ESTATEGURU LIETOTĀJA NOTEIKUMI
Spēkā no 06.07.2020

1.    VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1.    Šie EstateGuru Lietotāja noteikumi regulē Portāla lietošanas noteikumus un nosacījumus, tostarp tiesības un saistības, kas saistās ar EstateGuru lietošanu, kuru veic Lietotājs. Cita starpā, atbilstošās tiesības un saistības veido noteikumus, kas piemērojami Lietotāju savstarpējās attiecībās, kā arī Lietotāju attiecībās ar Portāla turētāju un šo Lietotāja noteikumu 13. punktā (Nodrošinājuma aģents) norādīto Nodrošinājuma aģentu.
1.2.    Lai atvieglotu aizdevumu piesaisti un piešķiršanu, izmantojot Portālu, Portāla turētājs vienlaikus arī rīkosies kā Lemon Way, juridiskas personas reģistrācijas numurs: 500 486 915, adrese: 8, rue du Sentier, 75002 Parīze, Francija, maksājumu aģents, kuru kā maksājumu iestādi apstiprinājusi Francijas Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestāde (ACPR). Reģistrējoties kā Lietotājam un izmantojot Kontu, Lietotājs piekrīt arī Lemon Way lietotāja noteikumiem, kas pieejami vietnē https://www.lemonway.com/en/terms-and-conditions/
1.3.    Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie Lietotāja noteikumi piemērojami tikai kolektīvās finansēšanas darbībām, kuras veic ar EstateGuru starpniecību, un kolektīvā finansējuma platformas darbībām, ko nodrošina Platformas turētājs. 
1.4.    EstateGuru ir kolektīvās finansēšanas platforma, kuru pārvalda Portāla turētājs. Lietuvā Portāla turētājs ir Lietuvas Republikas kolektīvo finansējuma platformu turētāju oficiālajā sarakstā, un tā darbību uzrauga Lietuvas Banka.
1.5.    EstateGuru mērķis ir nodrošināt reģistrētajiem Lietotājiem iespēju izmantot tehniskus risinājumus, ar kuru palīdzību viņi var aizņemties naudu viens no otra, izsniedzot aizdevumus par maksu, uzņēmējdarbības finansēšanai, pamatojoties uz kolektīvās finansēšanas principu. Aizdevumi tiek izsniegti tikai tad, ja nodrošinājums ir nekustamais īpašums vai ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības.
1.6.    EstateGuru neizsniedz patēriņa kredītus un nerīkojas kā starpnieks to izsniegšanai. Lietotājam, kurš vēlas aizņemties naudu un saņemt aizdevumu, Lietotāja noteikumos noteiktajā kārtībā ir jānoslēdz Aizdevuma līgums ar Ieguldītāju, kurš vēlas piešķirt aizdevumu. Attiecīgais Aizdevuma līgums ir atsevišķs līgums, kas noslēgts starp Aizdevēju un Aizņēmēju un kurā minētās tiesības un pienākumi tiek pildīti, cita starpā, saskaņā ar šajos Lietotāja noteikumos noteiktajām specifikācijām un ierobežojumiem. 
1.7.    EstateGuru sadarbojas ar ieguldītājiem, kas ir reģistrējušies Portālā kā Lietotāji un kuru skaits laika gaitā var mainīties. Ieguldītājiem un Aizņēmējiem piemērojamās maksājumu summas ir norādītas ‎18.1. punktā.
1.8.    Papildus iepriekš minētajam Lietotājam ir jāievēro arī EstateGuru privātuma noteikumi. EstateGuru privātuma noteikumi ir pieejami vietnē: http://www.estateguru.co/home/privacy.
1.9.    Terminu definīcijas, kas norādītas Lietotāja noteikumu 24. punktā, tiek lietotas Lietotāja noteikumu, Lietotāja noteikumos norādīto līgumu, kā arī citas ar EstateGuru starpniecību publicētas informācijas skaidrošanai.
1.10.    Reģistrējoties par EstateGuru Lietotāju, atbilstošā pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir pienācīgi pilnā apjomā iepazinies ar Lietotāja noteikumiem un EstateGuru Privātuma noteikumiem, izprot tos un piekrīt tiem.

 

2.    PRASĪBAS LIETOTĀJAM

2.1.    Iesniedzot reģistrēšanās pieteikumu, Lietotājs apstiprina, ka ir pilnā apjomā iepazinies ar Lietotāja noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem, izprot tos un piekrīt tiem. 
2.2.    Juridiskā persona var reģistrēties kā EstateGuru Lietotājs tikai ar pārstāvja – fiziskas personas starpniecību. Šādam juridiskās personas pārstāvim jābūt reģistrētam EstateGuru Lietotājam fiziskas personas statusā, pirms tas iesniedz reģistrēšanās pieteikumu juridiskās personas vārdā.
2.3.    Ieguldītājs var būt gan fiziska persona, gan juridiska persona. Aizņēmējs var būt tikai juridiska persona vai individuālais komersants.
2.4.    Ieguldītājs vai Aizņēmējs var būt tikai tāda persona, kurai ir norēķinu konts licencētā kredītiestādē, kas reģistrēta attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalsts komercreģistrā.
2.5.    Lietotājam, kas reģistrējies, kā fiziska persona, jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu. Juridiskā persona var būt Lietotājs tikai tādā gadījumā, ja šī juridiskā persona ir reģistrēta Eiropas Ekonomiskās zonas līguma dalībvalsts komercreģistrā.
2.6.    Persona, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var būt EstateGuru Lietotājs tikai tādā gadījumā, ja Portāla turētājs tam ir sniedzis rakstisku atļauju. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā var atteikties reģistrēt Lietotāju vai izvirzīt papildu prasības Lietotāja reģistrēšanai (tostarp Ieguldītāja vai Aizņēmēja reģistrēšanai), vai grozīt esošās prasības.
2.7.    Ar šo katrs Lietotājs apņemas sniegt tikai pareizu un visaptverošu informāciju un dokumentus, reģistrējoties Portālā, iesniedzot Portāla turētājam datus par Lietotāja un/vai patiesā labuma guvēja un/vai pārstāvju identitāti, iesniedzot datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, slēdzot līgumus, sazinoties ar Portāla turētāju vai veicot citas darbības, kas saistītas ar Portāla turētāja pakalpojumiem. Turklāt katrs Lietotājs apņemas Portāla turētājam sniegt visu nepieciešamo informāciju, dokumentus un/vai citus pieprasītos pierādījumus (kas saistīti ar Lietotāja, tā patiesā labuma guvēja un/vai pārstāvja identitātes, līdzekļu izcelsmes utt. pārbaudi) Portāla turētāja noteiktajā veidā un termiņā, ja to pieprasa Portāla turētājs. 
2.8.    Lai varētu sākt ieguldīšanas darbības Portālā, katram Ieguldītājam ir jāveic Atbilstības pārbaude.

 

3.    LIETOTĀJA IDENTIFICĒŠANA

3.1.    Reģistrējoties kā Lietotājam, pieteicējam jāievada sava e-pasta adrese, jāizvēlas parole, kā arī jāiesniedz citi EstateGuru pieprasītie dati atbilstoši Portāla turētāja ieskatiem. Cita starpā, EstateGuru var arī izvirzīt prasības atbilstošo Lietotāja vārdu un paroli veidojošajai burtu un/vai ciparu kombinācijai, kā arī drošības vai citu apsvērumu dēļ pieprasīt regulāri mainīt Lietotāja paroli.
3.2.    Reģistrējoties kā Lietotājam, pieteicējam ir jāsniedz visa Portāla turētāja pieprasītā informācija, kas nepieciešama saskaņā ar tiesību aktiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas jomā, lai Portāla turētājs varētu noskaidrot Lietotāja identitāti un patieso(-s) labuma guvēju(-us).
3.3.    Attiecīgā Lietotāja e-pasta adrese un parole ir unikālas katram Lietotājam, un tās tiek izmantotas, lai identificētu Lietotāju katrreiz, kad tas piesakās portālā, veic darījumus un citas darbības ar portāla starpniecību. Neraugoties uz iepriekš minēto, Portāla turētājs var nodrošināt Lietotājam iespēju pieteikties portālā, izmantojot noteiktu sociālo plašsaziņas līdzekļu lapu, piemēram, Twitter, LinkedIn vai Facebook, identifikāciju vai ID karšu un mobilās identifikācijas risinājumus.
3.4.    Portāla turētājam ir tiesības pieņemt, ka personai, kas izmanto Lietotāja identifikatoru un paroli, ir tiesību aktos vai līgumā paredzētas tiesības veikt darījumus Lietotāja vārdā. Portāla turētājs var ierobežot Lietotāja tiesības vai atteikties izpildīt Lietotāja norādījumus arī tad, ja Portāla turētājs uzskata, ka pastāv risks, ka Lietotāja parole un Lietotāja identifikators ir nonācis trešās(-o) personas(-u) rīcībā.

 

4.    LIETOTĀJA VIRTUĀLAIS KONTS

4.1.    Ikvienam Lietotājam EstateGuru sistēmā tiek izveidots Konts, kurā ir redzama viņa darījumu bilance un citas noteiktas finanšu darbības un prasījumi. Konts, cita starpā, atspoguļo to līdzekļu atlikumu, kuru Lietotājs ir pārskaitījis Portāla turētājam.
4.2.    Ja Lietotājs atver vairāk nekā vienu Kontu, viņam ir aizliegts izmantot EstateGuru piedāvātās atlaides un īpašos piedāvājumus (bonusu procenti u.c.) vairāk nekā vienu reizi, ja konkrētās atlaižu akcijas nosacījumos nav noteikts citādi.
4.3.    Ja Lietotāja noteikumos nav noteikts citādi, Lietotājs var jebkurā laikā izņemt jebkuru savā Kontā pieejamo pozitīvo naudas līdzekļu atlikumu, dodot atbilstošu rīkojumu Portāla turētājam.
4.4.    Lietotājs var pārskaitīt līdzekļus Portāla turētājam Lietotāja izvēlētā apjomā par Lietotāja veiktajiem vai paredzētajiem darījumiem, pārskaitot Portāla turētājam atbilstošus naudas līdzekļus Portāla turētāja norādītajā veidā. Portāla turētājs var pēc saviem ieskatiem ieviest ierobežojumus vai prasības attiecībā uz Kontā esošo pieejamo naudas līdzekļu minimālo vai maksimālo summu.
4.5.    Portāla turētājs glabā Lietotāja pārskaitītos naudas līdzekļus kā pilnvarotā persona norēķinu kontā uz Portāla turētāja vārda. Portāla turētājs glabā Lietotāju pārskaitītos naudas līdzekļus atsevišķi no saviem līdzekļiem. Portāla turētājs neaprēķina procentus, un Lietotājam netiek maksāti procenti par naudas līdzekļiem, kas ir pārskaitīti Portāla turētājam.
4.6.    Lietotājs var veikt darījumus, tostarp piešķirt aizdevumu, atmaksāt aizdevumu vai veikt citus maksājumus, tikai izmantojot tos naudas līdzekļus, kurus Lietotājs šajā nolūkā ir pārskaitījis Portāla turētājam pirms atbilstošā darījuma vai darbības veikšanas, tādējādi saskaņā ar šiem Lietotāja noteikumiem nav nepieciešams izpildīt citas Lietotāja finanšu saistības vai norādījumus.
4.7.    Ja Lietotājs ir veicis darījumu, Portāla turētājs rezervē kontā atspoguļoto Lietotāja naudas līdzekļu pozitīvo atlikumu nepieciešamajā apjomā līdz no darījuma izrietošā vai uz tā pamata veicamā maksājuma veikšanai, un Lietotājs nedrīkst izmantot šos līdzekļus, lai veiktu citus darījumus, vai izņemt šos naudas līdzekļus.
4.8.    Portāla turētājs pārskaitītos naudas līdzekļus var izmantot, lai izpildītu Lietotāja veiktos darījumus un darbības saskaņā ar Lietotāja noteikumiem un citiem Lietotāja EstateGuru lietošanas laikā noslēgtajiem līgumiem un norunām. Portāla turētājs var arī izmantot atbilstošos naudas līdzekļus, lai dzēstu Lietotāja parādsaistības pret citiem Lietotājiem, trešajām personām vai Portāla turētāju, veicot atbilstošus pārskaitījumus saprātīgā termiņā.
4.9.    Portāla turētājs var pēc saviem ieskatiem pieprasīt, lai Lietotājs pārskaita naudas līdzekļus Portāla turētājam ar bankas pārskaitījumu no norēķinu konta, kas ir reģistrēts attiecīgā Lietotāja vārdā un atbilst Lietotāja noteikumu 2.4. punktā minētajām prasībām.
4.10.    Lietotājam nav atļauts koplietot vai jebkādi izmainīt, ieķīlāt vai atsavināt savas Lietotāja tiesības attiecībā uz Kontu par labu citām trešajām personām, tostarp citiem reģistrētiem Portāla Lietotājiem. Lietotājam ir atļauts nodrošināt tiesības citam reģistrētam Lietotājam tikai ar mērķi sniegt Konta pārskatu. Lietotājam ir aizliegts jebkurai trešajai personai izpaust savu identifikatoru, paroli vai jebkādus citus līdzekļus, kas ļautu piekļūt Kontam, bez Platformas turētāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.  Portāla turētājs nav atbildīgs par darbībām, veiktajiem darījumiem vai juridiskajām sekām, kas izriet no darbībām, ko veic cits Lietotājs vai trešā persona, izmantojot Lietotāja Kontu, vai par šādu darbību vai darījumu sekām.

