Legal

Estateguru User terms

ESTATEGURU LIETOTĀJA NOTEIKUMI

Spēkā no 12.04.2024

1. VISPĀRĪGI

1.1.   Estateguru ir pūļa finansējuma platforma, ko administrē Portāla operators. Šie Lietotāja noteikumi reglamentē Portāla lietošanas noteikumus un nosacījumus, tostarp Lietotāju tiesības un pienākumus, kas saistīti ar Estateguru lietošanu, Lietotāju savstarpējās attiecības, kā arī attiecības ar Portāla operatoru un ar Drošības aģentu.
1.2.   Lai atvieglotu aizdevumu piesaisti un izsniegšanu Portālā, Portāla operators darbosies arī kā maksājumu aģents platformai Lemon Way, juridiskās personas kods: 500 486 915, adrese: 8, rue du Sentier 75002 Parīze, Francija, ko Francijas Uzraudzības un noregulējuma iestāde (ACPR) ir apstiprinājusi kā maksājumu iestādi. Reģistrējoties kā Lietotājs un izmantojot Lietotāja kontu, Lietotājs piekrīt arī Lemon Way lietošanas noteikumiem, kas atrodami tīmekļa vietnē https://www.lemonway.com/en/terms-and-conditions/. 
1.3.    Estateguru mērķis ir dot iespēju Aizņēmējiem un Ieguldītājiem izmantot tehniskos risinājumus, ar kuru palīdzību Aizņēmēji var aizņemties naudu no Ieguldītājiem, lai finansētu projektus pēc pūļa finansējuma principa. Aizdevumi tiek izsniegti tikai tad, ja kā nodrošinājums tiek sniegts nekustamais īpašums vai ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības.
1.4.    Estateguru nenodrošina un neveic patēriņa kredītu starpniecību. Lai aizņemtos naudu, Aizņēmējam ir jānoslēdz Aizdevuma līgums ar Ieguldītāju, šajos Lietotāja noteikumos noteiktajā kārtībā. Attiecīgais Aizdevuma līgums ir atsevišķs līgums, kas noslēgts tikai starp Ieguldītāju un Aizņēmēju saskaņā ar šajos Lietotāja noteikumos un Galvenajos aizdevuma noteikumos noteiktajām tiesībām un pienākumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem.
1.5.  Uz Lietotāju attiecas Estateguru privātuma noteikumi. Estateguru privātuma noteikumi ir pieejami: http://www.estateguru.co/home/privacy.
1.6.    Terminu definīcijas, kas norādītas Lietotāja noteikumu 23 punktā, tiek izmantotas šo Lietotāja noteikumu, citu līgumu, uz kuriem atsaucas Lietotāja noteikumi, kā arī citas Portālā publicētās informācijas interpretācijai.
1.7.    Uz Estateguru pūļa finansēšanas pakalpojumiem neattiecas noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES.
1.8.    Portāla saturu aizsargā autortiesības.
1.9.    IZMANTOJOT MŪSU MĀJAS LAPU UN/VAI PAKALPOJUMUS, IR SPĒKĀ ŠĀDI IEROBEŽOJUMI:
1.9.1.    Jūs nedrīkstat izmantot šo vietni komerciālos nolūkos, izņemot šīs vietnes aplūkošanu, reģistrēšanos kā Lietotājs, sava Lietotāja konta administrēšanu, ieguldījumu veikšanu vai Portālā pieejamo funkcionalitāšu izmantošanu šo funkcionalitāšu likumīgiem mērķiem.
1.9.2.    Jūs apņematies nekopēt, nelejupielādēt, nesaglabāt, nereproducēt, nedrukāt vai citādi neapstrādāt Portāla saturu, neatkarīgi no tā, vai tas sastāv no nozīmīgām daļām vai pilnībā, bez Portāla operatora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas automatizētas sistēmas vai programmatūru datu iegūšanai (tostarp jebkāda veida tīmekļa skrāpjus) vai darījumu veikšanai Portālā jebkādiem mērķiem bez Portāla operatora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Neskatoties uz iepriekš minēto, Jūs varat iegūt Portāla saturu (piemēram, Lietotāja konta datus) nepieciešamajā apjomā, ja Jūs to darāt tikai personiskai lietošanai un tikai tādā apjomā, kas Jums ir pamatoti nepieciešams Estateguru pakalpojumu izmantošanai.

2.    PRASĪBAS LIETOTĀJAM
2.1.    Persona, reģistrējoties kā Lietotājs, apliecina, ka ir pienācīgi iepazinusies ar šiem Lietotāja noteikumiem, pilnībā tos saprot un piekrīt šiem Lietotāja noteikumiem.
2.2.    Ir divu veidu Lietotāji – investori un aizņēmēji. Kā Ieguldītāji var darboties gan fiziskas, gan juridiskas personas. Tikai juridiska persona un individuālais komersants var būt Aizņēmēji. Sakarā ar obligātajām prasībām, kas izriet no ES tiesību aktiem, katram Aizņēmējam ir jābūt juridiskās personas identifikatoram (LEI kods). Portāla operators var veicināt Aizņēmēja reģistrāciju pie LEI koda pakalpojumu sniedzēja, taču Aizņēmējs sedz visas attiecīgās izmaksas, kas saistītas ar derīga LEI koda reģistrāciju un uzturēšanu.
2.3.    Ieguldītājs vai Aizņēmējs var būt tikai persona, kurai ir norēķinu konts Eiropas Ekonomiskās zonas valsts komercreģistrā reģistrētā, licencētā kredītiestādē
2.4.    Lietotājam, kas ir fiziska persona, jābūt vismaz 18 gadus vecam.
2.5.    Juridiska persona var reģistrēties kā Estateguru Lietotājs tikai ar tās pārstāvja, kas ir fiziska persona, starpniecību. Šādam juridiskās personas pārstāvim ir jābūt reģistrētam Estateguru Lietotājam kā fiziskai personai pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas juridiskās personas vārdā. Juridiskā persona ir atbildīga par to, lai tikai likumīgajam pārstāvim būtu piekļuve juridiskās personas kontam. 

2.6.    Juridiska persona var būt Lietotājs tikai tad, ja šī juridiskā persona ir reģistrēta attiecīgajā reģistrā Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī.
2.7.    Persona, kas neatbilst iepriekš noteiktajām prasībām, var būt Estateguru Lietotājs tikai tad, ja Portāla operators tam ir devis rakstisku piekrišanu. Portāla operators pēc saviem ieskatiem var atteikties reģistrēt Lietotāju vai noteikt papildu prasības Lietotāja reģistrācijai (gan Ieguldītājam, gan Aizņēmējam), vai mainīt esošās prasības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā.
2.8.    Lietotājs apņemas pastāvīgi atjaunināt savus personas datus, kontaktinformāciju un citus datus Portālā vai informējot Portāla operatoru par izmaiņām savos datos. Estateguru nav atbildīgs par jebkādām nepilnībām Lietotāja norādītajos datos.
2.9.    Ieguldītāji nevar būt ASV personas, kā tās definētas ASV 1933. gada Vērtspapīru likuma “Regulation S”, ASV Preču biržas likumā un 1986. gada Iekšējo ieņēmumu kodeksā ar grozījumiem, kā tas interpretēts saskaņā ar FATCA vai attiecīgo starpvaldību nolīgumu ar ASV (IGA) saistībā ar 2015. gada 24. jūlija FATCA likumu. Portālā piedāvātie Ieguldījumi netiek piedāvāti, pārdoti vai kā citādi nodoti šādām ASV personām vai to vārdā. Tas attiecas uz personām un piedāvājumiem no Kanādas, Austrālijas un Japānas mutatis mutandis.
2.10.    Estateguru pieprasa katram Ieguldītājam veikt Atbilstības pārbaudi, kuras mērķis ir novērtēt Ieguldītāja zināšanas un spēju segt zaudējumus. Estateguru uzskata katru Ieguldītāju, kurš nav veicis piemērotības pārbaudi, par nepieredzējušu Ieguldītāju, un var nediskriminējošā veidā ierobežot tā piekļuvi Estateguru pakalpojumiem.

3.     LIETOTĀJA IDENTIFICĒŠANA
3.1.    Reģistrējoties kā Lietotājam, obligāti jāievada e-pasta adrese, jāizvēlas parole un jāsniedz cita Portāla operatora pieprasītā informācija. Estateguru var noteikt prasības attiecībā uz burtu un/vai ciparu kombināciju, kas veido Lietotāja ID un paroli, un pieprasīt regulāru izvēlētās paroles maiņu drošības vai citu apsvērumu dēļ.
3.2.    Reģistrējoties kā Lietotājam, pieteikuma iesniedzējam ir jāsniedz visa Portāla operatora pieprasītā informācija un dokumenti, lai Portāla operators varētu noteikt Lietotāja un viņa PLG (Patiesā Labuma Guvējs), kā arī citu saistīto personu identitāti, ja nepieciešams. Pieteikuma iesniedzējam tiks atteikta reģistrācija, ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem būs nederīgs.
3.3.    Portāla operators noraida pieteikuma iesniedzēju, ja pieteikuma iesniedzējs un/vai ar to saistītās personas ir notiesātas vai tiek turētas aizdomās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu, krāpnieciskām vai citām nelikumīgām darbībām. Tāpat portāla operators noraida pieteikuma iesniedzēju, ja pieteikuma iesniedzējam un/vai ar to saistītajām personām ir piemērotas starptautiskas sankcijas.
3.4.   Privātpersona var veikt darījumus personīgi vai ar pārstāvja starpniecību. Juridiska persona var veikt darījumus ar pārstāvja starpniecību. Estateguru nav atbildīgs par jebkādām pretenzijām, kas radušās juridiskas personas pārstāvja darbības dēļ Portālā.
3.5.    Lietotājs apņemas iesniegt Portāla operatoram pārstāvības apliecinājumu Portāla operatora pieprasītā formā. Lietotājam nekavējoties jāinformē Portāla operators, ja pārstāvības tiesības ir izbeigtas vai atsauktas.
3.6.    Lietotāja e-pasta adrese un parole ir personiska un tiek izmantota, lai identificētu Lietotāju Portālā, veicot katru pieteikšanos vai jebkuru citu darbību Portālā. Portāla operators var dot iespēju Lietotājam izmantot noteiktu sociālo mediju vietņu, piemēram, Twitter, LinkedIn vai Facebook, Lietotāja ID, kā arī ID karti, mobilo ID vai citus drošus identifikācijas risinājumus.
3.7.    Lietotājs nedrīkst nodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Portāla operators ir tiesīgs pieņemt, ka personai, kas izmanto Lietotāja ID un paroli, ir no likuma vai līguma izrietošs pilnvarojums veikt darījumus Lietotāja vārdā, un nav atbildīgs par nesankcionētiem pieteikšanās gadījumiem ar Lietotāja pieteikšanās datiem Lietotāja vai trešo personu (ne)rīcības dēļ. Portāla operators var ierobežot Lietotāja tiesības vai atteikties izpildīt Lietotāja norādījumus, ja Portāla operators uzskata, ka pastāv risks, ka Lietotāja Lietotājvārds un parole ir nonākusi trešās personas(-u) rīcībā. 

4.    LIETOTĀJA KONTS
4.1.    Katram Lietotājam ir personīgais Lietotāja konts. Lietotājam var būt tikai viens Lietotāja konts kā fiziskai personai un viens Lietotāja konts katrai juridiskai personai, kuru pārstāv Lietotājs.
4.2.    Vairāk nekā viena Lietotāja konta atvēršanas gadījumā Lietotājam ir aizliegts izmantot Estateguru bonusus un īpašos piedāvājumus (bonusa procentus u.c.) vairāk nekā vienu reizi, ja vien Portāla operators nav noteicis izņēmumu. Portāla Operatoram ir atļauts iesaldēt vai slēgt Lietotāja kontus Lietotājam, kurš ir atvēris vairāk nekā vienu Lietotāja kontu, un pieprasīt atpakaļ jebkādu bonusu vai citus īpašus piedāvājumus, ko Lietotājs ir saņēmis, atverot vairākus Lietotāja kontus.
4.3.    Papildus citiem datiem Lietotāja konts sniedz Lietotājam informāciju par viņa līdzekļu atlikumu, kas pieejams ieguldīšanai. Portāla operators glabā tam Lietotāju pārskaitītos līdzekļus atsevišķi no saviem līdzekļiem. Portāla operators neaprēķina un Portāla operators nav jāmaksā procenti par Lietotāja kontā esošajiem līdzekļiem. Portāla operators var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus maksājumu kontu uzturēšanai un darījumu veikšanai ar Lietotāja līdzekļiem Portālā, un šādā gadījumā Lietotājs tiks informēts par šādu vienošanos.
4.4.    Lietotājs var pārskaitīt līdzekļus uz savu Lietotāja kontu, lai noslēgtu darījumu Lietotāja izvēlētā apmērā, pārskaitot attiecīgos līdzekļus, izmantojot Portāla operatora norādītos akreditācijas datus. Ja šajos Lietotāja noteikumos nav noteikts citādi, Lietotājs jebkurā laikā un jebkurā apmērā var izņemt savā Lietotāja kontā atspoguļoto pozitīvo atlikumu, attiecīgi norādot Portāla operatoram. Ja Lietotājs ir saņēmis jebkādus līdzekļus kā bonusus, kurus paredzēts izmantot ieguldījumu veikšanai Portālā (piemēram, atsauču bonusu, ja piemērojams), šos līdzekļus nevar izņemt un tie netiek pārskaitīti uz Lietotāja norēķinu kontu. Portāla operators vai trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs pēc saviem ieskatiem var noteikt ierobežojumus vai prasības attiecībā uz minimālo vai maksimālo naudas līdzekļu apjomu Lietotāja kontā. Jebkura kredītiestāde vai trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs var noteikt ierobežojumus naudas līdzekļu apstrādei Lietotāja kontā, par kuriem Portāla operators nevar uzņemties atbildību.  
4.5.    Ja Lietotājs ir veicis darījumu, Lietotāja kontā atspoguļotais pozitīvais naudas līdzekļu atlikums tiek rezervēts nepieciešamajā apjomā līdz brīdim, kad tiek veikts maksājums, kas izriet no šāda darījuma vai saskaņā ar to, un par šiem līdzekļiem Lietotājs nevar veikt citus darījumus vai izmaksas.
4.6.    Naudas līdzekļus, kas ieskaitīti Lietotāja kontā, var izmantot jebkuru darījumu veikšanai Lietotāja vārdā Portālā vai jebkurām citām darbībām, kas atļautas saskaņā ar šiem Lietotāja noteikumiem. Cita starpā Portāla operators var jebkurā laikā izmantot attiecīgos līdzekļus, lai nokārtotu jebkādas prasības, piemēram, Lietotāja parādsaistības pret citiem Lietotājiem, trešajām personām vai Portāla operatoru.
4.7.    Lietotājs drīkst pārskaitīt līdzekļus uz savu Lietotāja kontu tikai no savā vārdā atvērta maksājumu konta. Trešo personu maksājumi uz Lietotāja kontu nav atļauti.
4.8.    Lietotājam nav atļauts dalīties vai jebkādā veidā pārveidot, ieķīlāt vai atsavināt savas tiesības uz Lietotāja kontu ar jebkuru trešo personu, tostarp citiem reģistrētiem Portāla Lietotājiem. Lietotājs nedrīkst izpaust savu ID, paroli vai jebkādus citus piekļuves līdzekļus Lietotāja kontam nevienai trešajai personai bez Portāla operatora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Portāla operators nav atbildīgs par jebkādām darbībām, veiktajiem darījumiem vai juridiskajām sekām, kas izriet no šādām darbībām, ko veic cits Lietotājs vai trešā persona, izmantojot Lietotāja kontu, vai par šādu darbību vai darījumu sekām.

