ESTATEGURU KASUTAJATINGIMUSED
Kehtiv alates 13.06.2017

 

1.    Üldist
Käesolevad EstateGuru kasutajatingimused ("Kasutajatingimused") reguleerivad arvutivõrgus aadressil www.estateguru.co ning selle alamlehtedel või muul viisil samasse haldusdomeeni kuuluvatel veebilehtedel paiknevate rakenduste ja funktsionaalüksuste ("EstateGuru" või "portaal") kasutamise tingimusi, sealhulgas EstateGuru kasutajaks saamise soovi avaldanud ja/või kasutajaks registreerunud isiku ("kasutaja") EstateGuru kasutamisega seonduvaid õiguseid ja kohustusi. Muu hulgas hõlmavad vastavad õigused ja kohustused kasutajate omavahelistes suhetes kohalduvaid reegleid, aga ka kasutaja suhteid portaalipidaja EstateGuru OÜ-ga ("portaalipidaja") ning käesolevate Kasutajatingimuste punktis 13 (Tagatisagent) viidatud tagatisagendiga. 
EstateGuru eesmärgiks on võimaldada kasutajatel kasutada tehnilisi lahendusi, mille abil saavad nad üksteiselt ühisrahastuse põhimõttel ettevõtluse rahastamiseks tasu eest laenu võtta. Laenu antakse üksnes kinnisvara tagatisel. EstateGuru ei anna ega vahenda laenu tarbijale. Laenu võtmiseks peab laenu saada sooviv kasutaja sõlmima käesolevates Kasutajatingimustes sätestatud korras laenulepingu laenu anda sooviva kasutajaga. Laenulepingu näol on tegemist laenuandja ja laenusaaja vahelise eraldi lepinguga, millest tulenevaid õiguseid ja kohustusi teostatakse muu hulgas käesolevatest Kasutajatingimustest tulenevate erisuste ja piirangutega. Käesolevaid Kasutustingimusi käsitletakse krediidivahenduslepinguna.
EstateGuru teeb koostööd investoritega, kes on registreerinud ennast portaalis ja kelle hulk võib ajas muutuda. Krediidivahenduse tasu on hõlmatud punktis 18.1 nimetatud edukustasu ja muude tasudega. 
Lisaks eeltoodule kohalduvad kasutaja suhtes EstateGuru privaatsusreeglid („EstateGuru privaatsusreeglid“), mis on kättesaadavad siin: http://www.estateguru.co/home/privacy.
Kasutajatingimuste punkt 24 (Tõlgendamine) selgitab EstateGuru poolt kasutatavate teatud sõnade ja väljendite tähendust. Vastavatest tähendustest lähtutakse nii Kasutajatingimuste, Kasutajatingimustes viidatud muude lepingute kui ka EstateGuru kaudu avaldatud muu informatsiooni tõlgendamisel. 
EstateGuru kasutajaks registreerimisega kinnitab vastava taotluse esitanu, et ta on täies ulatuses kohaselt tutvunud, saab aru ja nõustub Kasutajatingimustega ning EstateGuru privaatsusreeglitega.


2.    Nõuded kasutajatele

2.1.    Kui Kasutajatingimustest ei tulene teisiti, võib EstateGuru kasutajaks saada iga isik, kes vastab punktis 2.5 välja toodud nõuetele ja kes on selleks vastavat soovi avaldanud registreerimistaotluse esitamisega EstateGuru veebilehe kaudu. Registreerimistaotluse esitamisega kinnitab taotleja, et ta on täies ulatuses tutvunud, saab aru ja nõustub Kasutajatingimustega ning EstateGuru privaatsusreeglitega.

2.2.    Juriidiline isik võib EstateGuru kasutajaks registreeruda ainult oma füüsilisest isikust esindaja kaudu. Juriidilise isiku esindaja peab olema EstateGuru registreeritud kasutaja füüsilise isikuna enne juriidilise isiku nimel registreerimistaotluse esitamist. 

2.3.    Laenuandjaks võib olla nii juriidilisest isikust kasutaja kui ka füüsilisest isikust kasutaja. Laenusaajaks võib olla juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast kasutaja.

2.4.    Laenuandjaks või laenusaajaks võib olla ainult isik, kellel on arvelduskonto Eestis äriregistrisse kantud krediidiasutuses, Eestis äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis või krediidiasutuses, mis on registreeritud või millel on tegevuskoht muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.

2.5.    Füüsilisest isikust kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi alaline elanik, kelle teovõime ei ole piiratud. Juriidiline isik võib kasutaja olla ainult juhul, kui see juriidiline isik on kantud vastavasse registrisse Eestis või mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis.

2.6.    Isik, kes ei vasta ülaltoodud nõuetele, võib EstateGuru kasutajaks olla ainult juhul, kui portaalipidaja on selleks vastavasisulise loa andnud. Portaalipidaja võib keelduda isikut kasutajaks registreerimisest omal äranägemisel või esitada kasutajaks registreerimiseks (sealhulgas laenuandjaks või laenusaajaks olemiseks) täiendavaid nõudeid või olemasolevaid nõudeid muuta omal äranägemisel igal ajal.

2.7.    Iga kasutaja peab portaalipidajale ja tagatisagendile esitama kõik vajalikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud tema isikusamasuse tuvastamiseks seaduses ettenähtud korras.

 