 

5.    PROJEKTU FINANSĒŠANA

5.1.    Aizņēmējs var pieteikties finansējuma piešķiršanai savam Projektam ar EstateGuru starpniecību tikai pēc tam, kad nekustamais īpašums  vai tiesības uz nekustamo īpašumu ir iesniegts kā nodrošinājums.
5.2.    Tikai persona, kuras identitāti Portāla turētājs ir pārbaudījis Portāla turētāja noteiktajā kārtībā, var pieprasīt aizdevumu kā Aizņēmējs. Katram Lietotājam, kas vēlas kļūt par Aizņēmēju, ir jāveic Aizņēmēja uzticamības novērtēšana, kā arī Aizņēmējam jāatbilst visiem piemērojamajiem reputācijas un kredītspējas kritērijiem, ko noteicis Portāla turētājs. Aizņēmēja uzticamības novērtēšanu veic Portāla turētājs saskaņā ar iekšējām procedūrām. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut Lietotājam pieprasīt aizdevumu vai noteikt citus papildu nosacījumus aizdevuma pieprasīšanai.
5.3.    Aizdevumu var izsniegt tikai tāda persona, kas ir EstateGuru Lietotājs, kurš reģistrējies kā Ieguldītājs, un kuras identitāti Portāla turētājs ir identificējis Portāla turētāja noteiktajā kārtībā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut Lietotājam izsniegt aizdevumu vai noteikt citus papildu noteikumus aizdevuma izsniegšanai. Ja Ieguldītājs savā ekonomiskajā vai profesionālajā darbībā darbojas kā kreditors, Ieguldītājam ir pienākums par to informēt Platformas turētāju. Ja netiek ievērots informēšanas pienākums, Ieguldītājs atbild par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem un izdevumiem, kas EstateGuru vai citām personām ir radušies vai var rasties nākotnē informēšanas pienākuma pārkāpuma rezultātā.
5.4.    Lai piešķirtu vai saņemtu aizdevumu, Lietotājs portālā noslēdz attiecīgu Aizdevuma līgumu. Aizņēmējs ar katru Ieguldītāju noslēdz atsevišķu Aizdevuma līgumu, un viena projekta finansēšanai Lietotājs var noslēgt vairākus Aizdevuma līgumus.
5.5.    Lai pieprasītu aizdevumu, Aizņēmējam Portālā jāaizpilda attiecīgā pieteikuma veidlapa. Portāla turētājs var pieprasīt personai, kura piesakās aizdevumam, papildus iesniegumam iesniegt atbilstošu biznesa plānu, budžetu, neatkarīgu vērtējumu par projektā iekļauto nekustamo īpašumu, savas kredītspējas apliecinājumu un jebkuru citu informāciju un pierādījumus, kurus Portāla turētājs var pieprasīt jebkurā laikā.
5.6.    Saņemot Lietotāja noteikumu ‎5.5. punktā norādīto pieteikuma veidlapu, Portāla turētājs pārbauda pieteikumā norādītos datus, pēc saviem ieskatiem, cita starpā, izvērtējot attiecīgā projekta piemērotību EstateGuru un pieteicēja kredītspēju, pamatojoties uz iesniegto informāciju un jebkuru citu informāciju, kuru Portāla turētājs uzskata par piemērotu (šādi rīkojoties, Portāla turētājs var nosūtīt pieprasījumus trešajām personām un atbilstošajiem reģistriem, kā arī izmantot citus avotus informācijas iegūšanai, lai novērtētu pieteikumu). Cita starpā, Portāla turētājs pieteikuma pārbaudes laikā un par pieteikuma iesniedzēja līdzekļiem var pasūtīt nekustamā īpašuma(-u), kas ir projekta priekšmets, novērtējuma aktu personai, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma vērtēšanu.
5.7.    Ja Portāla turētājs konstatē, ka iesniegtais pieteikums EstateGuru ir pieņemams, pieteikuma iesniedzējs, ievērojot ar Portāla turētāju norunātos noteikumus, var aizpildīt un apstiprināt Aizdevuma pieteikumu projekta finansēšanai. Šis Aizdevuma pieteikums tiks publiskots portālā un būs pieejams visiem Lietotājiem. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var attiecīgajam Aizdevuma pieteikumam piešķirt riska kategoriju.

 

6.     AIZDEVUMA LĪGUMU NOSLĒGŠANA

6.1.    Aizdevuma līguma noslēgšana notiek, Aizņēmējam iesniedzot Aizdevuma pieteikumu, un Ieguldītāji, kas vēlas noslēgt šādu Aizdevuma līgumu, pieņem šādu Aizdevuma pieteikumu atbilstoši turpmāk norādītajam:
6.1.1.    Aizņēmējs aizpilda Aizdevuma pieteikumu, piekrītot Portāla turētāja nosacījumiem, un to apstiprina šo Lietotāja noteikumu ‎10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) norādītajā kārtībā.
6.1.2.    Aizdevuma pieteikums zaudē spēku, ja līdz Sindicēšanas perioda beigām Ieguldītājs vai Ieguldītāji nav snieguši tam piekrišanu vai piekrišanas par kopējo aizdevuma(-u) pamatsummu vismaz tādā apjomā, kas atbilst minimālajai finansējuma mērķa summai. Portāla turētājs līdz Sindicēšanas perioda beigām ir tiesīgs samazināt aizdevuma pieteikumā norādīto minimālo finansējuma mērķa summu. 
6.1.3.    Portāla turētājs ir tiesīgs pagarināt sākotnēji noteikto Sindicēšanas periodu par līdz 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, un šāds pagarinājums neietekmē pirms pagarinājuma noslēgtā(-o) Aizdevuma līguma(-u) spēkā esamību. 
6.1.4.    Piekrišanu attiecībā uz Aizdevuma pieteikumu var sniegt Ieguldītājs, kura kontā ir līdzekļi vismaz tādā apjomā, kādā šis Ieguldītājs vēlas piešķirt aizdevumu. Ja tiek pārfinansēts iepriekš finansēts Projekts, Ieguldītājs, kura kontā nav pietiekami daudz brīvu naudas līdzekļu, bet kura prasības pret Aizņēmēju, kas pieprasa pārfinansēšanu, ir vismaz tādā apmērā, kādā Ieguldītājs vēlas piešķirt aizdevumu Aizņēmējam, kas pieprasa pārfinansēšanu, var tikt apstiprināts kā aizdevējs.
6.1.5.    Sniedzot piekrišanu, Ieguldītājs apliecina, ka tam būs juridiski saistošs Aizdevuma līgums, kas tiks noslēgts šādas piekrišanas sniegšanas rezultātā. Šādu piekrišanu nevar atsaukt.
6.1.6.    Lūdzu, ņemiet arī vērā, ka Aizdevuma līgumi, kas noslēgti starp katru Ieguldītāju un Aizņēmēju, tiek uzskatīti par noslēgtiem tādā hronoloģiskā secībā, kādā ir sniegtas piekrišanas, un tikai tādā apjomā, kādā atbilstošās piekrišanas ir dotas, ar kopējo aizdevuma summu līdz Maksimālajai finansējuma mērķa summai.
6.1.7.    Aizdevuma summa:
(a)    nedrīkst būt mazāka par 50 EUR; un
(b)    nedrīkst pārsniegt Maksimālo finansējuma mērķa summu, izņemot ciktāl atkāpšanās no iepriekš izvirzītajām prasībām ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka saistībā ar attiecīgo Aizdevuma pieteikumu ietvaros sniegto piekrišanu rezultātā Aizdevuma līgumu kopējā aizdevumu summa nepārsniegtu Maksimālo finansējuma mērķa summu.
6.2.    Ja Sindicēšanas periodā pieprasītā summa ir savākta un Aizdevuma līgumi ir noslēgti, Portāla turētājs var pārskaitīt aizdevuma summu uz kontu (piemēram, notāra depozīta kontu, darījumu kontu utt.), kur aizdevuma summa tiks glabāta līdz brīdim, kad Aizņēmējs izpildīs visus nosacījumus, kas nepieciešami, lai izmaksātu aizdevumu summu Aizņēmējam (kontu, kurā uzglabā aizdevuma summu pirms tās izmaksāšanas Aizņēmējam, izvēlas Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem). Aizdevuma summu izmaksā Aizņēmēja norādītajā bankas kontā tikai pēc tam, kad Aizņēmējs ir veicis paredzētās darbības, kas norādītas Lietotāja noteikumos un attiecīgajā Aizdevuma līgumā. Portāla turētājs saskaņā ar šiem Lietotāja noteikumiem var ieturēt piemērojamās maksas un izmaksas no aizdevuma summas tieši pirms aizdevuma summas izmaksāšanas Aizņēmēja bankas kontā. 
6.3.    Pēc piekrišanas Aizdevuma pieteikumam EstateGuru sastāda Aizdevuma līguma norakstu PDF faila formātā (kas var sastāvēt no viena vai vairākiem dokumentiem PDF faila formātā), kas tiek nosūtīts pa e-pastu vai tiek citā veidā padarīts pieejams Aizdevējam un Aizņēmējam portālā.
6.4.    Aizdevuma līgumi Aizņēmējam ir pieejami pēc Sindicēšanas perioda beigām ar noteikumu, ka Ieguldītāji ir pieņēmuši Aizdevuma pieteikumu par vismaz Aizdevuma pieteikumā norādīto Minimālo finansējuma mērķa summu.

