Dokumenti

Projekta īpašnieka uzticamības novērtēšanas noteikumi – Lietuvas projekti

Pozitīvs finansēšanas lēmums par aizņēmēju var tikt pieņemts tikai tad, ja Estateguru rīcībā ir visa nepieciešamā informācija par aizņēmēju (tostarp uzņēmējdarbības modelis, nodrošinājums u. c.) un attiecības ir balstītas uz savstarpējas uzticības principu. 

Ja Aizņēmējam ir bijusi negatīva kredītvēsture Estateguru un investori ar šo Aizņēmēju ir piedzīvojuši kapitāla zaudējumus, tad jauns aizdevuma pieteikums ir nekavējoties jānoraida. 

Aizdevumu menedžeri ir atbildīgi par datiem un kvalitāti visās aizdevuma pieteikuma daļās. Visa informācija un dati, kas tiek izmantoti kredītlēmuma pieņemšanai, tiek dokumentēti un saglabāti Estateguru sistēmā. Kredītu komitejas locekļi tiek iesaistīti aizņēmēja kreditēšanas procesā pēc iespējas agrāk, lai palielinātu efektivitāti un piemērotu 4 acu principu.  

Estateguru kredīta pieteikums (memo) sastāv no trim galvenajām daļām:

1. Informācija par aizņēmēju, tostarp informācija par izcelsmi, izziņa no sodāmības reģistra, vēstule par jebkādu bankrota procedūru vai tiesas lietu esamību, finanšu pārskati, biznesa plāns utt.;

2. Informācija par nodrošinājuma īpašumu, tostarp apraksts, veids, novērtējuma ziņojums, ja tāds ir pieejams utt.;

3. Aizdevumu menedžera piedāvātie aizdevuma noteikumi, tostarp atmaksas avots.

Finanšu risks tiek analizēts, pamatojoties uz kredītbiroja (Creditinfo) datiem un aizņēmēja finanšu pārskatiem (vai, ja aizņēmējs ir daļa no uzņēmumu grupas, tad arī konsolidētajiem finanšu pārskatiem), tostarp ieņēmumiem un izmaksām, bilances struktūru, likviditāti un parāda segumu. Jāņem vērā ārkārtas ieņēmumi un izmaksas.  

Kredītņēmēja novērtēšanai tiek izmantoti šādi pieņemtie riska kritēriji (ARC), pamatojoties uz Creditinfo:

· Procentus nesošā parāda (izņemot aizdevumus no īpašniekiem un ārpusbilances posteņus u. c.) attiecībai pret EBITDA jābūt zemākai par 5.

· pašu kapitāla attiecība (ieskaitot aizdevumus no īpašniekiem) virs 10 %.

· Parāda apkalpošanas seguma koeficients virs 1,1, ja tas ir aizdevums ar anuitātes vai vienlīdzīgu  atmaksas grafiku.

· Procentu seguma koeficients ir lielāks par 1,6, ja tas ir aizdevums ar procentu likmi, kura pamatsumma netiek atmaksāta pirms termiņa beigām.

Ja aizņēmējs neatbilst minētajam ARC vai nav sniedzis datus Creditinfo, tas automātiski nenoved pie negatīva lēmuma, bet tas ir jāņem vērā un jāņem vērā iekšējā reitinga aprēķinā.

Pamatojoties uz aizdevuma pieteikumu, aizdevumu menedžeris vai sistēma automātiski pārbauda, ja iespējams, vai klientam ar Estateguru starpniecību ir iepriekšējie aizdevumi, norādot maksājumu vēsturi, jebkādus kavētus maksājumus vai parādus citām kredītiestādēm vai nodokļu parādus (tiek izmantotas ārējās datubāzes, tostarp kredītbiroji). Ja ir kādi pašreizēji vai iepriekšēji kavēti maksājumi, tie ir jānorāda pieteikumā un parasti jāatrisina/jāpārtrauc līdz aizdevuma izsniegšanas brīdim.

Pamatojoties uz pieteikumu, tiek aprēķināts Estateguru iekšējais reitings (minimālajam iekšējā reitinga līmenim kopumā jābūt C).