3.    Kasutaja identifitseerimine
3.1.    Kasutajaks registreerimisel peab taotleja sisestama oma e-postiaadressi, valima kordumatu kasutajatunnuse ja salasõna ning esitama muu EstateGuru poolt vastavalt portaalipidaja äranägemisele nõutud andmed. Muu hulgas võib EstateGuru ette näha nõudeid vastava kasutajatunnuse ning salasõna moodustavate tähe- ja/või numbrimärkide kombinatsioonile ning turvalisuse või muudel kaalutlustel nõuda valitud salasõna regulaarset muutmist (sealjuures võib EstateGuru ette näha, et vastavaks kasutajatunnuseks on kasutaja e-postiaadress).
3.2.    Kasutajale omistatud kasutajatunnus ja salasõna on kasutajale isiklikud ning nende alusel toimub kasutaja igakordne identifitseerimine portaali sisenemisel ning portaali kaudu tehingute tegemisel. Vaatamata eeltoodule võib portaalipidaja võimaldada kasutajal kasutada portaali sisenemiseks kasutajatunnust ja/või salasõna, mida kasutaja kasutab juurdepääsuks teatud sotsiaalmeediasaitidele nagu Twitter, LinkedIn või Facebook, samuti ID-kaardi ja mobiil-ID rakendust.
3.3.    Kasutaja kohustub hoidma oma kasutajatunnuse ja salasõna konfidentsiaalsena. Portaalipidaja on õigus eeldada, et kasutajatunnust ja parooli kasutaval isikul on seadusest või lepingust tulenev õigus kasutaja nimel tehingute tegemiseks. Portaalipidaja võib kasutaja õiguseid piirata või keelduda kasutaja juhiste järgimisest muu hulgas juhul kui portaalipidaja hinnangul on oht, et kasutaja kasutajatunnus ja salasõna on sattunud kolmanda(te) isiku(te) valdusesse.
4.    Kasutaja virtuaalkonto
4.1.    Igal kasutajal on EstateGurus tema tehingute saldo ja teatud muude rahaliste toimingute ja nõuete üle arvepidamise eesmärgil avatud isiklik alamleht või alamlehed („konto“). Muu hulgas kajastatakse kontol kasutaja poolt portaalipidajale kasutaja poolt tehtud või tehtavate tehingute eesmärgil (sealhulgas kasutaja rahaliste kohustuste täitmiseks) üleantud rahaliste vahendite saldot. 
4.2.    Rohkem kui üht kontot omavatel kasutajatel on keelatud kasutada EstateGuru poolt pakutavaid soodustusi ja eripakkumisi (boonusintressid jm) rohkem kui ühekordselt sama isiku või temaga seotud teiste isikute kasuks, kui konkreetse soodustuskampaania tingimustes ei ole teisiti sätestatud.
4.3.    Kui Kasutajatingimustest ei tulene teisiti, võib kasutaja tema kontol kajastatud positiivset rahaliste vahendite saldot tema poolt täpsustatud ulatuses igal ajal välja võtta, andes selleks portaalipidajale vastavasisulise rakenduse abil vastava käsundi. Eelviidatud käsundit loetakse kasutaja juhiseks portaalipidajale kanda eelviidatud positiivne saldo pangaülekande teel kasutaja nimel olevale arvelduskontole, mille kasutaja on portaalipidajale eelnevalt teatanud, mis muus osas vastab Kasutajatingimuste punktis 2.4 toodud nõuetele ning millelt kasutaja on Kasutajatingimuste punktis 4.9 toodud korras eelnevalt portaalipidajale rahalisi vahendeid üle kandnud.
4.4.    Kui Kasutajatingimustest ei tulene teisiti, võib kasutaja anda portaalipidajale kasutaja tehtud või tehtavate tehingute eesmärgil üle rahalisi vahendeid kasutaja poolt soovitud ulatuses, kandes vastavad rahalised vahendid EstateGuru vastavasisisulise rakenduse abil portaalipidajale viimase poolt täpsustatud viisil. Portaalipidaja võib omal äranägemisel seada piiranguid või nõudeid kontol paiknevate vabade rahaliste vahendite minimaal- või maksimaalsummale.
4.5.    Portaalipidaja hoiab kasutaja poolt temale üle antud rahalisi vahendeid käsundisaajana enda nimel arvelduskontol, mille portaalipidaja on sel otstarbel avanud Eestis äriregistrisse kantud krediidiasutuses, Eestis äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis või krediidiasutuses, mis on registreeritud või millel on tegevuskoht muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis. Seejuures hoiab portaalipidaja vastavaid rahalisi vahendeid eraldi iseenda rahalistest vahenditest. Portaalipidaja ei arvesta ning kasutajale ei kuulu tasumisele tema poolt portaalipidajale üleantud rahaliste vahendite pealt intressi.
4.6.    EstateGuru kaudu võib kasutaja teha tehinguid, sealhulgas anda laenu, laenu tagastada või teha muid makseid ainult rahaliste vahendite arvelt, mille kasutaja on portaalipidajale enne vastava tehingu või toimingu tegemist sellel otstarbel üle andnud, mille arvelt ei kuulu täitmisele Kasutajatingimustes ettenähtud korras kasutaja muud rahalised kohustused või juhised ning mis on kontol kajastatud kasutaja rahaliste vahendite positiivse saldona.
4.7.    Kui kasutaja on teinud EstateGuru kaudu tehingu, broneeritakse vajalikus ulatuses kontol kajastatud kasutaja rahaliste vahendite positiivne jääk kuni tehingust tuleneva või selle alusel tehtava makse tegemiseni ning vastavate rahaliste vahendite arvelt ei saa kasutaja teha muid tehinguid või neid rahalisi vahendeid välja võtta.
4.8.    Portaalipidaja võib temale üleantud ja kasutaja kontol kajastatud rahalisi vahendeid kasutada EstateGuru kaudu kasutaja poolt tehtud tehingute ja toimingute täitmise eesmärgil kooskõlas Kasutajatingimuste ja muude kasutaja poolt EstateGuru kasutamise käigus sõlmitud lepingute ja kokkulepetega. Sealhulgas võib portaalipidaja kasutada vastavaid rahalisi vahendeid kasutaja võlgnevuste kustutamiseks teiste kasutajate, kolmandate isikute või portaalipidaja ees, tehes vastavad kanded mõistliku aja jooksul. Portaalipidaja ja tagatisagent ei täida ning kasutaja ei või nõuda, et portaalipidaja või tagatisagent täidaks, kasutaja rahaliste kohustuste täitmiseks portaalipidaja ja/või tagatisagendi enda rahalisi vahendeid.
4.9.    EstateGuru kaudu esimese tehingu tegemiseks peab kasutaja portaalipidajale vastava tehingu tegemiseks vajalikus ulatuses rahalised vahendid üle andma pangaülekande teel kasutaja poolt eelnevalt portaalipidajale teatatud kasutaja nimel olevalt arvelduskontolt. Portaalipidaja võib ka peale kasutaja poolt tehtud esimest tehingut omal äranägemisel igal ajal nõuda, et kasutaja poolt portaalipidajale rahaliste vahendite üleandmine peab toimuma pangaülekande teel selle kasutaja nimel olevalt ning portaalipidajale eelnevalt teatatud arvelduskontolt. Käesolevas punktis 4.9 viidatud arvelduskonto peab vastama Kasutajatingimuste punktis 2.4 toodud nõuetele.
4.10.    Kasutajal on võimalus jagada oma virtuaalkonto kasutamise õigusi teiste portaalis registreeritud kasutajatega, valides jagatavate õiguste sisu ja ulatuse. Portaalipidaja ei vastuta kasutaja poolt teise kasutaja jagatud konto kaudu teostatud toimingute ja tehingute ning nendega kaasnevate tagajärgede eest.
5.    Projektide rahastamine 
5.1.    EstateGuru kaudu võib rahastamist taotleda ainult kinnisvara tagatisel ("projekt").
5.2.    Projekti rahastamine EstateGuru kaudu võib toimuda üksnes kasutajate poolt vastava projekti rahastamiseks antava(te) tasulis(t)e laenu(de) teel. Ühe projekti rahastamiseks võib kasutaja saada ühe või mitu laenu, kuid laenu andmist või mitteandmist otsustab iga kasutaja omal äranägemisel.
5.3.    Laenu saab taotleda ainult isik, kes on EstateGuru kasutajaks registreeritud laenusaajana ("laenusaaja") ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud portaalipidaja nõutud korras. Portaalipidaja võib omal äranägemisel mitte lubada kasutajal laenu taotleda või näha laenu taotlemiseks ette muid tingimusi.
5.4.    Laenu saab anda ainult isik, kes on EstateGuru kasutajaks registreeritud investorina ("investor") ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud portaalipidaja nõutud korras. Portaalipidaja võib omal äranägemisel mitte lubada investoril laenu anda või näha laenu andmiseks ette muid tingimusi. Kui investor tegutseb oma majandus- või kutsetegevuses krediidiandjana, on investor kohustatud sellest EstateGuru teavitama. Eelmises lauses sätestatud kohustuse rikkumise korral vastutab investor kõigi otseste ja kaudsete kulude ja kahjude eest, mis EstateGurul või teistel isikutel investori eelmises lauses sätestatud kohustuse rikkumisest tulenevalt on tekkinud või tulevikus võivad tekkida.
5.5.    Laenu andmiseks ja saamiseks sõlmivad kasutajad EstateGuru rakendus(t)e abil vastavasisulise laenulepingu. Laenusaaja sõlmib iga investoriga eraldi laenulepingu ning ühe projekti rahastamiseks võib kasutaja sõlmida ühe või mitu laenulepingut.
5.6.    Laenu taotlemiseks peab kasutaja täitma portaalis selleks ettenähtud rakenduse abil vastavasisulise avalduse. Muu hulgas võib EstateGuru ette näha, et laenu taotleda sooviv kasutaja peab esitama projekti kohta asjakohase äriplaani, eelarve, projekti esemeks oleva kinnisasja kohta sõltumatu hindamisakti, tõendid oma maksevõime kohta ning muud EstateGuru või portaalipidaja poolt igakordselt nõutavad andmed ja tõendid.
5.7.    Saanud Kasutajatingimuste punktis 5.6 viidatud avalduse, kontrollib portaalipidaja avalduses esitatud andmeid omal äranägemisel, sealhulgas hindab vastava projekti sobivust EstateGurule ning vastava kasutaja maksevõimet laenu taotleda sooviva kasutaja poolt esitatud andmete põhjal ja muude portaalipidaja hinnangul asjakohaste andmete põhjal (sealhulgas võib portaalipidaja teha päringuid kolmandatele isikutele, asjakohastesse registritesse ja kasutada muid allikaid avalduse hindamise eesmärgil andmete kogumiseks). Muu hulgas võib portaalipidaja avalduse kontrollimise käigus ning avalduse esitaja kulul tellida projekti esemeks oleva(te) kinnisasja(de) hindamisakti kinnisvara hindamisega tegelevalt sõltumatult isikult.
5.8.    Kui portaalipidaja, olles läbi viinud punktis 5.7 kirjeldatud toimingud, leiab, et esitatud avaldus on EstateGuru jaoks vastuvõetav, võib avalduse esitaja täita ning kinnitada projekti rahastamiseks portaalipidajaga kokku lepitud tingimustel Kasutajatingimuste punktis 6.1 viidatud laenutaotluse, mis avalikustatakse portaalis kõikidele kasutajatele. Portaalipidaja võib omistada vastavale laenutaotlusele omal äranägemisel riskikategooria lähtudes põhimõtetest, mida on kirjeldatud EstateGuru vastaval alamlehel.
6.    Laenulepingute sõlmimine
6.1.    Laenulepingu sõlmimine toimub laenusaaja poolt investoritele suunatud laenulepingu sõlmimise pakkumuse ("laenutaotlus") esitamise ning vastavat laenulepingut sõlmida sooviva investori poolt sellele pakkumusele nõustumuse andmise teel järgmiselt:
6.1.1.    laenusaaja täidab portaalipidajaga kokku lepitud tingimustel EstateGuru vastavasisulist rakendust kasutades laenutaotluse ning kinnitab selle Kasutajatingimuse punktis 10 (Tehingute kinnitamine EstateGurus) kirjeldatud korras; 
6.1.2.    laenutaotluses märgitakse muu hulgas:
(a)    minimaalne rahasumma ("finantseeringu minimaalsumma"), mille ulatuses soovib laenutaotluse esitaja vastava projekti rahastamiseks laenu(sid) saada; portaalipidaja nõusolekul võib laenusaaja laenutaotluses nimetatud minimaalsummat vähendada kuni sünditseerimisperioodi lõpuni;
(b)    tähtaeg ("sünditseerimisperiood"), mille jooksul laenutaotlus kehtib ning mille jooksul võib sellele nõustumust anda (seejuures algab sünditseerimisperiood koheselt peale laenutaotluse kinnitamist ning lõpeb ennetähtaegselt kui laenusaaja kasutajastaatus lõpetatakse Kasutajatingimuste punktis 21.2 kirjeldatud korras või kui esineb punktis 22.2.1 kirjeldatud sündmus või hetkest, mil laenutaotlusele on antud nõustumus (i) laenu põhisumma(de)ga kokku summas, mis on võrdne finantseeringu maksimaalsummaga); portaalipidaja nõusolekul võib laenusaaja algset sünditseerimisperioodi pikendada kuni 10 tööpäeva võrra ning vastav pikendamine ei mõjuta enne pikendamist sõlmitud laenulepingu(te) kehtivust; ning
(c)    taotletava laenu põhitingimused, milleks on muu hulgas laenusumma, vääring, laenu tagastamise viis, laenuperiood, intressimäär, intressi tasumise viis, laenu kasutamise eesmärk ning tagatise liik ja ulatus.
6.1.3.    laenutaotlust käsitletakse määratud nõustumuse andmise tähtajaga lepingu sõlmimise ettepanekuna (pakkumusena) kindlaksmääratud isikutele võlaõigusseaduse tähenduses:
(a)    mis tehakse suunatult kõikidele investoritele;
(b)    mis seisneb laenulepingu(te) sõlmimise ettepanekus laenu(de) saamiseks investorilt või investoritelt põhisummas kokku kuni laenusummani ("finantseeringu maksimaalsumma"), mis on näidatud laenutaotluse osaks olevates laenu põhitingimustes (seejuures lähtudes iga laenu osas minimaalsummast ning muudest arvnõuetest, mida on kirjeldatud Kasutajatingimuste punktis 6.1.9);
(c)    mille tegemisega väljendab laenutaotluse esitaja tahet olla sellele pakkumusele nõustumuse või nõustumuste andmise korral sõlmitava(te) laenulepingu(te)ga õiguslikult seotud; ning
(d)    millele nõustumuse andmisega loetakse laenuleping sõlmituks vastava nõustumuse andmisel nõustumuse andja poolt täpsustatud laenusumma ulatuses ning muus osas laenutaotluse osaks olevatel laenu põhitingimustel ning EstateGuru laenu üldtingimustel koheselt peale vastava nõustumuse kinnitamist kasutajatingimuste punktis 9 (Tehingute kinnitamine EstateGurus) sätestatud korras (vastava laenulepingu osaks olevad EstateGuru laenu üldtingimused  („laenu üldtingimused") on kättesaadavad portaalis laenutaotluse esitamist ning sellele nõustumuse andmist võimaldavaid rakendusi kuvavatel alamlehtedel ning laenutaotluse esitamist ning sellele nõustumuse andmist loetakse muu hulgas vastava kasutaja kinnituseks, et ta on vastavate EstateGuru laenu üldtingimustega tutvunud ja nendega täies ulatuses nõustunud);
6.1.4.    laenusaaja ei saa laenutaotlust tagasi võtta, aga laenutaotlus lõpeb, kui sünditseerimisperioodi lõppemise hetkeks ei ole investor või investorid andnud sellele nõustumust või nõustumusi punktis 6.1.6 sätestatud korras laenu(de) põhisummas kokku vähemalt ulatuses, mis vastab finantseeringu minimaalsummale;
6.1.5.    laenutaotlusele võib nõustumuse anda investor, kelle kontol on vabu rahalisi vahendeid vähemalt summas, mille ulatuses vastav investor soovib laenutaotluse esitajale laenu anda, varasema projekti refinantseerimise puhul samuti investor, kelle kontol puuduvad vastavas ulatuses vabad vahendid, kuid kelle nõuded refinantseerimist taotleva laenusaaja vastu on vähemalt summas, mille ulatuses vastav investor soovib refinantseerimise saamise taotluse esitajale laenu anda;
6.1.6.    laenulepingu sõlmimise eesmärgil laenutaotlusele nõustumuse andmiseks peab vastav investor EstateGuru vastavasisulise rakenduse abil sisestama vastavat laenutaotlust kuvaval EstateGuru lehel oma soovitud investeeringu summa ja kinnitama selle Kasutajatingimuste punktis 10 (Tehingute kinnitamine EstateGurus) sätestatud korras; eelviidatud investeeringu summa kinnitamisega loetakse nõustumus antuks ning vastav investeeringu summa loetakse laenusummaks, mille ulatuses laenutaotluse esitaja ja nõustumuse andnud kasutaja on sõlminud laenulepingu Kasutajatingimuste punkti 6.1.3 alapunktis (d) viidatud tingimustel ja korras;
6.1.7.    nõustumuse andmisega väljendab investor tahet olla nõustumuse andmisega sõlmitava laenulepinguga õiguslikult seotud; nõustumusest ei saa taganeda;
6.1.8.    kui laenutaotlusele annab nõustumuse enam kui üks investor, loetakse laenulepingud sõlmituks nõustumuste andmise kronoloogilises järjestuses ning üksnes ulatuses, milles vastavaid nõustumusi on antud laenusummas kokku kuni finantseeringu maksimaalsummani.
6.1.9.    Nõustumuse andmisel täpsustatav laenusumma:
(a)    ei või olla väiksem kui 50 eurot;
(b)    peab olema 5 euro täiskordne; ning
(c)    ei või ületada finantseeringu maksimaalsummat,
välja arvatud ulatuses, milles ülaltoodud nõuetest kõrvalekaldumine on vajalik selleks, et vastavale laenutaotlusele antud kõikide nõustumuste tagajärjel ei ületaks vastavate laenulepingute laenusumma kokku finantseeringu maksimaalsummat.
6.2.    Laenutaotlusele antud nõustumuse järgselt koostab EstateGuru pdf-vormingus laenulepingu ärakirja (mis võib koosneda ühest või mitmest pdf-vormis olevast dokumendist), mis saadetakse e-posti teel või tehakse muul viisil laenuandjale ja laenusaajale kättesaadavaks portaalis ning mis hõlmab muu hulgas alljärgnevaid andmeid:
6.2.1.    laenulepingu number
6.2.2.    projekti nimi, mille rahastamiseks laenuleping sõlmiti;
6.2.3.    krediidi liik
6.2.4.    laenusaaja nimi;
6.2.5.    laenusaaja poolt laenutaotluse esitamise tegemise kuupäev ja kellaaeg;
6.2.6.    laenuandja nimi; 
6.2.7.    laenuandja poolt laenutaotlusele nõustumuse andmise kuupäev ja kellaaeg;
6.2.8.    projekti sünditseerimisperiood;
6.2.9.    projekti finantseeringu minimaalsumma;
6.2.10.    projekti finantseeringu maksimaalsumma;
6.2.11.    laenu põhitingimused; ning
6.2.12.    EstateGuru laenu üldtingimused.