 

7.    AUTO INVEST

7.1.    Papildus ‎6.1. punktā minētajai piekrišanas (t.i., investīciju summas apstiprināšanas) procedūrai Lietotājam ir iespēja sniegt piekrišanu Aizdevuma līguma noslēgšanai, izmantojot Auto Invest lietotni. Portāla turētājam pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī ir tiesības apturēt vai pārtraukt funkcijas piedāvāšanu, kas ļauj izmantot Auto Invest lietotni. Portāla turētājs var arī selektīvi ierobežot funkcijas izmantošanu, kas ļauj izmantot Auto Invest lietotni, piemēram, atspējojot šo funkciju tikai Lietotājiem no konkrētām valstīm.
7.2.    Aktivizējot Auto Invest lietotni, Lietotājs sniedz Portāla turētājam tiesības slēgt aizdevuma līgumus ar Auto Invest lietotnes starpniecību atbilstoši Lietotāja izvēlētajiem kritērijiem. Auto Invest lietotne darbosies atbilstoši Lietotāja izvēlētajiem kritērijiem, kurus var iestatīt Lietotāja Kontā. Portāla turētājs var ierobežot papildu kritēriju izmantošanu, Auto Invest lietotnē atbilstoši aprēķinot viena Aizdevuma pieteikuma ietvaros investējamās summas apmēru.
7.3.    Kritēriji, kurus Auto Invest lietotnē var noteikt piemērota iespējamā investīciju objekta aprakstīšanai, cita starpā var būt šādi:
7.3.1.    aizdevuma summa, kādu Aizdevuma pieteikuma ietvaros var investēt, izmantojot Auto Invest lietotni;
7.3.2.    ņemot vērā, ka minimālo investīciju apmēru ir noteicis portāls;
7.3.3.    procentu likmes diapazons;
7.3.4.    aizdevuma un vērtības attiecība (loan-to-value — LTV);
7.3.5.    aizdevuma periods;
7.3.6.    aizdevuma veids (ar vienreizēju atmaksu/regulāru maksājumu līgums/nav preferences).
7.4.    Lietotājam ar portāla starpniecību tiek nodrošināta Auto Invest lietotnes apraksta pieejamība, t.i., paskaidrojums par iespējamajām sekām, kas var būt saistītas ar Auto Invest lietotnes izmantošanu. Lai sāktu izmantot Auto Invest lietotni, Lietotājam ir jāapstiprina, ka tas saprot iespējamās sekas, kas var rasties saistībā ar Auto Invest lietotnes izmantošanu.
7.5.    Lietotājs, kurš vēlas izmantot Auto Invest lietotni, Portālā izvēlas kritērijus pēc saviem ieskatiem, atbilstoši kuriem tas vēlētos noslēgt Aizdevuma līgumu. Kritēriju izvēli Lietotājs apstiprina Lietotāja noteikumu ‎10. punktā noteiktajā kārtībā. Portāla turētājam ir arī tiesības noteikt minimālo investīciju apmēru Auto Invest lietotnes izmantošanai, par kuru mazākas summas ieguldīšana, izmantojot Auto Invest lietotni, nav iespējama.
7.6.    Lai noslēgtu Aizdevuma līgumus ar Auto Invest lietotnes starpniecību, Lietotāja virtuālajā Kontā ir jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem, lai noslēgtu Aizdevuma līgumus atbilstoši Lietotāja izvēlētajiem kritērijiem. 
7.7.    Portāla turētājs, saņemot atbilstošu rīkojumu no Lietotāja ar Auto Invest lietotnes starpniecību, izmanto Lietotāja Kontā esošos naudas līdzekļus Auto Invest lietotnes norādītajā apmērā atbilstoši Lietošanas noteikumu ‎6.1. punktā aprakstītajai procedūrai. 
7.8.    Kad portālam ir pievienots jauns pieteikums, Auto Invest lietotne izveido sarakstu ar Ieguldītājiem, kas izmanto Auto Invest lietotni, pamatojoties uz pēdējo ar Auto Invest lietotnes starpniecību veikto ieguldījumu laiku un aizdevuma summu, kā arī uz to, kādu summu tie vēlas ieguldīt ar Auto Invest lietotnes starpniecību. Saraksta sākumā ar augstāko prioritāti vienmēr ir Ieguldītāji, kuru vēlamo ieguldījumu apmērs ir vienāds ar minimālo ieguldījumu summu. Tad seko Ieguldītāji, kuru norādītais ieguldījumu apmērs ir lielāks par minimālo ieguldījumu summu, neatkarīgi no norādīto ieguldījumu precīzā apmēra. Abās saraksta daļās Ieguldītājus sarindo pēc pēdējā Auto Invest lietotnes veiktā darījuma, sākot ar Ieguldītāju, kurš vissenāk ieguldījis līdzekļus darījumu veikšanai. Ja Ieguldītāja līdzekļi ar Auto Invest lietotnes starpniecību nav izmantoti, Ieguldītāja pozīciju sarakstā papildus viņa vēlamajam ieguldījumu apmēram nosaka Auto Invest lietotnes aktivizēšanas laiks. Pamatojoties uz attiecīgo sarakstu, kas jāizveido katru reizi no jauna, sistēma nosaka, kurus līdzekļus var piesaistīt, veicot ieguldījumu, un kādā apmērā. Lietotnes saraksta uzturēšana nodrošina vienādu attieksmi pret Ieguldītājiem, izmantojot viņu ieguldīšanai nodotos līdzekļus. Projektu finansēšana ar Auto Invest lietotni pēc jauna projekta pievienošanas notiek šādi:
7.8.1.    Ja Aizdevuma pieteikumā norādītā summa ir lielāka par kopējo ieguldījumiem atvēlēto summu, kuru norādījuši Ieguldītāji, kas izmanto Auto Invest lietotni un kuru norādītajiem kritērijiem Aizdevuma pieteikums atbilst, tad:
(a)    vispirms aprēķina katra atbilstošā Ieguldītāja maksimālo aizdevuma summu;
(b)    pārējos vēlamos līdzekļus piesaista no Ieguldītājiem ar Portāla starpniecību, sniedzot individuālu piekrišanu atbilstoši lietošanas noteikumu ‎6.1.6. punktam.
7.8.2.    Ja Aizdevuma pieteikumā norādītā summa ir mazāka par kopējo ieguldījumiem atvēlēto summu, kuru norādījuši Ieguldītāji, kas izmanto Auto Invest lietotni un kuru norādītajiem kritērijiem Aizdevuma pieteikums atbilst, taču ir lielāka par visu atbilstošo Ieguldītāju aprēķināto minimālo atļauto ieguldījumu kopsummu, tad:
(a)    vispirms aprēķina katra atbilstošā Ieguldītāja minimālo aizdevuma summu;
(b)    pēc tam trūkstošo summu piesaista proporcionāli no Ieguldītājiem, kuri ar Auto Invest starpniecību ir atzīmējuši par minimālo aizdevuma summu lielāku ieguldījumu apmēru, atbilstoši viņu norādītajai summai.
7.8.3.    Ja Aizdevuma pieteikumā norādītā aizdevuma summa ir mazāka par summu, kuru varētu iegūt, ja katrs Ieguldītājs, kas izmanto Auto Invest lietotni un kura izvirzītajiem kritērijiem pieteikums atbilst, ieguldītu lietotnes atļauto minimālo summu, tad:
(a)    sistēma neveic proporcionālu sadalīšanu;
(b)    Ieguldītājiem ļauj ieguldīt atbilstoši izveidotajam Ieguldītāju sarakstam, turklāt sāk no atbilstošā saraksta sākuma, un no katra Ieguldītāja piesaista viņa norādīto minimālo aizdevuma summu;
(c)    Ieguldītājus piesaista līdz aizdevuma summas iegūšanai, un pēdējā Ieguldītāja ieguldījumu apjoms veido summu, ar kuras piesaistīšanu Aizdevuma pieteikumā norādītā aizdevuma summa ir piesaistīta pilnā apmērā;
(d)    Ieguldītāju, kura līdzekļus izmanto, ievieto Ieguldītāju saraksta beigās.
7.9.    Lietotājs savā Kontā var jebkurā brīdī iegūt pārskatu par atbilstoši viņa norādītajiem kritērijiem ar Auto Invest lietotnes starpniecību noslēgtajiem Aizdevuma līgumiem un viņa Kontā esošo līdzekļu izmantošanu. Portāla turētājs nosūta uz Lietotāja e-pastu paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem, apstiprinot Aizdevuma līgumu noslēgšanu un kontā esošo līdzekļu izmantošanu atbilstoši Lietotāja norādītajiem kritērijiem.
7.10.    Lietotājs var jebkurā brīdī ieslēgt Auto Invest lietotni, uz laiku to apturēt, izslēgt vai mainīt Auto Invest lietotnes kritērijus.
7.11.    Iespēja izmantot Auto Invest lietotni Portālā nekādā veidā nav uzskatāma par Lietotāju konsultēšanu vai par Portāla vai Portāla turētāja jebkāda veida padomu un konsultāciju Lietotājam attiecībā uz aizņēmumiem un Aizdevumu pieteikumiem Portālā. Portāla turētājs neatbild par kaitējumiem, kas ir vai var būt radušies Lietotājam, izmantojot Portālu vai tā piedāvātos pakalpojumus, tostarp Auto Invest lietotni.

 

8.    AR AIZDEVUMA LĪGUMA IZPILDI SAISTĪTI JAUTĀJUMI

8.1.    Portāla turētājs pēc ķīlas līgumu noslēgšanas pārskaita uz Aizņēmēja kontu pārskaitāmo(-ās) aizdevuma summu(-as). Saskaņā ar Aizdevuma līgumu paredzēto regulāro maksājumu gadījumā (piem., procentu maksājums utt.) aizdevuma summu(-as) uzskata par pārskaitītu(-ām) Aizņēmējam ar brīdi, kad summas ir pārskaitītas uz Aizņēmēja bankas kontu.
8.2.    Ja Aizdevuma līgumā paredzēts, ka aizdevums atmaksājams pa daļām atbilstoši atmaksas grafikam vai procenti maksājami saskaņā ar procentu maksājumu grafiku, Portāla turētājs sagatavo attiecīgo atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku un nogādā to Aizdevējam un Aizņēmējam. Aizņēmējam nosūta atbilstošo atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku tādā formā, kur Aizņēmēja veicamie maksājumi ir norādīti augošā secība attiecībā pret visiem atbilstošajiem Aizdevuma līgumiem (nevis atsevišķi attiecībā pret katru atbilstošo Aizdevuma līgumu). Ja atmaksas grafiks vai procentu maksājumu grafiks Aizdevuma līguma darbības laikā mainās, Portāla turētājs sastāda jaunu grafiku un nosūta to Aizdevējam un Aizņēmējam saprātīgā laikā pēc atbilstošā grafika izmaiņām.
8.3.    Aizņēmējs var veikt aizdevuma pirmstermiņa apmaksu saskaņā ar Aizdevuma līguma noteikumiem un tikai tad, ja Portāla turētājs ir sniedzis šādu atļauju tādā formātā, kuru var pavairot rakstiski.

 

9.    NO AIZDEVUMA LĪGUMIEM IZRIETOŠO PRASĪJUMU CESIJA OTRREIZĒJĀ TIRGŪ

9.1.    EstateGuru var piedāvāt funkciju, ar kuras starpniecību Ieguldītājs var cedēt viņam piederošo prasījumu citam Portāla Lietotājam, izņemot Lietotāju, pret kuru atsavināmais prasījums ir vērsts, Portālā noslēdzot cesijas līgumu. Portāla turētājam pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī ir tiesības apturēt vai pārtraukt funkcijas piedāvāšanu, kas ļauj cedēt prasības. Portāla turētājs var arī selektīvi ierobežot funkcijas izmantošanu, kas ļauj cedēt prasības, piemēram, atspējojot funkciju tikai Lietotājiem no konkrētām valstīm.
9.2.    Minimālā cedējamās prasības summa ir 50 EUR. Portāla turētājs var noteikt ierobežojumus cedējamās prasības cenai, piemēram, ierobežot atlaides vai uzcenojuma apjomu, kuru cedents var piemērot prasījuma cesijai.
9.3.    Ieguldītājs, izmantojot savu Kontu, iesniedz priekšlikumu noslēgt cesijas līgumu, kurā noteikti cesijas nosacījumi, tostarp:
9.3.1.    cedējamās prasības apmērs;
9.3.2.    cedējamās prasības cena.
9.4.    Priekšlikums noslēgt cesijas līgumu Portālā ir spēkā līdz 7 dienām, kuru laikā attiecībā uz priekšlikumu var iesniegt piekrišanu. Gadījumā, ja pārējie Lietotāji nav iesnieguši piekrišanu 7 dienu laikā, attiecīgais priekšlikums tiek automātiski atcelts un attiecībā uz šo priekšlikumu vairs nevar iesniegt piekrišanu. Priekšlikums noslēgt līgumu arī tiek automātiski atcelts, ja pēc priekšlikuma publicēšanas Portālā cedentam saskaņā ar esošo Aizdevuma līgumu tiek veiktas jebkādas izmaksas, piemēram, procentu maksājumi vai pamatsummas atmaksas.
9.5.    Cesijas līgums ir noslēgts, ja cesionārs ir devis piekrišanu priekšlikumam 10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) norādītajā kārtībā.
9.6.    Pirms piekrišanas sniegšanas piedāvājumam Portāla turētājs Lietotājam nodrošina iespēju iepazīties ar prasījuma pamatā esošā Aizdevuma līguma pamatnoteikumiem tādā apjomā, kas ir nepieciešams piekrišanas sniegšanai.
9.7.    Sniedzot piekrišanu un noslēdzot cesijas līgumu, Lietotājs izsaka nodomu būt tiesiski saistīts ar prasījuma pamatā esošo Aizdevuma līgumu. Šādu piekrišanu nevar atsaukt, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.
9.8.    Lietotājs var piekrist piedāvājumam noslēgt cesijas līgumu tikai tad, ja Lietotāja Kontā ir pieejami brīvi naudas līdzekļi vismaz tādas summas apmērā, kas atbilst noteiktajai prasības cenai. Portāla turētājs pēc cesijas līguma noslēgšanas debetē prasījumu tā Ieguldītāja Kontā, kurš iegādājās prasījumu, un kreditē tā Ieguldītāja Kontu, kurš cedēja prasījumu, cedētā prasījuma cenas apmērā.
9.9.    Pēc prasījuma cesijas Portāla turētājam ir tiesības ieturēt Cenrādī norādīto pakalpojuma maksu gan no cedenta, gan no cesionāra.
9.10.    Portāla turētājs informē Aizņēmēju par pret viņu spēkā esoša prasījuma cedēšanu ar Portāla starpniecību atbilstoši Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajai kārtībai.
9.11.    Noslēdzot cesijas līgumu, visi līgumi, kas saistīti ar papildu procentiem, kas maksājami Ieguldītājam, kurš pārdod savu prasību, tiek nodoti prasības cesionāram.
9.12.    Vienu prasību var cedēt ne biežāk kā reizi mēnesī, t.i., cesionārs var cedēt to pašu prasību citam Lietotājam, ja kopš iegādes ir pagājušas vismaz 30 dienas.
9.13.    Jautājumi, kas nav noregulēti šajā 9. punktā vai starp līdzējiem noslēgtajā cesijas līgumā, tiek risināti, piemērojot Lietotāja noteikumus, tostarp tas attiecas uz maksājumu neizpildi, nodrošinājuma realizēšanu, Portāla turētāja pilnvarojumiem, strīdu risināšanu un citu jautājumu regulēšanu.

