Projekta īpašnieka uzticamības vērtēšanas noteikumi

Lēmums finansēt aizņēmēju ir pozitīvs tikai tad, ja EstateGuru ir saņēmis par aizdevēju vajadzīgo informāciju (tai skaitā par biznesa modeli, nodrošinājumu utt.) un attiecības balstās uz savstarpējas uzticības principa. 

 Ja aizņēmējam ir negatīva kredītvēsture EstateGuru un investori ir pieredzējuši ar aizņēmēju saistītus kapitāla zaudējumus, jaunais aizdevuma pieteikums ir nekavējoties jānoraida.  

Aizdevuma administratori visās aizdevuma pieteikuma daļās atbild par datu un pieteikuma kvalitāti. Visa informācija, kas tiek izmantota aizdevuma lēmuma pieņemšanā, tiek dokumentēta un saglabāta EstateGuru sistēmā. Lai uzlabotu efektivitāti, aizņēmēja aizdevuma analīzes procesā pēc iespējas agri tiek piesaistīti Kredītkomitejas locekļi un kredītkomanda.  

EstateGuru aizdevuma pieteikums (memorands) sastāv no trim pamatdaļām:

1. Ziņas par aizņēmēju, tai skaitā plašāka informācija, finanšu pārskati, biznesa plāns utt.

2. Ar nodrošinājumu saistīta informācija, tai skaitā apraksts, veids, eksperta vērtējums utt.

3. Aizdevuma administratora priekšlikums par aizdevuma noteikumiem, tai skaitā atmaksas avotiem.

Finanšu risku novērtē pēc aizņēmēja finanšu pārskatiem (vai, ja aizņēmējs ir koncernā, tad arī pēc konsolidētajiem pārskatiem), tai skaitā vērtējot ienākumus un izdevumus, bilances struktūru, likviditāti un maksātspēju. Cita starpā, vajadzētu ņemt vērā ārkārtas ienākumus un izdevumus.  

Aizņēmēja vērtēšanā izmanto sekojošus, uz pēdējiem finanšu pārskatiem balstītus, akceptētus riska faktoru novērtēšanas kritērijus:

· Parādsaistību, par kurām jāmaksā procenti (izņemot no īpašniekiem saņemtos aizdevumus un ārpusbilances ierakstus u.tml.), attiecībai pret EBITDA ir jābūt zem 5.

· Pašu kapitāla atdeves likme (ieskaitot no īpašniekiem saņemtos aizdevumus) ir virs 10%.

· Saistību apkalpošanas koeficients ir virs 1,1, ja aizdevuma atmaksa notiek pēc anuitātes metodes vai ar vienādu atmaksu grafiku.

· Procentu seguma koeficients ir virs 1,6, ja tas ir aizdevums, kura pamatsumma netiek atmaksāta pirms atmaksas termiņa beigām.

Ja aizņēmējs neatbilst iepriekš minētajiem akceptētajiem risku kritērijiem, tas automātiski nenozīmē negatīvu atbildi, tomēr tas jāņem vērā galējā lēmuma pieņemšanā un riskus vajadzētu pēc iespējas mazināt.

Sistēma, balstoties uz aizdevuma pieteikuma, pie iespējamības automātiski pārbauda, vai klientam ir iepriekšēju aizņēmumu vēsture  ar EstateGuru starpniecību, kavēti maksājumi vai parādi citām kredītiestādēm, vai nodokļu parādi (izmanto ārējās datu bāzes, tai skaitā kredītbiroju datu bāzes). Jebkura esoša vai agrāka termiņā neatmaksātā parāda gadījumā tie ir jākomentē pieteikumā un jāatrisina / jāpabeidz parasti līdz aizdevuma izsniegšanas brīdim.

Pamatojoties uz pieteikumu, tiek aprēķināts EstateGuru iekšējais reitings (kopumā iekšējā reitinga minimālajam līmenim vajadzētu būt C).

Ja aizdevuma darījums ir sarežģīts, tad uzņēmuma iekšējie un / vai ārējie juridiskie konsultanti blakus finanšu rādītājiem un reitinga aprēķinam pārbauda arī darījuma juridiskos aspektus (lēmumu pieņem pārdošanas un risku nodaļa, parasti gan tad, ja ir darīšana ar apvienošanās vai iegūšanas darījumiem, nevis ar standarta gadījumu, nerezidentu piesaistīšanu u.tml.).