4.9. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkā
Portāla operators var:
4.9.1. regulāri pārbaudīt Lietotāja, Lietotāja pārstāvja un jebkuras ar Lietotāju saistītas trešās personas identitāti, kā arī iegūt no Lietotāja papildus dokumentus un informāciju (tostarp informāciju par juridiskās personas adresi, nodokļu rezidenci, dibinātājiem, īpašniekiem, direktoriem un patiesā labuma guvējiem);
4.9.2. regulāri pieprasīt dokumentus un informāciju par Lietotāja un jebkuras ar Lietotāju saistītas trešās personas darbību (tostarp informāciju par darījuma partneriem, darījumiem un saimniecisko darbību), kā arī dokumentus un informāciju par Lietotāja līdzekļu vai mantas izcelsmi;
4.9.3. pieprasīt Lietotājam iesniegt visus citus dokumentus un informāciju, kā arī veikt visas citas darbības, kas nepieciešamas uzticamības pārbaudes pasākumu un/vai sankciju piemērošanai.
4.10. Ja Lietotājs neievēro Lietotāja noteikumu 4.9. punktā minētos nosacījumus, Portāla Operatoram ir tiesības vai, likumā noteiktajos gadījumos, pienākums atteikties sniegt pakalpojumu vai noslēgt līgumu, noteikt īslaicīgus vai pastāvīgus ierobežojumus pakalpojuma izmantošanai vai izbeigt līgumu ārkārtas kārtā.
4.11. Portāla Operatoram ir tiesības izlemt, ar ko slēgt un ar ko neslēgt līgumu.
4.12. Portāla Operatoram ir tiesības atteikties atvērt Lietotāja kontu, ja tam ir pamatots iemesls. Lietotāja konta atvēršanas atteikuma gadījumā Portāla operators par pamatotu iemeslu uzskata, ja persona vai ar to saistīta persona:
4.12.1. ir apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ sniegusi nepareizu vai nepilnīgu informāciju Portāla operatoram vai atsakās sniegt informāciju;
4.12.2. pēc Portāla Operatora pieprasījuma nesniedz pietiekamu informāciju vai dokumentus, lai apstiprinātu savu identitāti, pārstāvi, faktisko īpašnieku vai īpašumtiesību struktūru, vai neievēro Portāla Operatora prasības šajā sakarā;
4.12.3. pēc Portāla Operatora pieprasījuma nesniedz pietiekamu informāciju vai dokumentus, lai pierādītu savu līdzekļu izcelsmes likumību, vai neveic citus 4.9. punktā aprakstītos uzticamības pārbaudes pasākumus;
4.12.4. saskaņā ar ticamiem un neatkarīgiem avotiem vai Portāla Operatora iekšējo informāciju ir vai ir bijusi iesaistīta organizētā noziedzībā vai citos pirmās pakāpes noziegumos, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā vai sankciju pārkāpšanā;
4.12.5. ir vai ir bijusi saistīta ar noziedzīgu ienākumu avotiem, tostarp akcīzes preču vai narkotiku kontrabandu, nelegālu ieroču tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību vai prostitūciju;
4.12.6. ir augsta riska persona saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumiem, ko piemēro Portāla Operators, vai darbojas valstī, kurā, pēc Portāla Operatora domām, ir nepietiekams pretkorupcijas aizsardzības līmenis vai kurā ir augsta riska darbība;
4.12.7. pēc Portāla operatora domām ir saistīta ar personu, uzņēmumu, teritoriju, vienību vai režīmu, uz kuru attiecas sankcijas;
4.12.8. veic darbību, kas pēc Portāla Operatora domām ir darbība, uz kuru attiecas īpašas prasības, vai līdzīgu darbību, bez derīgas licences, uzņēmējdarbības licences vai līdzīgām tiesībām;
4.12.9. ir radījis tiešu vai netiešu kaitējumu vai reālu kaitējuma risku Portāla Operatoram vai ir kaitējis Portāla Operatora reputācijai.
4.13. Portāla Operatoram ir tiesības bloķēt Lietotāja kontu un/vai ierobežot pakalpojuma izmantošanu, ja:
4.13.1. Portāla Operators tur Lietotāju aizdomās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu vai jebkuru citu noziedzīgu nodarījumu (piemēram, krāpšanu), vai par šāda nodarījuma atbalstīšanu un līdzdalību tajā;
4.13.2. Portāla Operatoram ir aizdomas, ka Lietotājs vai ar Lietotāju saistīta persona, vai Lietotāja iniciēts rīkojums ir saistīts ar personu, uzņēmumu, reģionu vai režīmu, kam piemēro sankcijas;
4.13.3. Portāla Operatoram ir aizdomas, ka Lietotāja kontā esošie līdzekļi vai manta ir iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, vai ja Portāla Operatoram kļūst zināmi apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešams noskaidrot Lietotāja līdzekļu vai mantas likumīgo izcelsmi;
4.13.4. Lietotājs vai Lietotāja pārstāvis neiesniedz Portāla operatora pieprasītos dokumentus, lai noteiktu pārstāvības tiesības;
4.13.5. Portāla Operatoram ir sniegta pretrunīga informācija par personām, kurām ir pārstāvības tiesības, vai dokumenti, kuru pareizību Portāla Operatoram ir pamats apšaubīt;
4.13.6. Lietotājs nav iesniedzis Portāla Operatora pieprasītos dokumentus;
4.13.7. bloķēšana Portāla Operatora ieskatā ir nepieciešama, lai novērstu kaitējumu Portāla Operatoram, Lietotājam vai trešajai personai;
4.13.8. informācija par saziņas līdzekļiem, ko Lietotājs ir norādījis Portāla Operatoram (tālruņa numurs, e-pasts u.c.), un/vai Lietotāja dzīvesvietas adrese, un/vai cita informācija par Lietotāja (saimniecisko) darbību izrādās nepareiza, un ar Lietotāju nav iespējams sazināties, izmantojot kādu no saziņas līdzekļiem, ko Lietotājs ir norādījis Portāla Operatoram.
4.14. Portāla Operators atbloķē lietotāja kontu, kad ir novērsts bloķēšanas iemesls.
4.15. Ja vien likumā nav noteikts citādi, Portāla Operators nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Lietotāja konta bloķēšanas rezultātā.

5.    PROJEKTU FINANSĒŠANA UN AIZDEVUMA LĪGUMU SLĒGŠANA.     
5.1. Aizņēmējs var pieteikties finansējumam savam projektam ar Estateguru starpniecību tikai tad, ja viņš ir gatavs kā nodrošinājumu iesniegt nekustamo īpašumu vai tiesības uz nekustamo īpašumu.
5.2.    Tikai persona, kuras identitāti Portāla operators ir pārbaudījis Portāla operatora noteiktajā kārtībā, var pieprasīt aizdevumu kā Aizņēmējs. Portāla operators ir tiesīgs veikt jebkuru un visus Aizņēmēja reputācijas un kredītriska novērtējumus, ko Portāla operators uzskata par nepieciešamiem, un pēc saviem ieskatiem var atteikties publicēt Aizdevuma pieprasījumu, nepaskaidrojot šāda lēmuma iemeslus.
5.3.    Aizdevumu var piešķirt tikai Ieguldītājs. Portāla operators pēc saviem ieskatiem var neļaut Lietotājam piešķirt aizdevumu vai noteikt citus papildu nosacījumus aizdevuma piešķiršanai.
5.4.    Lai piešķirtu aizdevumu, Lietotāji, izmantojot Portālu, noslēdz Aizdevuma līgumu ar attiecīgo Aizņēmēju. Aizņēmējs noslēdz Aizdevuma līgumu ar katru Ieguldītāju atsevišķi, katrs Ieguldītājs var noslēgt vienu vai vairākus Aizdevuma līgumus ar Aizņēmēju. Ja Ieguldītājs finansē Projektu vairākas reizes, katrs finansēšanas gadījums tiek uzskatīts par atsevišķu Aizdevuma līgumu.
5.5.    Aizņēmējam jāaizpilda visas attiecīgās pieteikuma veidlapas Portālā. Portāla operators var pieprasīt, lai persona, kas pieprasa aizdevumu, papildus pieteikumam iesniedz attiecīgu biznesa plānu, budžetu, ar projektu saistītā nekustamā īpašuma neatkarīgu novērtējumu, pierādījumus par savu kredītspēju un jebkuru citu informāciju un pierādījumus, ko jebkurā laikā pieprasa Portāla operators. Portāla operators var pieprasīt no Aizņēmēja jebkādu informāciju vai dokumentus, lai nodrošinātu informācijas atklāšanas pienākuma pienācīgu izpildi saistībā ar attiecīgo aizdevuma pieprasījumu.
5.6.    Pēc aizdevuma pieteikuma saņemšanas Portāla operators pēc saviem ieskatiem izskata pieteikuma veidlapā iekļauto informāciju, cita starpā izvērtējot, vai projekts ir vai nav piemērots Portālam un pieteikuma iesniedzēja kredītspēju, pamatojoties uz iesniegto informāciju un citu informāciju, ko Portāla operators uzskata par lietderīgu. Portāla operators var veikt pieprasījumus trešajām personām, jebkuros attiecīgajos reģistros un izmantot citus avotus, lai savāktu jebkādu informāciju Aizņēmēja pieteikuma izvērtēšanai. Pirms Projekta publicēšanas Portālā Portāla operators uz pieteikuma iesniedzēja rēķina var pasūtīt nodrošinājumam piedāvātā nekustamā īpašuma novērtējuma ziņojumu neatkarīgam vērtētājam.
5.7.    Ja Portāla operators konstatē, ka iesniegtais pieteikums ir pieņemams Estateguru, pieteikuma iesniedzējs tiek aicināts aizpildīt un apstiprināt ar Portāla operatoru saskaņotos apstākļos Aizdevuma pieprasījumu projekta finansēšanai. Pilnīgi aizpildītu un apstiprinātu Aizdevuma pieprasījumu Portāla operators var padarīt pieejamu Lietotājiem. Portāla operators pēc saviem ieskatiem attiecīgajam Aizdevuma pieprasījumam var piešķirt riska kategoriju.
5.8.    Pēc Sindicēšanas perioda sākuma Portāla operators var pieņemt izmaiņas Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā un par tām informēt Ieguldītājus Sindicēšanas perioda laikā, ja izmaiņas ir tāda rakstura, ka tās neietekmē Ieguldītāja drošības pozīciju.
5.9.    Portāla operatoram ir tiesības jebkurā laikā pieņemt papildu nodrošinājumu, piemēram, galvojumu vai personisko garantiju, aizvietošanu, ja Ieguldītājam tiek dota iespēja pārskatīt savu ieguldījumu. Īpašums vai īpašumi, kas ieķīlāti kā galvenais aizdevuma nodrošinājums, nedrīkst tikt mainīti Sindicēšanas perioda laikā.
5.10. Aizdevuma līguma noslēgšana notiek, Aizņēmējam iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu un Ieguldītājiem, kas vēlas noslēgt šādu Aizdevuma līgumu, pieņemot Aizdevuma pieprasījumu, kā norādīts turpmāk:
5.10.1. Aizņēmējs aizpilda Aizdevuma pieprasījumu saskaņā ar nosacījumiem, kas saskaņoti ar Portāla operatoru, un apstiprina to saskaņā ar šo Lietotāja noteikumu 9. nodaļā aprakstīto procedūru.
5.10.2. Aizdevuma pieprasījums zaudē spēku, ja līdz Sindicēšanas perioda beigām aizdevuma(-u) kopējā pamatsumma nav vismaz minimālā finansējuma mērķa summa. Portāla operatoram ir tiesības samazināt Finansēšanas mērķapjoma minimālo summu, kā norādīts Aizdevuma pieprasījumā, līdz Sindicēšanas perioda beigām.
5.10.3. Portāla operatoram ir tiesības pagarināt sākotnējo Sindicēšanas periodu par ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, un attiecīgais pagarinājums neietekmē pirms šāda pagarinājuma noslēgto Aizdevuma līgumu spēkā esamību.
5.10.4. Apstiprinājumu attiecībā uz Aizdevuma pieprasījumu Ieguldītājs var izteikt, izmantojot platformas operatora šim nolūkam paredzētu tehnisko risinājumu (apstiprinājuma pogu, SMS apstiprinājumu vai citu šādu risinājumu, vai to kombināciju). Lai sniegtu apstiprinājumu, Ieguldītājam savā kontā jābūt pieejamiem līdzekļiem vismaz tādā apmērā, kādu šis Ieguldītājs vēlas piešķirt kā aizdevumu.
5.10.5. Sniedzot apstiprinājumu, Ieguldītājam ir juridiskas saistības ar Aizņēmēju noslēgt Aizdevuma līgumu, un no Ieguldītāja Lietotāja konta tiek ieturēta apstiprinājumā norādītā summa. Ieguldītājam ir visas aizdevēja tiesības un pienākumi, kas noteikti Estateguru Galvenajos aizdevuma noteikumos. Šo apstiprinājumu nevar atsaukt, izņemot gadījumus, kad rodas īpaši apstākļi, kas liek Portāla Operatoram vai Aizņēmējam atļaut atsaukumu.
5.10.6. Aizdevuma summa saskaņā ar Aizdevuma līgumu:
5.10.6.1. nedrīkst būt mazāka par EUR 50; un
5.10.6.2. nedrīkst pārsniegt Finansējuma mērķa Maksimālo summu.
5.11.  Ja Sindicēšanas perioda beigās kopējā Aizdevuma summa joprojām ir mazāka par Finansēšanas mērķa minimālo summu, Aizdevuma līgumi tiek izbeigti un Portāla operators atmaksā līdzekļus Ieguldītāju Lietotāju kontos.
5.12. Gadījumā, ja Sindicēšanas periodā pieprasītā summa tiek piesaistīta, Portāla operators var izmaksāt Aizdevuma summu Aizņēmējam ar nosacījumu, ka Aizņēmējs ir izpildījis visus Portāla operatoru apmierinošus aizdevuma izmaksas nosacījumus. Aizdevuma summa tiek izmaksāta uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu tikai pēc šajos Lietotāja noteikumos, kā arī attiecīgajā Aizdevuma līgumā un/vai citos starp Portāla operatoru un Aizņēmēju noslēgtajos līgumos paredzēto darbību veikšanas. Līdz brīdim, kad aizdevuma summa tiek izmaksāta Aizņēmējam, tā tiek turēta maksājumu kontā, kas atvērts Lemonway uz Aizņēmēja vārda un no kura Aizņēmējs tehniski nevar izņemt līdzekļus. Tikai Portāla operators var iniciēt darījumus no šā maksājumu konta.
5.13. Pēc Aizdevuma pieprasījuma apstiprināšanas Estateguru sagatavo Aizdevuma līguma norakstu pdf formātā (kas var sastāvēt no viena vai vairākiem dokumentiem pdf formātā), kas tiek nosūtīts pa e-pastu vai kā citādi darīts pieejams Ieguldītājam un Aizņēmējam Portālā.
5.14. Aizdevuma līgumi tiks nodoti Aizņēmējam pēc Sindicēšanas perioda beigām, ja Ieguldītāji būs apstiprinājuši Aizdevuma pieprasījumu vismaz par attiecīgajā Aizdevuma pieprasījumā norādīto Minimālo finansējuma mērķa summu.

6. IEGULDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PIEŠĶIROT AIZDEVUMU
6.1. Ieguldītājam ir tiesības:
6.1.1. uz tāda paša pamata kā citiem ieguldītājiem saņemt piekļuvi visiem kolektīvās finansēšanas projektiem un ar tiem saistītiem dokumentiem, ko publicē Portāla operators;
6.1.2. ņemot vērā Lietotāja noteikumu 5. punktā noteiktos ierobežojumus un lietotāja kontā pieejamo līdzekļu apjomu, izvēlēties vēlamo aizdevuma summu un ieguldīt aizdevuma summu vēlamajā aizdevuma projektā;
6.1.3. iepazīties ar informāciju par Drošības aģenta pienākumiem un Ieguldītāju tiesībām, kas izriet no Drošības aģenta un Portāla operatora noslēgtā līguma, cita starpā iepazīties ar Drošības aģenta un Portāla operatora noslēgtā līguma noteikumiem un nosacījumiem;
6.1.4. saņemt informāciju par aizdevuma līgumu statusu;
6.1.5. atteikties no Aizdevuma līguma pārdomu perioda laikā, ja piemērojams (skatīt Lietotāja noteikumu 6.5. punktu);
6.1.6. saņemt no Aizņēmēja saskaņā ar Aizdevuma līguma galvenajiem noteikumiem Aizdevuma atmaksu, procentu maksājumus un citus maksājumus, kas piemērojami saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem;
6.1.7. nodot prasījumus, kas izriet no Aizdevuma līgumiem, saskaņā ar Lietotāja noteikumu 8. punktu;
6.1.8. gadījumā, ja maksājumu saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumiem tiek kavētas, saņemt informāciju par šādas kavēšanās statusu;
6.1.9. Aizdevuma saistību neizpildes gadījumā – saņemt informāciju par veiktajām atgūšanas darbībām;
6.1.10. pieprasīt Portāla operatoram, lai Portāla operators uzsāk Aizdevuma līguma nodrošinājuma piespiedu izpildi, ja (i) Portāla operators nav informējis ieguldītājus par nodrošinājuma(-u) piespiedu izpildes uzsākšanu, (ii) ir pagājuši vismaz 2 mēneši no attiecīgā Aizdevuma līguma pamatsummas atmaksas datuma vai no Aizdevuma līguma izbeigšanas;
6.1.11. saņemt atmaksas saskaņā ar Aizdevuma līgumu no ieņēmumiem, kas iekasēti no nodrošinājuma realizācijas vai citādi saņemti, lai izpildītu no attiecīgā Aizdevuma līguma izrietošās un maksājamās saistības.
6.2. Portāla operators un Drošības aģents pret aizdevuma projekta ieguldītājiem izturas godīgi un vienlīdzīgi.
6.3. Aizdevumu portfeļa administrēšanas un ar izpildi saistīto darbību nolūkā, lai nodrošinātu, ka Portāla operators un Drošības aģents var nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret aizdevuma projekta ieguldītājiem, Ieguldītājam ir pienākums:
6.3.1. pašam nesazināties ar Aizņēmēju. Saziņa starp Ieguldītājiem un Aizņēmēju bez izņēmumiem notiek ar Portāla operatoru un Drošības aģentu kā starpniekiem;
6.3.2. lietās, kas saistītas ar Aizdevuma līgumu, patstāvīgi nesazināties ar nekustamā īpašuma īpašnieku, kas nodrošina Aizdevuma līgumu, galvotāju, vai jebkuru citu ar Aizņēmēju saistītu personu;
6.3.3. patstāvīgi vai ar pārstāvja starpniecību nepieprasaīt summu, kas tam pienākas saskaņā ar Aizdevuma līgumu, tieši no Aizņēmēja;
6.3.4. patstāvīgi neuzsākt izpildes procesu vai neveikt nekādus citus pasākumus attiecībā uz īpašumu, kas nodrošina no Aizdevuma līguma izrietošās parāda saistības.
6.4. Ieguldītājs var sniegt Portāla operatoram ieteikumus par turpmākajiem pasākumiem, kas jāveic parāda atgūšanas procesā, sniegt Portāla operatoram informāciju, ko tas ir saņēmis par projektu, vai jebkādā citā veidā palīdzēt Portāla operatoram parāda atgūšanas procesā. Portāla operatoram nav pienākuma ievērot individuālo ieguldītāju ieteikumus vai norādījumus.
6.5. Pēc ieguldījuma veikšanas katram Ieguldītājam, kas nav klasificēts kā pieredzējis ieguldītājs, ir četras kalendārās dienas, lai atsauktu savu ieguldījumu, iesniedzot attiecīgu pieteikumu platformā. Pieteikumu var iesniegt tādā pašā veidā, kādā tika veikts ieguldījums.

6.6. Informāciju, kas aprakstīta 6.1.4., 6.1.8. un 6.1.9. punktā, parasti sniedz Portāla Operators, izmantojot tam paredzētu Portāla lapu. Ja aizdevuma statuss ir redzams šajā lapā, Portāla Operators patur tiesības noraidīt individuālus klientu atbalsta pieprasījumus par aizdevuma statusu, kavēšanās iemesliem un piedziņas darbībām vai juridisko strīdu gaitu.

7.    AUTO INVEST
7.1.    Ieguldītājs var noslēgt Aizdevuma līgumus arī aktivizējot Auto Invest funkciju.
7.2.    Ieguldītājam savā kontā jābūt pietiekamiem līdzekļiem, kas ļauj noslēgt Aizdevuma līgumus saskaņā ar Ieguldītāja izvēlētajiem kritērijiem. Auto Invest neieguldīs vairāk, nekā Lietotāja kontā pieejamais atlikums.  
7.3.    Aktivizējot Auto Invest funkciju, Ieguldītājs uzdod Portāla operatoram automātiski (kā Ieguldītāja pārstāvim) slēgt Aizdevuma līgumus, ja aizdevuma pieprasījums atbilst Ieguldītāja izvēlētajiem kritērijiem, kas norādīti viņa Lietotāja kontā.  
7.4.    Portāla operators rīkojas ar Lietotāja kontā esošajiem līdzekļiem tādā apmērā, kādu Ieguldītājs ir noteicis, izmantojot Auto Invest funkciju.
7.5.    Kad Portālā tiek publicēts jauns Projekts, Ieguldītāji, kas izmanto Auto Invest funkciju, ar nosacījumu, ka Projekts atbilst Ieguldītāju noteiktajiem kritērijiem Investīciju stratēģiju funkcijā, saņem prioritāti un tiek automātiski iesaistīti Projektā pirms visiem Ieguldītājiem, kas vēlas veikt manuālu ieguldījumu Projektā. Tomēr ne visiem Ieguldītājiem, kuri ir iestatījuši Projektam atbilstošus kritērijus, ir garantēta iespēja veikt ieguldījumu, izmantojot Auto Invest, jo funkcija sarindo un izlozē ieguldījumus sekojošā veidā:  
7.5.1.    pirmkārt, Ieguldītāji, kuru pieprasītais ieguldījumu apjoms ir vienāds ar minimālo ieguldījumu summu 50 eiro vērtībā;  
7.5.2.    otrkārt, Ieguldītāji, kuri ir pieprasījuši ieguldījumu apjomu, kas ir lielāks par minimālo ieguldījumu summu 50 eiro vērtībā.  
7.6.    Ja Auto Invest Ieguldītāju ieguldījumu kopsumma pārsniedz projektam pieprasītā Aizdevuma summu:
7.6.1.    un ja visi Ieguldītāji, kas izmanto Auto Invest, ir piedāvājuši tikai minimālo aizdevumu 50 eiro vērtībā, tad Portāla operators pēc nejaušības principa var izvēlēties Ieguldītājus, lai noslēgtu Projekta aizdevuma dokumentus; vai  
7.6.2.    ja daži Ieguldītāji, kas izmanto Auto Invest, ir piedāvājuši minimālo aizdevumu 50 eiro vērtībā, bet citi Ieguldītāji ir piedāvājuši vairāk nekā 50 eiro vērtībā, tad visi Ieguldītāji, kas piedāvājuši aizdevumu 50 eiro vērtībā, noslēgs Aizdevuma dokumentus, un atlikušo Aizdevuma summu veidos visi Ieguldītāji, kas piedāvājuši vairāk nekā 50 eiro, bet proporcionāli samazinot viņu Aizdevuma summas. Ņemiet vērā, ka tas nozīmē, ka Ieguldītājs galu galā var aizdot summu, kas ir mazāka par 50 eiro; vai
7.6.3.    ja visi Ieguldītāji ir piedāvājuši vairāk nekā minimālo aizdevumu 50 eiro vērtībā, tad visi Ieguldītāji noslēdz Aizdevuma dokumentus, bet ar samazinātiem proporcionāliem aizdevumiem. Ņemiet vērā, ka tas nozīmē, ka Investors galu galā var aizdot arī mazāk nekā 50 eiro vērtībā.
7.7.    Portāla operators nosūta Ieguldītājam e-pasta paziņojumus (uz Ieguldītāja kontā reģistrēto e-pasta adresi), lai informētu Ieguldītāju par Aizdevuma līgumiem, kas noslēgti Ieguldītāja vārdā, izmantojot Auto Invest.
7.8. Neprofesionāliem ieguldītājiem tiek piemērots četru (4) dienu pārdomu periods no Auto Invest ieslēgšanas, kura laikā neprofesionālam ieguldītājam ir tiesības atsaukt savu lēmumu izmantot Auto Invest. Pārdomu perioda laikā Auto Invest neveic nekādus ieguldījumus. Pēc pārdomu perioda beigām Ieguldītājs jebkurā laikā var ieslēgt, uz laiku apturēt vai izslēgt Auto Invest piemērošanu vai mainīt savas ieguldījumu stratēģijas kritērijus, taču šādas izmaiņas neietekmē līdz tam veiktos ieguldījumus. Neprofesionāliem ieguldītājiem tiek norādīts, ka, deaktivizējot un pēc tam atkal aktivizējot Auto Invest vai veicot jebkādas izmaiņas ieguldījumu stratēģiju iestatījumos, tiks uzsākts vēl viens pārdomu periods.
7.9. Portāla operators patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārtraukt piedāvāt Auto Invest Ieguldītājam vai ierobežot noteiktu Auto Invest lietojumprogrammas funkciju vai iestatījumu izmantošanu.

7.10. Ja ieguldītājs kā Auto Invest kritēriju ir norādījis noteiktu procentu likmi, šī funkcija var ieguldīt arī aizdevumos, kuros procentu likme ieguldītājam tiek sasniegta, summējot aizdevumam piemērojamo pamata procentu likmi, kā arī jebkādas prēmijas, piemēram, bonusa procentus, ko Portāla operators piešķir, ja ieguldītājs iegulda noteiktu summu.