 

10.    DARĪJUMU APSTIPRINĀŠANA VIETNĒ ESTATEGURU

10.1.    Portāla turētāja paredzētajos gadījumos Lietotājam katru reizi ir jāapstiprina darījums vai cita darbība, tostarp Aizdevuma pieteikums un ar to saistītā piekrišana, ievadot Lietotājam piešķirto paroli vai citā EstateGuru paredzētā veidā. Sniedzot savu apstiprinājumu, Lietotājs izsaka neatsaucamu nodomu uzņemties tiesiskas saistības attiecībā uz apstiprināmo darījumu vai darbību.
10.2.    Portāla turētāja norādītajos gadījumos Lietotājam ar EstateGuru lietošanu saistītais darījums, vienošanās vai darbība ir jāapstiprina rakstiskā vai notariālā formā.

 

11.    MAKSĀJUMU VEIKŠANAS UN APRĒĶINA KĀRTĪBA

11.1.    Šajā 11. punktā (Maksājumu veikšanas un aprēķina kārtība) norādītā maksājumu un aprēķinu kārtība attiecas uz visiem darījumiem un darbībām, kas īstenotas, izmantojot EstateGuru.
11.2.    Ja Lietotājam ir jāizpilda jebkādas finanšu saistības, Lietotāja Kontā vēlākais dienā, kad šādas finanšu saistības ir jāizpilda (vai Lietotāja noteikumos noteiktajos gadījumos – vēlākais atbilstošo finanšu saistību uzņemšanās dienā), jābūt brīviem naudas līdzekļiem attiecīgo finanšu saistību izpildei vismaz tādā apjomā, kas ir vienāds ar šo finanšu saistību pilnīgai izpildei nepieciešamo naudas summu.
11.3.    Ja Aizņēmējam ir jāpilda finanšu saistības pret vairākiem Aizdevējiem vienlaicīgi, un šī Aizņēmēja Kontā nav brīvu naudas līdzekļu visu finanšu saistību izpildei pilnā apmērā, Kontā esošie nepietiekamie naudas līdzekļi tiek izmantoti finanšu saistību izpildei pret visiem atbilstošajiem Aizdevējiem proporcionāli attiecībai, kādu Aizdevēja sniegtās aizdevuma summas neatmaksātais atlikums veido no šī projekta finansēšanai noslēgto visu Aizdevuma līgumu aizdevuma summu neatmaksātā kopējā atlikuma (pro rata). Ja iepriekš norādīto finanšu saistību termiņš iestājas citā laikā, parāda saistību izpildes secību saskaņā ar EstateGuru vispārējiem aizdevuma noteikumiem nosaka, ņemot vērā trūkstošo maksājumu pieteikumu secību, kā arī hronoloģisko secību, kādā atbilstošās saistības ir piedzenamas.
11.4.    Lietotājs savas parāda naudas saistības nedrīkst pildīt ar ieskaitu vai veicot ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamajām summām bez Portāla turētāja iepriekšējas piekrišanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā.
11.5.    No Aizdevuma līguma izrietošas finanšu saistības (galvenokārt pamatsummas un procentu atmaksas) izpildes kavēšanu līdz 3 kalendārajām dienām neuzskata par Lietotāja saistību pārkāpumu Lietotāja noteikumu ‎11.2. punkta izpratnē. Kavējot maksājuma izpildi līdz 3 dienām, netiek piemērota kavējuma nauda un netiek piemēroti 12. punktā minētie pasākumi.

 

12.    MAKSĀJUMU KAVĒJUMI UN CITI PĀRKĀPUMI

12.1.    Ja Aizņēmējs laikus neizpilda jebkādas Aizdevuma līgumā, Lietotāja noteikumos vai citā Aizdevuma dokumentā paredzētās saistības vai ja rodas pamats Aizdevuma līguma ārkārtas izbeigšanai, Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents var uz Parādnieka rēķina Aizdevēja(-u) un/vai savā vārdā veikt jebkādas darbības, kurus Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents pēc saviem ieskatiem uzskata par nepieciešamiem vai vēlamiem, lai panāktu atbilstošo saistību izpildi un/vai Aizdevuma līguma izbeigšanu vai cita tiesību aizsardzības līdzekļa izmantošanu.
12.2.    Lai sasniegtu ‎‎12.1. punktā minēto mērķi, Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents, cita starpā, pēc saviem ieskatiem var arī:
12.2.1.    nosūtīt Parādniekam atgādinājumus, paziņojumus par atlikumiem un brīdinājumus (tostarp bankrota brīdinājumus);
12.2.2.    nosūtīt datus par Parādnieku trešajām personām EstateGuru Privātuma noteikumos noteiktajā kārtībā;
12.2.3.    uzsākt tiesas vai šķīrējtiesas procesus, piedziņas, bankrota vai citus maksātnespējas procesus likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Lietotāja noteikumiem, tostarp piedalīties atbilstošajos procesos kā Aizdevēja pārstāvis un Aizdevēja vārdā;
12.2.4.    ierobežot Parādnieka tiesības izmantot EstateGuru;
12.2.5.    ārpus kārtas izbeigt Aizdevuma līgumu uz cita Aizdevuma līgumā noteikta vai likumā paredzēta pamata;
12.2.6.    organizēt nodrošinājuma izpildi piemērojamajos tiesību aktos un attiecīgajā līgumā par nodrošinājuma noteikšanu noteiktajā kārtībā, vai tieši vai netieši pārņemt nodrošinājumu Aizdevēju interesēs;
12.2.7.    atteikties no kavējuma procentu un/vai kompensācijas pieprasīšanas, ja Portāla turētājs to uzskata par nepieciešamu, lai panāktu aizdevuma un procentu maksājumu atmaksāšanu Aizdevējam;
12.2.8.    pārdot Izpildāmos prasījumus Aizdevēju un/vai savā vārdā Izpildāmo prasījumu piedziņas un/vai citu izpildes procedūru gaitā, ja pēc Portāla turētāja ieskatiem tas ir Aizdevēju interesēs, un Aizdevēju vārdā informēt Aizdevējus un Debitoru par Izpildāmo prasījumu cesiju.
12.3.    Reģistrējoties kā Lietotājam, katrs lietotājs sniedz norādījumus, piekrišanu un atļauju Portāla turētājam un Nodrošinājuma aģentam (ar tiesībām deleģēt) Lietotāja vārdā un kā tā pārstāvim pēc saviem ieskatiem veikt šo Lietotāja noteikumu ‎12.1., ‎12.2. punktos minētās darbības un pasākumus, ar nosacījumu, ka Portāla turētājs un Nodrošinājuma aģents ir tiesīgi veikt šādas darbības un pasākumus. Iepriekš minētie norādījumi un pilnvarojums ietver arī Portāla turētāja un Nodrošinājuma aģenta tiesības Lietotāja vārdā un kā Lietotāja pārstāvim veikt jebkādu darbību un/vai darījumu, kas Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģenta vērtējumā ir nepieciešams, lai Lietotāja noteikumu ‎12.6. punktā aprakstītā cesija būtu spēkā esoša.
12.4.    Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem Portāla turētājam ir tiesības savā vārdā pieprasīt piedziņas izdevumu atlīdzību par ‎12.1. un ‎12.2. punktā aprakstītajām darbībām.
12.5.    Portāla turētājs ir tiesīgs ieturēt 33 % no kavējuma procentiem un 50 % no citām kompensācijām, lai kompensētu tā darbības izmaksas, kas radušās Aizņēmēja vārdā iekasējot Aizdevēja finanšu saistības.
12.6.    Ja Portāla turētājs vai Nodrošinājuma aģents nosūta Aizdevējam un Parādniekam atbilstošu Cesijas paziņojumu šo Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajā kārtībā, visus Izpildāmos prasījumus, kas izriet no atbilstošā projekta finansēšanas Aizdevuma dokumentiem pret Parādnieku, uzskata par automātiski cedētiem Portāla turētajam vai Nodrošinājuma aģentam, kā precizēts cesijas paziņojumā. Atbilstošos prasījumus uzskata par cedētiem ar brīdi, kad adresāts ir saņēmis Cesijas paziņojumu saskaņā ar Lietotāja noteikumu ‎14.2. punktu.
12.7.    Lietotāja noteikumu ‎12.6. punktā minēto Cesijas paziņojumu var nosūtīt tikai tādā gadījumā, ja atbilstošā projekta finansēšanai noslēgtais(-ie) Aizdevuma līgums(-i) ir šī 12. punkta (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) citos noteikumos paredzētajā kārtībā izbeigts ārkārtas veidā un Portāla turētāja vai Nodrošinājuma aģenta vērtējumā iepriekš minētā cedēšana ir nepieciešama vai ieteicama, lai Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents varētu būt Parādnieka kreditors attiecībā uz Izpildāmajiem prasījumiem un savā vārdā varētu piedalīties procesā vai darbībā atbilstošo Izpildāmo prasījumu piedzīšanai un/vai izpildei citā veidā.
12.8.    Pēc Lietotāja noteikumu ‎12.6. punktā aprakstītās cesijas Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents attiecībā uz cedētajiem prasījumiem joprojām rīkojas Aizdevēja(-u) interesēs (citu starpā, esot tiesīgs veikt jebkādas darbības, kas ir aprakstītas Lietotāja noteikumu ‎12.1.–‎12.4. punktā) un ataino Izpildāmo prasījumu piedziņas un/vai izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus atbilstošā(-o) Aizdevēja(-u) Kontos (pirms tam atskaitot un apmaksājot visus ar atbilstošajām darbībām saistītos izdevumus un maksas).
12.9.    Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents var šajā 12. punktā aprakstītās darbības izbeigt vai tās nepiemērot, ja Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģenta vērtējumā Izpildāmo prasījumu piedzīšana attiecīgo darbību rezultātā nav paredzama vai atbilstošo darbību rezultātā paredzami gūstamais labums ir mazāks vai līdzvērtīgs atbilstošo darbību paredzamajiem izdevumiem. Pēc Aizdevēja cesijas pieteikuma Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents pēc iepriekš aprakstītā paziņojuma iesniegšanas var (taču viņam tas nav jādara) par Aizdevēja līdzekļiem cedēt Aizdevējam atpakaļ šī Aizdevēja iepriekš Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam Lietotāja noteikumu ‎12.6. punkta kārtībā cedētos atbilstošos izpildāmos prasījumus.