Laenusaajale tehakse eelviidatud laenuleping kättesaadavaks peale sünditseerimisperioodi lõppemist eeldusel, et sünditseerimisperioodi jooksul oli(d) investor või investorid andnud vastava laenulepingu sõlmimise aluseks olnud laenutaotlusele nõustumuse või nõustumusi punktis 6.1.6 sätestatud korras laenu(de) põhisummas kokku vähemalt ulatuses, mis vastas vastavas laenutaotluses näidatud finantseeringu minimaalsummale.


7.    Auto Invest 
7.1.    Lisaks punktis 6.1.6 kirjeldatud nõustumuse andmise (s.t investeeringu summa kinnitamise) protseduurile on kasutajal võimalus laenulepingute sõlmimiseks nõustumus anda Auto Invest rakendust kasutades. 
7.2.    Auto Invest rakenduse aktiveerimisega annab kasutaja portaalipidajale õigused Auto Invest rakenduse vahendusel laenulepingute sõlmimiseks vastavalt kasutaja poolt valitud kriteeriumitele. Auto Invest toimib vastavalt kasutaja enda poolt valitud kriteeriumitele, mis on määratavad kasutaja virtuaalkonto kaudu. Portaalipidaja võib piirata lisakriteeriumite kasutamist vastavalt Auto Invest rakenduse vahendusel ühe laenutaotluse kohta investeeritava summa suurust arvestades. 
7.3.    Kriteeriumid, mida Auto Invest rakendusele saab sobiva võimaliku investeeringu objekti kirjeldamiseks seada, võivad olla muuhulgas järgmised: 
(a)    laenusumma, mida ühe laenutaotluse kohta Auto Invest rakenduse vahendusel investeerida võib (kusjuures minimaalne investeeringu suurus on portaali poolt ette antud);
(b)    intressimäära vahemik;
(c)    laenu ja tagatisvara suhe (vahemikuna) (LTV);
(d)    laenuperiood;
(e)    laenu tüüp (bullet  / annuiteedileping / eelistus puudub)
7.4.    Kasutajale tehakse portaali vahendusel kättesaadavaks Auto Invest rakenduse kirjeldus, sh selgitus Auto Invest rakenduse kasutamisega kaasneda võivate tagajärgede kohta. Auto Invest rakenduse kasutamise alustamiseks peab kasutaja kinnitama, et on aru saanud Auto Invest rakenduse kasutamisega kaasnevatest võimalikest tagajärgedest. 
7.5.    Auto Invest rakendust kasutada sooviv kasutaja valib portaalis omal kaalutlusel kriteeriumid, mille järgi ta sooviks laenulepingu sõlmida. Kriteeriumite valiku kinnitab kasutaja Kasutajatingimuste punktis 10 sätestatud korras. Mh on portaalipidajal õigus seada Auto Invest rakenduse kasutamiseks minimaalne investeeringu suurus, millest väiksema summa investeerimine Auto Invest rakendust kasutades ei ole võimalik. 
7.6.    Laenulepingute sõlmimiseks Auto Invest vahendusel peab kasutaja hoidma oma virtuaalkontol piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldaksid laenulepingute sõlmimist kasutaja poolt valitud kriteeriumite kohaselt.
7.7.    Portaalipidaja, saades kasutajalt Auto Invest rakenduse vahendusel vastava käsundi, käsutab kasutaja kontol olevaid rahalisi vahendeid Auto Invest rakenduse kaudu märgitud summas vastavalt Kasutajatingimuste punktis 8.1 kirjeldatud protseduurile. 
7.8.    Auto Invest rakendus loob uue taotluse portaali lisandumisel nimekirja Auto Invest rakendust kasutavatest investoritest, kusjuures aluseks võetakse viimase Auto Invest rakenduse vahendusel tehtud investeeringu aeg ja laenusumma, mida Auto Invest rakenduse vahendusel investeerida soovitakse. Nimekirjas on alati eespool investorid, kelle soovitud investeeringu suurus on võrdne minimaalse investeerimissummaga. Sellele järgnevad investorid, kelle poolt määratud investeeringu suurus on suurem minimaalsest investeerimissummast, sõltumata määratud investeeringu täpsest suurusest. Mõlemas nimekirja osas järjestatakse investorid viimase Auto Invest rakenduse poolt tehtud tehingu järgi selliselt, et alustatakse investorist, kelle vahenditega tehingu tegemisest on kõige rohkem aega möödas. Kui Investori vahendeid Auto Invest rakenduse vahendusel kasutatud ei ole, määrab investori positsiooni nimekirjas lisaks tema poolt soovitud investeeringu suurusele Auto Invest rakenduse aktiveerimise aeg. Vastava igakordselt uuesti genereeritava nimekirja alusel otsustab süsteem, kelle vahendeid ja mis ulatuses investeeringu tegemisel kaasata saab. Rakenduse poolt nimekirja pidamisega tagatakse investorite võrdne kohtlemine nende poolt investeerimiseks antud vahendite kasutamisel. Projektide rahastamine Auto Invest rakenduse vahendusel toimub uue projekti lisandumisel järgnevalt:
7.8.1.    kui laenutaotluses märgitud summa on suurem, kui Auto Invest rakendust kasutavate investorite poolt, kelle seatud kriteeriumitele laenutaotlus vastab, investeeringuks märgitud summade kogusumma, siis:
(a)    esmajärjekorras arvestatakse iga vastava investori maksimaalne laenusumma;
(b)     ülejäänud soovitud vahendid kaasatakse investoritelt Portaali vahendusel individuaalsete nõustumuste andmisega vastavalt kasutajatingimuste punktile 6.1.6;
7.8.2.    kui laenutaotluses märgitud summa on väiksem, kui Auto Invest rakendust kasutavate investorite poolt, kelle seatud kriteeriumitele taotlus vastab, investeeringuks märgitud summade kogusumma, kuid suurem, kui kõigi vastavate investorite kohta arvestatavate minimaalsete lubatud investeeringute kogusumma, siis:
(a)    esmajärjekorras arvestatakse iga investori kohta minimaalne lubatud laenusumma;
(b)     seejärel katmata taotletav summa kaasatakse proportsionaalselt investoritelt, kes on Auto Invest vahendusel märkinud minimaalsest kõrgema investeeringu suuruse, vastavalt nende poolt märgitud summale. 
7.8.3.    kui laenutaotluses märgitud laenusumma on väiksem kui summa, mis saadakse, kui iga Auto Invest kasutav investor, kelle seatud kriteeriumitele taotlus vastab, investeeriks rakenduse poolt lubatava minimaalse summa, siis:
(a)    süsteem ei teosta proportsionaalset jaotamist;
(b)    investoritel võimaldatakse investeerida vastavalt investoritest moodustatud nimekirjale, kusjuures alustatakse vastava nimekirja algusest ning igalt investorilt kaasatakse tema poolt märgitud minimaalne laenusumma, 
(c)    investoreid kaasatakse kuni laenusumma täitumiseni ning viimase investori investeeringu summaks on summa, mille kaasamisel laenutaotluses nimetatud laenusumma on täies ulatuses kaasatud;  
(d)    investor, kellelt vahendeid kaasatakse, paigutatakse investorite nimekirja lõppu.
7.9.    Kasutaja saab enda virtuaalkonto kaudu igal hetkel ülevaadet tema märgitud kriteeriumitest lähtuvalt Auto Invest rakenduse vahendusel sõlmitud laenulepingutest ja tema kontol olevate vahendite käsutamisest. Portaalipidaja saadab kasutaja e-postile teavitused sõlmitud lepingute kohta, kinnitades laenulepingute sõlmimist ja kontol olevate vahendite käsutamist vastavalt kasutaja määratud kriteeriumitele.
7.10.    Kasutaja võib Auto Invest rakenduse igal hetkel sisse lülitada, ajutiselt peatada, välja lülitada või vahetada Auto Invest rakenduse kriteeriume.
7.11.    Auto Invest rakenduse kasutamise võimaldamine portaali poolt ei tähenda portaali või portaalipidaja poolt väljastatavate laenude osas kasutajatele nõu andmist. Portaalipidaja ei vastuta mistahes kahju eest, mis on või võib olla tekkinud kasutaja poolt portaali või selle poolt pakutavate teenuste kasutamisel, sh Auto Invest rakenduse kasutamisel.

