Legal

Estateguru Privacy Rules

ESTATEGURU PRIVĀTUMA NOTEIKUMI

Spēkā no 12/04/2024

Katrs Estateguru grupas (Estateguru group) uzņēmums (kopā “EstateGuru” vai “mēs”) izprot fizisko personu personas datu pareizas un adekvātas aizsardzības nozīmi. Šie privātuma nosacījumi informē, kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu datus. Mēs izskaidrojam, kā mēs apkopojam un izmantojam, kā arī to, ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu datus, un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem.

Šie privātuma nosacījumi ir piemērojami jums, ja esat mūsu investors, juridiskas personas investora vai aizņēmēja pārstāvis vai saistīta puse, ja iesniedzat informācijas pieprasījumu mūsu tīmekļa vietnē vai sazināties ar mums citam nolūkam, ja esam saņēmuši jūsu personas datus no trešajām pusēm, un, ja apmeklējat mūsu mājaslapu https://estateguru.co vai jebkuru no tās sadaļām.

1.Termini un definīcijas

Jebkuri šajos Privātuma nosacījumos lietotie termini ar lielajiem burtiem, kas šeit nav definēti, atbilst Estateguru Lietotāja noteikumos sniegtajām definīcijām.

Personas dati – ir jebkāda informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu personu (“datu subjektu”); identificējama persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, personas kodu, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi šīs personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.

Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu ieguve, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus; ja šādas apstrādes mērķus un līdzekļus nosaka Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību akti, pārzini vai īpašus kritērijus tā iecelšanai var noteikt Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību akti.

Kopīgs pārzinis – divi vai vairāki pārziņi, kas kopīgi nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Viņiem ir vienāds pienākums izpildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“VDAR”) noteiktās saistības, nodrošinot datu subjekta tiesību ievērošanu, datu subjektu atbilstošu informēšanu. Datu subjektiem ir izraudzīts kontaktpunkts.

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

Trešā persona – ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs vai personas, kuras apstrādā personas datus pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā.

Datu subjekts – persona, kuras personas dati tiek apstrādāti (piemēram, ieguldītājs, kas ir fiziska persona, mūsu Portāla estateguru.co vai jebkuras tā apakšlapas apmeklētājs, juridiskas personas pārstāvis, akcionārs, patiesā labuma guvējs vai kontaktpersona).

2. Mūsu apstrādāto personas datu kategorijas Mēs iegūstam sekojošus personas datus:

Identifikācijas dati – vārds un uzvārds, valsts identifikācijas numurs (piemēram, personas kods, sociālās apdrošināšanas numurs) un/vai dzimšanas datums, vecums, valoda, identifikācijas dokumenta kopija ar fotogrāfiju (tostarp šādi dati: dokumenta izdošanas datums un derīguma termiņš, dzimums, pilsonība) un citi dati, kas nepieciešami personas identifikācijai (konkrētāku datu apstrādes aprakstu, veicot identifikāciju, skatiet mūsu identifikācijas pakalpojumu sniedzēju Veriff un Onfido privātuma noteikumos);

Kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese;

Padziļinātas pārbaudes dati – dati, kas nepieciešami, lai veiktu padziļinātas uzticamības pārbaudes pasākumus attiecībā uz kredītspēju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, riska novērtēšanu un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī lai ievērotu starptautiskās sankcijas, tostarp dati par jūsu dzīvesvietu, darbības jomu, darījumos izmantoto līdzekļu un aktīvu izcelsmi, citu ar aizņēmēju saistītu personu sodāmību un kvalifikāciju vai saistību ar politiski nozīmīgām personām;

Darījumu dati – dati, kas saistīti ar finanšu darījumiem, kurus veicat, izmantojot Portālu, tostarp dati par ieguldītajiem un pieejamajiem līdzekļiem, aizdevuma līgumiem, ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem, parādiem utt.