 

13.    NODROŠINĀJUMA AĢENTS

13.1.    Aizdevuma pamata noteikumos norādītais nodrošinājums ir jānosaka par labu EstateGuru tagatisagent OÜ (vai tā tiesību pārņēmējam), kas darbojas kā Nodrošinājuma aģents. EstateGuru tagatisagent OÜ (reģistrācijas numurs 12766368) ir uzņēmums, kura pamata darbība ir Lietotāja noteikumu ‎13.2. punktā minētās darbības.
13.2.    Nodrošinājuma aģents tur saistībā ar nodrošināto aizdevumu sniegto nodrošinājumu vai nodrošinājumus Aizdevēja(-u) interesēs uz sava vārda un veic ar atbilstošajiem nodrošinājumiem saistītās darbības un darījumus, cita starpā, pamatojoties uz Portāla turētāja un/vai Aizdevēja(-u) sniegtajām norādēm, šiem Lietotāja noteikumiem un atbilstošajiem ar aizdevumu saistītajiem Aizdevuma dokumentiem. Cita starpā, Nodrošinājuma aģentam ir arī Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) minētās tiesības un pilnvarojumi.
13.3.    Ja Nodrošinājuma aģents ir saņēmis Aizdevējam un/vai Portāla turētājam nododamus naudas līdzekļus, kas iegūti, veicot piedziņu vai jebkādu pieprasījumu realizāciju (tai skaitā no nodrošinājuma realizācijas), Nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus pārskaita Portāla turētājam (pirms tam atskaitot un apmaksājot visus paša veiktos un/vai aprēķinātos ar atbilstošajām darbībām saistītos izdevumus un atlīdzības), kas atbilstošos ieskaitījumus atbilstošā apjomā ataino Aizdevēja(-u) Kontos. Iepriekš minētais tiek piemērots arī situācijā, kad Nodrošinājuma aģents atbilstošās piedziņas vai realizēšanas darbības ir veicis, pamatojoties uz EstateGuru Vispārējos aizdevuma noteikumos un/vai nodrošinājuma nodibināšanas vienošanās noteikumos paredzēto atbilstošo paralēlās saistības līgumu.
13.4.    Nodrošinājuma aģents ‎13.3. punktā norādītos naudas līdzekļus glabā kā pilnvarota persona uz sava vārda norēķinu kontā, kuru Nodrošinājuma aģents šim nolūkam ir atvēris Igaunijas komercreģistrā ierakstītā kredītiestādē, Igaunijas komercreģistrā ierakstītā ārvalstu kredītiestādes filiālē vai licencētā kredītiestādē, kas ir reģistrēta vai kurai ir darbības vieta citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma dalībvalstī. Nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem naudas līdzekļiem. Portāla turētājs neaprēķina, un Lietotājam netiek maksāti procenti par Nodrošinājuma aģenta kontā glabātajiem naudas līdzekļiem.

 

14.    PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

14.1.    Lietotājs piekrīt, ka visi ar EstateGuru lietošanu saistītie paziņojumi, kas attiecas uz Lietotāju, tiek nosūtīti, izmantojot Pastkastīti, un/vai e-pastā, tostarp paziņojumi, kuriem ir tiesiskas sekas. Iepriekš minētais ietver arī paziņojumus, pamatojoties uz vai saistībā ar Aizdevuma līgumu un citiem Aizdevuma dokumentiem. Portāla turētājs un Nodrošinājuma aģents pēc saviem ieskatiem var nosūtīt Lietotājam paziņojumus citā veidā, ne tikai uz Pastkastīti un/vai e-pastā, bet arī izmantojot Lietotāja reģistrēšanās laikā vietnē EstateGuru ievadīto kontaktinformāciju vai Lietotāja vietnē EstateGuru saglabāto kontaktinformāciju.
14.2.    Tiek uzskatīts, ka paziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot Pastkastīti, un/vai uz e-pasta adresi, ko Portāla norādījis Lietotājs turētājam, ir piegādāti un ka Lietotājs tos ir saņēmis 24 stundas pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas.

 

15.    LIETOTĀJA NOTEIKUMU UN AIZDEVUMA DOKUMENTU GROZĪŠANA
 
15.1.    Portāla turētājs var vienpusēji grozīt Lietotāja noteikumus, un atbilstošie grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Portālā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai Lietotājs apstiprina Lietotāja noteikumus.
15.2.    Ja Aizdevēji un/vai Aizņēmējs vēlas grozīt jau noslēgtu Aizdevuma līgumu, pārrunas par Aizdevuma līguma grozīšanu veic Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents, kas rīkojas kā Aizdevēja pārstāvis un Aizdevēja interesēs. Portāla turētājs vai Nodrošinājuma aģents var parakstīt grozīto līgumu kā Ieguldītāju pārstāvis vienā vai vairākos no šādiem veidiem:
15.2.1.    pagarināt jebkādus maksājumu termiņus par laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem;
15.2.2.    daļēji vai pilnā apmērā pagarināt aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņu par vairāk kā 6 (sešiem), taču ne vairāk kā par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ar noteikumu, ka vienlaicīgi atbilstošā aizdevuma procentu likme tiek palielināta par vismaz 3 (trīs) procentiem gadā;
15.2.3.    daļēji vai pilnā apmērā pagarināt aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņu un/vai Aizņēmēja pēdējā projekta procentu atmaksas datumu gadījumā, ja Aizņēmējam ir vairāki projekti.
15.2.4.    palielināt procentu un/vai kavējuma procentu likmi;
15.2.5.    mainīt atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku;
15.2.6.    samazināt kavējumu procentu likmi un/vai procentu likmi vai atcelt kavējumu procentu likmi un/vai procentu likmi;
15.2.7.    nodrošināt papildu laiku jebkādu nemonetāro saistību pārkāpumu izlabošanai un/vai novēršanai;
15.2.8.    pagarināt attiecīgā(-o) nodrošinājuma(-u) nodibināšanas termiņu (a) līdz 10 darba dienām vai (b) pagarināt attiecīgā(-o) nodrošinājuma(-u) nodibināšanas termiņu līdz 3 (trīs) mēnešiem ar nosacījumu, ja Aizdevēji tiek nodrošināti ar procentu maksājumiem par pagarinājuma periodu saskaņā ar Aizdevuma līgumu;
15.2.9.    piekrist nodrošinājuma priekšmeta aizvietošanai vai papildināšanai vai papildu nodrošinājuma piešķiršanai, ja Portāla turētāja vērtējumā tas būtiski nekaitē aizdevēja interesēm; vai
15.2.10.    veikt citas izmaiņas, tostarp atkāpties no nosacījumiem, kas izklāstīti 15.2.1.–15.2.9. punktā, un laiku pa laikam dot Aizņēmējam norādījumus par Aizdevuma dokumentu izpildes veidu vai sniegt piekrišanu par atkāpšanos no Aizdevuma dokumentu nosacījumiem, ja atbilstošie grozījumi, norādījumi vai atkāpes ir tehniska veida, ar mērķi izlabot pieļautās kļūdas, vai ja Portāla turētāja vērtējumā tas būtiski nekaitē Aizdevēja interesēm vai pēc Portāla turētāja ieskatiem ir nepieciešamas Aizdevējam, lai izvairītos no vai samazinātu potenciālu monetāro risku un/vai zaudējumus.

 

16.    TIESĪBU UN SAISTĪBU NODOŠANA

16.1.    No Aizdevuma līgumiem un šiem Lietotāja noteikumiem izrietošas tiesības un saistības Lietotājs nedrīkst cedēt vai citā veidā nodot trešajai personai bez Portāla turētāja un Nodrošinājuma aģenta piekrišanas.
16.2.    Nodrošinājuma aģenta un Portāla turētāja piekrišana nav nepieciešama gadījumā, ja Lietotājs cedē savus prasījumus citam Lietotājam Lietotāja noteikumu ‎9. punktā noteiktajā kārtībā.
16.3.    Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam ir tiesības Aizdevēju vārdā un/vai savā vārdā, veicot Izpildāmo prasījumu piedziņu un/vai citu izpildes procedūru, nodot tiesības un saistības, kas izriet no Aizdevuma līgumiem, trešajām personām, ja tas pēc Portāla turētāja ieskatiem ir Aizdevēja interesēs. No minētajiem pārskaitījumiem saņemtie līdzekļi (atskaitot iespējamās piedziņas/realizācijas izmaksas) ir jāpārskaita Aizdevējiem. Portāla turētājam ir arī tiesības nodot Aizdevumu līgumus trešajām personām Aizdevēju vārdā, ja Aizdevuma līguma ieguvējs pamatsummas un uzkrātos procentus/kavētos procentus no aizdevumiem pilnībā izmaksā Aizdevējiem, sākot no brīža, kad Aizdevuma līgumi tiek nodoti ieguvējam, un tiesību nodošanai nav negatīvas ietekmes uz Aizņēmēju(-iem) (tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs(-i) ir piekritis minētajai tiesību nodošanai).

 

17.    PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

17.1.    Lietotāja noteikumiem un citiem ar EstateGuru lietošanu saistītajiem apstākļiem, darbībām un darījumiem piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.
17.2.    Ja Lietotājam ir sūdzība saistībā ar EstateGuru vai jebkādiem Portāla turētāja vai Nodrošinājuma aģenta sniegtajiem pakalpojumiem, to risina saskaņā ar “Strīdu risināšanas procedūru”, kas pieejama Portālā. Lietotājam ir tiesības sazināties ar vietējo uzraudzības iestādi saskaņā ar “Strīdu risināšanas procedūru” (piemēram, ar Lietuvas Banku saistībā ar sūdzību attiecībā uz Portāla turētāja sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Noteikumiem ārpustiesas strīdu starp patērētājiem un finanšu tirgus dalībniekiem risināšanai Lietuvas Bankā, kas apstiprināti 2012.gada 26.janvārī ar Lietuvas Bankas valdes lēmumu Nr.03-23).

 

