti procenti, un aizņēmējs ir izpildījis visas citas finanšu saistības, kas izriet no aizdevuma dokumentiem, kas saistīti ar attiecīgo aizdevumu, vai gadījumā, ja aizdevuma līgums ir atcelts vai atsaukts.
14.2. Aizdevuma līgums izbeidzas automātiski, ja jebkurš no Aizdevuma noteikumu 3.1.1. un/vai 3.1.2. punktā aprakstītajiem nosacījumiem neiestājas tam paredzētajā termiņā un kārtībā vai ja aizdevuma summa netiek nodota aizņēmējam Aizdevuma noteikumu 3.2. punktā aprakstīto apstākļu dēļ.
14.3.    Aizdevuma līgums izbeidzas automātiski, ja pirms aizdevuma summas nodošanas aizņēmējam:
14.3.1.      aizdevēja vai aizņēmēja lietotāja statuss ir izbeigts Lietošanas noteikumu 21.2. punktā aprakstītajā kārtībā; vai
14.3.2.    izsludina portāla operatora bankrotu, vai tad, ja portāla operators izbeidz darbību cita iemesla dēļ.
14.4.    Aizdevējs var aizdevuma līgumu ārkārtēji atcelt likumā minētajos gadījumos vai tad, ja ir parādījies vismaz viens no tālāk minētajiem apstākļiem vai notikumiem:
14.4.1.    ja saskaņā ar aizdevuma noteikumiem aizdevums ir atmaksājams daļu maksājumos saskaņā ar atmaksas grafika tabulu un aizņēmējs kavē summas, kas ir vienāda ar divu daļu maksājumu summu, apmaks, vai ja vienas daļu maksājuma summas apmaksu kavē vairāk nekā 30 dienas (turklāt iepriekš minēto summu aprēķinā neņem vērā ar atbilstošajiem daļu maksājumiem saistītos procentu maksājumus);
14.4.2.    aizņēmējs nepilda pienākumu maksāt procentus vai nepilda jebkādu citu uz aizdevuma dokumentu pamata radušos saistību (izņemot aizdevuma pamatsummas atmaksas pienākumu) un no dienas, kad atbilstošā saistība ir kļuvusi izpildāma, ir pagājušas vismaz 14 dienas;
14.4.3.     aizņēmējs pārkāpj no Aizdevuma noteikumu 4. punkta (Aizdevuma mērķis) izrietošu saistību, no 11. punkta (Citas ar aizņēmēja darbību saistītās saistības) izrietošu jebkādu saistību vai ir būtiski pārkāpts jebkāds no Aizdevuma noteikumu 12. punktā (Aizņēmēja informēšanas pienākumi) izrietošajiem vai citiem nefinanšu pienākumiem, kas noteikts ar atbilstošo aizdevumu saistītā aizdevuma dokumentā;
14.4.4.    aizņēmēja jebkāda sniegtā informācija vai apstiprinājumi izrādās nepareizi, maldinoši vai citā veidā būtiskā daļā neprecīzi, vai aizņēmējs nav atklājis informāciju vai apstākļus, par kuru aizdevējam, ņemot vērā aizdevuma līguma mērķi, būtu bijusi atzīstama būtiska interese;
14.4.5.    attiecībā uz aizņēmēju ir uzsākts bankrota, sanācijas vai likvidācijas process, vai attiecībā uz aizņēmēju ir uzsākts izpildes process par naudas prasījumu, kura apmērs ir vismaz 1000 (viens tūkstotis) eiro;
14.4.6.  nekustamais īpašums, kas tiek sniegts kā aizdevuma nodrošinājums, tiek atsavināts (neatkarīgi no šo Aizdevuma noteikumu 11.1.3. punkta noteikumiem), iznīcināts vai materiālā apmērā bojāts;
14.4.7.     ja projekta ietvaros, ar ko ir saistīts aizdevums, ir noslēgts vairāk nekā viens aizdevuma līgums un saskaņā ar jebkuru citu aizdevuma līgumu ir pamats šī cita aizdevuma līguma ārkārtas uzteikšanai;
14.4.8.    personas, kurām aizdevuma pieteikuma, kas bija aizdevuma līguma pamatā, iesniegšanas brīdī bija tieša vai netieša kontrole pār aizņēmēju, zaudēja atbilstošo kontroli pār aizņēmēju vai tiek atsavināta būtiska aizņēmēja aktīvu vai uzņēmuma daļa;
14.4.9.    aizņēmēja vai aizņēmēja pārstāvja jebkāda cita finanšu saistība kļūst izpildāma pirms termiņa saistības pārkāpšanas vai cita līdzīga pamata rašanās rezultātā, vai ar aizņēmēju vai aizņēmēja pārstāvi noslēgta jebkāda cita vienošanās par aizdevuma saistību uzņemšanos tiek ārkārtēji uzteikta vai citā veidā tiek anulēta vienošanās pārkāpuma vai cita līdzīga pamata rašanās rezultātā, izņemot gadījumu, ja šādu naudas saistību vai šādu vienošanos līguma vai kredītu summu apmērs kopā nepārsniedz 1000 eiro; vai
14.4.10.    ja attiecībā uz aktīvu, uz kuru attiecas nodrošinājums, ir uzsākta piespiedu izpilde (sundtäitmine) vai ja tā aktīva vērtība, uz kuru attiecas nodrošinājums, pēc aizdevēja domām ir citādi būtiski samazinājusies (tostarp apstākļos, kad attiecīgais nodrošinājums ir garantija vai galvojums (käendus) un pēc aizdevēja domām tās personas kredītspēja, kura piešķīrusi šo nodrošinājumu, ir būtiski pasliktinājusies).
14.5.    Šo Aizdevuma noteikumu 14.4.10. punktā aprakstītā apstākļa vai notikuma iestāšanās gadījumā aizdevējs var izņēmuma kārtā lauzt aizdevuma līgumu tikai tad, ja 14 dienu laikā pēc tam, kad aizņēmējs uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par šo apstākli vai notikumu, aizņēmējs nav sniedzis aizdevējam papildu nodrošinājumu, kā rezultātā aizdevums ir nodrošināts līdzvērtīgā apmērā un kvalitātē, kāda tam būtu ir bijis, ja nebūtu noticis 14.4.10. punktā aprakstītais apstāklis vai notikums.
14.6.   Aizdevuma noteikumu 14.4.8. punkta izpratnē, uzskata, ka personai ir “kontrole” pār aizņēmēju situācijā, kad, cita starpā, ir izpildīts vismaz viens no tālāk minētajiem nosacījumiem:
14.6.1.     personai pieder vai tā kontrolē (caur akcijām, kapitāldaļām vai citiem īpašuma instrumentiem vai uz jebkādas vienošanās vai rīkojuma pamata, vai citā veidā (ieskaitot arī caur trešo(-ajām) personu(- ām)):
14.6.1.1.    balsu vairākumu, ko pārstāv aizņēmēja akcijas, līdzdalība (OSAD) vai citi līdzvērtīgi īpašumtiesību instrumenti vai dalības tiesības; vai
14.6.1.2.    tiesības iecelt vai atsaukt aizņēmēja padomes, valdes vai citas līdzīgas pārvaldes struktūras locekļu vairākumu;
14.6.2.    persona, lai gan pati ir aizņēmēja vispārējais vai ierobežotais partneris vai akcionārs, viena pati kontrolē balsu vairākumu saskaņā ar vienošanos ar citiem vispārējiem partneriem, ierobežotiem partneriem vai akcionāriem vai citādi;
14.6.3.    personai ir dominējoša ietekme vai kontrole pār aizņēmēju vai ir iespēja to izmantot, vai persona citādi spēj kontrolēt aizņēmēja darbības un/vai finanšu politiku.
14.7.   Aizdevējam ārkārtēji atceļot aizdevuma līgumu, aizdevuma summa ir nekavējoties jāatmaksā pilnā apmērā un iestājas visas citas likumā aprakstītās sekas (turklāt piedzenamas kļūst arī visas procentu un citu atlīdzību maksāšanas saistības). Aizdevuma noteikumu 15. punkts (Vienošanās par paralēlām saistībām) paliek spēkā arī pēc aizdevuma līguma uzteikšanas.
14.8.    Aizdevuma līgums tiek izbeigts, tomēr aizņēmējam nav pienākuma atmaksāt aizdevuma pamatsummu kopumā, ja investors vēlas ieguldīt secīgā aizņēmēja projektā (t.sk., pamatojoties uz refinansēšanas pieprasījumu attiecībā uz to pašu projektu) un investora ieguldījums tiek ieskaitīts prasījumā par aizdevuma pamatsummu pēc investora vēlmes un līguma gan ieguldītājam, gan aizņēmējam. Šajā gadījumā aizņēmējam ir pienākums atmaksāt visas procentu maksājumu saistības, kā arī citas nodevas un maksājumus, kā arī to aizdevuma pamatsummas daļu, kas pārsniedz ieguldījuma summu secīgajā projektā.