8.    OTRREIZĒJAIS TIRGUS
8.1.    Estateguru var piedāvāt funkciju, kas ļauj Ieguldītājam cedēt prasījumu citam Portāla Lietotājam, izņemot Lietotāju, pret kuru prasījums ir vērsts, noslēdzot cesijas līgumu Portālā. Portāla Operatoram ir tiesības jebkurā laikā pēc Portāla Operatora ieskatiem pārtraukt vai pārtraukt piedāvāt funkciju, kas ļauj nodot prasījumu. Portāla operators var arī selektīvi ierobežot funkcijas, kas ļauj veikt prasījumu cesiju izmantošanu, tostarp, bet ne tikai atslēdzot šo funkciju tikai Lietotājiem no konkrētām valstīm.
8.2.    Minimālā cedējamā prasījuma cena ir 50 EUR. Portāla operators var noteikt ierobežojumus cedējamā prasījuma cenai, piemēram, ierobežot diskonta likmi vai uzcenojumu, ko cedents var piemērot prasījuma cesijai.
8.3.    Ieguldītājs ar sava konta starpniecību iesniedz priekšlikumu noslēgt cesijas līgumu, kurā norādīti prasījuma cesijas nosacījumi, tostarp:
8.3.1.    cedējamā prasījuma summa;
8.3.2.    cedējamās prasības cena.
8.4.    Priekšlikums noslēgt cesijas līgumu ir spēkā Portālā līdz 7 dienām, kuru laikā citi Ieguldītāji var izteikt piekrišanu šim priekšlikumam. Ja šo 7 dienu laikā no citiem Ieguldītājiem nav saņemts neviens akcepts, attiecīgais priekšlikums tiek automātiski deaktivizēts un turpmāk akcepts attiecībā uz šo priekšlikumu nav iespējams. Līguma noslēgšanas priekšlikums tiek automātiski deaktivizēts arī tad, ja pēc priekšlikuma publicēšanas portālā cesionāram tiek veikti jebkādi maksājumi, piemēram, procentu maksājumi vai pamatsummas atmaksa, saskaņā ar pamatā esošo Aizdevuma līgumu.
8.5.    Cesijas līgums ir noslēgts, ja cesionārs ir piekritis priekšlikumam saskaņā ar šo Lietotāju noteikumu 9. nodaļā aprakstīto procedūru.
8.6.    Pirms akceptēt piedāvājumu, Portāla operators dod iespēju Ieguldītājam iepazīties ar Aizdevuma līguma galvenajiem noteikumiem un citiem Aizdevuma līgumam pievienotajiem dokumentiem, kas nepieciešami apstiprinājuma veikšanai.
8.7.    Apstiprinot piedāvājumu un noslēdzot cesijas līgumu, Lietotājs izsaka savu nodomu uzņemties juridiskas saistības saskaņā ar Aizdevuma līgumu, no kura izriet prasījums.
8.8.    Lietotājs var izteikt piekrišanu piedāvājumam noslēgt cesijas līgumu tikai tad, ja Lietotājam tā Lietotāja kontā ir pieejami naudas līdzekļi vismaz tādā apmērā, kādā ir noteikta prasījuma cena. Pēc cesijas līguma noslēgšanas Portāla operators debetē tā Ieguldītāja Lietotāja kontu, kurš nopirka prasījumu, un ieskaita prasījumu tā Ieguldītāja Lietotāja kontā, kurš cedēja prasījumu, cedētā prasījuma cenas apmērā.
8.9.    Pēc prasījuma cesijas Portāla operatoram ir tiesības ieturēt Cenrādī norādīto maksu par pakalpojumu gan no prasījuma cedenta, gan cesionāra.
8.10.    Portāla operators informē Aizņēmēju par prasījuma cesiju pret to, izmantojot portālu, saskaņā ar 13. nodaļā (Paziņojumu nodošana) aprakstīto procedūru.
8.11.    Noslēdzot cesijas līgumu, visi līgumi, kas saistīti ar papildu procentiem, kuri jāmaksā Ieguldītājam, kurš pārdod savu prasījumu, tiek nodoti prasījuma cesionāram
8.12.    Vienu prasījumu var cedēt ne biežāk kā reizi mēnesī, kas nozīmē, ka cesionārs var cedēt to pašu prasījumu citam Ieguldītājam, ja kopš prasījuma iegādes ir pagājušas vismaz 30 dienas.
8.13. Jautājumos, kas nav regulēti šajā 8. nodaļā vai starp pusēm noslēgtajā cesijas līgumā, tiek piemēroti Lietotāja noteikumi, tostarp par maksājumu kavējumiem, nodrošinājuma piemērošanu, Portāla operatora pilnvarām, strīdu risināšanas kārtību un citu jautājumu regulējumu.

9.    DARĪJUMU APSTIPRINĀŠANA ESTATEGURU
9.1.    Portāla operatora noteiktajos gadījumos Lietotājam katru reizi ir jāapstiprina darījums vai cita darbība, tostarp Aizdevuma pieprasījums un par to sniegtais akcepts, ievadot Lietotājam piešķirto paroli vai citā Estateguru noteiktajā veidā. Sniedzot attiecīgu apstiprinājumu, Lietotājs izsaka neatsaucamu nodomu uzņemties saistības attiecībā uz apstiprināto darījumu vai darbību.
9.2.    Portāla operatora noteiktajos gadījumos Lietotājam darījums, vienošanās vai darbība, kas saistīta ar Estateguru izmantošanu, jāapstiprina rakstveidā vai notariāli apstiprinātā formā.

10.    MAKSĀŠANAS UN APRĒĶINU KĀRTĪBA
10.1.    Šajā nodaļā noteiktā maksājumu un aprēķinu kārtība attiecas uz visiem darījumiem un darbībām, kas veiktas, izmantojot Estateguru.
10.2.    Ja Lietotājam ir jāizpilda kādas finansiālas saistības, ne vēlāk kā dienā, kad iestājas šo finansiālo saistību izpildes termiņš (vai Lietotāja noteikumos noteiktajos gadījumos – dienā, kad šīs finansiālās saistības tiek uzņemtas), Lietotāja kontā ir jābūt brīviem naudas līdzekļiem, kas nepieciešami attiecīgo saistību izpildei, tādā apmērā, kas ir līdzvērtīgs summai, kura nepieciešama šo finansiālo saistību izpildei pilnā apmērā.
10.3.    Ja Aizņēmējam vienlaikus jāizpilda finanšu saistības pret vairākiem Ieguldītājiem un Aizņēmēja Lietotāja kontā nav brīvu naudas līdzekļu visu finanšu saistību izpildei pilnā apmērā, atlikušie nepietiekamie naudas līdzekļi Lietotāja kontā tiek novirzīti šo finanšu saistību izpildei pret visiem attiecīgajiem Ieguldītājiem proporcionāli tam, kāda ir Ieguldītāja piešķirtā Aizdevuma summas atlikuma attiecība pret visu šī Projekta finansēšanai noslēgto Aizdevuma līgumu ietvaros piešķirto aizdevumu summu kopējo atlikumu (proporcionāli). Ja iepriekš norādīto finanšu saistību izpildes termiņš ir iestājies citā laikā, secība, kādā maksājamās saistības tiek uzskatītas par izpildītām, ir balstīta uz Estateguru Galvenajos aizdevumu noteikumos aprakstīto nepietiekamo maksājumu piemērošanas secību, un tiek ievērota hronoloģiskā secība, kādā šīm saistībām iestājies izpildes termiņš.
10.4.    Viens nodrošinājums var kalpot kā nodrošinājums Aizdevuma līgumiem, kas noslēgti pa etapiem (etapu aizdevumi). Ieguldītāji, kas izmanto Portālu, piekrīt, ka viņi pieņem jebkādus trūkumus, ko rada aizdevuma un vērtības attiecības palielināšanās, izsniedzot nākamos aizdevuma etapus, jo šāda aizdevuma un vērtības attiecības palielināšanās ir normālas sekas finansējumam, kas strukturēts etapos.
10.5.    Ieguldītāji apzinās, ka nodrošinājuma vērtība laika gaitā var samazināties no Portāla operatora neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, nekustamā īpašuma tirgus izmaiņu dēļ, un Portāla operators nav atbildīgs par šādām izmaiņām, tostarp par jebkuras projekta aprakstā Ieguldītājiem norādītās aizdevuma un vērtības attiecības izmaiņām.
10.6.    Lietotājs nedrīkst izpildīt savas finansiālās saistības, veicot ieskaitījumu vai ieturējumus vai atskaitījumus no maksājamām summām, bez Portāla operatora piekrišanas, kas sniegta rakstveidā vai tam pielīdzināmā veidā.
10.7.    Lietotāja no Aizdevuma līgumiem izrietošo saistību izpildes kavējums (pirmkārt, Aizdevuma summas atmaksa un procentu samaksa), kas nepārsniedz 3 kalendārās dienas, nav uzskatāms par Lietotāja saistību neizpildi.

11.    PORTĀLA OPERATORA UN DROŠĪBAS AĢENTA TIESĪBAS MAKSĀJUMU KAVĒJUMU UN CITU PĀRKĀPUMU GADĪJUMĀ
11.1.    Ja Aizņēmējs savlaicīgi nepilda saistības, kas izriet no Aizdevuma līguma, šiem Lietotāja noteikumiem vai citiem Aizdevuma dokumentiem, vai ja rodas pamats ārkārtas Aizdevuma līguma laušanai, Portāla operators un/vai Drošības aģents uz Parādnieka rēķina var veikt jebkādas darbības vai veikt pasākumus Ieguldītāja(-u) un/vai savā vārdā, ko Portāla operators un/vai Drošības aģents pēc saviem ieskatiem uzskata par nepieciešamiem vai vēlamiem, lai panāktu attiecīgās saistības izpildi un/vai Aizdevuma līguma laušanu vai cita tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanu. Cita starpā Ieguldītājs ar šo pilnvaro Portāla operatoru un/vai Drošības aģentu aktīvi izmantot Aizdevuma dokumentos noteiktās tiesības vai pildīt pienākumus gadījumā, ja Portāla operators un/vai Drošības aģents jebkādā veidā (tostarp organizācijas iekšienē) ir ieguvis informāciju, ka Aizņēmējs ir pārkāpis Aizdevuma dokumentus.
11.2.    Inter alia, Portāla operators un/vai Drošības aģents pēc saviem ieskatiem var:
11.2.1.    nosūtīt Parādniekam atgādinājumus, paziņojumus par atlikumu un brīdinājumus (tostarp brīdinājumus par bankrota iestāšanos);
11.2.2.    sniegt informāciju par Parādnieku trešajām personām saskaņā ar Estateguru Privātuma noteikumu nosacījumiem;
11.2.3.    uzsākt tiesas vai šķīrējtiesas procesu, piedziņas procesu, kā arī bankrota vai citu maksātnespējas procesu likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar šiem Lietotāja noteikumiem, tostarp piedalīties attiecīgajā procesā kā Ieguldītāja pārstāvis un Ieguldītāja vārdā;
11.2.4.    Ierobežot Parādnieka tiesības izmantot Estateguru Portālu;
11.2.5.    ārkārtas kārtā lauzt Aizdevuma līgumu, pamatojoties uz Aizdevuma līgumā vai spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajiem iemesliem; vai
11.2.6.    organizēt nodrošinājuma īpašuma realizāciju spēkā esošajos tiesību aktos un attiecīgajā līgumā par nodrošinājuma nodibināšanu paredzētajā kārtībā vai tieši vai netieši pārņemt nodrošinājuma kontroli Ieguldītāju interesēs;
11.2.7.    gadījumā, ja Portāla operators un/vai Drošības aģents tieši vai netieši pārņem kontroli pār nodrošinājumu Ieguldītāju interesēs, pieprasīt no Aizņēmēja kā kompensāciju visas izmaksas, kas saistītas ar Portāla operatora un/vai Drošības aģenta kontrolē esošā nodrošinājuma pārņemšanu un pārvaldību, un ieturēt šīs izmaksas no atgūstamajiem līdzekļiem;
11.2.8.    pieprasīt un saņemt no Aizņēmēja visus dokumentus, kas saistīti ar nodrošinājumu, un/vai visus nodrošinājumam piederošos vai nodrošinājumam atbilstošus palīglīdzekļus, kā arī pieprasīt Nodrošinājuma apkalpošanai nepieciešamo līgumu (piemēram, elektroenerģijas, sakaru un citu komunālo pakalpojumu) nodošanu;
11.2.9.    atteikties no nokavējuma procentu un/vai kompensācijas pieprasīšanas, ja Portāla operators to uzskata par nepieciešamu, lai panāktu aizdevuma atmaksu un procentu maksājumu samaksu Ieguldītājiem;
11.2.10.    Ieguldītāju vārdā un/vai savā vārdā pārdot Maksājamās Prasības, veicot Maksājamo Prasību piedziņu un/vai citu izpildes procesu, ja Portāla operators uzskata, ka tas ir Ieguldītāju interesēs, un informēt Ieguldītājus un Parādnieku par Maksājamo Prasību cesiju.
11.3.    Reģistrējoties kā Lietotājs, katrs Lietotājs dod norādījumus, piekrišanu un pilnvarojumu Portāla operatoram un Drošības aģentam ar tālāk deleģēšanas tiesībām Lietotāja vārdā un kā tā pārstāvim veikt šajā nodaļā aprakstītās darbības un soļus pēc saviem ieskatiem, turklāt Portāla operators un Drošības aģents ir tiesīgs šādu darbību un soļu veikšanai izmantot trešās personas.
11.4. Portāla operatoram un Drošības aģentam, īstenojot Lietotāja noteikumu 11.1. un 11.2. punktā minētās pilnvaras, ir pienākums rīkoties ieguldītāju interesēs. Lai sasniegtu Ieguldītājam vislabāko rezultātu, Portāla operators izvērtē un ņem vērā nodrošinājuma vērtību, uzsākot nodrošinājuma piespiedu izpildi un nodrošinājuma piespiedu izpildes procesa laikā, un pieņem lēmumu par to, kurš no sekojošajiem nodrošinājuma piespiedu izpildes veidiem ir visefektīvākais, lai sasniegtu Ieguldītājam vislabāko iespējamo rezultātu:
11.4.1. Nodrošinājuma īpašuma pārdošana publiskā izsolē;
11.4.2. nodrošinājuma pārdošana brīvajā tirgū vai nu izpildes procesā (ja iespējams), vai ārpus tā;
11.4.3. maksātnespējas procesa uzsākšana pret Aizņēmēju;
11.4.4. no Aizdevuma dokumentiem izrietošo prasījumu pārdošana;
11.4.5. prasību, kas izriet no personiskā galvojuma vai garantijas, iesniegšana.
11.5. Veicot nodrošinājuma īpašuma piespiedu izpildi, Drošības aģents rīkojas saskaņā ar Portāla Operatora parādu piedziņas un nodrošinājuma izpildes procedūrām.
11.6. Portāla operators ieguldītāja vārdā uzrauga nodrošinājuma stāvokli, nodrošinājuma devēja un Aizņēmēja saistību izpildi un saņem no Aizņēmēja un/vai nodrošinājuma devēja šādu informāciju: finanšu pārskatus, periodiskus apstiprinājumus no Aizņēmēja vai nodrošinājuma devēja par to darbības atbilstību, paziņojumus par saistību neizpildi un citu būtisku informāciju, tostarp informāciju, ko Aizņēmējam ir pienākums sniegt par sevi un savu finansiālo stāvokli saskaņā ar aizdevuma noteikumiem.
11.7. Portāla operatoram ir pienākums piecu darba dienu laikā informēt Ieguldītājus par jebkuru Aizņēmēja līguma pārkāpumu, kas kļuvis zināms portāla operatoram. Portāla Operatoram nekavējoties jāinformē Ieguldītāji par Aizņēmēja izdarītu līguma pārkāpumu, ja kavēšanās informēt Ieguldītāju pati par sevi var radīt zaudējumus Ieguldītājam.
11.8. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Portāla operators vai Drošības aģents ir tiesīgs savā vārdā pieprasīt pilnu kompensāciju par šajā nodaļā aprakstīto darbību veikšanas izmaksu atgūšanu.
11.9.    Portāla operatoram ir tiesības pieprasīt visus līgumsodus, nodevas un izmaksas, kas radušās sakarā ar Aizņēmēja līgumsaistību neizpildi un/vai saistībā ar piedziņas darbībām. Turklāt Portāla operators ir tiesīgs ieturēt 50 % no kavējuma procentiem, lai atlīdzinātu savas izmaksas par darbībām, kas saistītas ar aizņēmēja finanšu saistību piedziņu Ieguldītāju vārdā.
11.10. Ja tas ir nepieciešams no Aizdevuma dokumentiem izrietošo prasījumu piedziņai saskaņā ar Lietotāja noteikumu 11.1. un 11.2. punktu, Ieguldītājs savus no Aizdevuma dokumentiem izrietošos prasījumus nodod Drošības aģentam vai Portāla operatoram, ja Portāla operators ir pārņēmis Drošības aģenta funkcijas. Ja Portāla operators vai Drošības aģents nodod attiecīgo Paziņojumu par cesiju Ieguldītājam un Aizņēmējam šo Lietotāja noteikumu 13. nodaļā (Paziņojumu nodošana) noteiktajā kārtībā, visi no Aizdevuma dokumentiem izrietošie Prasījumi pret Aizņēmēju, kas saistīti ar attiecīgā Projekta finansēšanu, tiek automātiski uzskatīti par nodotiem Portāla operatoram vai Drošības aģentam, kā norādīts Paziņojumā par cesiju. Attiecīgie Prasījumi tiek uzskatīti par cedētiem no brīža, kad adresāts ir saņēmis Paziņojumu par cesiju saskaņā ar šo Lietotāja noteikumu 13.2. punktu.
11.11. Paziņojumu par cesiju var iesniegt, ja tas ir nepieciešams no Aizdevuma dokumentiem izrietošo prasījumu piedziņai, ja: (i) Aizņēmējs nav atmaksājis aizdevuma pamatsummu līdz noteiktajam maksājuma termiņam; un (ii) Aizdevuma līgums(-i), kas noslēgts(-i) attiecīgā Projekta finansēšanai, ir ārkārtas kārtā atcelts(-i). Šādas cesijas mērķis ir dot iespēju Portāla operatoram un/vai Drošības aģentam ieņemt kreditora pozīciju attiecībā uz Maksājamo Prasību un savā vārdā piedalīties tiesvedībā vai darbībās par Maksājamo Prasību piedziņu un/vai cita veida piedziņu vai darījumu, piemēram, Maksājamo Prasību pārdošanas darījumā. Pēc Maksājamās prasības cesijas Ieguldītājam būs prasījums pret Drošības aģentu vai Portāla operatoru atkarībā no tā, kam tika cedēta Maksājamā prasība, bet prasījums ir ierobežots ar atgūšanas procesa gaitā saņemto summu, kas tiek sadalīta saskaņā ar Lietotāja noteikumu 11.12. punktu.
11.12. Pēc cesijas Portāla operators un/vai Drošības aģents turpina darboties Ieguldītāja(-u) interesēs attiecībā uz cedētajiem prasījumiem (cita starpā ir tiesīgi veikt visas šajā nodaļā aprakstītās darbības un pasākumus) un pārskaita līdzekļus, kas saņemti, iekasējot un/vai izpildot Maksājamos prasījumus, uz attiecīgā(-o) Ieguldītāja(-u) Lietotāja kontiem saskaņā ar šajos Lietotāja noteikumos noteikto maksājumu saistību izpildes secību (pirms tam atskaitot un samaksājot visas ar attiecīgajām darbībām un pasākumiem saistītās izmaksas un komisijas maksas). Skaidrības labad jāpiemin, ka Drošības aģents vai Portāla operators nepārņems Aizņēmēja parāda saistības, kas izriet no Aizdevuma dokumentiem.