8.    Laenulepingu täitmisega seotud küsimused
8.1.    Portaalipidaja kannab laenusaajale laenulepingu alusel üleandmisele kuuluva(d) laenusumma(d) üle lähtudes laenulepingus sätestatud ja Kasutajatingimustes sätestatud nõuetest (muu hulgas lähtudes Kasutajatingimuste punktides 4.6, 4.8 ja 11 sätestatust) peale kõigi laenuandjate ja laenusaajate poolt portaalipidajale allkirjastatud laenulepingu edastamist. Laenusumma(d) loetakse laenusaajale üleantuks olevaks hetkest, mil need on kajastatud Kasutajatingimuste punktis 4 (Kasutaja virtuaalkonto) kirjeldatud laenusaaja kontol. 
8.2.    Kui laenulepingu alusel kuulub laen tagastamisele osamaksetena tagasimaksetabeli alusel või intress tasumisele intressimaksetabeli alusel, koostab EstateGuru vastava tagasimaksetabeli või intressimaksetabeli laenulepinguga ettenähtud korras ning edastab selle laenuandjale ja laenusaajale laenulepingus sätestatud ajal. Seejuures juhul, kui ühe projekti rahastamiseks on sõlmitud enam kui üks laenuleping, edastatakse laenusaajale vastav tagasimaksetabel või intressimaksetabel üksnes kujul, milles laenusaaja poolt tegemisele kuuluvad maksed on näidatud kumulatiivselt kõikide vastavate laenulepingute osas (aga mitte eraldi iga vastava laenulepingu osas). Kui tagasimaksetabel või intressimaksetabel laenulepingu kehtivuse ajal muutub, koostab EstateGuru uue tabeli ning edastab selle laenuandjale ja laenusaajale mõistliku aja jooksul peale vastava tabeli muutumist.
8.3.    Laenusaaja, võib laenu ennetähtaegselt tagastada ainult juhul, kui sama projekti rahastamiseks sõlmitud kõikide laenulepingute alusel antud laenud tagastatakse ja muud vastavate laenude ennetähtaegse tagastamise tagajärjel sissenõutavaks muutuvad maksed tehakse samaaegselt. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks peab laenusaaja täitma ja kinnitama EstateGuru rakenduse abil vastavasisulise teate, mis edastatakse kõikidele vastava projekti rahastamiseks sõlmitud laenulepingute laenuandjatest pooltele. Laenu ennetähtaegse tagastamise teadet ei saa laenusaaja tagasi võtta ning laenulepingus sätestatud etteteatamistähtaja möödumisel muutub kogu laen ühes laenudokumentides täpsustatud muude rahaliste kohustustega täies ulatuses sissenõutavaks.
9.    Laenulepingutest tulenevate nõuete müük järelturul
9.1.    EstateGuru võib pakkuda kasutajatele funktsiooni mille vahendusel investor saab võõrandada (loovutada) temale kuuluva nõude või selle osa teisele portaali kasutajale, v.a kasutajale, kelle vastu on võõrandatav nõue suunatud, sõlmides nõude võõrandamiseks müügilepingu portaali vahendusel. Punktide 9.2 - 9.12 kohaldumise eelduseks on järelturu funktsiooni aktiveerimine Portaalipidaja poolt ning sellekohase teavituse saatmine kõigile kasutajatele.
9.2.    Võõrandatava nõude minimaalsummaks on 50 eurot.
9.3.    Investor esitab oma virtuaalkonto kaudu ettepaneku müügilepingu sõlmimiseks, milles määrab kindlaks nõude võõrandamise põhitingimused, sh:
9.3.1.     nõude aluseks oleva arenduse projekti nimetus;
9.3.2.    laenusaajaga sõlmitud laenulepingule portaali poolt määratud number (ID);
9.3.3.    võõrandatava nõude suurus;
9.3.4.    lepingujärgne laenu intressimäär;
9.3.5.    võõrandatava nõude hind;
9.3.6.    laenulepingust tulenev laenu tagastamise kuupäev.
9.4.    Punktis 9.3 nimetatud ettepanekut käsitletakse nõustumuse andmise tähtajaga müügilepingu sõlmimise ettepanekuks (pakkumuseks) kindlaksmääratud isikutele võlaõigusseaduse tähenduses, kusjuures:
9.4.1.    pakkumus tehakse kõigile portaali kasutajatele, v.a kasutajale, kelle vastu on võõrandatav nõue suunatud;
9.4.2.    pakkumuse tegemisega väljendab kasutaja tahet olla sellele pakkumusele nõustumuse või nõustumuse andmise korral sõlmitava müügilepinguga õiguslikult seotud; ning
9.4.3.    pakkumusele nõustumuse andmisega loetakse müügileping sõlmituks pakkumuses investori poolt tehtud ning nõustumuse andja poolt kinnitatud nõude suuruse ulatuses ning muus osas müügilepingu põhi- ja üldtingimuste kohaselt peale vastava nõustumuse kinnitamist Kasutajatingimuste punktis 9 (Tehingute kinnitamine EstateGurus) sätestatud korras;
9.5.    Müügilepingu sõlmimise pakkumusele võib nõustumuse anda kasutaja, kelle kontol on vabu rahalisi vahendeid vähemalt summas, mis vastab investori poolt müügilepingu sõlmimise pakkumuses määratud nõude hinnale.
9.6.    Nõustumuse andmisega ja müügilepingu sõlmimisega väljendab kasutaja tahet olla nõude aluseks oleva laenulepinguga õiguslikult seotud; nõustumust ei saa tagasi võtta v.a. seaduses sätestatud juhtudel.
9.7.    Enne nõustumuse andmist tagab portaalipidaja kasutajale võimaluse tutvuda nõude aluseks oleva laenulepingu põhitingimustega ulatuses,  mis on vajalik nõustumuse andmiseks.
9.8.    Portaalipidaja informeerib laenusaajat tema vastu kehtiva nõude loovutamisest teisele kasutajale (investorile) portaali kaudu vastavalt Kasutajatingimuste punktis 14 (Teadete edastamine) kehtestatud korras.
9.9.    Portaalipidaja debiteerib pärast müügilepingu sõlmimist nõude ostnud investori virtuaalkonto ning krediteerib nõude müünud investori kontot võõrandatava nõude hinnale vastavas ulatuses. Portaalipidaja genereerib seejärel uued maksegraafikud ning teeb neid investoritele kättesaadavaks portaali virtuaalkontode kaudu.
9.10.    Nõude müügitehingu täitmisel vastavalt punktile 9.9 on portaalipidajal õigus peeta kinni teenustasu nii ostjalt kui müüjalt vastavalt hinnakirjale.
9.11.    Pärast müügilepingu sõlmimist muutuvad kehtetuks kõik nõude müünud investori kasuks sõlmitud lisaintressi kokkulepped. Investorile allesjäänud investeeringu osa suhtes kohaldub laenulepingu põhitingimustes kokku lepitud intressimäär.
9.12.    Käesolevas punktis 9 ja kasutajate vahel sõlmitavas müügilepingus reguleerimata küsimustele kohalduvad Kasutajatingimuste sätted, sh maksete tegemisele, tagatise realiseerimisele, portaalipidaja volitustele, vaidluste lahendamisele ja muude küsimuste reguleerimiseks kehtestatud sätted.
10.    Tehingute kinnitamine EstateGurus
10.1.    Tehingu või muu toimingu, sealhulgas laenutaotluse ning sellele antava nõustumuse, peab kasutaja EstateGuru poolt ettenähtud juhtudel kinnitama kasutajale omistatud salasõna igakordse sisestamisega või muul EstateGuru poolt ettenähtud viisil. Vastava kinnitamisega avaldab kasutaja tagasivõtmatut tahet olla kinnitatud tehingu või toiminguga õiguslikult seotud.
10.2.    EstateGuru poolt täpsustatud juhtudel peab kasutaja EstateGuru kasutamisega seonduva tehingu, kokkuleppe või toimingu kinnitama kirjalikus või notariaalses vormis.
11.    Maksete tegemise ja arvestamise kord
11.1.    Käesolevas punktis 11 (Maksete tegemise ja arvestamise kord) sätestatud maksete tegemise ja arvestamise kord kohaldub kõikidele EstateGuru kaudu tehtud tehingutele ja toimingutele, sealhulgas laenu tagastamise, laenu ennetähtaegse tagastamise, intressi- ja viivisemaksete ja muude laenulepingu ning muude laenudokumentide järgsete või nende alusel tehtavatele maksetele.
11.2.    Kui kasutaja peab laenudokumendist tuleneval või muul alusel täitma mistahes rahalise kohustuse, peab kasutaja kontol hiljemalt selle rahalise kohustuse sissenõutavaks muutumise päeval (või Kasutajatingimustes sätestatud juhtudel hiljemalt vastava rahalise kohustuse võtmise päeval) olema vastava kohustuse täitmise otstarbel vabu rahalisi vahendeid vähemalt summas, mis on võrdne vastava rahalise kohustuse täies ulatuses täitmiseks vajaliku rahasummaga. Kui vastava rahalise kohustuse sissenõutavaks muutumise päeval puuduvad kasutaja kontol eelkirjeldatud ulatuses vabad rahalised vahendid, loetakse, et kasutaja on vastavat rahalist kohustust puuduoleva summa ulatuses rikkunud.
11.3.    Kui sama projekti rahastamiseks sõlmitud laenulepingute või muudest laenudokumentidest tuleneval alusel peab laenusaaja täitma rahalise kohustuse mitmele laenuandjale samaaegselt ning selle laenusaaja kontol puuduvad vabad rahalised vahendid vastavate kõikide rahaliste kohustuste täitmiseks täies ulatuses, kuuluvad kontol olevad ebapiisavad rahalised vahendid nende rahaliste kohustuste täitmiseks kõikidele vastavatele laenuandjatele proportsionaalselt suhtega, mille laenuandja poolt antud laenusumma tagastamata jääk moodustab selle projekti rahastamiseks sõlmitud kõikide laenulepingute laenusummade tagastamata kogujääki. Seejuures olukorras, kus eelkirjeldatud rahalised kohustused ei kuulu täitmisele sarnasel alusel või on muutunud sissenõutavaks erineval ajal, lähtutakse võlgnetavate kohustuste täitmise arvestamise järjestamisel EstateGuru üldtingimustes kirjeldatud ebapiisavate maksete tegemise järjekorrast ning põhimõttest, et sarnasel alusel tekkinud rahaliste kohustuste täitmisel lähtutakse vastavate kohustuste sissenõutavaks muutumise kronoloogilisest järjestusest.
11.4.    Kasutaja peab oma rahalised kohustused täitma täies ulatuses, seejuures ei või kasutaja tema poolt võlgnetavaid rahalisi kohustusi täita tasaarvestamise teel või maksmisele kuuluvatest summadest kinnipidamisi või muid mahaarvamisi teha ilma portaalipidaja eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta.
11.5.    Laenudokumendist tuleneva rahalise kohustuse (eelkõige põhisumma ja intresside tagastamise) täitmisega kuni 3 kalendripäeva viivitamist ei peeta kasutaja poolt tema kohustuste rikkumiseks Kasutajatingimuste punkti 11.2 tähenduses. Kuni 3-päevase rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise puhul ei kohaldata viivist ega rakendata punktis 12 nimetatud meetmeid.
12.    Maksehäired ja muud rikkumised
12.1.    Kui laenusaajast kasutaja („võlgnik“) ei täida õigeaegselt laenulepingust, Kasutajatingimustest või muust laenudokumendist tulenevat mistahes rahalist või mitterahalist kohustust või kui esineb alus laenulepingu erakorraliseks ülesütlemiseks, võib portaalipidaja ja/või tagatisagent laenuandja(te) ja/või oma nimel teha võlgniku kulul, mistahes toiminguid ning samme, mida portaalipidaja ja/või tagatisagent peab omal äranägemisel vajalikuks või soovitavaks, et saavutada vastava rahalise või mitterahalise kohustuse täitmine ja/või laenulepingu ülesütlemine või muu õiguskaitsevahendi kasutamine. 
12.2.    Muu hulgas võib portaalipidaja ja/või tagatisagent punktis 12.1 kirjeldatud eesmärgil omal äranägemisel:
12.2.1.    saata võlgnikule meeldetuletusi, saldoteatisi ning hoiatusi (sealhulgas pankrotihoiatusi) Kasutajatingimustes sätestatud teadete edastamise viisil või muul viisil;
12.2.2.    edastada võlgniku kohta andmeid kolmandatele isikutele EstateGuru privaatsusreeglites sätestatud korras;
12.2.3.    algatada kohtu- või vahekohtumenetlus, täite-, pankroti või muud maksejõuetusmenetlus seaduses sätestatud korras ja kooskõlas Kasutajatingimustega, sealhulgas osaleda vastavas menetluses laenuandja esindajana ja laenuandja nimel;
12.2.4.    piirata võlgniku õigusi Estateguru kasutamisel;
12.2.5.    laenuleping erakorraliselt üles öelda laenulepingus sätestatud või seaduses toodud muul alusel; või
12.2.6.    kui vastav kohustus on tagatud, korraldada tagatise realiseerimine seaduses ja vastavas tagatise seadmise kokkuleppes sätestatud korras;
12.3.    Kui vastava projekti rahastamiseks on sõlmitud enam kui üks laenuleping, teeb portaalipidaja ja/või tagatisagent eelkirjeldatud toiminguid ja samme samaaegselt kõikide vastavate laenulepingutega seoses.
12.4.    Kasutajaks registreerimisega annab iga kasutaja portaalipidajale ja tagatisagendile juhise, nõusoleku ja edasivolitamise õigusega volituse kasutaja nimel ja tema esindajana teha Kasutajatingimuste punktides 12.1 kuni 12.3 kirjeldatud toiminguid ja samme omal äranägemisel, sealjuures võib portaalipidaja ja tagatisagent vastavate toimingute ja sammude tegemiseks kasutada kolmandaid isikuid, kelle majandus- või kutsetegevuseks on võlgade sissenõudmise ja sellega seotud teenuste osutamine (sealhulgas advokaate, inkassoteenuseid osutavaid isikuid, kohtutäitureid või muid isikuid). Eelkirjeldatud juhis ja volitus hõlmab ühtlasi ka portaalipidaja ja tagatisagendi õigust teha kasutaja nimel ja esindajana mistahes toimingut ja/või tehingut, mis portaalipidaja ja/või tagatisagendi hinnangul on vajalik, et Kasutajatingimuste punktis 12.5 kirjeldatud loovutus oleks kehtiv.