15.    Vienošanās par paralēlām saistībām
15.1.    Aizdevuma noteikumu 15. punkts (Vienošanās par paralēlām saistībām) tiek piemērots katram aizdevumam, kas saskaņā ar šī aizdevuma pamatnoteikumiem ir nodrošināts aizdevums.
15.2.    Aizņēmējs apņemas drošības aģentam samaksāt summu (atbilstošais aizņēmēja pienākums pret drošības aģentu turpmāk “paralēla saistība”), kas ir vienāda ar aizņēmēja jebkādas citas finanšu saistības (atbilstošā cita finanšu saistība turpmāk tekstā “pamata saistība”) summu, kas izriet no jebkāda aizdevuma dokumenta, kas ir saistīts ar atbilstošo aizdevumu.
15.3.    Paralēlā saistība kļūst izpildāma un nodrošinājuma aģentam ir jāpilda vienlaikus un tajā pašā valūtā, kad kļūst izpildāma un kādā ir jāpilda atbilstošā pamata saistība.
15.4.    Paralēlās saistības summa katru reizi samazinās par apmēru, par kādu ir nekavējoties izpildīta šai paralēlajai saistībai atbilstošā pamata saistība šīs pamata saistības kreditoram (turklāt ar iepriekš minēto mērķi atbilstošo pamata saistību neuzskata par izpildītu, kamēr atbilstošajam kreditoram nav neatgriezeniski ieskaitīta atbilstošā naudas summa pilnā apmērā), un atbilstošās pamata saistības summa katru reizi samazinās par apmēru, par kādu šai pamata saistībai atbilstošā paralēlā saistība ir izpildīta drošības aģentam vai tā norādītai personai (turklāt ar iepriekš minēto mērķi atbilstošo paralēlo saistību neuzskata par izpildītu, kamēr drošības aģentam vai tā norādītai personai atbilstošā naudas summa nav neatgriezeniski ieskaitīta pilnā apmērā).
15.5.    Paralēlās saistības izpildi drošības aģents var pieprasīt uz aizdevuma līguma pamata no aizņēmēja patstāvīgi savā vārdā, un atbilstošo saistību aizņēmējam ir jāpilda drošības aģentam vai tā  norādītai personai.