12.    DROŠĪBAS AĢENTS
12.1.    Jebkurš un visi nodrošinājumi ir jānostiprina par labu Drošības aģentam. Drošības aģenta funkciju veic Estateguru tagatisagent OÜ (reģistrācijas kods 12766368), uzņēmums, ko šim nolūkam iecēlis Portāla operators. Drošības aģenta funkciju var veikt tikai Drošības aģents vai pats Portāla operators. Drošības aģenta funkcijas netiks uzticētas nevienai trešai personai.
12.2. Drošības aģents glabā nodrošinājumu vai vērtspapīrus, kas nodoti saistībā ar nodrošināto aizdevumu, savā vārdā Ieguldītāja(-u) interesēs un veic darbības un darījumus saistībā ar attiecīgajiem vērtspapīriem, pamatojoties uz Portāla operatora norādījumiem, ko Portāla operators sniedz paša Portāla operatora un/vai Ieguldītāja(-u) vārdā, pamatojoties uz šiem Lietotāja noteikumiem un ar attiecīgo aizdevumu saistītajiem aizdevuma dokumentiem. Nodrošinājuma līgumi ir noslēgti kā līgumi par labu trešajai personai, kas nozīmē, ka, lai gan nodrošinājuma līgumi ir noslēgti starp  Drošības aģentu un Aizņēmēju, tie nodrošina Ieguldītāju prasības pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma dokumentiem.
12.3. Ja Drošības aģents ir saņēmis līdzekļus Aizdevēja un/vai Portāla operatora labā darbību rezultātā, kas veiktas ar mērķi piedzīt vai izpildīt jebkādus prasījumus (tostarp realizēt nodrošinājumu), Drošības aģents pārskaita attiecīgos līdzekļus Portāla operatoram (pirms tam atskaitot un samaksājot visas izmaksas un komisijas maksas, kas tam radušās vai aprēķinātas saistībā ar attiecīgajām darbībām), kurš proporcionāli Ieguldītāja prasījumam pārskaita ieņēmumus uz Ieguldītāja(-u) Lietotāja kontu(-iem). Ja līdzekļi pilnībā nesedz visas saistības, kas izriet no Aizdevuma dokumentiem, atmaksa tiek veikta Ieguldītājam(-iem) proporcionāli Ieguldītāja prasījuma summai no kopējās kopējās aizdevuma summas un saskaņā ar Aizdevuma noteikumu 16. punktu. Iepriekšminētais attiecas arī uz situāciju, kad Drošības aģents ir veicis attiecīgās piedziņas vai citas izpildes darbības, pamatojoties uz pamatu, kas izriet no jebkuras vienošanās par paralēlām saistībām, kas paredzētas Estateguru aizdevuma noteikumos un/vai attiecīgā nodrošinājuma nostiprināšanas līgumā.
12.4. Drošības aģents visus līdzekļus, kas jāpārskaita Portāla operatoram, glabā atsevišķi no saviem līdzekļiem bankas kontā, kas atvērts Eiropas Ekonomiskās zonas valstī licencētā bankā.
12.5.    Drošības aģentam un Portāla operatoram nav pienākuma maksāt procentus Ieguldītājiem par izmaksātajām vai atgūtajām summām par laiku no summas saņemšanas līdz tās iemaksai Ieguldītāja Lietotāja kontā.

13.    PAZIŅOJUMU NODOŠANA
13.1.    Lietotājs piekrīt, ka visi ar Estateguru lietošanu saistītie paziņojumi, tostarp paziņojumi ar juridiskām sekām, kas attiecas uz šo Lietotāju, var tikt piegādāti, ar Platformas paziņojumu starpniecību un/vai nosūtīti pa e-pastu. Tas attiecas arī uz paziņojumiem, kuru pamatā ir, vai kuri ir saistīti ar Aizdevuma līgumu un citiem Aizdevuma dokumentiem. Portāla operators un Drošības aģents pēc saviem ieskatiem var nosūtīt paziņojumus Lietotājam arī citos veidos, nevis izmantojot Platformas paziņojumu starpniecību un/vai e-pastu, šim nolūkam izmantojot kontaktinformāciju, ko Lietotājs ievadījis, reģistrējoties kā Lietotājs, vai jebkuru kontaktinformāciju, ko Lietotājs reģistrējis pēc reģistrācijas kā Lietotājs.
13.2.    Paziņojumi, kas piegādāti, izmantojot Platformas paziņojumu starpniecību un/vai nosūtīti pa e-pastu uz e-pasta adresi, kuru Lietotājs ir darījis pieejamu Portāla operatoram, tiek uzskatīti par saņemtiem un adresāta Lietotāja atzīti par saņemtiem, kad pagājušas 24 stundas pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas.

14.    GROZĪJUMI LIETOTĀJA NOTEIKUMOS UN AIZDEVUMA DOKUMENTOS
14.1. Portāla operators var vienpusēji grozīt šos Lietotāja noteikumus, un attiecīgie grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti Portālā. Portāla operators pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai Lietotāja noteikumu grozījumi būtu jāapstiprina Lietotājam. Veicot izmaiņas Lietotāja noteikumos, Portāla operators vienmēr informē Lietotāju par viņa tiesībām pārtraukt pakalpojumu izmantošanu, ja Lietotājs nepiekrīt izmaiņām Lietotāja noteikumos. Portāla operators var ierobežot Lietotāja iespējas veikt jaunus ieguldījumus, ja Lietotājs nesniedz piekrišanu būtiskām izmaiņām Lietotāja noteikumos. Piekrišanas nesniegšana Lietotāja noteikumu grozījumiem neietekmē Portāla operatora veikto Lietotāja esošā aizdevumu portfeļa apkalpošanu. Katram Lietotāja noslēgtajam aizdevuma līgumam piemēro to Lietotāja noteikumu versiju, kas bija spēkā aizdevuma līguma noslēgšanas brīdī.
14.2. Aizņēmējs ar Portāla operatora piekrišanu var vienpusēji pagarināt aizdevuma līgumā noteikto maksājuma termiņu ne vairāk kā par 3 mēnešiem un kopumā ne vairāk kā par 6 mēnešiem, skaitot no sākotnējā maksājuma termiņa, ar nosacījumu, ka: (i) Aizņēmējs ir iesniedzis Portāla operatoram attiecīgu pieteikumu, (ii) Portāla operatora riska komiteja atzīst termiņa pagarinājumu par pamatotu un iespējamu, šādā lēmumā ņemot vērā Ieguldītāju intereses, Aizņēmēja finansiālo stāvokli un iespējamo finansiālo ieguvumu no termiņa pagarinājuma; (iii) Aizņēmējam saskaņā ar attiecīgo aizdevuma līgumu nav tādu saistību, kurām ir iestājies termiņš, bet kuras nav samaksātas, vai viņš ir iesniedzis pieteikumu par termiņa pagarinājumu, pirms ir iestājies termiņš kādai nesamaksātai summai; (iv) ja pagarinājuma pieteikums tiek apstiprināts, Aizņēmējs par pagarināto periodu (no sākotnējā maksājuma termiņa līdz saistību samaksas termiņam) maksā Ieguldītājiem papildu procentus saskaņā ar Cenrādi, kas bija spēkā pagarinājuma pieteikuma iesniegšanas brīdī, savukārt papildu procentu likme nebūs zemāka par 0,5% gadā.
14.3. Ja Ieguldītāji un/vai Aizņēmēji vēlas grozīt jau noslēgto Aizdevuma līgumu, sarunas ar Aizņēmēju par grozījumiem veic Portāla operators un/vai Drošības aģents, rīkojoties kā Ieguldītāju pārstāvis un Ieguldītāju interesēs. Portāla operators vai Nodrošinājuma aģents var parakstīt grozīto līgumu kā Ieguldītāju pārstāvis vienā vai vairākos no šādiem veidiem:
14.3.1. pagarināt maksājuma termiņu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem saskaņā ar Lietošanas noteikumu 14.2. punktu;
14.3.2. palielināt aizdevuma līgumā noteikto procentu likmi un/vai kavējuma procentus, bet tikai tad, ja tas nepalielina Aizņēmēja maksātnespējas risku;
14.3.3. piešķirt papildus termiņus jebkuru nemonetāro saistību pārkāpumu labošanai un/vai novēršanai (izņemot saistību, kas saistītas ar nodrošinājumu nodibināšanu, pārkāpumus), bet tikai tad, ja tas neietekmē ieguldītāju projekta rentabilitāti vai riska pozīciju;
14.3.4. pagarināt Aizdevuma dokumentos noteikto termiņu nodrošinājuma (-u) izveidei (a) līdz 10 (desmit) darba dienām; vai (b) pamatota iemesla gadījumā – ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) mēnešiem ar nosacījumu, ka procentu maksājumi saskaņā ar Aizdevuma līgumiem par pēdējo pagarināto periodu ir garantēti Ieguldītājiem, ar nosacījumu, ka Aizdevuma summa netiek pārskaitīta Aizņēmējam pirms pienācīgas nodrošinājuma izveides;
14.3.5. sniegt piekrišanu papildus nodrošinājuma sniegšanai; vai
14.3.6. laiku pa laikam veikt jebkādus citus grozījumus un dot Aizņēmējam norādījumus par Aizdevuma dokumentu izpildes kārtību vai dot piekrišanu atkāpēm no Aizdevuma dokumentu noteikumiem, ja attiecīgie grozījumi, norādījumi vai atkāpes ir tehniska rakstura, lai labotu kļūdas, ar nosacījumu, ka tas būtiski nekaitē Ieguldītāja(-u) interesēm vai ir nepieciešams, lai novērstu vai samazinātu iespējamo risku un/vai zaudējumus Ieguldītājam(-iem).
14.4. Pamatotos gadījumos, ja tas ir būtiski, ņemot vērā Aizņēmēja finansiālo stāvokli un iespējamās izredzes uzsākt vai turpināt parāda atgūšanas procesu, Portāla operators vai Drošības aģents var vienoties ar Aizņēmēju par prasījuma par uzkrātajiem procentiem vai kavējuma procentiem samazināšanu, ja: (i) procentu un/vai nokavējuma procentu atgūšanas panākumi no Aizņēmēja tādā apmērā, kādā tie ir kļuvuši maksājami pilnā apmērā, ir maz ticami, ņemot vērā Aizņēmēja vai nodrošinājuma devēja(-u) finansiālo stāvokli; (ii) Ieguldītājiem tiek sniegts lēmuma pamatojums un aprēķini, uz kuru pamata ir pieņemts attiecīgais lēmums; (iii) Ieguldītāji tiek informēti par iespēju pārsūdzēt attiecīgo Portāla operatora vai Nodrošinājuma aģenta lēmumu.