18.    MAKSĀJUMI UN IZMAKSAS

18.1.    Ja Aizdevuma pamata noteikumos nav norādīts citādi, Aizņēmējs apņemas Portāla turētājam veikt šādus maksājumus un segt šādas izmaksas:
18.1.1.    Starpniecības maksa;
18.1.2.    Administrēšanas maksa;
18.1.3.    Nodrošinājuma aģenta maksa;
18.1.4.    parāda(-u) piedziņas maksa;
18.1.5.    visas izmaksas, kas saistītas ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu (tostarp ķīlas reģistrāciju);
18.1.6.    citas maksas saskaņā ar Aizdevuma pamata noteikumiem.
Katras maksas summa ir noteikta atsevišķā Cenrādī, kas pieejams vietnē https://estateguru.co/about/price.
18.2.    Ja Lietotāja noteikumu ‎18.8. punktā vai Aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, Starpniecības maksa un Nodrošinājuma aģenta maksa, kā arī izmaksas, kas saistītas ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu, ir jāsamaksā Portāla turētājam no aizdevuma summas pirms aizdevuma summas pārskaitīšanas uz Aizņēmēja kontu, un Portāla turētājs var Starpniecības maksu un Nodrošinājuma aģenta maksu ieturēt no aizdevuma summas, izsniedzot aizdevuma summu Aizņēmējam tikai tādā apjomā, kādā tā pārsniedz Starpniecības maksu. Citas maksas (izņemot Administrēšanas maksu) tiek samaksātas Portāla turētājam Aizdevuma pamata noteikumos noteiktajā kārtībā.
18.3.    Ja Lietotāja noteikumos vai Aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, Administrēšanas maksas aprēķina un tā ir jāmaksā par katru dienu, līdz Aizdevuma līguma pamatsumma ir atmaksāta Aizdevējam, par pamatsummu aprēķinātie procenti ir apmaksāti pilnā apmērā, un Aizņēmējs ir izpildījis visas pārējās finanšu saistības, kas izriet no vai kuru pamatā ir ar aizdevumu saistītie Aizdevuma dokumenti. Ja Aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, Portāla turētājam apmaksājamais Administrēšanas atlīdzības apmērs ir divi procenti (2 %) no katra atbilstošā projekta finansēšanai noslēgtā Aizdevuma līguma sākotnējās pamatsummas (turklāt arī gadījumā, ja atbilstošā aizdevuma periods ir īsāks par vienu gadu vai ja aizdevums tiek atmaksāts pirms termiņa pirms viena gada perioda beigām no aizdevuma summas nodošanas Aizņēmējam).
18.4.    Ja Lietotāja noteikumos vai Aizdevuma pamatnoteikumos nav noteikts citādi, Administrēšanas maksa ir apmaksājama šādi:
18.4.1.    ja saskaņā ar Aizdevuma pamata noteikumiem aizdevums ir atmaksājams pa daļām atbilstoši atmaksas grafikam, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā Administrēšanas maksa tiek sadalīta periodiskos daļu maksājumos tā, lai atbilstošā aizdevuma katras pamatsummas daļas atmaksas veikšanas dienā Aizņēmējam jāveic Portāla turētājam vienāda apmēra Administrēšanas maksas daļas maksājumi;
18.4.2.    ja saskaņā ar Aizdevuma pamata noteikumiem aizdevums ir atmaksājams vienā maksājumā pēc aizdevuma perioda beigām, taču procenti maksājami periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem uz procentu maksājumu grafika pamata, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā Administrēšanas maksa tiek sadalīta periodiskos daļu maksājumos tā, lai katras daļas atbilstošā procentu maksājuma veikšanas dienā aizņēmējam jāveic Portāla turētājam vienāda apmēra Administrēšanas maksas daļas maksājumi;
18.4.3.    ja saskaņā ar Aizdevuma pamata noteikumiem aizdevums un procenti ir atmaksājami vienā maksājumā pēc aizdevuma perioda beigām, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā Administrēšanas maksa ir maksājama periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem saskaņā ar atbilstoša satura vienošanos, kas ar Portāla turētāju noslēgta pirms attiecīgā Aizdevuma līguma izveidošanas un kas ir sagatavota rakstiski atveidojamā formā;
18.4.4.    ja pēc aizdevuma perioda beigām atbilstošā Aizdevuma līguma pamatsumma nav atmaksāta Aizdevējam vai par pamatsummu aprēķinātie procenti nav samaksāti pilnā apmērā, vai Aizņēmējs nav izpildījis jebkādas citas no atbilstošajiem Aizdevuma dokumentiem izrietošas saistības vai uz to pamata radušās finansiālas saistības, par katru dienu pēc atbilstošā aizdevuma perioda beigām aprēķinātā Administrēšanas maksa ir apmaksājama nekavējoties pēc Portāla turētāja pirmā pieprasījuma.
18.5.    Lietotāja noteikumu ‎18.4.1. un ‎18.4.2. punktā norādītās Administrēšanas maksas katras atbilstošās daļas maksājuma apmērs ir noteikts Lietotāja noteikumu ‎8.2. punktā norādītās un ar atbilstošo Aizdevuma līgumu saistītās atmaksas grafika vai procentu maksājumu grafika atbilstošajā slejā.
18.6.    Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā Administrēšanas maksas atlikums ir apmaksājams pilnā apmērā vienlaicīgi ar aizdevuma pirmstermiņa atmaksu (turklāt gadījumā, ja atbilstošais aizdevuma atmaksas datums neiekrīt kalendārā mēneša pēdējā dienā, Administrēšanas maksu aprēķina un tā ir apmaksājama vismaz tādā apmērā, kas būtu jāaprēķina un jāapmaksā, ja atbilstošais aizdevums būtu atmaksāts atbilstošā kalendārā mēneša pēdējā dienā (taču jebkurā gadījumā ne lielākā apmērā, kā būtu jāmaksā, ja atbilstošais aizdevums būtu atmaksāts sākotnējā termiņā)). Izbeidzot Aizdevuma līgumu ārkārtas situācijā, Administrēšanas maksa nekavējoties jāapmaksā pilnā apmērā.
18.7.    Lietotāja noteikumu ‎18.1. punktā minētās atlīdzības ir maksājamas tikai gadījumā, ja Sindicēšanas perioda laikā atbilstošā projekta finansēšanai ir noslēgti Aizdevuma līgumi par kopējo pamatsummu, kas atbilst attiecīgajā Aizdevuma pieteikumā norādītajai Minimālajai finansējuma summai.
18.8.    Starpniecības maksa ir maksājama arī gadījumā, ja tiek pārtraukta Aizdevuma līguma darbība, jo Aizņēmējs paredzētajā kārtībā un apmērā nav noteicis nodrošinājumu vai nodrošinājumus, ja Aizdevuma līgums tiek izbeigts ārkārtas situācijā pirms aizdevuma summas pārskaitīšanas vai ja Aizdevējs atsakās no aizdevuma pieteikuma pirms Sindicēšanas perioda beigām. Iepriekš aprakstītajos gadījumos Aizņēmējam ir jāapmaksā Starpniecības maksa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Aizdevuma līguma izbeigšanas vai ārkārtas izbeigšanas.
18.9.    Aizņēmējam šo Lietotāja noteikumu ‎18.8. punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atbilstoša prasījuma saņemšanas ir jāatlīdzina Portāla turētājam un Nodrošinājuma aģentam visi izdevumi, atlīdzības, nodevas un zaudējumi, kas Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam ir radušies pēc ar atbilstošā projekta finansēšanu saistīto Aizdevuma dokumentu noslēgšanas, izpildes vai realizācijas, tostarp jebkādi ar Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģenta Lietotāja noteikumu ‎12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) norādīto darbību veikšanu saistītie izdevumi, atlīdzības, nodevas un zaudējumi.
18.10.    Portāla turētājs var veikt maksājamās vai kompensējamās atlīdzības, izdevumu un/vai zaudējumu ieskaitu Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam, izmantojot atbilstošajā Lietotāja Kontā parādītos naudas līdzekļus.
18.11.    Lietotāja noteikumu ‎18.1. punktā minētie maksājumi neietver pievienotās vērtības nodokli (PVN), un, ja atbilstoši likumam attiecīgā atlīdzība ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli vai kādu citu līdzīgu nodokli, attiecīgo nodokli pieskaita atbilstošajai Starpniecības maksai un/vai Administrēšanas maksai.
18.12.    Aizņēmējam no aizdevuma pamatnoteikumiem izrietošie maksājumi ir jāmaksā pilnā apmērā eiro valūtā, turklāt Aizņēmējs nevar izpildīt atbilstošo maksājuma pienākumu ar ieskaitu vai veikt ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamajām summām bez Portāla turētāja iepriekšējas piekrišanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā. 
18.13.    Gadījumā, ja Aizņēmējs ir pārkāpis EstateGuru Vispārējie aizdevuma noteikumu ‎14.4.1. un/vai ‎14.4.2. punktā uzskaitītos aizdevuma nosacījumus, kas dod Portāla turētājam tiesības ārkārtas izbeigt Aizdevuma līgumu, Portāla turētājam no Aizņēmēja ir atļauts pieprasīt realizācijas maksu ar atsauci uz pārkāpumu un darbībām, kas izriet no realizācijas procesa; maksas apmērs ir 5 % no neatmaksātās aizdevuma summas/aizdevuma summas, kas paredzēta Aizdevuma līgumā. Papildus realizācijas maksai Portāla turētājs var pieprasīt, lai Aizņēmējs segtu visas izmaksas, kas saistītas ar prasījumu piedziņu un/vai citu realizācijas procedūru (piem., trešo personu pakalpojumu sniedzēju juridiskās izmaksas vai citas izmaksas). Ja aizņēmējs nav pārskaitījis realizācijas maksu un/vai kompensāciju par citām minētām izmaksām Portāla turētājam, Portāla turētājam ir atļauts atskaitīt maksu un/vai izmaksas no līdzekļiem, ko tam pārskaitījis Nodrošinājuma aģents saskaņā ar šo Lietotāja noteikumu ‎13.3. punktu.
18.14.    Lietotājs apņemas Portāla turētājam samaksāt šādas maksas:
18.14.1.    neaktīva virtuālā konta maksu;
18.14.2.    pakalpojumu maksas;
18.14.3.    citas maksas saskaņā ar Aizdevuma pamata noteikumiem.
18.15.    Neaktīvā virtuālā konta maksa, kas minēta ‎18.14.1. punktā, ir jāmaksā, ja Lietotājs nav lietojis savu Kontu ilgāk kā 1 (vienu) gadu, ar nosacījumu, ka Kontā ir pieejami naudas līdzekļi. Neaktīvā virtuālā konta maksas apmēru nosaka Portāla turētājs, un tā jāmaksā, pamatojoties uz spēkā esošo Cenrādi. Lietotāji maksā ‎18.14.2. punktā minētās pakalpojumu maksas saskaņā ar platformā publicēto Cenrādi.
18.16.    Jebkādas atlīdzības, nodevu vai izdevumu apmaksas vai kompensācijas kavējumu gadījumā Lietotājs apņemas maksāt Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam kavējuma naudu, kuras apmērs ir 25 (divdesmit pieci) procenti gadā, par katru kavēto dienu. Kavējot procentu maksājumu grafikā norādītos procentu maksājumus, Lietotājs apņemas par katru kavēto dienu maksāt Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam kompensāciju, kuras apmērs ir līdz 0,05 % no kavējuma summas.
18.17.    Ja Portālā ir publicēts Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģenta veicamo konkrēto darbību vai sniedzamo konkrēto pakalpojumu Cenrādis, tajā norādītajam Lietotājam papildus citiem Lietotāja noteikumos norādītajiem maksājumiem par atbilstošajām darbībām un/vai pakalpojumiem ir jāmaksā Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam atlīdzība Cenrādī norādītajā apmērā; maksājums ir jāveic nekavējoties pēc Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģenta pirmā pieprasījuma. Cita starpā, atbilstošais Cenrādis var paredzēt arī Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam maksājamas summas par šo Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) minētajām darbībām vai citām darbībām un pakalpojumiem.
18.18.    Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var vienpusēji atteikties no Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam uz Lietotāja noteikumu un/vai Aizdevuma dokumentu pamata maksājamajām summām vai vienpusēji samazināt atbilstošo atlīdzību apmēru.

 