16.    Nepietiekamu maksājumu ieskaitīšanas kārtība
16.1.    Ja uz aizdevuma dokumenta (tai skaitā aizdevuma līguma), kas ir saistīts ar atbilstošo aizdevumu, pamata ir veikts maksājums, ar ko nepietiek visu saistību, kas kļuvušas piedzenamas, izpildei, maksājumu ieskaita:
16.1.1.    pirmajā kārtā izdevumu, kas ir veikti saistības piedziņai, segšanai (tai skaitā Aizdevuma noteikumu 13.1. punktā (Maksājumu neizpilde un cita neizpilde) norādīto soļu un darbību izdevumu segšanai);
16.1.2.    otrā kārtā portāla operatoram un drošības aģentam neapmaksāto atlīdzību un neatlīdzināto izdevumu segšanai;
16.1.3.    trešā kārtā aprēķināto kavējuma procentu segšanai;
16.1.4.    ceturtā kārtā neapmaksāto procentu naudas segšanai;
16.1.5.    piektā kārtā parādā esošās aizdevuma pamatsummas segšanai; un
16.1.6.    sestā kārtā visu citu maksājumu un atlīdzību segšanai.
16.2.    Ja ar maksājumu nepietiek visu 16.1. punktā norādīto vienā kārtas pakāpē esošo saistību izpildei pilnā apmērā, šo maksājumu atbilstošo saistību izpildes segšanai aprēķina hronoloģiskā secībā, kā šīs saistības ir kļuvušas piedzenamas, vai pēc aizdevēja izvēles citā secībā.
16.3.    No 16.1. punkta izrietošā maksājumu veikšanas secība ir spēkā, ciktāl Lietošanas noteikumi nenosaka citādi.
 
17.    Maksājumu veikšanas kārtība
Visi maksājumi, kas saistīti ar aizdevuma līgumu un citiem aizdevuma dokumentiem, tiek veikti pilnā apmērā Lietotāja noteikumos paredzētajā kārtībā, un aizņēmējam nav tiesību veikt jebkādus atskaitījumus vai ieturējumus no šādām summām.