12.5.    Kui portaalipidaja või tagatisagent edastab laenuandjale ja võlgnikule vastavasisulise teate ("loovutamisteade") käesolevate kasutajatingimuste punktis 14 (Teadete edastamine) sätestatud korras, loetakse kõik vastava projekti rahastamisega seotud laenudokumentidest tulenevad ja sissenõutavaks muutunud nõuded ("sissenõutavad nõuded") võlgniku vastu automaatselt loovutatuks loovutamisteates täpsustatult kas portaalipidajale või tagatisagendile. Vastavad nõuded loetakse loovutatuks hetkest, mil Kasutajatingimuste punkti 14.3 kohaselt on loovutamisteade adressaadi poolt kätte saadud. 
12.6.    Kasutajatingimuste punktis 12.5 viidatud loovutamisteadet võib edastada ainult juhul, kui vastava projekti rahastamiseks sõlmitud laenuleping(ud) on käesoleva punkti 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) muudes sätetes ettenähtud korras erakorraliselt üles öeldud ning portaalipidaja või tagatisagendi hinnangul on eelkirjeldatud loovutamine vajalik või soovitav selleks, et portaalipidaja ja/või tagatisagent saaks olla võlgniku võlausaldajaks sissenõutavate nõuete osas ning enda nimel osaleda Kasutajatingimuste punktides 12.2.3 ja/või 12.2.6 kirjeldatud või muus menetluses või toimingus vastavate sissenõutavate nõuete sissenõudmiseks ja/või muul viisil maksmapanemiseks.
12.7.    Kasutajatingimuste punktis 12.6 kirjeldatud loovutamise järgselt tegutseb portaalipidaja ja/või tagatisagent loovutatud nõuete osas jätkuvalt laenuandja(te) huvides (olles muu hulgas õigustatud tegema mistahes toiminguid ja samme, mida on kirjeldatud Kasutajatingimuste punktides 12.1 kuni 12.4) ning kajastab sissenõutavate nõuete sissenõudmise ja/või maksmapanemise tulemusel saadud rahalised vahendid vastava(te) laenuandja(te) kontodel (olles enne maha arvestanud ja tasunud kõik vastavate toimingutega seotud kulud ja tasud).
12.8.    Portaalipidaja ja/või tagatisagent võib käesolevas punktis 12 kirjeldatud toimingud ja/või sammud lõpetada või neid mitte rakendada kui portaalipidaja ja/või tagatisagendi hinnangul ei ole sissenõutavate nõuete täitmine vastavate sammude ja toimingute tulemusel tõenäoline või vastavate sammude ja toimingute tulemusel tõenäoliselt saadav kasu on väiksem või sarnases suurusjärgus vastavate sammude ja toimingute eeldatavate kuludega. Vastavate toimingute ja/või sammude lõpetamisest või mitterakendamisest teatab portaalipidaja laenuandjale Kasutajatingimuste punktis 14 (Teadete edastamine) ettenähtud korras. Laenuandja taotlusel võib (aga ei pea) portaalipidaja ja/või tagatisagent eelkirjeldatud teate esitamise järgselt laenuandja kulul laenuandjale tagasi loovutada selle laenuandja poolt eelnevalt portaalipidajale ja/või tagatisagendile Kasutajatingimuste punkti 12.6 korras loovutatud vastava(d) sissenõutava(d) nõude(d).
13.    Tagatisagent
13.1.    Laenu põhitingimustes viidatud tagatis(ed) tuleb seada Estateguru tagatisagent OÜ (või selle igakordse õigusjärglase) ("tagatisagent") kasuks. Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) on äriühing, mille põhitegevuseks on Kasutajatingimuste punktis 13.2 kirjeldatud tegevused.
13.2.    Tagatisagent hoiab tagatud laenuga seoses antud tagatist või tagatisi laenuandja(te) huvides enda nimel ning teeb vastavate tagatistega seonduvaid toiminguid ja tehinguid muu hulgas portaalipidaja poolt enda ja/või laenuandja(te) nimel antud juhiste, Kasutajatingimuste ning vastava laenuga seonduvate laenudokumentide alusel. Muu hulgas on tagatisagendil Kasutajatingimuste punktis 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) kirjeldatud õigused ja volitused.
13.3.    Kui tagatisagendile on laenuandja ja/või portaalipidaja jaoks laekunud mistahes sissenõudmis- või nõuete maksmapanemise eesmärgil tehtud muude toimingute (sealhulgas tagatise realiseerimise) tagajärjel rahalised vahendid, kannab tagatisagent vastavad rahalised vahendid portaalipidajale (olles enne maha arvestanud ja tasunud kõik tema poolt kantud ja/või arvestatud vastavate toimingutega seotud kulud ja tasud), kes kajastab vastavad laekumised asjakohases ulatuses laenuandja(te) kontodel. Eeltoodu kohaldub ka olukorras, kus tagatisagent on vastavaid sissenõudmis- või nõuete maksmapanemise eesmärgil tehtud muid toiminguid teinud EstateGuru laenu üldtingimustes ja/või vastavas tagatise seadmise kokkuleppes sätestatud paralleelkohustuse kokkuleppest tuleneval alusel.
13.4.    Tagatisagent hoiab punktis 13.3 viidatud rahalisi vahendeid käsundisaajana enda nimel arvelduskontol, mille tagatisagent on sel otstarbel avanud Eestis äriregistrisse kantud krediidiasutuses, Eestis äriregistrisse kantud välisriigi krediidiasutuse filiaalis või krediidiasutuses, mis on registreeritud või millel on tegevuskoht muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis. Seejuures hoiab tagatisagent vastavaid rahalisi vahendeid eraldi iseenda rahalistest vahenditest. Tagatisagent ei arvesta ning kasutajale ei kuulu tasumisele tagatisagendile laekunud rahaliste vahendite pealt intressi.
14.    Teadete edastamine
14.1.    Igal kasutajal on EstateGuruga seotud teadete edastamise ja vastuvõtmise eesmärgil avatud EstateGurus isiklik alamleht või alamlehed, mille kaudu saab kasutaja edastada teateid teisele kasutajale, portaalipidajale või tagatisagendile ning millesse saab portaalipidaja ja tagatisagent edastada teateid kasutajale („postkast“).
14.2.    Kasutaja nõustub, et kõik EstateGuru kasutamisega seonduvad teda puudutavad teated edastatakse postkasti kaudu, kaasa arvatud õiguslikke tagajärgi omavad teated. Eeltoodu hõlmab muu hulgas laenulepingu ja muude laenudokumentide alusel või nendega seotud teateid. Portaalipidaja ja tagatisagent võivad omal äranägemisel edastada kasutajale teateid ka muul viisil kui postkasti kaudu kasutades selleks kasutaja poolt kasutajaks registreerimisel EstateGurus sisestatud kontaktandmeid või kasutaja poolt peale kasutajaks registreerimist EstateGurus salvestatud kontaktandmeid.
14.3.    Postkasti kaudu või sellesse edastatud teated loetakse adressaadi poolt kättesaaduks 24 tunni möödumisel vastava teate väljasaatmisest.
15.    Kasutajatingimuste ja laenudokumentide muutmine
15.1.    Portaalipidaja võib Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta ning vastavad muudatused jõustuvad hetkest, mil need on portaalis avaldatud. Portaalipidaja võib omal äranägemisel nõuda Kasutajatingimuste kinnitamist kasutaja poolt.
15.2.    Juhul, kui laenuandjad ja/või laenusaaja soovivad juba sõlmitud laenulepingu muuta, peab laenulepingu muutmise osas läbirääkimisi Portaalipidaja ja/või tagatisagent, kes tegutseb laenuandjate esindaja ning kes võib allkirjastada muudetud laenulepingu ühel või mitmel alljärgneval viisil:
15.2.1.    pikendada mistahes maksetähtaegasid kuni kuue (6) kuu võrra;
15.2.2.    pikendada osaliselt või täies ulatuses laenu põhiosa tagastamistähtaega enam kui kuue (6) aga mitte rohkem kui 12 kuu võrra eeldusel, et samaaegselt suurendatakse vastava laenu intressimäära vähemalt kolme protsendi (3%) võrra aastas;
15.2.3.    suurendada intressi- ja/või viivisemäära;
15.2.4.    vähendada intressi- ja/või viivisemäära kuni kahe protsendi (2%) võrra;
15.2.5.    anda täiendavaid tähtaegasid mistahes laenusaaja mitterahaliste kohustuste rikkumiste kõrvaldamiseks ja/või heastamisteks kuid mitte enam kui kuni kaks (2) kuud vastava kohustuse rikkumisest teadasaamisest;
15.2.6.    kui laenu näol on tegemist tagatud laenuga, pikendada tagatis(t)e seadmise tähtaega kuni 10 tööpäeva võrra; 
15.2.7.    kui laenu näol on tegemist tagatud laenuga, nõustuda tagatise eseme asendamise või täiendamisega või lisatagatise andmisega kui portaalipidaja hinnangul ei kahjusta see oluliselt laenuandja huve; või
15.2.8.    teha muid muudatusi, sealhulgas anda laenusaajale laenudokumentide täitmise viisi kohta igakordseid juhiseid või anda nõusolekuid laenudokumentide tingimustest kõrvalekaldumiseks, kui vastavad muudatused, juhised või kõrvalekaldumised on tehnilist laadi, tehtud vigade parandamise eesmärgil või kui portaalipidaja hinnangul ei kahjusta see oluliselt laenuandja huve.
16.    Õiguste ja kohustuste üleandmine
16.1.    Kasutajatingimustest tulenevaid õiguseid ja kohustusi ei või kasutaja loovutada või muul viisil üle anda kolmandale isikule ilma portaalipidaja ja tagatisagendi nõusolekuta.
16.2.    Kasutaja ei või laenudokumentidest tulenevaid õiguseid või kohustusi loovutada või muul viisil kolmandale isikule üle anda ilma portaalipidaja ja tagatisagendi nõusolekuta.
16.3.    Punktides 16.1 ja 16.2 nimetatud tagatisagendi nõusolek ei ole vajalik juhul, kui kasutaja loovutab (võõrandab) oma nõuded teisele kasutajale Kasutajatingimuste punktis 9 sätestatud korras.
17.    Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine kord
17.1.    Kasutajatingimustele ning EstateGuru kasutamisega seonduvatele muudele asjaoludele, toimingutele ja tehingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
17.2.    Kasutajate vahelised või portaalipidaja ja/või tagatisagendi ja kasutaja vahelised EstateGuru kasutamisega seonduvad, sealhulgas mistahes laenudokumendist tulenevad, vaidlused ("vaidlused") püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Kasutajatingimustest või mistahes laenudokumendist ei tulene teisiti, lahendatakse läbirääkimiste ebaõnnestumise korral vastavad vaidlused esimese astme kohtuna Eesti Vabariigis asuvas maakohtus.
17.3.    Laenutaotluse kinnitamisega annab laenusaaja tagasivõtmatu nõusoleku, et laenuandja, portaalipidaja, laenusaaja ja/või tagatisagent võib laenusaajaga tõusetunud vaidlused anda lahendamiseks Eesti Vabariigi Notarite Koja Vahekohtule ("vahekohus") või portaalipidaja valikul muule vahekohtule. Sellisel juhul juhindutakse vastava vaidluse lahendamisel vahekohtu kehtivast reglemendist (“reglement“) lähtuvalt järgmistest kokkulepetest ja põhimõtetest:
17.3.1.    kui menetlus on algatatud vahekohtus, siis ei tohi menetluse kestel pöörduda sama vaidluse lahendamiseks maakohtusse, ja vastupidi.
17.3.2.    vaidluse lahendab üks (1) vahekohtu poolt määratud vahekohtunik, kes peab olema teovõimeline füüsiline isik, vaidlevate poolte suhtes erapooletu ja sõltumatu, omama kõrgemat juriidilist haridust ning vähemalt kolmeaastast juriidilist haridust nõudval ametikohal töötamise kogemust;
17.3.3.    vahekohtumenetlus viiakse läbi eesti keeles; 
17.3.4.    vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte;
17.3.5.    reglemendis ja käesolevas punktis 17.3 reguleerimata küsimustes juhindutakse samuti Eesti Vabariigis vahekohtumentlust reguleerivatest õigusaktidest;
17.3.6.    vahekohtu otsus on lõplik ja edasikaebamisele mittekuuluv, välja arvatud juhul, kui esinevad seaduses ettenähtud vahekohtu otsuse tühistamise alused;
17.3.7.    vahekohtu otsus jõustub selle tegemise kuupäeval;
17.3.8.    vahekohtu otsus tehakse ilma kirjeldava ja motiveeriva osata; 
17.3.9.    pooled võivad sõlmida vahekohtumenetluses vaidluse lahendamiseks kompromissi, millisel juhul vahekohtumenetlus lõpeb; vahekohus vormistab poolte avalduse alusel kompromissi poolte poolt kokkulepitud sõnastuses vahekohtu otsusena, millele kirjutavad alla vahekohtunik ja pooled; ning
17.3.10.    vahekohtumenetluse kulud kannab kaotaja pool; kui vahekohus rahuldab hagi osaliselt, siis kannavad pooled vahekohtumenetluse kulud proportsionaalselt hagiavalduse rahuldamise määraga.
18.    Tasud ja kulutused
18.1.    Laenusaaja kohustub portaalipidajale maksma järgmised tasud ja hüvitama kulud, kui laenu põhitingimustest ei tulene teisiti:
18.1.1.    edukustasu („edukustasu“); 
18.1.2.    administreerimistasu („administreerimistasu“);
18.1.3.    tagatisagendi tasu („tagatisagendi tasu“); 
18.1.4.    seisva konto tasu;
18.1.5.    kõik laenu- ja tagatislepingu sõlmimisega (sh tagatise seadmisega) seotud kulud; ning
18.1.6.    muud tasud vastavalt poolte kokkuleppele. 
Tasude täpsed suurused kehtestatakse eraldi hinnakirjas aadressil https://estateguru.co/about/price. 
18.2.    Kui Kasutajatingimuste punktist 18.8 ja laenu põhitingimustest ei tulene teisiti, kuuluvad edukustasu ja tagatisagendi tasu, samuti laenu- ja tagatislepingu sõlmimisega (sh tagatise seadmisega) seotud kulud portaalipidajale tasumisele laenusumma arvelt vahetult enne laenusumma üleandmist laenusaajale ning portaalipidaja võib edukustasu ja tagatisagendi tasu laenusummast kinni pidada, andes laenusumma laenusaajale üle üksnes ulatuses, milles see ületab edukustasu. Muud tasud (v.a administreerimistasu) tasutakse portaalipidajale laenu põhitingimustes kokkulepitud viisil.  
18.3.    Kui Kasutajatingimustest või laenu põhitingimustest ei tulene teisiti, arvestatakse administreerimistasu iga päeva eest ning see kuulub tasumisele seni, kuni vastava laenulepingu järgne põhisumma on laenuandjale tagastatud ning põhisummalt arvestatud intress tasutud täies ulatuses ning laenusaaja on täitnud kõik muud vastava laenuga seonduvatest laenudokumentidest või nende alusel tekkinud rahalised kohustused. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on portaalipidajale tasumisele kuuluvaks administreerimistasu suuruseks kaks protsenti (2%) vastava projekti rahastamiseks sõlmitud iga laenulepingu algsest põhisummast (sealjuures ka juhul, kui vastava laenu laenuperiood on lühem kui üks aasta või kui laen tagastatakse ennetähtaegselt enne üheaastase perioodi möödumist laenusumma üleandmisest laenusaajale).
18.4.    Kui Kasutajatingimustest või laenu põhitingimustest ei tulene teisiti, kuulub administreerimistasu tasumisele järgmiselt:
18.4.1.    kui vastava laenu põhitingimuste kohaselt kuulub laen tagastamisele osamaksetena tagasimaksetabeli alusel, jaotatakse kogu laenuperioodi eest arvestatud administreerimistasu perioodilisteks osamakseteks selliselt, et vastava laenu põhisumma tagastamise iga osamakse tegemise tähtpäeval peab laenusaaja tegema portaalipidajale võrdse suurusega administreerimistasu osamakse;
18.4.2.    kui vastava laenu põhitingimuste kohaselt kuulub laen tagastamisele ühe maksena laenuperioodi möödumisel kuid intress tasumisele perioodiliselt igakuiste, kvartaalsete, poolaastaste või iga-aastaste maksetena intressimaksetabeli alusel, jaotatakse kogu laenuperioodi eest arvestatud administreerimistasu perioodilisteks osamakseteks selliselt, et iga vastava intressimakse tegemise tähtpäeval peab laenusaaja tegema portaalipidajale võrdse suurusega administreerimistasu osamakse;
18.4.3.    kui laenu põhitingimuste kohaselt kuulub laen tagastamisele ning intress tasumisele ühe maksena laenuperioodi möödumisel, kuulub kogu laenuperioodi eest arvestatud administreerimistasu tasumisele perioodiliselt igakuiste, kvartaalsete, poolaastaste või iga-aastaste maksetena vastavalt portaalipidajaga enne vastava laenu aluseks olnud laenutaotluse esitamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud sellesisulisele kokkuleppele;
18.4.4.    kui laenuperioodi möödumise järgselt ei ole vastava laenulepingu järgne põhisumma laenuandjale tagastatud või põhisummalt arvestatud intress tasutud täies ulatuses või ei ole laenusaaja täitnud mistahes muid vastava laenuga seonduvatest laenudokumentidest või nende alusel tekkinud rahalisi kohustusi, kuulub vastava laenuperioodi möödumise järgse iga päeva eest arvestatav administreerimistasu tasumisele viivitamatult portaalipidaja esimesel nõudmisel.
18.5.    Kasutajatingimuste punktides 18.4.1 ja 18.4.2 viidatud administreerimistasu iga vastava osamakse suurus näidatakse Kasutajatingimuste punktis 8.2 viidatud ning vastava laenulepinguga seonduva tagasimaksetabeli või intressimaksetabeli vastavasisulises veerus. 
18.6.    Laenu ennetähtaegse tagastamise korral kuulub administreerimistasu jääk täies ulatuses tasumisele samaaegselt laenu ennetähtaegse tagastamisega (seejuures juhul, kui vastav laenu tagastamise kuupäev ei lange kalendrikuu viimasele päevale, arvestatakse administreerimistasu ning see kuulub tasumisele vähemalt ulatuses, mis tulnuks arvestada ja tasuda, kui vastav laen oleks tagastatud vastava kalendrikuu viimasel päeval (kuid igal juhul mitte suuremas summas, kui tulnuks tasuda, kui vastav laen oleks tagastatud tähtaegselt). Laenulepingu erakorralisel ülesütlemisel muutub administreerimistasu koheselt täies ulatuses sissenõutavaks.
18.7.    Kasutajatingimuste punktis 18.1. nimetatud tasud (v.a punktis 18.1.4 nimetatud tasu), kuuluvad tasumisele üksnes juhul, kui sünditseerimisperioodi jooksul on vastava projekti rahastamiseks sõlmitud laenulepinguid põhisummas kokku vähemalt ulatuses, mis vastab vastavas laenutaotluses märgitud finantseeringu minimaalsummale. Punktis 18.1.4 nimetatu seisva konto tasu kuulub tasumisele juhul, kui kasutaja ei ole oma kontot kasutanud rohkem kui ühe (1) aasta jooksul eeldusel, et kontol on vabu vahendeid. Seisva konto tasu suurus määratakse portaalipidaja poolt ja see kuulub tasumisele kehtiva hinnakirja alusel.
18.8.    Edukustasu kuulub portaalipidajale tasumisele ka juhul, kui laenuleping lõpeb põhjusel, et laenusaaja ei ole seadnud laenulepingus ettenähtud korras ja ulatuses tagatist või tagatisi või kui laenuleping öeldakse erakorraliselt üles enne laenusumma üleandmist. Eelkirjeldatud juhtudel kuulub edukustasu laenusaaja poolt tasumisele viie (5) tööpäeva jooksul peale vastavat laenulepingu lõppemist või erakorralist ülesütlemist.
18.9.    Laenusaaja peab punktis 18.8 kirjeldatud juhul portaalipidajale ja tagatisagendile viie (5) tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest hüvitama kõik kulud, tasud, lõivud ja kahjud, mida portaalipidaja ja/või tagatisagent on kandnud vastava projekti rahastamisega seonduvate laenudokumentide sõlmimise, täitmise või maksmapanemisega seoses, sealhulgas portaalipidaja ja/või tagatisagendi poolt Kasutajatingimuste punktis 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) viidatud sammude ja toimingute tegemisega seonduvad mistahes kulud, tasud, lõivud ja kahjud.
18.10.    Portaalipidaja võib portaalipidajale ja/või tagatisagendile maksmisele või hüvitamisele kuuluvad tasud, kulud ja/või kahjud tasaarvestada vastava kasutaja kontol näidatud rahaliste vahenditega.
18.11.    Kasutajatingimuste punktis 18.1. nimetatud tasud ei sisalda käibemaksu ning kui vastavalt seadusele on vastav tasu maksustatav käibemaksuga või mõne muu sarnase maksuga, lisatakse vastav maks vastavale tasule. 
18.12.    Laenusaaja peab talle laenu põhitingimustest tulenevad tasud maksma eurodes täies ulatuses, seejuures ei või laenusaaja täita vastavat tasu maksmise kohustust tasaarvestamise teel või maksmisele kuuluvast summast kinnipidamisi või muid mahaarvamisi teha ilma portaalipidaja igakordse eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta, kui Kasutajatingimustes või laenu põhitingimustes ei ole teisiti sätestatud.
18.13.    Kui laenusaaja rikub laenu üldtingimuste punktis 15.4.1 või 15.4.2 tulenevat kohustust ning Portaalipidajal on rikkumisest tulenevalt õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda, võib portaalipidaja nõuda laenusaajalt laenulepingu rikkumisest tulenevalt ja laenulepingu tagatiste realiseerimisega kaasnevalt tagatise realiseerimise tasu („realiseerimise tasu“) 5% ulatuses rikkumise hetkeks tasumata laenusummast / lepingujärgsest laenusummast. Täpne realiseerimise tasu suurus määratakse kindlaks laenu põhitingimustes. Kui laenusaaja realiseerimistasu portaalipidaja laenulepingu portaalipidaja poolse erakorralise ülesütlemise järel ei tasu, arvatakse realiseerimise tasu esmajärjekorras maha tagatise realiseerimise järel talle tagatisagendi poolt käesolevate kasutajatingimuste punkti 13.3 alusel saadetud vahenditest. 
18.14.    Portaalipidaja esitab laenusaajale laenu põhitingimuste kohaselt tasumisele kuuluvate tasude kohta arve enne vastava tasu sissenõutavaks muutumist kuid arve esitamata jätmine ei vabasta laenusaajat tasu maksmise kohustusest.
18.15.    Mistahes tasu, lõivude või kulutuste maksmise või hüvitamisega viivitamise korral kohustub kasutaja maksma portaalipidajale ja/või tagatisagendile viivist, mille määraks on kakskümmend viis protsenti (25%) aastas, iga viivituses oldud päeva eest. Intressimaksetabeli alusel intressimaksetega hilinemisel kohustub kasutaja tasuma iga hilinetud päeva eest portaalipidajale ja/või tagatisagendile hüvitise, mille suuruseks on kuni 0,05% päevas sissenõutavaks muutunud intressimaksetelt. Hilinemise eest saadud hüvitise arvelt on Portaalipidajal õigus maksta investoritele boonust. 
18.16.    Kui portaalis on avaldatud portaalipidaja ja/või tagatisagendi poolt teostatavate teatud toimingute või osutatavate teatud teenuste hinnakiri ("hinnakiri"), peab hinnakirjas osundatud kasutaja lisaks muudele Kasutajatingimustes viidatud tasudele tasuma vastavate toimingute ja/või teenuste eest portaalipidajale ja/või tagatisagendile hinnakirjas näidatud suuruses tasu viivitamatult portaalipidaja ja/või tagatisagendi esimesel nõudmisel. Muu hulgas võib vastav hinnakiri ette näha portaalipidajale ja/või tagatisagendile maksmisele kuuluvad tasud käesolevate Kasutajatingimuste punktis 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) kirjeldatud toimingute või muude toimingute ja teenuste eest.
18.17.    Portaalipidaja võib omal äranägemisel ühepoolselt loobuda portaalipidajale ja/või tagatisagendile Kasutajatingimuste ja/või laenudokumentide alusel tasumisele kuuluvate mistahes tasude nõudmisest või vastavate tasude suurust ühepoolselt vähendada.
19.    Portaalipidaja õiguslik seisund ja vastutuse piirangud
19.1.    Portaalipidaja poolt osutatava teenuse peamiseks sisuks on võimaldada kasutajatel EstateGuru näol kasutada tehnilisi lahendusi, mille abil saavad nad üksteiselt ettevõtluse (peamiselt kinnisvaraga seonduva ettevõtluse) rahastamiseks tasu eest laenu võtta. Muu hulgas ei ole portaalipidaja ega tagatisagendi poolt osutatava teenuse sisuks:
19.1.1.    laenulepingute sõlmimise vahendamine või muude maaklerteenuste osutamine;
19.1.2.    rahaliste vahendite olemasolu või kättesaadavuse garanteerimine või muul viisil kindlustamine kasutajatele või kasutaja(te) rahaliste kohustuste täitmise tagamine;
19.1.3.    rahaliste hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite kaasamine või oma arvel ja nimel laenude andmine või muu finantseerimine;
19.1.4.    investeerimisalane või juriidiline nõustamine;
19.1.5.    kinnisvaratehingute tegemine või sellealane nõustamine; või
19.1.6.    makseteenuste osutamine.
19.2.    Lisaks punktis 19.1 viidatule teostab portaalipidaja administratiivset funktsiooni kasutajate poolt laenudokumentide sõlmimisel ja täitmisel eesmärgiga hõlbustada laenudokumentide täitmist ning kasutajate omavahelist suhtlemist. Laenusaaja poolt võlgnetavate summade sissenõudmisel tegutseb portaalipidaja ja tagatisagent omal äranägemisel lähtudes sellest, mis portaalipidaja hinnangul ning portaalipidaja kogemustele tuginedes on laenuandja parimates huvides.
19.3.    Portaalipidaja ja tagatisagent ei ole kasutaja(te) poolt EstateGuru kaudu sõlmitud laenulepingu(te) pooleks kuid teatud juhtudel on portaalipidajal ja/või tagatisagendil õigus tugineda laenulepingu sätetele ning enda nimel nõuda laenulepingu teatud sätete täitmist.
19.4.    Muu hulgas ei vastuta portaalipidaja ja tagatisagent:
19.4.1.    kasutaja (sealhulgas laenusaaja) kohustuste täitmise eest;