19.     PORTĀLA TURĒTĀJA JURIDISKAIS STĀVOKLIS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

19.1.    Portāla turētāja pakalpojuma galvenais mērķis ir ar EstateGuru līdzekļiem nodrošināt Lietotājiem iespēju izmantot tehniskos risinājumus, kas palīdzētu viņiem aizņemties naudu citam no cita maksas aizdevumu veidā uzņēmējdarbības finansēšanai (galvenokārt saistībā ar nekustamo īpašumu). Portāla turētājs, sniedzot šos pakalpojumus, apņemas rīkoties godīgi, ar pienācīgu rūpību, pareizi un profesionāli Aizdevēja un Aizņēmēja interesēs. 
19.2.    Portāla turētājam jārīkojas saskaņā ar Portālā pieejamo politiku par izvairīšanos no interešu konflikta.
19.3.    Turklāt ne Portāla turētāja, ne Nodrošinājuma aģenta sniegtais pakalpojumu saturs neietver:
19.3.1.    naudas līdzekļu esamības vai pieejamības garantēšanu vai citādu nodrošināšanu Lietotājiem vai Lietotāja(-u) naudas saistību izpildes nodrošināšanu;
19.3.2.    naudas noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu piesaistīšanu vai aizdevumu izsniegšanu vai cita finansējuma nodrošināšanu savā vai citu vārdā;
19.3.3.    ar ieguldījumiem saistītas vai juridiskas konsultācijas;
19.3.4.    nekustamo īpašumu darījumu veikšanu vai to konsultēšanu;
19.3.5.    maksājumu pakalpojumu sniegšanu.
19.4.    Papildus ‎19.1. punktā norādītajam Portāla turētājs veic administratīvu funkciju, Lietotājiem noslēdzot un aizpildot Aizdevuma dokumentus, ar mērķi veicināt Aizdevumu dokumentu izpildi un Lietotāju savstarpējo komunikāciju. Piedzenot Aizņēmēja parāda summas, Portāla turētājs un Nodrošinājuma aģents rīkojas pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā to, kas Portāla turētāja vērtējumā un pēc Portāla turētāja pieredzes ir vislabākajās Aizdevēja interesēs.
19.5.    Portāla turētājs un Nodrošinājuma aģents nav puses, kas piedalās ar EstateGuru starpniecību noslēgtā līgumā, taču konkrētos gadījumos Portāla turētājam un/vai Nodrošinājuma aģentam ir tiesības paļauties uz Aizdevuma līguma normām un savā vārdā pieprasīt konkrētu Aizdevuma līguma normu izpildi.
19.6.    Cita starpā, Portāla turētājs un Nodrošinājuma aģents arī nav atbildīgi par:
19.6.1.    Lietotāja (tai skaitā Aizņēmēja) saistību izpildi;
19.6.2.    Lietotāja (tai skaitā Aizņēmēja) Portālā vai jebkādā Aizdevuma dokumentā publicētas vai sniegtas informācijas un/vai apstiprinājuma(-u) pareizību vai precizitāti; cita starpā, iepriekš minētais atbildības ierobežojums attiecas arī uz datiem un informāciju, kas saistībā ar projektiem un Lietotājiem publicēti Portālā, kā arī uz informāciju, ko publicējis Portāla turētājs gadījumā, ja vien Portāla turētājs apzināti nav publicējis nepatiesu vai neprecīzu informāciju;
19.6.3.    kredītiestādes darba traucējumiem vai kavēkļiem, tai skaitā zaudējumiem, kas var tieši vai netieši rasties saistībā ar attiecīgās kredītiestādes maksātnespēju, darbības apturēšanu vai citu līdzīgu notikumu;
19.6.4.    zaudējumiem, kas radušies Lietotāja noteikumu ‎12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) norādīto trešo personu, kuru saimnieciskā darbība vai profesionālā darbība ir parādu piedziņas un ar to saistītu pakalpojumu sniegšana, darbības vai bezdarbības rezultātā;
19.6.5.    EstateGuru izmantoto līgumu un citu juridisko dokumentu (tostarp EstateGuru sistēmā izmantoto dokumentu) likumisko spēku, darbības jomu, saturu, piemērotību un piemērojamību;
19.6.6.    EstateGuru sistēmas kļūdām vai traucējumiem vai EstateGuru sistēmā veiktajiem grozījumiem, kā arī par EstateGuru darbības izbeigšanas sekām;
19.6.7.    EstateGuru portālā publicēto prognožu, tai skaitā projekta finanšu rādītāju un prognožu pareizību vai precizitāti;
19.6.8.    no Lietotāja identitātes izrietošiem vai atkarīgiem apstākļiem;
19.6.9.    par Lietotāja noteikumu ‎3.4. punktā norādīto risku iestāšanās rezultātā radītajiem zaudējumiem;
19.6.10.    par nefinanšu zaudējumiem, negūto peļņu vai citiem netiešiem zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies tā darbības rezultātā, izņemot tīšu darbību;
19.6.11.    jebkādiem ekonomiskiem zaudējumiem, kavējumiem vai kļūmēm jebkuras šīs Lietotāja noteikumu daļas izpildē, ja šādus zaudējumus, kavējumus vai kļūmes ir izraisījuši Nepārvaramas varas apstākļi. 
19.7.    Aizdevuma pieteikuma publicēšanas atļauja un riska kategorijas piešķiršana Portālā nenozīmē Portāla turētāja ieteikumu investēt vai citu apstiprinājumu atbilstošajam Aizdevuma pieteikumam, vai Portāla turētāja apstiprinājumu, vai jebkādu citu indikāciju, ka Aizdevuma pieteikuma iesniedzējs ir kredītspējīgs, atbilstošais projekts ir perspektīvs vai Ieguldītājs saņems atpakaļ atbilstošos ieguldījumus vai gūs peļņu.
19.8.    Portāla turētājs var veikt grozījumus vietnē EstateGuru, tai skaitā paplašināt, grozīt vai noņemt tās funkcijas pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, neprasot tam atļauju no Lietotājiem vai iepriekš neinformējot Lietotājus par to. Portāla turētājs var arī izbeigt vietnes EstateGuru darbību pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā.

 

20.     LIETOTĀJU VISPĀRĪGIE PIENĀKUMI

20.1.    Slēdzot darījumus vietnē EstateGuru, katram Lietotājam pašam pēc saviem ieskatiem ir jānovērtē atbilstošā darījuma piemērotība un risks, ja nepieciešams, izmantojot tam savu atbilstošās nozares speciālistu konsultantu palīdzību.
20.2.    Reģistrējoties par Lietotāju, Lietotājs arī apstiprina, ka, izmantojot EstateGuru, tai skaitā veicot darījumus ar EstateGuru starpniecību, Lietotājs izprot ar EstateGuru izmantošanu saistītos riskus (tai skaitā iespēju, ka, realizējoties ar EstateGuru lietošanu un ieguldīšanu saistītajiem riskiem, viņš var neatgūt savus ieguldījumus vai negūt cerēto peļņu) un rīkojas, uzņemoties pilnu atbildību par iespējamo savu risku.
20.3.    Lietotājam pašam ir jādeklarē un jāapmaksā nodokļi, kas ir maksājami saistībā ar EstateGuru veiktajiem darījumiem un darbībām, likumā noteiktajā apjomā un kārtībā, un ne Portāla turētājs, ne Nodrošinājuma aģents neveic ieturējumus saistībā ar lietotāja maksājamajiem nodokļiem, ja vien tas nav noteikts tiesību aktos. Iepriekš minētais tiek attiecināts arī uz nodokļiem, kas maksājami no Aizdevēja nopelnīto procentu ienākuma.
20.4.    Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka:
20.4.1.    Aizdevuma līgumu un citu Aizdevuma dokumentu nosacījumu izpilde, tai skaitā ar Aizdevuma dokumentu noslēgšanu vai cita ar Aizdevuma dokumentiem saistītā Lietotāju savstarpējā komunikācija ir atļauta tikai Lietotāja noteikumos un Aizdevuma dokumentos paredzētajā kārtībā ar EstateGuru starpniecību un ar tā palīdzību, izņemot gadījumu, ja Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents ir sniedzis iepriekšēju piekrišanu, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā;
20.4.2.    no Aizdevuma līguma, Lietotāja noteikumiem vai citiem Aizdevuma dokumentiem izrietošas jebkādas naudas saistības piedziņa var notikt tikai Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) minētajā kārtībā, sadarbojoties ar un iegūstot Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģentu palīdzību, un Lietotājam nav tiesību patstāvīgi veikt atbilstošās darbības, izņemot gadījumu, ja Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents ir devis(-uši) iepriekšēju piekrišanu, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā;
20.4.3.    jebkurus faktus un citu informāciju, kuru Lietotājs uzzinājis, izmantojot vietni EstateGuru vai piekļūstot tai, tas var izmantot tikai EstateGuru pakalpojuma izmantošanai un ne citiem mērķiem.
20.5.    Izmantojot EstateGuru, ir jārīkojas labticīgi un jārēķinās ar citu Lietotāju tiesībām, un jāņem vērā, ka EstateGuru nav izmantojams kaitējuma radīšanai citiem Lietotājiem un/vai Portāla turētājam, un/vai Nodrošinājuma aģentam vai citam mērķim, kas ir pretēji labai morālei vai labai ticībai.
20.6.    Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un precīza. Sūtot paziņojumus un komunicējot ar EstateGuru starpniecību, pret attiecīgo paziņojumu vai komunikācijas adresātiem ir jāizturas ar cieņu un pieklājīgi, un nav pieļaujama EstateGuru paziņojumu nosūtīšanas un citu komunikācijas funkciju izmantošana nekam citam kā tikai saziņai, kas saistīta ar EstateGuru mērķi.
20.7.    Lietotājs pats sedz visas ar EstateGuru lietošanu saistītās izmaksas, maksājumus, nodevas un nodokļus.
20.8.    Lietotājs apņemas EstateGuru izmantošanas laikā neizmantot tehniskos līdzekļus, lietotnes vai risinājumus (tostarp datorprogrammas), kuru mērķis vai funkcija ir automatizēta Portāla satura vai tajā saglabāto datu lietošana, lasīšana, vākšana, saglabāšana vai cita veida apstrāde.

 

21.    LIETOTĀJA STATUSA IZBEIGŠANA

21.1.    Pēc Lietotāja pieteikuma Portāla turētājs izbeidz šī Lietotāja statusu, ja šis Lietotājs nav neviena Aizdevuma līguma puse, atbilstošajam Lietotājam nav naudas prasījumu pret nevienu citu Lietotāju, kas radušies, lietojot EstateGuru, un atbilstošais Lietotājs ir izpildījis visas EstateGuru lietošanas laikā radušās naudas saistības pret Portāla turētāju, Nodrošinājuma aģentu un ikvienu citu Lietotāju.
21.2.    Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var izbeigt Lietotāja statusu vai ierobežot Lietotāja tiesības jebkurā laikā, nesniedzot iemeslu, paziņojot par to atbilstošajam Lietotājam Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) norādītajā kārtībā.
21.3.    Kad Lietotāja statuss ir izbeigts, Portāla turētājs pārskaita attiecīgā Lietotāja Kontā esošo līdzekļu pozitīvo atlikumu uz to attiecīgā Lietotāja norēķinu kontu, no kura Lietotājs iepriekš pārskaitīja līdzekļus Portāla turētājam.

 

22.    PORTĀLA TURĒTĀJA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

22.1.    Portāla turētāja maksātnespējas izsludināšana vai Portāla turētāja darbības izbeigšana cita iemesla dēļ neietekmē jau noslēgto aizdevuma dokumentu spēkā esamību (izņemot gadījumu, ja Aizdevuma līgumā nav noteikts citādi).
22.2.    Ja tiek izsludināta Portāla turētāja maksātnespēja vai ja Portāla turētājs izbeidz darbību cita iemesla dēļ:
22.2.1.    pirms termiņa tiek izbeigts ikviens aktīva Aizdevuma pieteikuma Sindicēšanas periods;
22.2.2.    Portāla turētājs pārskaita attiecīgā Lietotāja kontā esošo līdzekļu pozitīvo atlikumu uz to Lietotāja norēķinu kontu, kuru šis Lietotājs iepriekš norādīja Portāla turētājam un no kura Lietotājs iepriekš pārskaitīja līdzekļus Portāla turētājam ‎4.10. punktā minētajā kārtībā;
22.2.3.    Portāla turētājs Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajā kārtībā vai citā kārtībā sniedz Lietotājiem aizņēmējiem un Lietotājiem aizdevējiem norādījumus par spēkā esošo Aizdevuma dokumentu turpmākas izpildes jautājumiem, ciktāl Aizdevuma dokumentu atbilstoša izpilde nav iespējama bez Portāla turētāja un/vai Nodrošinājuma aģenta palīdzības.
22.3.    Lietotāja noteikumu ‎22.2.3. punktā izklāstītie norādījumi, cita starpā, var arī ietvert norādījumus, kas tiek sniegti Aizdevuma līguma pusēm, lai:
22.3.1.    izpildītu uz Aizdevuma dokumentu pamata veicamos maksājumus tieši tai pusei, kurai ir tiesības uz atbilstošo maksājumu;
22.3.2.    nosūtītu ar Aizdevuma dokumentiem saistītos paziņojumus otrai pusei citā veidā, kā aprakstīts Lietotāja noteikumu ‎14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana);
22.3.3.    varētu turpināt pildīt Aizdevuma dokumentu norādes tādā veidā, kārtībā un apjomā, kādā Portāla turētāja iecelta trešā persona pilda tās lomas un funkcijas, ko iepriekš ir veicis Portāla operators un/vai Nodrošinājuma aģents;
22.3.4.    sniegtu citus būtiskus norādījumus, kuru mērķis ir veicināt Aizdevuma dokumentu nosacījumu izpildi situācijā, kad Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents ir izbeidzis darbību vai ir pasludināts par maksātnespējīgu.
22.4.    Ar Lietotāja noteikumu ‎22.3 punktā aprakstīto mērķi Portāla turētājs un/vai Nodrošinājuma aģents var nosūtīt Aizdevuma dokumentu pusēm un/vai ‎22.3.3. punktā norādītajai trešajai personai visus atbilstošos datus par Aizdevuma dokumentu pretējo(-ām) pusi(-ēm), tostarp to kontaktinformāciju, norēķinu konta informāciju un citu ar Aizdevuma dokumentiem saistīto informāciju.