Papildus finanšu izpētei un reitinga aprēķināšanai, ja aizdevuma darījums ir sarežģīts (par to lemj pārdošanas un riska departaments, bet parasti, ja tas ir apvienošanās vai iegādes darījums, nav standartizēts darījums, tajā iesaistīti nerezidenti u. c.), iekšējie un/vai ārējie juridiskie konsultanti veic juridisko izpēti.

Pamatojoties uz Estateguru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikā noteiktajiem kritērijiem, aizņēmējiem ir jāaizpilda arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas anketa, un tiek pārbaudīta viņu izcelsme (tostarp sankciju saraksti).

Aizdevumu menedžeris  un kredītkomiteja regulāri pārbauda klienta finanšu un tirgus informāciju. Klients pēc pieprasījuma sniedz Estateguru informāciju par saviem finanšu rādītājiem. Ja ievērojami pieaug klienta neveiksmes risks, aizdevumu menedžeri  informē attiecīgo kredītkomiteju par riska pieaugumu.

AIZŅĒMĒJA REPUTĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS

Veicot regulāru aizņēmēja reputācijas izpēti, Estateguru apkopo un izvērtē informāciju par aizņēmēju un/vai aizņēmēja vadības struktūrām, ieinteresētajām personām, kurām tieši vai netieši pieder vismaz 20 % vai vairāk balsstiesību un/vai vismaz 20 % aizņēmēja uzņēmuma kapitāldaļu, un/vai kurām ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme uz aizņēmēja lēmumiem. Nepieciešamības gadījumā Estateguru novērtē arī ieinteresētās personas, kurām tieši vai netieši pieder mazāk nekā 20 % balsstiesību uzņēmumā.

Nepieciešamā informācija Aizņēmēja reputācijas padziļinātās izpētes veikšanai tiek iegūta, iesniedzot aizdevuma pieteikumu, kā arī veicot papildu izpēti ārējos avotos.

Veicot aizņēmēja reputācijas padziļināto pārbaudi, tiek izvērtēti šādi apstākļi:

Aizņēmējs vai tā vadības struktūras, ieinteresētās un citas saistītās personas:

  • ir bijuši aizdomās turētie pirmstiesas izmeklēšanā, noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā saskaņā ar likumiem, kas regulē banku vai citu finanšu iestāžu darbību, apdrošināšanu vai finanšu instrumentu tirgu, vai darbību, kas saistīta ar vērtspapīru tirgu, vērtspapīriem vai maksājumu instrumentiem, tostarp likumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, tirgus manipulācijām, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu;
  • ir administratīvi sodīti, piemēroti disciplinārsodi vai citas likumdošanas sankcijas (izpildes pasākumi);
  • kādreiz ir bijuši pakļauti bankrota, pārstrukturēšanas procesam vai attiecīgām procedūrām/izmeklēšanai saskaņā ar ārvalstu tiesību aktiem;
  • ir bijuši atbildīgie civillietās, kurās tika apmierinātas prasītāju prasības.

Aizņēmēja darbības vieta, vai Aizņēmēja vadības struktūras, akcionāri un citas saistītās personas ir ārvalstnieki, kas tieši vai netieši saistīti ar augsta riska, zemu nodokļu vai nesadarbības jurisdikcijām. Šādos gadījumos Estateguru veic papildu pasākumus (piemēram, veic izpēti ārējās datubāzēs, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas augsta riska un nesadarbīgu jurisdikciju sarakstā, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības finanšu sankciju sarakstos u. c.), lai mazinātu ar šādām jurisdikcijām saistītos riskus.

Neskaidrību gadījumā Estateguru patur tiesības pieprasīt papildus paskaidrojumus par Aizņēmēja reputāciju.

Ja rodas šaubas par Aizņēmēja reputāciju, Estateguru ir tiesības pieņemt lēmumu atteikt Projektu neatkarīgi no Aizņēmēja kredītreitinga un nekustamā īpašuma projekta novērtējuma rezultātiem.