Bankas konta dati – konta turētāja vārds un uzvārds, konta numurs, IBAN, SWIFT kods (BIC) un bankas nosaukums;

Portāla lietotāja preferences – dati, kas saistīti ar portāla lietotāja noteiktajām preferencēm un iestatījumiem;

Līguma dati – visi līgumi, kurus Lietotājs noslēdzis ar Portāla starpniecību;

Aizdevuma galvotāja dati – nodrošinājuma sniedzēja identifikācijas un kontaktinformācija, pierādījumi par aktīviem (tostarp dati par ieķīlātajiem aktīviem vai citu nodrošinājumu), kas izmantoti aizdevuma nodrošinājuma sniegšanai;

Portāla dati – dati par Portāla apmeklētāju sesijām, sīkfailiem (cookies) un IP adresēm, pieslēgšanās laiku un skaitu, tostarp pieslēgšanos, izmantojot Facebook, LinkedIn vai citu trešās puses pakalpojumu sniedzēju;

Komunikācijas dati – personas dati, kas saistīti ar jebkādu saziņu ar jums, piemēram, dati no e- pastiem vai portāla tērzēšanas funkcijas sarunām ar Estateguru.

3. Apstrādes mērķis un tiesiskais pamats personas datu apstrādei

Estateguru apstrādā personas datus, pamatojoties uz sekojošiem juridiskajiem pamatiem.

3.1 Datu apstrāde, kas nepieciešama līguma izpildei

Mēs apstrādājam personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu vai veiktu nepieciešamos pasākumus pirms līguma parakstīšanas.

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Portāla pārvaldība, tostarp lietotāju reģistrācija

Identifikācijas dati, kontaktinformācijas dati, padziļinātas pārbaudes dati, bankas konta dati, darījumu dati, līgumu dati un portāla dati

Aizdevuma līgumu pārvaldība portālā

Līguma dati, aizdevuma galvotāja dati

Maksājumu apstrāde portālā

Bankas konta dati

 

3.2. Apstrāde, lai izpildītu EstateGuru juridiskās saistības

Apstrādes juridiskie pienākumi ietver visu personas datu apstrādi saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem visās mūsu atrašanās vietās, piemēram, Eiropas Kolektīvās finansēšanas regulu (Regula (ES) 2020/1503) un citiem Eiropas un vietējiem finanšu nozares noteikumiem un grāmatvedības tiesību aktiem. Šie likumi un noteikumi nosaka iegūto datu veidu un datu glabāšanas periodus.

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Grāmatvedība, maksājumu apstrāde aizņēmējiem, investoriem un pārdevējiem.

Identifikācijas dati, kontaktinformācijas dati, darījumu dati, bankas konta dati

Atbilstība piemērojamo ES tiesību aktu un valstu, kurās darbojas Estateguru, tiesību aktu prasībām

Identifikācijas dati un padziļinātas pārbaudes dati (piemēram, sodāmība Latvijā)

Uzskaites veikšana, kā noteikts Regulā (ES) 2020/1503 par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem.

Visi ar Estateguru pakalpojumiem un darījumiem saistītie ieraksti

Datu subjektu sūdzību un pieprasījumu izskatīšana

Katrs gadījums vērtējams individuāli

 

3.3. Datu apstrāde, pamatojoties uz EstateGuru likumīgajām interesēm

Likumīgas intereses nozīmē, ka datu apstrāde ir nepieciešama mūsu uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tikai tad, ja esam veikuši līdzsvara pārbaudi, lai novērtētu apstrādes ietekmi uz ūsu privātumu un datu aizsardzības tiesībām. Jums ir tiesības saņemt papildinformāciju par mūsu vai trešo personu likumīgajām interesēm un iebilst pret personas datu apstrādi. Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim personas datus šim nolūkam, ja vien mēs neuzrādīsim pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādei. Ja jūs iebilstat pret apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, personas dati šādiem nolūkiem vairs netiks apstrādāti.