 

23.    NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23.1.    Igaunijas Republika ir uzskatāma par valsti, kurā Portāla turētājs pilda saistības, kas izriet no šiem Lietotāja noteikumiem. Lietuvā par vietu, kurā Portāla turētājs pilda saistības, kas izriet no šiem Lietotāja noteikumiem, ir uzskatāma Lietuvas Republika.
23.2.    Ja kāds no šo Lietotāja noteikumu nosacījumiem vai jebkāda Aizdevuma dokumenta noteikums izrādās spēkā neesošs vai citādi zaudē spēku, tas neietekmē citu šo Lietotāja noteikumu vai Aizdevuma dokumenta noteikumu spēkā esamību.
23.3.    Portālā sniegtā informācija nav paredzēta nosūtīšanai un lietošanai personām jurisdikcijās, kur tas nav atļauts vai kur atļaujas ir ierobežotas ar likumu vai citiem tiesību aktiem.
23.4.    Portāla saturs ir aizsargāts ar autortiesībām.
23.5.    Lietotājs apņemas Portāla saturu nekopēt, nelejupielādēt, nesaglabāt, nepārpublicēt, neizdrukāt vai citā veidā daļēji vai pilnā apjomā neapstrādāt bez Portāla turētāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Neraugoties uz iepriekš minēto, Lietotājs Portāla saturu nepieciešamajā apjomā var izdrukāt vai saglabāt, ja Lietotājs to dara tikai individuālam mērķim un tikai tādā apjomā, kādā tas ir saprātīgi nepieciešams, lai Lietotājs izmantotu EstateGuru pakalpojumus.
23.6.    EstateGuru vietne ir pieejama angļu un vietējās valodās. Ja rodas pretrunas ar tekstu angļu valodā, par pareizu uzskata tekstu vietējā valodā.

 

24.    DEFINĪCIJAS

24.1.    Ja konteksts nenosaka citādi, tiek uzskatīts, ka šiem terminiem ir piemērojamas tālāk norādītās definīcijas. Tālāk esošās tabulas kreisās puses slejā norādītā termina nozīme ir sniegta tabulas labās puses slejā iepretim attiecīgajam terminam.

Administrēšanas maksa

Maksa, ko aprēķina un maksā Portāla turētājam par katru dienu, līdz atbilstošā Aizdevuma līguma pamatsumma ir atmaksāta Aizdevējam, par pamatsummu aprēķinātie procenti ir apmaksāti pilnā apmērā, un Aizņēmējs ir izpildījis visas pārējās finanšu saistības, kas izriet no vai kuru pamatā ir ar aizdevumu saistītie Aizdevuma dokumenti.

Starpniecības maksa

Portāla turētājam veikta maksa no aizdevuma summas pirms aizdevuma summas pārskaitīšanas Aizņēmēja kontā ‎18. punktā noteiktajā kārtībā. 

EstateGuru (vai Portāls) 

Lietotnes un funkcionālas vienības, kas atrodas publiskā datortīkla adresē www.estateguru.co un tās apakšlapās vai tīmekļa lapās tajā pašā administratīvajā domēnā un kas darbojas kā kolektīvās finansēšanas platforma.

EstateGuru privātuma noteikumi

EstateGuru privātuma noteikumi, kas precizē Portāla Lietotāju personas datu apstrādi un kas ir pieejami tālāk norādītajā vietnē: https://www.estateguru.co/home/privacy

EstateGuru Vispārējie aizdevuma noteikumi

EstateGuru Vispārējie aizdevumu noteikumi, kas attiecas uz katru aizdevumu, kas piešķirts ar EstateGuru starpniecību, un kas ir pieejami vietnē: https://www.estateguru.co/home/loanterms 

Maksimālā finansējuma mērķa summa

Maksimālais finansējuma apjoms (aizdevumi), ko paredzēts piesaistīt projektam ar EstateGuru starpniecību, kā norādīts aizdevuma pieprasījumā.

Minimālā finansējuma mērķa summa

Minimālais finansējuma apjoms (aizdevumi), ko paredzēts piesaistīt projektam ar EstateGuru starpniecību, kā norādīts aizdevuma pieprasījumā.

Cenrādis

EstateGuru vietnē publicētais cenrādis, kurā norādītas maksas, kas piemērojamas EstateGuru sniegtajiem pakalpojumiem, un cenas konkrētām darbībām, ko Lietotāji veikuši Portālā.

Ieguldītājs

Persona, kas ir EstateGuru lietotājs, kurš reģistrējies kā Ieguldītājs, un kuras identitāti Portāla turētājs ir pārbaudījis Portāla turētāja norādītajā kārtībā.

Lietotājs

Persona, kas izteikusi vēlēšanos kļūt par EstateGuru lietotāju un/vai persona, kas reģistrēta EstateGuru kā Ieguldītājs vai kā Aizņēmējs.

Lietotāja noteikumi

Šis dokuments, šie EstateGuru Lietotāja noteikumi.

Konts

Personiska apakšlapa vai apakšlapas, kas Lietotājam pieejamas EstateGuru vietnē un kurās Lietotājs var izmantot EstateGuru sniegtos pakalpojumus un pārskatīt informāciju par saviem darījumiem un citām darbībām, kas veiktas Portālā. 

Aizdevējs

Ieguldītājs, kas apstiprinājis Aizņēmēja iesniegtu Aizdevuma pieteikumu, kas izstrādāts ‎10. punktā noteiktajā kārtībā.

Aizdevuma pamata noteikumi

Aizdevuma pamata noteikumi, kas ir Aizdevuma pieteikuma daļa, vai (jau noslēgta Aizdevuma līguma gadījumā) aizdevuma pamata noteikumi, kas ir daļa no Aizdevuma pieteikuma, saskaņā ar kuru tiek noslēgts Aizdevuma līgums, kurā par aizdevuma summu uzskata to aizdevuma summu, kuru Aizdevējs norādījis, sniedzot piekrišanu šim Aizdevuma pieteikumam.

Aizdevuma dokuments

Aizdevuma līgums un nodrošināta aizdevuma gadījumā arī nodrošinājuma nodibināšanas līgums(-i).

Aizdevuma līgums

Šo Lietotāja noteikumu ‎6. punktā (Aizdevuma līguma noslēgšana) noteiktajā kārtībā noslēgts aizdevuma līgums, izmantojot EstateGuru vietni.

Aizņēmējs

Persona, kas ir EstateGuru lietotājs, kas reģistrēts kā aizņēmējs, kura identitāti Portāla turētājs ir pārbaudījis Portāla turētāja noteiktajā kārtība un kas ir iesniedzis Aizdevuma pieteikumu, vai (saistībā ar jau noslēgto aizdevuma līgumu) aizņēmējs, kas bija iesniedzis Aizdevuma pieteikumu, saskaņā ar kuru tika noslēgts minētais aizdevuma līgums.

Aizdevuma pieteikums

Pieprasījums, ko Portālā iesniedzis Aizņēmējs, piedāvājot Ieguldītājiem noslēgt Aizdevuma līgumu.

Lemon Way

Lemon Way, juridiskas personas reģistrācijas numurs: 500486915, adrese: 8, rue du Sentier, 75002 Parīze, Francija. 2012. gada 24. decembrī  Francijas Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma iestādē apstiprināta (ACPR) kā maksājumu iestāde.

Cesijas paziņojums

Paziņojums, ko Portāla turētājs vai Nodrošinājuma aģents nosūta Aizdevējam un Parādniekam Lietotāja noteikumu ‎12.6. punktā noteiktajā kārtībā un pēc kura saņemšanas visus Izpildāmos prasījumus, kas izriet no atbilstošā Projekta finansēšanas Aizdevuma dokumentiem pret Parādnieku, uzskata par automātiski cedētiem Portāla turētajam vai Nodrošinājuma aģentam, kā precizēts Cesijas paziņojumā.

Portāla turētājs

EstateGuru OÜ (Igaunijas Republikā reģistrēts uzņēmums, juridiskās personas kods 12558919). 

EstateGuru Lietuva, UAB (Lietuvas Republikā reģistrēts uzņēmums, juridiskās personas kods 305009401) tikai Lietuvā.

Pastkastīte

Katram Lietotājam EstateGuru vietnē ir pieejama individuāla apakšlapa vai apakšlapas vai apakšlapa “Dokumenti”, kas paredzēta ar EstateGuru darbībām paredzētu ziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai, kuru var izmantot, lai Lietotājs varētu nosūtīt ziņojumus citam Lietotājam, Portāla turētājam vai Nodrošinājuma aģentam, un uz to Portāla turētājs un Nodrošinājuma aģents var nosūtīt ziņojumus Lietotājam, kā arī apakšlapa “Aizdevuma atjauninājumi”, kas paredzēta informācijas sniegšanai saistībā ar Projektu.

Projekts

Uzņēmējdarbības projekts, kuram, izmantojot Portālu, Aizņēmējs vēlas saņemt aizdevumu (aizdevumus).  

Izpildāmie prasījumi

Visi prasījumi, kas izriet no Aizdevuma dokumentiem, saistībā ar attiecīgā Projekta finansējumu, kura atmaksas termiņš tiek kavēts.

Sindicēšanas periods

Periods, kurā Ieguldītāji var apstiprināt Aizdevuma pieteikumus.

Nodrošinājuma aģents

Aģents, kuru nozīmēts Portāla turētājs, lai tas turētu saistībā ar nodrošināto aizdevumu sniegto nodrošinājumu vai nodrošinājumus Aizdevēja(-u) interesēs uz sava vārda un veiktu ar atbilstošajiem nodrošinājumiem saistītās darbības un darījumus, cita starpā, pamatojoties uz Portāla turētāja un/vai Aizdevēja(-u) sniegtajām norādēm.

Strīdi

Iespējamie strīdi, kas var rasties starp Lietotājiem un Portāla turētāju saistībā ar Portāla turētāja sniegtajiem pakalpojumiem un kas tiek atrisināti Lietotāja noteikumu ‎17. punktā noteiktā kārtībā.

Parādnieks

Aizņēmējs, kurš nepilda no Aizdevuma līguma izrietošās saistības vai kavē to izpildi.

Aizņēmēja uzticamības novērtēšana

Aizņēmēja novērtēšana, ko saskaņā ar Portāla operatora iekšējām procedūrām veic Portāla turētājs, pirms Aizņēmējam atļauj pieprasīt finansējumu Projektam, izmantojot Portālu.

Atbilstības pārbaude

Platformas turētāja veikts tests, kura laikā Platformas turētājs nosaka, vai investēšanas veids platformā ir piemērots Ieguldītājam.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas novēršana

Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un (vai) teroristu finansēšanas apkarošanas procedūru, ko apstiprinājis un lieto Portāla turētājs, lai noteiktu Lietotāju identitāti un novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. 

Nepārvarama vara

Apstākļi, kurus nevar ietekmēt Portāla turētājs, piemēram (bez ierobežojumiem), ugunsgrēks, plūdi, pandēmija, sprādziens un negadījums, karš, streiks, embargo, valdības prasības, civilā un militārā vara, civilie nemieri, datu pārkāpumi, nespēja nodrošināt materiālus vai darbaspēku, vitāli svarīgu ar trešajām pusēm noslēgtu līgumu izbeigšana vai jebkurš cits iemesls, kas nav saistīts ar Portāla operatora saprātīgu kontroli. Portāla turētājam ir jāveic saprātīgi pasākumi, lai novērstu vai mazinātu šādu notikumu ietekmi un to sekas.

 

24.2.    Lietotāja noteikumos izmantoto laika vienību un periodu skaidrošana un noteikšana:
24.2.1.    gadā ir 365 dienas;
24.2.2.    mēnesis ir viens kalendārais mēnesi;
24.2.3.    ceturksnis ir 3 (trīs) mēnešu periods;
24.2.4.    pusgads ir 6 (sešu) mēnešu periods;
24.2.5.    darba diena ir diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai valsts svētku diena un kad kredītiestādes ir atvērtas naudas pārskaitīšanas darbību veikšanai Eiropas Ekonomiskajā zonā;
24.2.6.    nosakot ar pulksteņa laiku noteiktus termiņus, jāņem vērā EstateGuru sistēmas pulkstenis un EET laika josla;
24.2.7.    par aizdevuma perioda sākumu uzskata aizdevuma summas nodošanu Aizņēmējam Lietotāja noteikumu ‎8.1. punktā noteiktajā kārtībā.