15.    TIESĪBU UN PIENĀKUMU NODOŠANA
15.1.    Lietotājs bez Portāla operatora un Drošības aģenta piekrišanas nedrīkst cedēt vai citādi nodot no Aizdevuma līgumiem un/vai šiem Lietotāja noteikumiem izrietošās tiesības un pienākumus trešajai personai. Drošības aģenta un Portāla operatora piekrišana nav nepieciešama, lai Lietotājs nodotu prasījumus citam Lietotājam otrreizējā tirgū. Portāla operators nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem (tostarp peļņas zaudējumiem) vai atbildību Lietotājam, kas izriet no šīs nodaļas vai citiem Lietotāja noteikumiem.
15.2.  Portāla operatoram un/vai Drošības aģentam ir tiesības no Aizdevuma līgumiem izrietošās tiesības un saistības Lietotāju vārdā un/vai sev pašam izpildes vai cita piedziņas procesa gaitā nodot trešajām personām ar nosacījumu, ka cesijas rezultātā Ieguldītājiem tiek nodrošināta lielāka peļņa nekā tad, ja izpildes vai cits piedziņas process (atkarībā no situācijas) turpinātos. Ja ir pieņemts lēmums par labu prasījuma cesijai, Portāla operators sniegs Ieguldītājiem paskaidrojumus un aprēķinus, pamatojoties uz kuriem tika pieņemts lēmums. Ieguldītājs apzinās, ka atgūšanas situācijā un nepastāvot labvēlīgākām atgūšanas iespējām, Iespējams, ka Maksājamie prasījumi būs jāpārdod par cenu, kas ir zemāka par Aizdevuma summu, un tas var radīt kapitāla zaudējumus Ieguldītājiem. Debitoru parādi (atskaitot faktiskās piedziņas/izpildes izmaksas) no šādiem pārvedumiem ir jāizmaksā ieguldītājiem.

16.    PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
16.1.    Šos Lietotāja noteikumus un citus apstākļus, darbības un darījumus, kas saistīti ar Estateguru izmantošanu, reglamentē Igaunijas tiesību akti.
16.2.    Ja Lietotājam ir sūdzības saistībā ar Estateguru vai Portāla operatora vai Drošības aģenta sniegtajiem pakalpojumiem, tās ir jārisina tā, kā norādīts Portālā atrodamajā Strīdu risināšanas kārtībā. Lietotājam ir arī tiesības vērsties vietējā uzraudzības iestādē saskaņā ar Strīdu izšķiršanas procedūru (piemēram, Lietuvas Bankā saistībā ar sūdzību par Portāla operatora sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Lietuvas Bankas Ārpustiesas strīdu izšķiršanas noteikumiem Lietuvas Bankā starp patērētājiem un finanšu tirgu dalībniekiem, kas apstiprināti 2012. gada 26. janvārī ar Lietuvas Bankas valdes lēmumu Nr. 03-23).

17.    MAKSAS UN IZMAKSAS
17.1.    Ja vien Aizdevuma noteikumi nenosaka citādi, Aizņēmējs apņemas Portāla operatoram maksāt šādas maksas un segt izmaksas:
17.1.1.    Starpniecības/komisijas maksa;
17.1.2.    Administrēšanas maksa;
17.1.3.    Drošības aģenta maksa;
17.1.4.    Līguma maksas
17.1.5.    maksa par parāda(-u) piedziņu;
17.1.6.    visas izmaksas, kas saistītas ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu (ieskaitot ķīlas reģistrāciju);
17.1.7.    citas komisijas maksas, kas atrunātas Vispārējos aizdevumu noteikumos.
Plašāku informāciju par piemērojamām maksām atradīsiet Cenrādī, kas pieejams: https://estateguru.co/lv/cenradis/.
17.2.    Ja šajos Lietošanas noteikumos vai Vispārējos aizdevuma noteikumos nav norādīts citādi, starpniecības/komisijas maksa un Drošības aģenta maksa, kā arī izmaksas, kas saistītas ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu (t.sk. ķīlas reģistrāciju) tiek samaksātas Portāla operatoram no Aizdevuma summas tieši pirms Aizdevuma summas pārskaitīšanas uz Aizņēmēja kontu, un Portāla operators var ieturēt Starpniecības/komisijas maksu, Drošības aģenta maksu un visas izmaksas no Aizdevuma summas, pārskaitot Aizdevuma summu uz Aizņēmēja kontu tikai tādā apmērā, kādā tā pārsniedz minētās maksas un izmaksas. Pārējās maksas (izņemot Administrēšanas maksu) Portāla operatoram tiek maksātas, kā norādīts Vispārējos aizdevuma noteikumos.
17.3.    Administrēšanas maksu Aizņēmējs samaksā kā vienu maksājumu vai kā vairākus secīgus maksājumus līdz aizdevuma perioda beigām, par ko vienojas ar Portāla operatoru. Katras Administrēšanas maksas daļas summa ir norādīta attiecīgajā maksājumu grafika ailē. Ja Vispārējie aizdevuma nosacījumi nenosaka citādi, kopējās Portāla operatoram maksājamās Administrēšanas maksas summa ir divi procenti (2%) no sākotnējās pamatsummas, kas norādīta Projekta finansēšanai noslēgtajā Aizdevuma līgumā. Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Administrēšanas maksu pilnā apmērā jebkurā gadījumā, tai skaitā, ja attiecīgā aizdevuma termiņš ir īsāks par vienu gadu vai ja aizdevums tiek atmaksāts pirms termiņa, pirms beidzies viena gada termiņš no Aizdevuma summas pārskaitīšanas Aizņēmējam.
17.4.    Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā Administrēšanas maksas atlikums ir pilnībā jāsamaksā vienlaikus ar aizdevuma pirmstermiņa atmaksu (un, ja attiecīgā atmaksas diena nav kalendārā mēneša pēdējā diena, Administratīvā maksa tiek aprēķināta un jāsamaksā vismaz tādā apmērā, kādā tā būtu jāaprēķina un jāsamaksā, ja attiecīgais aizdevums tiktu atmaksāts attiecīgā kalendārā mēneša pēdējā dienā (bet jebkurā gadījumā ne lielākā apmērā, nekā būtu jāmaksā, ja aizdevums tiktu atmaksāts sākotnējā atmaksas dienā)).
17.5.    Ja Aizņēmējs neatmaksā aizdevuma pamatsummu vai ja Aizdevuma līgums(-i) tiek atcelts(-i), Administrēšanas maksa kļūst maksājama un nekavējoties jāsamaksā Portāla operatoram.
17.6.    Šo Lietotāja noteikumu 17.1. punktā paredzētā maksa jāmaksā tikai tad, ja Sindicēšanas perioda laikā attiecīgā projekta finansēšanai noslēgto Aizdevuma līgumu pamatsumma sasniedz vismaz attiecīgajā aizdevuma pieprasījumā norādīto minimālo finansējuma mērķa summu.
17.7. Portāla operators var pieprasīt, lai Aizņēmējs samaksā līguma maksu līdz pieciem procentiem (5%) no Aizdevuma summas, kas Aizņēmējam jāmaksā Portāla operatoram, ja Aizņēmējs pieprasa 14.3.1. vai 14.3.4(b) punktā noteikto pagarinājumu.
17.8. Starpniecības maksa jāmaksā arī tad, ja Aizdevuma līgums tiek izbeigts, jo Aizņēmējs Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā nav sniedzis nodrošinājumu vai ķīlu, ja Aizdevuma līgums tiek ārkārtas kārtā atcelts pirms Aizdevuma summas pārskaitīšanas vai ja Aizdevējs atsakās no aizdevuma pieteikuma pirms Sindicēšanas perioda beigām. Aizņēmējam ir jāsamaksā Starpniecības maksa piecu (5) darba dienu laikā pēc Aizdevuma līguma izbeigšanas vai ārkārtas atcelšanas.
17.9.    Ja iestājas šo Lietotāja noteikumu 17.8. punktā minētie notikumi, Aizņēmējam piecu (5) darba dienu laikā pēc pieprasījuma ir jāatlīdzina Portāla operatoram un Drošības aģentam visas izmaksas, nodevas, nodevas un zaudējumi, kas Portāla operatoram un/vai Nodrošinājuma aģentam ir radušies saistībā ar minētajiem notikumiem.
17.10.    Portāla operators var ieskaitīt Portāla operatoram un/vai Drošības aģentam maksājamo vai atlīdzināmo maksu, izmaksas un/vai zaudējumus no attiecīgā Lietotāja kontā norādītajiem līdzekļiem.
17.11.    Portāla operatora vai Drošības aģenta komisijas maksā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), un, ja saskaņā ar likumu attiecīgā komisijas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai citu līdzīgu nodokli, attiecīgais nodoklis tiek pieskaitīts Starpniecības maksai un/vai Administrēšanas maksai.
17.12.    Aizņēmējam maksa ir jāmaksā pilnā apmērā, eiro valūtā un Aizņēmējs nedrīkst izpildīt pienākumu samaksāt attiecīgo maksu, veicot ieskaitu vai jebkādus ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamās summas bez Portāla operatora rakstveida piekrišanas.
17.13.    Ja ir iestājies Aizņēmēja maksājuma saistību izpildes termiņš vai ir izbeigti Aizdevuma līgumi un Portāla operators dod rīkojumu Drošības aģentam uzsākt nodrošinājuma realizāciju (piemēram, izpildes procesu, piespiedu pārdošanu, izsoli, tiesas procesu, prasījumu un nodrošinājuma pārdošanu trešajai personai u. c.), Portāla operators ir tiesīgs iekasēt no Ieguldītājiem Realizācijas maksu par darbībām, kas veiktas, lai atgūtu parādu. Realizācijas maksa ir 10 % no Aizdevuma summas, kas paliek nesamaksāta realizācijas uzsākšanas brīdī. Ieguldītāju maksājamo Realizācijas maksu no Aizņēmēja kā kompensāciju Ieguldītāju vārdā pieprasa Portāla operators un/vai Drošības aģents, lai segtu Ieguldītāju pienākumu samaksāt Realizācijas maksu, un, piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, Aizņēmējs piekrīt, ka Realizācijas maksa var tikt pieprasīta no Aizņēmēja kā kompensācija papildus visām citām Maksājamajām prasībām.
17.14.    Aizņēmējam ir pienākums pret Portāla operatoru, Drošības aģentu un ieguldītājiem veikt visus maksājumus savlaicīgi. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē kādu maksājumu, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Portāla operatoram parāda pārvaldības maksu līgumsoda veidā, kura apmērs ir noteikts Cenrādī.
17.15.    Papildus realizācijas maksai Portāla operators vai Drošības aģents drīkst arī pieprasīt, lai Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar prasījumu piedziņu un/vai citām izpildes procedūrām (piemēram, juridiskās izmaksas vai trešo personu pakalpojumu sniedzēju izmaksas), un/vai nodrošinājuma pārvaldīšanas maksu (piemēram, par elektroenerģiju, uzturēšanu, nodokļiem), un/vai citas attiecīgās izmaksas ar divdesmit piecu procentu (25%) piemaksu. Ja Portāla Operatora šim nolūkam iecelts uzņēmums (piemēram, Drošības aģents, Drošības aģenta meitasuzņēmums vai īpašs apkalpotājs) pārņem īpašumtiesības uz īpašumu, kas ieķīlāts kā nodrošinājums, Aizņēmējam ir jāmaksā Portāla Operatoram pārvaldības maksa 3% apmērā no Aizdevuma summas (+ PVN, ja piemērojams) gadā sakot no īpašumtiesību nodošanas dienas.Ja Aizņēmējs nav pārskaitījis Portāla operatoram Realizācijas maksu un/vai minētās izmaksas, Portāla operatoram ir atļauts ieturēt šo maksu un/vai izmaksas no naudas līdzekļiem, ko tam pārskaitījis Drošības aģents saskaņā ar šo Lietotāja noteikumu 12.3. punktu. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad līdzekļus saņem tieši Portāla operators, nevis Drošības aģents.
17.16.    Lietotājs apņemas maksāt Portāla operatoram šādas maksas:
17.16.1.    neaktīvā konta maksu;
17.16.2.    maksu par pakalpojumiem;
17.16.3.    citas komisijas maksas, saskaņā ar Vispārīgajiem aizdevuma noteikumiem.
Plašāku informāciju par piemērojamām maksām atradīsiet Cenrādī, kas pieejams: https://estateguru.co/lv/cenradis/.
17.17.    Neaktīvā konta maksa ir jāmaksā, ja Lietotājs nav izmantojis savu Lietotāja kontu ilgāk nekā 1 (vienu) gadu, ja Lietotāja kontā ir pieejami līdzekļi. Neaktīvā konta maksas apmēru nosaka Portāla operators, un tā ir maksājama, pamatojoties uz spēkā esošo Cenrādi. 17.16.2. punktā nosauktās pakalpojumu maksas Lietotājiem ir jāmaksā saskaņā ar Portālā publicēto Cenrādi.
17.18.    Jebkuras maksas, nodevas vai izmaksu kavējuma vai kompensācijas kavējuma gadījumā Lietotājs apņemas maksāt Portāla operatoram un/vai Nodrošinājuma aģentam nokavējuma procentus divdesmit piecu (25) procentu apmērā gadā par katru nokavēto dienu. 
17.19.    Ja Portālā ir publicēts Cenrādis attiecībā uz noteiktām darbībām, kas jāveic, un pakalpojumiem, ko sniedz Portāla operators un/vai Drošības aģents, tad Lietotājam, kas minēts Cenrādī, nekavējoties pēc Portāla operatora un/vai Drošības aģenta pirmā pieprasījuma un papildus citām Lietotāja noteikumos minētajām maksām par attiecīgajām darbībām un/vai pakalpojumiem ir jāmaksā Portāla operatoram un/vai Drošības aģentam Cenrādī norādītajā apmērā. Cita starpā attiecīgajā Cenrādī var būt norādītas maksas, kas jāmaksā Portāla operatoram un/vai Drošības aģentam par šo Lietotāja noteikumu 11. nodaļā aprakstītajām darbībām vai citām darbībām un pakalpojumiem.