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Lietotāju paziņojumu, piemēram, jaunumu, informācijas par aizdevumu portfeli, informācijas par pakalpojumu atjauninājumiem un lietotāju atsauksmju pieprasījumu, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, nosūtīšana

Kontaktinformācija, portāla dati un līgumu dati

Lietotāju profilēšana (skatīt turpmāk tekstā)*

Kontaktinformācija, padziļinātas pārbaudes dati un līgumu dati

Aizņēmēju, tostarp ar tiem saistīto fizisko personu, maksātspējas un kredītspējas novērtējuma veikšana

Kontaktinformācija, padziļinātas pārbaudes dati

Lietotāju padziļinātas pārbaudes veikšana

Identifikācijas dati, līguma dati, padziļinātas pārbaudes dati (piemēram, sodāmība Igaunijā un Lietuvā).

*Lietotāju profilēšana 

Mēs izmantojam dažādas datu apstrādes tehnoloģijas, lai apstrādātu jūsu datus, izmantojot matemātisko analīzi, statistiku vai citas metodes, kas ļauj mums izveidot investoru profilus, noteikt varbūtības un starpniekpakalpojumus, lai jums piedāvātu piemērotas ieguldījumu iespējas. Saņemtā informācija dod mums iespēju novērtēt un prognozēt jūsu vēlmes attiecībā uz ieguldījumiem un piedāvāt jūsu vēlmēm atbilstošas ieguldījumu iespējas. Mums var būt nepieciešams izmantot Lietotāju profilēšanu arī veicot riska novērtējumu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkos. 

3.4 Datu apstrāde, pamatojoties uz jūsu piekrišanu

Apstrādājot personas datus ar piekrišanu kā tiesisku pamatu, mēs ierobežojam jūsu datu izmantošanu līdz tām apstrādes darbībām, kurām esat piekritis. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un tikpat vienkārši, kā tā tika dota.

Apstrādes mērķis

Personas datu kategorijas

Mārketinga komunikācija

Kontaktinformācija

Sīkfaili (cookies) (izņemot nepieciešamos)

Portāla dati

 

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, sazinoties ar mums e-pastā – info@estateguru.co,  un mēs dzēsīsim datus, kurus apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, ja vien personas dati mums nav nepieciešami arī apstrādes darbībām, kas tiek veiktas saskaņā ar citiem juridiskajiem nosacījumiem.  

4. Personas datu avoti

Jūsu personas datus mēs apkopojam no šādiem avotiem:

  • Tieši no jums;
  • Trešo pušu sniegtie dati, piemēram, publiskie reģistri (piemēram, kadastra informācija, uzņēmumu reģistrs);
  • dentitātes pārbaudes pakalpojumu sniedzēji;
  • aksātspējas un kredītinformācijas pakalpojumu sniedzēji.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs sniedzat Estateguru trešo personu personas datus (piemēram, izpaužot nodrošinājuma sniedzēja datus), jūsu pienākums ir pārliecināties, ka jums ir tiesības to darīt (piemēram, jums ir datu subjekta piekrišana). 

5. Estateguru piekļuve personas datiem un to izpaušanas pārvaldība

Uzņēmuma ietvaros mums ir nepieciešams kopīgot personas datus par mūsu Lietotājiem starp dažādām Estateguru struktūrvienībām administratīvos un mārketinga nolūkos, kā arī tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai un attīstībai. Mūsu organizācijas iekšienē jūsu personas dati ir pieejami tikai tiem Estateguru darbiniekiem, kuriem šie dati ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai (uz tā sauktā nepieciešamības zināt pamata).

Ārpus Estateguru, stingri ierobežotā veidā, ņemot vērā nepieciešamību un atbilstoši mērķiem, Estateguru var nodot datus šādām trešo personu pakalpojumu sniedzēju kategorijām, piemēram: IT uzturēšanas pakalpojumu, serveru uzturēšanas, e-pasta pakalpojumu, tīmekļa vietnes administrēšanas pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juridisko konsultāciju sniedzējiem.