19.4.2.    kasutaja (sealhulgas laenusaaja) poolt portaalis või mistahes laenudokumendis avaldatud või antud teabe ja/või kinnitus(t)e õigsuse või täpsuse eest; eeltoodud vastutuspiirang kohaldub muu hulgas ka projektide ja kasutajate kohta portaalis avaldatud andmetele ja muule informatsioonile;
19.4.3.    Kasutajatingimuste punktides 4.5 ja 13.4 viidatud krediidiasutuse töös ilmnevate häirete või takistuste eest, sealhulgas kahju eest, mis võib otseselt või kaudselt kaasneda vastava krediidiasutuse maksejõuetuse, moratooriumi või muu sarnase sündmuse tagajärjel;
19.4.4.    Kasutajatingimuste punktis 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) viidatud kolmandate isikute, kelle majandus- või kutsetegevuseks on võlgade sissenõudmise ja sellega seotud teenuste osutamine, tegevuse või tegevusetuse tagajärjel tekkinud kahju eest;
19.4.5.    EstateGurus kasutatavate, sealhulgas EstateGuru kaudu tehingute tegemisel kasutatavate, lepingute ja muude juriidiliste dokumentide õigusliku siduvuse, ulatuse, sisu, sobivuse ning maksmapandavuse eest;
19.4.6.    EstateGurus ilmnevate vigade või häirete eest või EstateGurus tehtavate muudatuste või EstateGuru tegevuse lõpetamise tagajärgede eest;
19.4.7.    portaalis avaldatud prognooside, sealhulgas projekti finantsnäitajate ja -prognooside, õigsuse või täpsuse eest;
19.4.8.    kasutaja isikust tulenevate või sõltuvate asjaolude eest; 
19.4.9.    Kasutajatingimuste punktis 3.3 viidatud ohu realiseerumise tagajärjel tekkinud kahju eest; või
19.4.10.    mittevaralise kahju, saamata jäänud tulu või muu kaudse kahju eest või muu kui tahtliku tegevuse tagajärjel tema poolt tekitatud kahju eest;
19.5.    Laenutaotluse avaldamise lubamine ning sellele riskikategooria omistamine portaalis ei tähenda portaalipidaja poolset investeerimissoovitust või muud heakskiitu vastava laenutaotluse osas või portaalipidaja kinnitust või mistahes muud indikatsiooni, et laenutaotluse esitaja on maksevõimeline, vastav projekt on perspektiivne või et investor saab vastava investeeringu tagasi või selle tegemisest tulu.
19.6.    Portaalipidaja võib EstateGurus muudatusi teha, sealhulgas selle funktsioone laiendada, muuta või eemaldada, omal äranägemisel igal ajal ilma kasutajatelt selleks luba küsimata või sellest kasutajatele ette teatamata. Muu hulgas võib portaalipidaja lõpetada EstateGuru tegevuse omal äranägemisel igal ajal.
20.    Kasutajate üldised kohustused
20.1.    Tehingute tegemisel EstateGuru-s peab iga kasutaja ise omal äranägemisel hindama vastava tehingu sobivust ja riski, kasutades selleks vajadusel oma vastava valdkonna spetsialistidest nõustajate abi. 
20.2.    Kasutajaks registreerimisega kinnitab kasutaja muu hulgas, et EstateGuru kasutamisel, sealhulgas EstateGuru kaudu tehingute tegemisel, ei tegutse ta tarbijana, mõistab EstateGuru kasutamisega kaasnevaid riske (sealhulgas võimalust, et EstateGuru kasutamisega ja investeerimisega seotud riskide realiseerumisel ei pruugi ta oma investeeringut tagasi saada või sellelt loodetud tulu teenida) ning tegutseb üksnes omal riisikol.
20.3.    Kasutaja peab ise deklareerima ja tasuma EstateGuru kaudu tehtud tehingute ja toimingutega seoses tasumisele kuuluvad maksud seaduses sätestatud ulatuses ja korras ning portaalipidaja ega tagatisagent ei tee kasutaja poolt tasumisele kuuluvate maksude arvelt kinnipidamisi kui seda ei nõua seadus. Eeltoodu kohaldub muu hulgas ka laenuandja poolt teenitud intressitulult tasumisele kuuluvatele maksudele.
20.4.    Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:
20.4.1.    laenulepingute ja muude laenudokumentide täitmine, sealhulgas laenudokumentide sõlmimisega või muu laenudokumentidega seonduv kasutajate omavaheline suhtlemine, võib toimuda üksnes Kasutajatingimustes ning laenudokumentides ettenähtud korras EstateGuru kaudu ning kaasabil, välja arvatud juhul, kui portaalipidaja ja/või tagatisagent on selleks andnud eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku;
20.4.2.    laenulepingust, Kasutajatingimustest või muudest laenudokumentidest tuleneva mistahes rahalise kohustuse sissenõudmine võib toimuda üksnes Kasutajatingimuste punktis 12 (Maksehäired ja muud rikkumised) toodud korras portaalipidaja ja/või tagatisagendi kaudu ning kaasabil ning et kasutajal ei ole õigus iseseisvalt vastavaid toiminguid või samme teostada, välja arvatud juhul, kui portaalipidaja ja/või tagatisagent on selleks andnud eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku; ning 
20.4.3.    tema poolt EstateGurule juurdepääsu või EstateGuru kasutamise kaudu või käigus teadavaks saanud asjaolusid ja muid andmeid võib kasutaja kasutada üksnes EstateGuru teenuste kasutamiseks ning mitte muudel eesmärkidel.
20.5.    Kasutaja peab EstateGuru kasutamisel tegutsema heas usus ning arvestama teiste kasutajate õigustega ning ühtlasi mitte kasutama EstateGuru teisele kasutajale ja/või portaalipidajale ja/või tagatisagendile kahju tekitamise eesmärgil või muul heade kommete või hea usu vastasel eesmärgil.
20.6.    Kasutaja nõustub ja kinnitab, et tema poolt portaalipidajale, tagatisagendile, teisele kasutajale ja/või muul viisil EstateGuru kaudu edastatud või edastatav mistahes teave on õige ja täpne. Ühtlasi peab kasutaja teadete edastamisel ning EstateGuru kaudu teostatavas muus suhtlemises kohtlema vastavate teadete või suhtlemise adressaate lugupidavalt ja viisakalt ning mitte kasutama EstateGuru teadete edastamise ja suhtlemist võimaldavaid muid rakendusi muuks kui EstateGuru eesmärgist lähtuvaks suhtlemiseks.
20.7.    Kasutaja kannab ise kõik EstateGuru kasutamisega kaasnevad kulud, tasud, lõivud ja maksud.
20.8.    Kasutaja kohustub EstateGuru kasutamisel mitte kasutama tehnilisi vahendeid, rakendusi või lahendusi (sealhulgas arvutiprogramme), mille eesmärgiks või funktsiooniks on automatiseeritult portaali sisu või selles salvestatud andmete kasutamine, lugemine, kogumine, salvestamine või muul viisil töötlemine.
21.    Kasutajastaatuse lõppemine
21.1.    Kasutaja taotlusel lõpetab portaalipidaja selle kasutaja kasutajastaatuse kui see kasutaja ei ole ühegi laenulepingu pooleks, vastaval kasutajal puuduvad EstateGuru kasutamisega seoses tekkinud rahalised nõuded ühegi teise kasutaja vastu ning vastav kasutaja on täitnud kõik EstateGuru kasutamisega seoses tekkinud rahalised kohustused portaalipidaja, tagatisagendi ja iga teise kasutaja ees.
21.2.    Portaalipidaja võib omal äranägemisel lõpetada kasutaja kasutajastaatuse või kasutaja õigusi piirata igal ajal põhjust andmata, teatades sellest vastavale kasutajale Kasutajatingimuste punktis 14 (Teadete edastamine) kirjeldatud korras.
21.3.    Kasutajastaatuse lõppemisel punktides 21.1 või 21.2 sätestatud korras kannab portaalipidaja vastava kasutaja kontol kajastatud positiivse rahaliste vahendite saldo kasutaja nimel olevale arvelduskontole, mille kasutaja on portaalipidajale eelnevalt teatanud, mis muus osas vastab Kasutajatingimuste punktis 2.4 toodud nõuetele ning millelt kasutaja on Kasutajatingimuste punktis 4.9 toodud korras eelnevalt portaalipidajale rahalisi vahendeid üle kandnud.
22.    Portaalipidaja tegevuse lõppemine
22.1.    Portaalipidaja pankroti väljakuulutamine või portaalipidaja tegevuse muul põhjusel lõpetamine ei mõjuta juba sõlmitud laenudokumentide kehtivust (välja arvatud juhul, kui laenulepingust ei tulene teisiti).
22.2.    Portaalipidaja pankroti väljakuulutamisel või kui portaalipidaja lõpetab muul põhjusel tegevuse:
22.2.1.    lõpeb ennetähtaegselt iga aktiivse laenutaotluse sünditseerimisperiood;
22.2.2.    kannab portaalipidaja kasutaja kontol kajastatud positiivse rahaliste vahendite saldo vastava kasutaja nimel olevale arvelduskontole, mille kasutaja on portaalipidajale eelnevalt teatanud, mis muus osas vastab käesolevate Kasutajatingimuste punktis 2.4 toodud nõuetele ning millelt kasutaja on Kasutajatingimuste punktis 4.9 toodud korras eelnevalt portaalipidajale rahalisi vahendeid üle kandnud;
22.2.3.    annab portaalipidaja Kasutajatingimuste punktis 14 (Teadete edastamine) sätestatud korras või muus korras laenusaajatest ja laenuandjatest kasutajatele juhised kehtivate laenudokumentide edasise täitmise küsimuste kohta ulatuses, milles vastavate laenudokumentide kohane täitmine ei ole võimalik ilma portaalipidaja ja/või tagatisagendi kaasabita.
22.3.    Kasutajatingimuste punktis 22.2.3 viidatud juhised võivad muu hulgas seisneda laenulepingu pooltele antavas juhises:
22.3.1.    teostada laenudokumentide alusel tegemisele kuuluvad maksed vastavale maksele õigustatud poolele otse;
22.3.2.    edastada laenudokumentidega seonduvad teated teisele poolele muul kui Kasutajatingimuste punktis 14 (Teadete edastamine) kirjeldatud viisil;
22.3.3.    jätkata laenudokumentide täitmist viisil, korras ja ulatuses, milles senini portaalipidaja ja/või tagatisagendi roll ja funktsioonid teostatakse portaalipidaja poolt osundatud kolmanda isiku poolt; või
22.3.4.    muudes asjakohastes juhistes mille eesmärgiks on hõlbustada laenudokumentide täitmist olukorras, kus portaalipidaja ja/või tagatisagent on oma tegevuse lõpetanud või kuulutatud pankrotis olevaks.
22.4.    Portaalipidaja ja/või tagatisagent võib Kasutajatingimuste punktis 22.3 kirjeldatud eesmärgil edastada laenudokumentide pooltele ja/või punktis 22.3.4 viidatud kolmandale isikule kõik asjakohased andmed laenudokumentide teis(t)e pool(t)e kohta, sealhulgas nende kontakt- ja arvelduskontoandmed ning muud laenudokumentidega seonduvad andmed.
23.    Muud küsimused
23.1.    Kasutajatingimustest ning laenudokumentidest tulenevate kohustuste täitmise kohaks loetakse Eesti Vabariiki.
23.2.    Kui Kasutajatingimuste või mistahes laenudokumendi mistahes säte osutub tühiseks või muul viisil kehtetuks, ei mõjuta see teiste Kasutajatingimuste või laenudokumendi sätete kehtivust.
23.3.    Portaalis esitatud informatsioon ei ole mõeldud edastamisele ning kasutamisele isikutele või isikute poolt mistahes jurisdiktsioonis, kus see ei ole lubatud või kus selle lubatavus on seaduse või muude õigusaktidega piiratud.
23.4.    Portaali sisu on kaitstud autoriõigustega. 
23.5.    Kasutaja kohustub portaali sisu mitte kopeerima, allalaadima, salvestama, taasesitama, välja trükkima või muul viisil osaliselt või täies ulatuses töötlema ilma portaalipidaja eelneva kirjaliku loata. Vaatamata eeltoodule võib kasutaja portaali sisu vajalikus ulatuses välja trükkida või salvestada kui kasutaja teeb seda üksnes isiklikul otstarbel ning üksnes ulatuses, milles see on mõistlikult vajalik kasutaja poolt EstateGuru teenuste kasutamiseks.
23.6.    EstateGuru poolt kasutatavateks keelteks on eesti ja inglise keel. Vastuolu korral eesti ja inglisekeelse teksti vahel loetakse õigeks eestikeelne tekst.
24.    Tõlgendamine
24.1.    Kui kontekstist ja seadusest ei tulene teisiti, lähtutakse nii Kasutajatingimuste, Kasutajatingimustes viidatud muude lepingute (sealhulgas laenulepingute) kui ka EstateGuru kaudu avaldatud muu informatsiooni tõlgendamisel käesolevas punktis 24 (Tõlgendamine) kirjeldatud reeglitest ja põhimõtetest.
24.2.    Ajaühikute ja tähtaegade tõlgendamisel ning kindlaksmääramisel lähtutakse alljärgnevast:
24.2.1.    aasta pikkuseks loetakse 365 päeva;
24.2.2.    kuu all peetakse silmas kalendrikuud;
24.2.3.    kvartaliks loetakse perioodi, mille pikkuseks on kolm kuud;
24.2.4.    poolaastaks loetakse perioodi, mille pikkuseks on kuus kuud;
24.2.5.    tööpäevaks loetakse päeva, mis ei ole laupäev, pühapäev või riigipühale langev päev ning mil krediidiasutused on avatud rahaülekandetoimingute tegemiseks Tallinnas;
24.2.6.    kellaajaga määratud tähtaegade kindaksmääramisel lähtutakse EstateGuru süsteemikellast ning EET ajavööndist;
24.2.7.    laenuperioodi alguseks loetakse laenusumma üleandmist laenusaajale Kasutajatingimuste punktis 8.1 kirjeldatud korras.

