Projekta īpašnieka uzticamības vērtēšanas noteikumi

Lēmums finansēt aizņēmēju ir pozitīvs tikai tad, ja EstateGuru ir saņēmis par aizdevēju vajadzīgo informāciju (tai skaitā par biznesa modeli, nodrošinājumu utt.) un attiecības balstās uz savstarpējas uzticības principa. 

 Ja aizņēmējam ir negatīva kredītvēsture EstateGuru un investori ir pieredzējuši ar aizņēmēju saistītus kapitāla zaudējumus, jaunais aizdevuma pieteikums ir nekavējoties jānoraida.  

Aizdevuma administratori visās aizdevuma pieteikuma daļās atbild par datu un pieteikuma kvalitāti. Visa informācija, kas tiek izmantota aizdevuma lēmuma pieņemšanā, tiek dokumentēta un saglabāta EstateGuru sistēmā. Lai uzlabotu efektivitāti, aizņēmēja aizdevuma analīzes procesā pēc iespējas agri tiek piesaistīti Kredītkomitejas locekļi un kredītkomanda.  

EstateGuru aizdevuma pieteikums (memorands) sastāv no trim pamatdaļām:

1. Ziņas par aizņēmēju, tai skaitā plašāka informācija, finanšu pārskati, biznesa plāns utt.

2. Ar nodrošinājumu saistīta informācija, tai skaitā apraksts, veids, eksperta vērtējums utt.

3. Aizdevuma administratora priekšlikums par aizdevuma noteikumiem, tai skaitā atmaksas avotiem.

Finanšu risku novērtē pēc aizņēmēja finanšu pārskatiem (vai, ja aizņēmējs ir koncernā, tad arī pēc konsolidētajiem pārskatiem), tai skaitā vērtējot ienākumus un izdevumus, bilances struktūru, likviditāti un maksātspēju. Cita starpā, vajadzētu ņemt vērā ārkārtas ienākumus un izdevumus.  

Aizņēmēja vērtēšanā izmanto sekojošus, uz pēdējiem finanšu pārskatiem balstītus, akceptētus riska faktoru novērtēšanas kritērijus:

· Parādsaistību, par kurām jāmaksā procenti (izņemot no īpašniekiem saņemtos aizdevumus un ārpusbilances ierakstus u.tml.), attiecībai pret EBITDA ir jābūt zem 5.

· Pašu kapitāla atdeves likme (ieskaitot no īpašniekiem saņemtos aizdevumus) ir virs 10%.

· Saistību apkalpošanas koeficients ir virs 1,1, ja aizdevuma atmaksa notiek pēc anuitātes metodes vai ar vienādu atmaksu grafiku.

· Procentu seguma koeficients ir virs 1,6, ja tas ir aizdevums, kura pamatsumma netiek atmaksāta pirms atmaksas termiņa beigām.

Ja aizņēmējs neatbilst iepriekš minētajiem akceptētajiem risku kritērijiem, tas automātiski nenozīmē negatīvu atbildi, tomēr tas jāņem vērā galējā lēmuma pieņemšanā un riskus vajadzētu pēc iespējas mazināt.

Sistēma, balstoties uz aizdevuma pieteikuma, pie iespējamības automātiski pārbauda, vai klientam ir iepriekšēju aizņēmumu vēsture  ar EstateGuru starpniecību, kavēti maksājumi vai parādi citām kredītiestādēm, vai nodokļu parādi (izmanto ārējās datu bāzes, tai skaitā kredītbiroju datu bāzes). Jebkura esoša vai agrāka termiņā neatmaksātā parāda gadījumā tie ir jākomentē pieteikumā un jāatrisina / jāpabeidz parasti līdz aizdevuma izsniegšanas brīdim.

Pamatojoties uz pieteikumu, tiek aprēķināts EstateGuru iekšējais reitings (kopumā iekšējā reitinga minimālajam līmenim vajadzētu būt C).

Ja aizdevuma darījums ir sarežģīts, tad uzņēmuma iekšējie un / vai ārējie juridiskie konsultanti blakus finanšu rādītājiem un reitinga aprēķinam pārbauda arī darījuma juridiskos aspektus (lēmumu pieņem pārdošanas un risku nodaļa, parasti gan tad, ja ir darīšana ar apvienošanās vai iegūšanas darījumiem, nevis ar standarta gadījumu, nerezidentu piesaistīšanu u.tml.).

Saskaņā ar EstateGuru naudas atmazgāšanas novēršanas politiku aizņēmējiem ir jāaizpilda arī naudas atmazgāšanas novēršanas aptaujas lapa un vajadzības gadījumā tiek pārbaudīts viņu fons (cita starpā, esamība sankcionējamo sarakstā).

Aizdevumu administratora pienākums ir identificēt klienta pārstāvi un patieso labuma guvēju. Pirmajā klienta pārstāvja identificēšanas reizē aizdevuma administrators pārbauda personu apliecinošo dokumentu ar fotogrāfiju. Personu apliecinošā dokumenta ar fotogrāfiju kopija ir jāsaglabā sistēmā. Ja klienta pārstāvis rīkojas uz pilnvaras pamata, pilnvaras kopija ir jāsaglabā sistēmā.

Aizdevuma administrators un kredītkomiteja regulāri pārbauda klienta finanšu un tirgus datus. Pēc EstateGuru pieprasījuma klients iesniedz datus par savu finanšu darbību. Ja būtiski pieaug klienta maksātnespējas risks, aizdevuma administratori par riska pieaugumu informē attiecīgo kredītkomiteju.