Estateguru jūsu personas datus ir nepieciešams izpaust arī trešajām personām, kas ir neatkarīgi pārziņi, šādās situācijās:

  • Juridiska pienākuma gadījumā, jūsu dati tiek izpausti valsts iestādēm un institūcijām (piemēram, policijai, tiesām, datu aizsardzības uzraudzības iestādēm);
  • ankām, maksājumu vai e-naudas iestādēm, kas sniedz maksājumu pārskaitījumu pakalpojumus, kurām mēs nododam ar maksājumiem saistītos personas datus, lai izpildītu starp mums un jums noslēgto līgumu vai lai piemērotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumus;
  • zņēmuma gadījumos mums var nākties izpaust noteiktu ierobežotu personas datu apjomu jebkurai struktūrai, kas nodrošina vai plāno nodrošināt finansējumu Estateguru (tostarp, izsniedzot aizdevumu vai iegādājoties jebkāda veida parāda instrumentu), vai ir iesaistīta attiecīgajā procesā kā starpnieks vai padomdevējs;
  • arādu piedziņas nolūkos tiesām, tiesu izpildītājiem un parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem.  

Lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi, mēs noslēdzam datu koplietošanas līgumu ar saviem partneriem. Šie līgumi uzliek citām pusēm pienākumu:

  • veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu konfidencialitāti un drošību personas datu apstrādē.
  • apstrādāt personas datus saskaņā ar juridiskajām prasībām un līgumu.

6. Nosūtīšana uz trešajām valstīm

Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts, EEZ valsts vai valsts, kurai nav Eiropas Komisijas lēmuma par atbilstību.

Mēs neglabājam un nepārsūtām jūsu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai uz trešām valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par tādām, kurās ir pienācīgs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šeit aprakstītos gadījumus. Nepieciešamības gadījumā nosūtīšana notiks tikai tad, ja mums tam ir juridisks pamats, jo īpaši, ja esam noslēguši līgumu ar saņēmēju, kas atbilst VDAR noteiktajām prasībām par personas datu nosūtīšanu ārpus EEZ, un esam piemērojuši citus attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu nosūtīšanas drošību.

Estateguru izmanto vienas no mūsu filiālēm, EstateGuru Technology LLC Armēnijā, pakalpojumus IT un tehnoloģiskā atbalsta pakalpojumiem. Sniedzot šos pakalpojumus, dažiem EstateGuru Technology LLC darbiniekiem var būt piekļuve jūsu personas datiem. Mēs nodrošinām, ka jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar augstajiem VDAR standartiem, ievērojot datu apstrādes līgumu un līguma standartklauzulas, lai īstenotu atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un nodrošinātu jūsu tiesību aizsardzību. 

7. Datu glabāšanas periodi

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to prasa attiecīgajā darbības valstī piemērojamās juridiskās prasības, vai līdz apstrādes nolūks ir izpildīts. Zemāk ir sniegti daži datu glabāšanas periodu piemēri:

Glabāšanas periods

Piemēri

Līdz piekrišanas datu apstrādei, kas balstās uz piekrišanu, atsaukšanai

Mēs dzēšam datus, kurus mēs apstrādājam, balstoties tikai uz Jūsu piekrišanu, tūlīt pēc piekrišanas atsaukšanas

5 gadi

Dati, kurus mēs apkopojam, piemērojot pasākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai

10 gadi

Visi grāmatvedības pamata dokumenti, piemēram, pamatdokumenti darījumiem, kas veikti, izmantojot mūsu platformu (aizdevuma līgumi, atmaksas grafiki, rēķini).