Saskaņā ar EstateGuru naudas atmazgāšanas novēršanas politiku aizņēmējiem ir jāaizpilda arī naudas atmazgāšanas novēršanas aptaujas lapa un vajadzības gadījumā tiek pārbaudīts viņu fons (cita starpā, esamība sankcionējamo sarakstā).

Aizdevumu administratora pienākums ir identificēt klienta pārstāvi un patieso labuma guvēju. Pirmajā klienta pārstāvja identificēšanas reizē aizdevuma administrators pārbauda personu apliecinošo dokumentu ar fotogrāfiju. Personu apliecinošā dokumenta ar fotogrāfiju kopija ir jāsaglabā sistēmā. Ja klienta pārstāvis rīkojas uz pilnvaras pamata, pilnvaras kopija ir jāsaglabā sistēmā.

Aizdevuma administrators un kredītkomiteja regulāri pārbauda klienta finanšu un tirgus datus. Pēc EstateGuru pieprasījuma klients iesniedz datus par savu finanšu darbību. Ja būtiski pieaug klienta maksātnespējas risks, aizdevuma administratori par riska pieaugumu informē attiecīgo kredītkomiteju.

AIZŅĒMĒJA REPUTĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS

Veicot regulāru aizņēmēja reputācijas izpēti, EstateGuru apkopo un izvērtē informāciju par aizņēmēju un/vai aizņēmēja vadības struktūrām, ieinteresētajām personām, kurām tieši vai netieši pieder vismaz 20 % vai vairāk balsstiesību un/vai vismaz 20 % aizņēmēja uzņēmuma kapitāldaļu, un/vai kurām ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme uz aizņēmēja lēmumiem. Nepieciešamības gadījumā EstateGuru novērtē arī ieinteresētās personas, kurām tieši vai netieši pieder mazāk nekā 20 % balsstiesību uzņēmumā.

Nepieciešamā informācija Aizņēmēja reputācijas padziļinātās izpētes veikšanai tiek iegūta, iesniedzot aizdevuma pieteikumu, kā arī veicot papildu izpēti ārējos avotos.

Veicot aizņēmēja reputācijas padziļināto pārbaudi, tiek izvērtēti šādi apstākļi:

Aizņēmējs vai tā vadības struktūras, ieinteresētās un citas saistītās personas:

  • ir bijuši aizdomās turētie pirmstiesas izmeklēšanā, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā saskaņā ar likumiem, kas regulē banku vai citu finanšu iestāžu darbību, apdrošināšanu vai finanšu instrumentu tirgu, vai darbību, kas saistīta ar vērtspapīru tirgu, vērtspapīriem vai maksājumu instrumentiem, tostarp likumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, tirgus manipulācijām, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu;
  • ir administratīvi sodīti, piemēroti disciplinārsodi vai citas likumdošanas sankcijas (izpildes pasākumi);
  • kādreiz ir bijuši pakļauti bankrota, pārstrukturēšanas procesam vai attiecīgām procedūrām/izmeklēšanai saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem;
  • ir bijuši atbildīgie civillietās, kurās tika apmierinātas prasītāju prasības.

Aizņēmēja darbības vieta, vai Aizņēmēja vadības struktūras, akcionāri un citas saistītās personas ir ārvalstnieki, kas tieši vai netieši saistīti ar augsta riska, zemu nodokļu vai nesadarbības jurisdikcijām. Šādos gadījumos EstateGuru veic papildu pasākumus (piemēram, veic izpēti ārējās datubāzēs, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas augsta riska un nesadarbīgu jurisdikciju sarakstā, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības finanšu sankciju sarakstos u. c.), lai mazinātu ar šādām jurisdikcijām saistītos riskus.

Neskaidrību gadījumā EstateGuru patur tiesības pieprasīt papildus paskaidrojumus par Aizņēmēja reputāciju.

Ja rodas šaubas par Aizņēmēja reputāciju, EstateGuru ir tiesības pieņemt lēmumu atteikt Projektu neatkarīgi no Aizņēmēja kredītreitinga un nekustamā īpašuma projekta novērtējuma rezultātiem.