18.    PORTĀLA OPERATORA UN DROŠĪBAS AĢENTA ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
18.1.    Galvenais Portāla operatora sniegtais pakalpojums ir starpniekpakalpojums Lietotāju kreditēšanas un aizņemšanās interesēm. Portāla operators apņemas, sniedzot šos pakalpojumus, rīkoties godīgi, ar pienācīgu rūpību, korekti un profesionāli, ievērojot Ieguldītāju un Aizņēmēju intereses.
18.2.    Portāla operators rīkojas saskaņā ar Interešu konfliktu novēršanas politiku, kas atrodama Portālā.
18.3.    Portāla operatora un drošības aģenta sniegtā pakalpojuma saturs neietver:
18.3.1.    garantēšana vai citādi līdzekļu pieejamības nodrošināšana Lietotājiem, vai Lietotāja(-u) finanšu saistību izpildes nodrošināšana;
18.3.2.    noguldījumu vai citu atmaksājamu instrumentu pieņemšana, aizdevumu vai cita veida finansējuma piešķiršana uz sava rēķina vai savā vārdā;
18.3.3.    ieguldījumu vai juridisko konsultāciju sniegšana;
18.3.4.    darījumu ar nekustamo īpašumu veikšana vai konsultāciju sniegšana saistībā ar tiem; vai
18.3.5.    maksājumu pakalpojumu sniegšana.
18.4.    Portāla operators veic administratīvu funkciju Lietotāju aizdevuma dokumentu noformēšanā un izpildē, lai atvieglotu aizdevuma dokumentu izpildi un saziņu starp Lietotājiem. Iekasējot jebkādas summas, kas pienākas no Aizņēmēja, Portāla operators un Drošības aģents rīkojas pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz to, ko Portāla operators uzskata par labāko Ieguldītāju interesēs un kas, pēc Portāla operatora pieredzes, ir labākais risinājums.
18.5.    Portāla operators un Drošības aģents cita starpā nav atbildīgi par:
18.5.1.    Lietotāja (tostarp Aizņēmēja) saistību izpildi;
18.5.2.    Portālā vai jebkurā Aizdevuma dokumentā Lietotāja (tostarp Aizņēmēja) publicētās vai sniegtās informācijas un/vai apstiprinājuma(-u) pamatotību vai pareizību; cita starpā, iepriekš norādītais atbildības ierobežojums attiecas arī uz Portālā publicēto informāciju un citu informāciju par Projektiem un Lietotājiem, kā arī Portāla operatora publicēto informāciju, ja Portāla operators apzināti nav publicējis nepatiesu vai neprecīzu informāciju;
18.5.3.    jebkādiem traucējumiem vai šķēršļiem, kas var rasties kredītiestāžu darbībā, tostarp par jebkādiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši var rasties šādas kredītiestādes maksātnespējas vai jebkura cita līdzīga notikuma rezultātā;
18.5.4. zaudējumiem, kas radušies šo Lietotāja noteikumu 11. nodaļā (Maksājumu saistību nepildīšana un citi pārkāpumi) minēto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;
18.5.5.    Estateguru izmantoto līgumu un citu Estateguru izmantoto juridisko dokumentu, tostarp to, kas tiek izmantoti darījumu veikšanai, izmantojot Estateguru, juridisko saistošo raksturu, apjomu, saturu, piemērotību un izpildāmību;
18.5.6.    Kļūdām vai Portāla darbības traucējumiem vai Portālā veiktajām izmaiņām, vai Portāla darbības pārtraukšanas sekām;
18.5.7.    Portālā publicēto prognožu, tostarp jebkura Projekta finanšu rādītāju un prognožu, derīgumu un precizitāti;
18.5.8.    apstākļiem, kas izriet no Lietotāja identitātes vai ir atkarīgi no tās;
18.5.9.    zaudējumiem, kas radušies šo Lietošanas noteikumu 3.7. punktā minētā riska iestāšanās rezultātā;
18.5.10.    ar atbildību nesaistītiem zaudējumiem, peļņas zaudējumiem vai citiem netiešiem zaudējumiem, vai citiem zaudējumiem, kas radušies tādas rīcības rezultātā, kas nav tīšs pārkāpums;
18.5.11.    jebkādiem ekonomiskajiem zaudējumiem, kavēšanos vai neizpildi jebkurā šo Lietotāja Noteikumu daļā, ciktāl šādu zaudējumu, kavēšanos vai neizpildi ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi.
18.6.    Atļauja publicēt Aizdevuma pieprasījumu un, ja tiek izmantotas riska kategorijas, riska kategorijas piešķiršana tam Portālā nenozīmē ieguldījumu ieteikumu vai citu Portāla operatora apstiprinājumu attiecībā uz attiecīgo Aizdevuma pieprasījumu vai Portāla operatora apstiprinājumu vai jebkādu citu norādi, ka persona, kas iesniedz Aizdevuma pieprasījumu, ir kredītspējīga, ka attiecīgais projekts ir dzīvotspējīgs, vai ka Ieguldītājs atgūs attiecīgo ieguldījumu, vai gūs no tā peļņu.
18.7.    Portāla operators pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var veikt izmaiņas Portālā, tostarp paplašināt, mainīt vai likvidēt tā funkcijas, neprasot Lietotāju atļauju un iepriekš par to nebrīdinot Lietotājus. Cita starpā Portāla operators pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var pārtraukt Portāla darbību.

19.    LIETOTĀJU VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI
19.1.    Slēdzot darījumus Portālā, katram Lietotājam pašam jāizvērtē attiecīgā darījuma piemērotība un risks un, ja nepieciešams, jāizmanto konsultantu, kuri ir attiecīgās jomas speciālisti, palīdzība.
19.2.    Reģistrējoties kā Lietotājs, Lietotājs cita starpā apliecina, ka, izmantojot Estateguru, tostarp, slēdzot darījumus ar Estateguru starpniecību, viņš saprot ar Estateguru izmantošanu saistītos riskus (tostarp iespēju, ka, īstenojoties ar Estateguru izmantošanu un investēšanu saistītiem riskiem, viņš var neatgūt savu ieguldījumu vai negūt no tā gaidīto peļņu) un rīkojas tikai uz savu atbildību.
19.3.    Lietotājam ir pašam jādeklarē un jāsamaksā nodokļi, kas maksājami saistībā ar darījumiem un darbībām, kas veiktas, izmantojot Estateguru, likumā noteiktajā apmērā un kārtībā, un ne Portāla operators, ne Drošības aģents neveic atskaitījumus no maksājamiem nodokļiem, ja tas nav noteikts likumā. Iepriekš minētais, cita starpā, attiecas uz nodokļiem, kas maksājami par Ieguldītāja gūtajiem procentu ienākumiem.
19.4.    Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka:
19.4.1.    Aizdevuma līgumu un citu Aizdevuma dokumentu izpilde, tostarp saziņa starp Lietotājiem saistībā ar Aizdevuma dokumentu noslēgšanu vai citiem ar Aizdevuma dokumentiem saistītiem jautājumiem, var notikt tikai šajos Lietotāja noteikumos un Aizdevuma dokumentos noteiktajā kārtībā un ar Estateguru starpniecību un palīdzību, izņemot gadījumus, ja Portāla operators vai Drošības aģents ir devis iepriekšēju piekrišanu rakstveida formā;
19.4.2.    jebkuru no Aizdevuma līguma, šiem Lietotāja noteikumiem vai citiem Aizdevuma dokumentiem izrietošo finansiālo saistību piedziņa var notikt tikai šo Lietotāja noteikumu 11. sadaļā noteiktajā kārtībā ar Portāla operatora un/vai Drošības aģenta starpniecību un ka Lietotājam nav tiesību veikt šādas darbības vai soļus patstāvīgi, izņemot gadījumus, kad Portāla operators un/vai Drošības aģents ir devis iepriekšēju rakstisku piekrišanu; un
19.4.3.    jebkurus jautājumus un citu informāciju, kas tam kļūst zināma, izmantojot Portālu vai piekļūstot tam, Lietotājs drīkst izmantot tikai Estateguru pakalpojumu izmantošanas vajadzībām, nevis jebkādiem citiem mērķiem.
19.5.    Lietotājam, izmantojot Estateguru, ir jārīkojas godprātīgi un jāņem vērā citu Lietotāju tiesības, kā arī nedrīkst izmantot Estateguru, lai nodarītu kaitējumu citiem Lietotājiem un/vai Portāla Operatoram un/vai Drošības aģentam, vai citiem mērķiem, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem vai godprātību. Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un precīza.
19.6.    Lietotājs pats sedz visas ar Estateguru izmantošanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļus.
19.7.    Pēc Portāla operatora pieprasījuma Lietotājam ir pienākums sniegt Portāla operatoram informāciju un dokumentus, kas Portāla operatoram nepieciešami, lai identificētu patiesā labuma guvēju un citas ar Lietotāju saistītas personas, novērtētu un mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, kā arī veiktu starptautisko sankciju pārbaudes.
19.8.    Ja prasība par Lietotāja kontā esošo aktīvu nodošanu tiek iesniegta Ieguldītāja nāves vai darbības izbeigšanas gadījumā, Portāla operatoram ir tiesības atteikt aktīvu nodošanu, kamēr mantošana nav pierādīta ar mantojuma apliecību (piemēram, notāra izdotu mantojuma apliecību). Turklāt jebkuras izmaksas, kas saistītas ar mantošanas vai līdzīgu tiesību nodošanas tiesību konstatēšanu, var tikt atskaitītas no Lietotāja kontā esošajiem aktīviem vai pieprasītas no personas, kas pretendē uz aktīviem, pamatojoties uz mantošanas tiesībām vai nodošanas tiesībām.
19.9.    Lietojot Portālu, Lietotājs apņemas neizmantot tehniskas iekārtas, lietojumprogrammas vai risinājumus (tostarp datorprogrammas), kuru mērķis vai funkcija ir Portāla satura vai tajā reģistrēto datu automatizēta izmantošana, lasīšana, vākšana, ierakstīšana vai cita veida apstrāde.

20.    LIETOTĀJA STATUSA IZBEIGŠANA
20.1.    Pēc Lietotāja pieprasījuma Portāla operators izbeidz Lietotāja statusu šim Lietotājam, ja tas nav neviena Aizdevuma līguma puse, attiecīgajam Lietotājam nav naudas prasījumu pret citiem Lietotājiem saistībā ar Portāla lietošanu un attiecīgais Lietotājs ir izpildījis visas finansiālās saistības, kas radušās pret Portāla operatoru, Drošības aģentu un citiem Lietotājiem saistībā ar Portāla lietošanu.
20.2.    Portāla operators pēc saviem ieskatiem var jebkurā laikā izbeigt Lietotāja statusu vai ierobežot Lietotāja tiesības, ja Portāla operatoram rodas aizdomas, ka Lietotāja konta izmantošana neatbilst šiem lietošanas noteikumiem, par to informējot attiecīgo Lietotāju lietošanas noteikumu 13. nodaļā aprakstītajā kārtībā.
20.3.    Ja Portāla Operatoram saistībā ar Lietotāja darbībām ir pamatotas aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu,  krāpnieciskām vai citām nelikumīgām darbībām, Portāla Operatoram ir tiesības ierobežot Lietotāja tiesības uz Lietotāja kontu un/vai nekavējoties anulēt Lietotāja statusu. Tāpat Portāla operators izbeidz Lietotāja statusu, ja Lietotājs vai ar to saistītās personas kļūst par starptautisko sankciju subjektu.
20.4.    Kad Lietotāja statuss tiek izbeigts, Portāla operators pārskaita attiecīgā Lietotāja kontā atspoguļoto līdzekļu pozitīvo atlikumu uz šī Lietotāja norēķinu kontu, no kura Lietotājs iepriekš ir pārskaitījis līdzekļus Portāla operatoram. Ja Lietotājs ir saņēmis jebkādus līdzekļus kā bonusus, kas paredzēti tikai un vienīgi ieguldījumiem Portālā, šos līdzekļus nevar izņemt un tie netiks pārskaitīti uz Lietotāja norēķinu kontu.