3 gadi (pēc līguma termiņa beigām vai izbeigšanas)

Identifikācijas dati un kontaktinformācija, lai pasargātu mūs no iespējamām pretenzijām vai iesniegtu prasību par sevis un savu tiesību aizsardzību

 

8.  Jūsu personas datu drošība

Estateguru piemēro nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, kā noteikts Estateguru iekšējos noteikumos. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:

Fiziskie pasākumi – biroji ir aizslēgti, un dokumenti, kas satur personas datus, tiek glabāti aizslēgtos skapjos. 

Tehniskie pasākumi – datori ir aizsargāti ar paroli un pēc nepieciešamības tiek šifrēti; tiek izmantoti ugunsmūri un pretvīrusu programmas; rezerves kopijas tiek veiktas regulāri; visiem IT sistēmas lietotājiem tiek piešķirtas lomas un profili.

Organizatoriski pasākumi – datu aizsardzība, informācijas drošība un piekļuves pārvaldības politika; regulāras darbinieku apmācības, konfidencialitātes prasības darbiniekiem.

9. Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus datus par jums apstrādājam, un saņemt mūsu rīcībā esošo personas datu kopiju.

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Lūdzu, paturiet prātā, ka mēs nevaram dzēst datus, kurus apstrādājam, lai izpildītu līgumsaistības vai juridiskas saistības.

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot tās veikšanu.

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē, ka, ja tas ir tehnoloģiski iespējams, mēs varam pārsūtīt jūsu datus digitālā formātā citam līdzīgam pakalpojumam.

Mēs vienmēr pārliecināmies, ka persona, kas pieprasa informāciju par sevi vai iesniedz jebkādu citu datu subjekta pieprasījumu, ir identificēta un ir tiesīga izmantot iepriekš minētās datu subjekta tiesības. Šī iemesla dēļ jums var nākties pierādīt savu identitāti vai tiesības iesniegt pieprasījumu.

Ja ir radušies kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info@estateguru.co. 

10. Datu pārzinis un kontaktinformācija

Estateguru OÜ ir pārzinis attiecībā uz visiem ieguldītāja un aizņēmēja datiem, kas reģistrēti portālā, mūsu piegādātāju vai partneru personas datiem un mūsu portāla apmeklētāju datiem.

Estateguru OÜ (reģistrācijas kods: 12558919) Tartu mnt 2

Tallina 10145 Igaunija

Mēs esam kopīgs pārzinis ar Lemonway SAS, apstrādājot maksājumus, kas saistīti ar Estateguru portālā piešķirtajiem aizdevumiem.

Lemonway SAS (reģistrācijas kods: 500 486 915)

8 rue de Sentier Parīze 75002 Francija

Mūsu Armēnijas uzņēmums EstateGuru Technology LLC darbojas kā datu apstrādātājs, sniedzot IT pakalpojumus citiem Estateguru uzņēmumiem.

11. DAS kontaktinformācija

Mums ir datu aizsardzības speciālists (DAS), kas pārrauga datu aizsardzību Estateguru grupas līmenī. Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Privātuma nosacījumiem vai mūsu veikto personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz: dpo@estateguru.co.

12. Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Ja uzskatāt, ka Jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesības ir pārkāptas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādēm vietās, kur mēs strādājam. Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (https://www.dvi.gov.lv/lv).  

13. Privātuma nosacījumu grozījumi

Personas privātums EstateGuru ir svarīgs, un mēs regulāri atjauninām šos Privātuma nosacījumus. Mūsu vietnē publicētā versija vienmēr ir jaunākā un aktuālā nosacījumuversija.

14. Sīkfaili

Sīkfails jeb sīkdatne ir neliela daļa datu vai ziņojumu, kas tiek nosūtīts no organizācijas tīmekļa servera uz jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu un pēc tam tiek saglabāts jūsu cietajā diskā. Sīkdatnes nevar nolasīt datus no jūsu cietā diska vai citu vietņu izveidotās sīkdatnes, un tās nekaitē jūsu sistēmai.