18.   Laika vienības un termiņi
18.1.    Ja Aizdevuma noteikumos nav noteikts citādi, aizdevuma līguma norādīto laika vienību un termiņu tulkošanā un noteikšanā ņem vērā Lietošanas noteikumos noteikto.
18.2.    Ja kalendārajā mēnesī nav atbilstošā aizdevuma noteikumos precizētajai maksājuma dienai atbilstošas dienas, par maksājuma veikšanas termiņu uzskata atbilstošā kalendārā mēneša pēdējo darbdienu.


19.    Ar šo līgumu saistītie paziņojumi
Visi ar aizdevuma līgumu saistītie paziņojumi ir jānosūta Lietošanas noteikumos noteiktajā formā un veidā.

20.    Tiesību un saistību nodošana
20.1.    Aizņēmējs no aizdevuma dokumentiem, kas saistīti ar aizdevumu, izrietošas tiesības un/vai saistības var cedēt vai citā veidā nodot tikai ar portāla operatora (vai ar katrreizēja portāla operatora tiesību pārņēmēja) piekrišanu un drošības aģenta (vai drošības aģenta katrreizēja tiesību pārņēmēja) piekrišanu.
20.2.    Aizdevējs no aizdevuma dokumentiem, kas saistīti ar aizdevumu, izrietošas tiesības un/vai saistības var cedēt vai citā veidā nodot tikai ar portāla operatora (vai ar katrreizēja portāla operatora tiesību pārņēmēja) piekrišanu un drošības aģenta (vai drošības aģenta katrreizēja tiesību pārņēmēja) piekrišanu.
20.3.    Neraugoties uz 20.1. un 20.2. punktā noteikto, no aizdevuma dokumentiem izrietošās tiesības un/vai saistības var cedēt vai citā veidā nodot tikai tādā gadījumā, ja tas ir skaidri paredzēts un atļauts Lietošanas noteikumos, un tikai tādā veidā un kārtībā, kā ir paredzēts Lietošanas noteikumos.

21.    Portāla operatora pilnvaras
21.1.    Aizdevējs un aizņēmējs ir vienojušies, ka aizdevuma administrēšanu veic portāla operators (vai katrreizējs portāla operatora tiesību pārņēmējs), un portāla operators ir aizdevēja pārstāvis aizdevēja un aizņēmēja savstarpējās attiecībās, neraugoties uz jebkādu iespējamo interešu konfliktu. Portāla operatoram šeit sniegtais pilnvarojums ir neatsaucams. 
21.2.    Portāla operators ir tiesīgs atsaukties uz Aizdevuma noteikumu 21.1. un 21.2. punktu un patstāvīgi savā vārdā pieprasīt to izpildi.
21.3.    Portāla operators ir tiesīgs aizdevēju vārdā samazināt 9.1. punktā minēto kavējuma procentu likmi vai pilnībā atteikties no tiesībām uz procentiem, ja tas pēc portāla operatora ieskatiem ir aizdevēja interesēs un ir nepieciešams, lai vienkāršotu aizdevuma summas un uzkrāto procentu iekasēšanu. 
21.4.    Portāla operatora loma un pilnvaru apjoms var būt paredzēts Lietotāja noteikumos.

22.    Aizdevuma līguma tulkošana
Ja šajos Aizdevuma noteikumos nav skaidri noteikts citādi, cita starpā, uz aizdevuma līguma interpretāciju attiecas Lietotāja noteikumos paredzētie noteikumi un skaidrojumi. Ja Lietotāja noteikumos  un/vai šajos Aizdevuma noteikumos lietotajam vārdam vai izteicienam ir piešķirta noteikta nozīme vai skaidrojums, šāda nozīme un/vai skaidrojums attiecas arī uz aizdevuma noteikumu un/vai šo Aizdevuma noteikumu interpretāciju.

23.     Aizdevuma līgumā neregulētie nosacījumi
Attiecībā uz Aizdevuma līgumā un Lietošanas noteikumos neregulētajiem jautājumiem, Puses vadās pēc likumā noteiktā.

24.    Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
Lietotāja noteikumu saturs attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem, jurisdikciju un strīdu izšķiršanu attiecas uz aizdevēju un aizņēmēju.

Loan Terms (13.07.2023)

Latviešu (PDF)

Loan Terms (15.04.2019)

Latviešu (PDF)

Loan Terms (13.06.2017)

English (PDF)

Loan Terms (25.01.2017)

English (PDF)

Loan Terms (19.04.2016)

English (PDF)

Lasīt zināšanu centru