21.    PORTĀLA OPERATORA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
21.1.    Portāla operatora bankrota pasludināšana vai Portāla operatora darbības izbeigšana cita iemesla dēļ neietekmē jau noslēgto aizdevuma dokumentu spēkā esamību (ja vien Aizdevuma līgumā nav noteikts citādi).
21.2.    Ja tiek pasludināts Portāla operatora bankrots vai ja Portāla operators pārtrauc savu darbību kāda cita iemesla dēļ:
21.2.1.    katra aktīvā Aizdevuma pieprasījuma Sindicēšanas periods beidzas priekšlaicīgi;
21.2.2.    Portāla operators pārskaita Lietotāja kontā atspoguļoto pozitīvo naudas līdzekļu atlikumu uz Lietotāja norēķinu kontu, kuru šis Lietotājs iepriekš nodevis Portāla operatoram un no kura Lietotājs iepriekš pārskaitījis naudas līdzekļus Portāla operatoram;
21.2.3.    Portāla operators dod norādījumus Lietotājiem par jautājumiem, kas saistīti ar turpmāku Aizdevuma dokumentu izpildi, ciktāl attiecīgo Aizdevuma dokumentu pienācīga izpilde nav iespējama bez Portāla operatora un/vai Drošības aģenta palīdzības.
21.3.    Lietotāja noteikumu 21.2.3. punktā minētie norādījumi, cita starpā, var ietvert norādījumus Aizdevuma līguma pusēm:
21.3.1.    veikt maksājumus, kas jāveic, pamatojoties uz Aizdevuma dokumentiem, tieši pusei, kurai ir tiesības uz šo maksājumu;
21.3.2.    nosūtīt otrai pusei ar Aizdevuma dokumentiem saistītus paziņojumus, izmantojot citus veidus, kas nav aprakstīti Lietotāja noteikumu 13. Nodaļā;
21.3.3.    turpināt Aizdevuma dokumentu izpildi Portāla operatora ieceltas trešās personas administrācijā, kas pilda Portāla operatora un/vai Drošības aģenta iepriekš veiktos uzdevumus un funkcijas; vai
21.3.4.    citus attiecīgus norādījumus, kuru mērķis ir veicināt Aizdevuma dokumentu izpildi apstākļos, kad Portāla operators un/vai Nodrošinājuma aģents ir izbeidzis savu darbību vai ir pasludināts par bankrotējušu.
21.4.    Portāla operators un/vai Drošības aģents 21.3. punktā aprakstītajiem mērķiem var sniegt Aizdevuma dokumentu pusēm un/vai Lietotāja noteikumu 21.3.3. punktā minētajai trešajai personai visu būtisko informāciju par otru Aizdevuma dokumentu pusi vai pusēm, tostarp to kontaktinformāciju un norēķinu konta rekvizītus un citu ar Aizdevuma dokumentiem saistītu informāciju.

22.    NOBEIGUMA NOTEIKUMI
22.1.    Par Portāla operatora saistību, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem, izpildes vietu tiek uzskatīta Igaunijas Republika. Lietuvā par Portāla operatora saistību, kas izriet no šiem Lietotāja noteikumiem, izpildes vietu tiek uzskatīta Lietuvas Republika.
22.2.    Ja kāds no šo Noteikumu noteikumiem vai kāda Aizdevuma dokumenta noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu vai Aizdevuma dokumentu noteikumu spēkā esamību.
22.3.    Portālā pieejamā informācija nav paredzēta piegādei vai izmantošanai personām jebkurā jurisdikcijā, kurā tā nav atļauta vai kurā tās pieļaujamība ir ierobežota ar likumu vai citiem noteikumiem.
22.4.    Portāla saturu aizsargā autortiesības.
22.5.    Lietotājs apņemas bez Portāla operatora iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nekopēt, nelejupielādēt, nesaglabāt, nereproducēt, nedrukāt vai citādi neapstrādāt Portāla saturu, ne pilnībā, ne daļēji. Neatkarīgi no iepriekš minētā Lietotājs drīkst izdrukāt vai saglabāt Portāla saturu nepieciešamajā apjomā, ja Lietotājs to dara tikai personiskai lietošanai un tikai tādā apjomā, kas Lietotājam pamatoti nepieciešams Estateguru pakalpojumu izmantošanai.
22.6.    Šie Lietotāja noteikumi Portālā var būt pieejami angļu valodā, kā arī citās valodās. Gadījumā, ja rodušās domstarpības par kāda šo Lietotāja noteikumu punkta nozīmi, šo Lietotāja noteikumu versija angļu valodā, kas pieejama Portālā, ir noteicošā attiecībā pret versijām citās valodās.

23.    DEFINĪCIJAS
23.1.    Ja vien konteksts nenosaka citādi, šādiem terminiem, kas sākas ar lielo burtu, ir sekojošas definīcijas.

Administrēšanas maksa

Maksa, kas uzkrājas un ir maksājama Portāla operatoram par katru dienu tik ilgi un līdz brīdim, kad Aizdevuma līguma pamatsumma ir atmaksāta un visi uzkrātie procenti par pamatsummu ir pilnībā samaksāti Ieguldītājam, un Aizņēmējs ir izpildījis visas citas finansiālās saistības, kas izriet no Aizdevuma dokumentiem vai pamatojas uz tiem saistībā ar šo Aizdevumu.

Atbilstības tests/pārbaude

Platformas operatora veikts tests, kura laikā Platformas operators nosaka, vai Estateguru sniegtie pakalpojumi ir piemēroti Ieguldītājam (zināšanu un izpratnes tests), un ļauj Ieguldītājam simulēt savu spēju segt zaudējumus. Testa rezultātā Ieguldītājs uzzina, vai viņš ir pieredzējis vai nepieredzējis Ieguldītājs.

Paziņojums par cesiju

Paziņojums, ko Portāla operators vai Drošības aģents nodod Ieguldītājam un Parādniekam Lietotāja noteikumu 11.10. punktā noteiktajā kārtībā, pēc kura nodošanas visi no Aizdevuma dokumentiem izrietošie Prasījumi pret Parādnieku saistībā ar attiecīgā Projekta finansēšanu tiek automātiski uzskatīti par nodotiem Portāla operatoram vai Drošības aģentam, kā norādīts Cesijas paziņojumā.

Aizņēmējs

Persona, kas ir reģistrējusies kā Estateguru Lietotājs savā Aizņēmēja statusā, kuras identitāti Portāla operators ir pārbaudījis Portāla operatora noteiktajā kārtībā un kura ir iesniegusi Aizdevuma pieprasījumu, vai (jau noslēgta Aizdevuma līguma kontekstā) Aizņēmējs, kurš ir iesniedzis Aizdevuma pieprasījumu, saskaņā ar kuru tika noslēgts šis Aizdevuma līgums.

Parādnieks

Aizņēmējs, kurš nepilda vai kavē no Aizdevuma līguma izrietošās saistības.

Maksājamā prasība

Visi prasījumi, kas izriet no Aizdevuma dokumentiem saistībā ar attiecīgā Projekta finansēšanu, kuru termiņš ir iestājies.

Estateguru vai Portāls

Lietojumprogrammas un funkcionālās vienības, kas atrodas publiskā datortīklā ar adresi www.estateguru.co un tās apakšlapās vai tīmekļa vietnēs tajā pašā administratīvajā domēnā, kas darbojas kā kolektīvās finansēšanas platforma.

Estateguru Vispārīgie aizdevumu noteikumi 

Estateguru vispārīgie aizdevumu noteikumi, kas attiecas uz katru Estateguru izsniegto Aizdevumu un ir pieejami: https://estateguru.co/home/loanterms?lang=en 

Estateguru Privātuma noteikumi

Estateguru privātuma noteikumi, kas precizē Portāla Lietotāju personas datu apstrādi un ir pieejami šeit: http://www.estateguru.co/home/privacy 

Force Majeure

Apstākļi, kas ir ārpus Portāla operatora kontroles (bez ierobežojumiem): ugunsgrēks, plūdi, pandēmija, sprādziens un nelaimes gadījumi, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilās un militārās varas iestādes, civiliedzīvotāju nemieri, datu zādzība, nespēja nodrošināt materiālus vai darbaspēku, trešo pušu svarīgu līgumu izbeigšana vai jebkurš cits iemesls, ko Portāla operators nevar kontrolēt. Portāla operatoram jāveic saprātīgi pasākumi, lai novērstu vai mazinātu šādus starpgadījumus un to sekas.

Starpniecības maksa

Maksa, kas maksājama Portāla operatoram no Aizdevuma summas tieši pirms Aizdevuma summas pārskaitīšanas uz Aizņēmēja kontu saskaņā ar 17. nodaļu.

Auto Invest

Automatizēts rīks Portālā, kas ļauj Ieguldītājam izvēlēties ieguldījumu kritērijus, izvēloties iepriekš noteiktu stratēģijas profilu vai pielāgojot savu stratēģiju, un automātiski ieguldīt  tajos aizdevumu pieprasījumos, kas atbilst šiem kritērijiem, un automātiski noslēgt Aizdevuma līgumus.

Ieguldītājs

Persona, kas ir reģistrējusies kā Estateguru Lietotājs kā Ieguldītājs un kuras identitāti Portāla operators ir pārbaudījis Portāla operatora noteiktajā kārtībā.

Lemonway

Lemonway SAS, juridiskās personas kods: 500486915, juridiskā adrese: 8, rue du Sentier – 75002 Parīze, Francija. Kā maksājumu iestāde apstiprināta Francijas Uzraudzības un noregulējuma iestādē (ACPR) 2012. gada 24. decembrī.

Aizdevuma summa

Aizdevuma pamatsumma, ko Ieguldītājs sniedz saskaņā ar konkrētu Aizdevuma līgumu.

Aizdevuma līgums

Aizdevuma līgums, tostarp Galvenie aizdevuma noteikumi, Vispārējie aizdevuma noteikumi un maksājumu grafiks(-i), kā arī attiecīgais(-ie) līgums (-i) par nodrošinājuma(-u), piemēram, hipotekārā līguma, galvojuma līguma, garantijas, nostiprināšanu.

Aizdevuma dokuments

Aizdevuma līgums un līgums(-i) par attiecīgā nodrošinājuma nostiprināšanu, piemēram, hipotēkas līgums, galvojuma līgums, garantija, ja piemērojams.

Aizdevuma pieteikums

Pieprasījums, ko Portālā iesniedz Aizņēmējs, iesniedzot piedāvājumu Ieguldītājiem noslēgt Aizdevuma līgumu.

Platformas paziņojumi

Personīgā apakšlapa vai apakšlapas, kas atvērtas katram Lietotājam, vai apakšlapa “Dokumenti” Estateguru ietvaros ar Estateguru saistītu paziņojumu saņemšanai.

Finansējuma mērķa maksimālā summa

Maksimālais finansējuma (aizdevumu) apjoms, kas piesaistāms projektam, izmantojot Estateguru, kā norādīts aizdevuma pieprasījumā.

Finansējuma mērķa minimālā summa

Minimālais finansējuma (aizdevumu) apjoms, kas jāpiesaista projektam, izmantojot Estateguru, kā norādīts aizdevuma pieprasījumā.

Portāla operators

Estateguru OÜ (Igaunijas Republikā reģistrēts uzņēmums, juridiskās personas kods 12558919).

Cenrādis

Estateguru tīmekļa vietnē publicēts cenrādis, kurā norādītas maksas, kas piemērojamas Estateguru sniegtajiem pakalpojumiem, un cenas par konkrētām Lietotāju veiktajām darbībām Portālā.

Galvenie aizdevuma noteikumi

Galvenie aizdevuma noteikumi, kas ir daļa no Aizdevuma pieprasījuma, vai (jau noslēgta Aizdevuma līguma kontekstā) galvenie aizdevuma noteikumi, kas ir daļa no Aizdevuma pieprasījuma, saskaņā ar kuru šis Aizdevuma līgums tika noslēgts un kurā aizdevuma summa tiek uzskatīta par aizdevuma summu, ko norādījis Ieguldītājs, sniedzot savu akceptu attiecībā uz šo Aizdevuma pieprasījumu.

Projekts

Uzņēmējdarbības projekts, kuram aizņēmējs vēlas saņemt aizdevumu (aizdevumus), izmantojot portālu.

Realizācijas maksa

Maksa, kas pienākas Portāla operatoram par darbībām, kas veiktas, lai dotu Drošības aģentam rīkojumu vērst piedziņu no nodrošinājuma, uzraudzīt piedziņas procesu un sadalīt piedziņas ieņēmumus.

Drošības aģents

Portāla operatora norīkots aģents, kurš glabā nodrošinājumu vai nodrošinājumus, kas nodoti saistībā ar nodrošināto aizdevumu, savā vārdā ieguldītāja(-u) interesēs un veic darbības un darījumus saistībā ar attiecīgajiem nodrošinājumiem, cita starpā pamatojoties uz Portāla operatora norādījumiem paša Portāla operatora un/vai Ieguldītāju interesēs.

Sindicēšanas periods

Termiņš, kura laikā ieguldītāji var sniegt piekrišanu attiecībā uz Aizdevuma pieprasījumu.

Lietotājs

Persona, kas izteikusi vēlmi kļūt par Estateguru Lietotāju, un/vai persona, kas Portālā reģistrējusies kā Ieguldītājs vai Aizņēmējs.

Lietotāja konts

Lietotājam Estateguru atvērta personīgā apakšlapa vai apakšlapas, caur kurām Lietotājs var izmantot Estateguru sniegtos pakalpojumus un pārskatīt informāciju par saviem darījumiem un citām Portālā veiktajām darbībām.

Lietotāja noteikumi

Šis dokuments, šie Estateguru Lietotāja noteikumi.

23.2.    Lietotāja noteikumos izmantotās laika vienības un periodi:
23.2.1.    gada garums ir 365 dienas;
23.2.2.    mēnesis ir kalendārais mēnesis;
23.2.3.    ceturksnis ir periods, kura ilgums ir 3 (trīs) mēneši;
23.2.4.    pusgads attiecas uz periodu, kura ilgums ir 6 (seši) mēneši;
23.2.5.    darba diena ir diena, kas Igaunijā nav sestdiena, svētdiena vai svētku diena un kurā kredītiestādes ir atvērtas, lai veiktu bankas pārskaitījumus Eiropas Ekonomiskajā zonā.
23.2.6.    laika periodu noteikšana pēc laika ir balstīta uz Estateguru sistēmas pulksteni un EET laika zonu;
23.2.7.    aizdevuma perioda sākums ir brīdis, kad aizdevuma summa tiek nodota Aizņēmējam.

User Terms (13.07.2023)

Latviešu (PDF)

User Terms (28.10.2022)

English (PDF)

User Terms (01.08.2022)

English (PDF)

User Terms (06.07.2020)

English (PDF)

User Terms (11.06.2020)

English (PDF)

User Terms (15.04.2019)

English (PDF)

User Terms (13.06.2017)

English (PDF)

User Terms (25.01.2017)

English (PDF)

User Terms (24.11.2016)

English (PDF)

User Terms (19.04.2016)

English (PDF)

Lasīt zināšanu centru