Tomēr jūs varat atiestatīt pārlūkprogrammu, lai atteiktos no sīkdatnēm vai brīdinātu par sīkdatņu sūtīšanu. Tīmekļa pārlūkprogrammas ļauj jums kontrolēt cietajā diskā saglabātās sīkdatnes, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, tostarp par iestatītajām sīkdatnēm, kā arī par to, kā tās pārvaldīt un izdzēst, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org.

Ja jūs nolemsiet nepieņemt mūsu sīkdatnes, dažas mūsu vietnes funkcijas var nedarboties tik labi, kā mēs esam plānojuši.

Sīkdatne

Domēns

Veids

Apraksts

Darbības ilgums

NID

.google.com

Reklāma

Šī sīkdatne tiek izmantota profilam, pamatojoties uz lietotāja interesi, un lietotājiem tiek rādītas personalizētas reklāmas.

6 mēneši

_fbp

.estateguru.co

Reklāma

Šo sīkdatni ir iestatījis Facebook, lai pēc tam, kad tiek apmeklēta šī vietne, un lietotājs pāriet uz Facebook vai digitālu platformu, kuru nodrošina Facebook reklāma, tajā tiktu parādīta reklāma.

3 mēneši

bscookie

.www.linkedin.com

Reklāma

Šī sīkdatne ir pārlūkprogrammas ID sīkdatne, kuru iestatījušas Saistītās kopīgošanas pogas un reklāmas tagi.

2 gadi

_gcl_au

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai izprastu lietotāju mijiedarbību ar vietni.

3 mēneši

_gid

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni ir uzstādījis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto vietni un palīdz izveidot analītisku pārskatu par vietnes darbību. Apkopotie dati, tostarp apmeklētāju skaits, avots, no kurienes tie ienāk tīmekļa vietnē un apmeklētās lapas anonīmā formā.

1 diena

_ga

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni ir uzstādījis Google Analytics. Sīkdatne tiek izmantota, lai aprēķinātu apmeklētāju, sesiju, kampaņas datus un sekotu vietnes lietojumam vietnes analītikas pārskatā. Sīkdatnes saglabā informāciju anonīmi un piešķir nejauši ģenerētu numuru, lai identificētu unikālos apmeklētājus.

2 gadi

_hjFirstSeen

.estateguru.co

Analītika

To iestatīja Hotjar, lai identificētu jauna lietotāja pirmo sesiju. Tas saglabā patiesu/nepatiesu vērtību, norādot, vai Hotjar pirmo reizi redzēja šo lietotāju. To izmanto Reģistrēšanas filtri, lai identificētu jaunu lietotāju sesijas.

30 minūtes

__hstc

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni ir iestatījis Hubspot, un to izmanto apmeklētāju izsekošanai. Tajā ir domēns, utk, sākotnējais laika zīmogs (pirmais apmeklējums), pēdējais laika zīmogs (pēdējais apmeklējums), pašreizējais laika zīmogs (šis apmeklējums) un sesijas numurs (pieaugumi katrai nākamajai sesijai).

1 gads 

24 dienas

hubspotutk

.estateguru.co

Analītika

Šo sīkdatni HubSpot izmanto, lai izsekotu vietnes apmeklētājiem. Šī sīkdatne tiek nodota Hubspot nosūtīšanas formā un tiek izmantota, deduplicējot kontaktus.

1 gads 

24 dienas

G_ENABLED_IDPS

.estateguru.co

Funkcionālā

Sīkdatni izmanto Google, un to izmanto Google vienreizējai pierakstīšanai.

7978 gadi 

6 mēneši 21 diena 19 minūtes

lang

.ads.linkedin.com

Funkcionālā

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu lietotāja valodas preferences, lai nākamajā reizē, kad lietotājs apmeklētu vietni, tiktu rādīts saturs tajā saglabātajā valodā.