24.3   Alljärgneva tabeli vasakpoolses veerus viidatud väljendil on tabeli parempoolses veerus selle väljendiga samal real antud (või parempoolses veerus viidatud kasutajatingimuste punktis antud) tähendus:

Väljend

Tähendus (või viide kasutajatingimuste punktile)

„administreerimistasu

18.1.2

„laenusaaja

5.3

„edukustasu

18.1.1

„EstateGuru

1

„EstateGuru privaatsusreeglid

1

„laenu üldtingimused

on EstateGuru laenu üldtingimused, mis on kättesaadavad siin: https://estateguru.co/home/loanterms

„finantseeringu maksimaalsumma

6.1.3

„finantseeringu minimaalsumma

6.1.2

"hinnakiri"

18.16

„investor

5.4

„kasutaja

1

„Kasutajatingimused

on käesolevad EstateGuru kasutajatingimused

„konto

4.1

„laenuandja

on laenusaaja laenutaotlusega nõustunud investor

„laenu põhitingimused

on laenutaotluse osaks olevad laenu põhitingimused või (juba sõlmitud laenulepingu kontekstis) vastava laenulepingu aluseks olnud laenutaotluse osaks olnud laenu põhitingimused, milles laenusummaks loetakse  laenuandja poolt sellele laenutaotlusele nõustumuse andmisel täpsustatud laenusumma

„laenudokument

on laenuleping ning tagatud laenu puhul ka vastava tagatise seadmise leping(ud)

„laenuleping

on EstateGuru kaudu käesolevate kasutajatingimuste punktis 6 (Laenulepingute sõlmimine) sätestatud korras sõlmitud laenuleping

„laenusaaja

on laenutaotluse esitanud laenusaaja või (juba sõlmitud laenulepingu kontekstis) vastava laenulepingu aluseks olnud laenutaotluse esitanud laenusaaja

„laenutaotlus

6.1

„loovutamisteade

12.5

„portaal

1

„portaalipidaja

1

„postkast

14.1

„projekt

5.1

„reglement

17.3

„sissenõutavad nõuded

12.5

„sünditseerimisperiood

6.1.2

„tagatisagent

13.1

„vahekohus

17.3

„vaidlused

17.2

„võlgnik

12.1