Sesija

bcookie

.linkedin.com

Funkcionālā

Šo sīkdatni iestata LinkedIn. Sīkdatnes mērķis ir iespējot LinkedIn funkcijas lapā.

2 gadi

lidc

.linkedin.com

Funkcionālā

Šo sīkdatni ir iestatījis LinkedIn un izmanto maršrutēšanai.

1 diena

lang

.linkedin.com

Funkcionālā

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu lietotāja valodas preferences, lai nākamajā reizē, kad lietotājs apmeklētu vietni, tiktu rādīts saturs tajā saglabātajā valodā.

Sesija

__hssc

.estateguru.co

Funkcionālā

Šo sīkdatni iestata HubSpot. Sīkdatnes mērķis ir sekot līdzi sesijām. To izmanto, lai noteiktu, vai HubSpot vajadzētu palielināt sesijas numuru un laika zīmogus __hstc sīkdatnē. Tā satur domēnu, viewCount (palielina katru pageView sesijā) un sesijas sākuma laika zīmogu.

30 minūtes

PHPSESSID

estateguru.co

Nepieciešama

Šī sīkdatne ir PHP lietojumprogrammās. Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu un identificētu lietotāju unikālo sesijas ID, lai pārvaldītu lietotāja sesiju vietnē. Sīkdatne ir sesijas sīkdatne un tiek izdzēsta, kad visi pārlūkprogrammas logi ir aizvērti.

Sesija

__hssrc

.estateguru.co

Nepieciešama

Šo sīkdatni iestata Hubspot. Saskaņā ar viņu dokumentāciju, ikreiz, kad HubSpot maina sesijas sīkdatni, šī sīkdatne tiek iestatīta arī, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir restartējis savu pārlūkprogrammu. Ja šī sīkdatne nepastāv, kad HubSpot pārvalda sīkdatnes, tas tiek uzskatīts par jaunu sesiju.

Sesija

org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE

estateguru.co

Cits

Šo sīkdatni iestata pakalpojumu sniedzējs Infoniqa, ko izmanto tīmekļa veidlapām vietnē. Sīkdatne saglabā pieteikšanās procesa valodu.

10 gadi

sidebarClosed

estateguru.co

Cits

Nav apraksta

2 gadi 

8 mēneši 26 dienas

_dc_gtm_UA-47926272-1

.estateguru.co

Cits

Nav apraksta

1 minūte

_ga_QB09HKY478

.estateguru.co

Cits

Nav apraksta

2 gadi

_hjid

.estateguru.co

Cits

Šo sīkdatni ir iestatījis Hotjar. Šī sīkdatne tiek iestatīta, kad klients pirmo reizi nonāk lapā ar Hotjar skriptu. To izmanto, lai saglabātu izlases lietotāja ID, kas ir unikāls šai vietnei pārlūkprogrammā. Tā nodrošina, ka turpmāko apmeklējumu laikā tajā pašā vietnē uzvedība tiks attiecināta uz to pašu lietotāja ID.

1 gads

UserMatchHistory

.linkedin.com

Cits

Linkedin – tiek izmantots, lai izsekotu apmeklētājus vairākās vietnēs, lai parādītu atbilstošu reklāmu, pamatojoties uz apmeklētāja vēlmēm.

1 mēnesis

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Cits

Nav apraksta

1 mēnesis

li_gc

.linkedin.com

Cits

Nav apraksta

2 gadi

_hjIncludedInSessionSample

estateguru.co

Cits

Nav apraksta

2 minūtes

_hjAbsoluteSessionInProgress

.estateguru.co

Cits

Nav apraksta

30 minūtes

_gaexp

.estateguru.co

Darba izpildē

Šī sīkdatne tiek izmantota, lai noteiktu lietotāja iekļaušanos eksperimentā un tā eksperimenta termiņa beigām, kurā lietotājs ir iekļauts.

2 mēneši 2 dienasPrivacy Rules

Latviešu (PDF)