ESTATEGURU LIETOTĀJA NOTEIKUMI
Spēkā no 15.04.2019

1.    Vispārējie jautājumi
Šie EstateGuru lietotāja noteikumi ("Lietotāja noteikumi") regulē datortīklā, adresē www.estateguru.co un tās apakšlapās vai citā veidā šajā pašā pārvaldības domēnā ietilpstošajās interneta lapās, esošo lietotņu un funkcionālo vienību ("EstateGuru" vai "portāls") lietošanas noteikumus, tai skaitā tiesības un saistības, kas saistās ar EstateGuru lietošanu, kuru veic persona, kas ir izteikusi vēlmi kļūt par EstateGuru lietotāju un/vai ir reģistrējusies par lietotāju ("lietotājs"). Cita starpā, atbilstošās tiesības un saistības aptver arī lietotāju savstarpējās attiecībās piemērojamos noteikumus, taču arī lietotāja attiecības ar portāla uzturētāju EstateGuru OÜ (“portāla uzturētājs”) un šo Lietotāja noteikumu 13. punktā (Nodrošinājuma aģents) norādīto nodrošinājuma aģentu.
EstateGuru mērķis ir nodrošināt lietotājiem iespēju izmantot tehniskos risinājumus, ar kuru palīdzību viņi var aizņemties viens no otra, izsniedzot aizdevumus par maksu, uzņēmējdarbības finansēšanai, balstoties uz savstarpējo aizdevumu principu.. Aizdevums tiek izsniegts tikai ar nekustamā īpašuma nodrošinājumu.
EstateGuru neizsniedz un nav starpnieks aizdevuma izsniegšanā patērētājam. Aizdevuma ņemšanai lietotājam, kurš vēlas saņemt aizdevumu, šajos Lietotāja noteikumos noteiktajā kārtībā ir jānoslēdz aizdevuma līgums ar lietotāju, kurš vēlas izsniegt aizdevumu. Aizdevuma līgums ir atsevišķs līgums starp aizdevēju un aizņēmēju, no kā izrietošās tiesības un saistības īsteno, ņemot vērā šo Lietotāja noteikumu īpatnības un ierobežojumus. Šos Lietotāja noteikumus uzskata par kredīta starpniecības līgumu.
EstateGuru sadarbojas ar investoriem, kas ir reģistrējušies portālā un kuru skaits var mainīties. Kredīta starpniecības maksa ir ietverta 18.1. punktā minētajās atlīdzībās.
Papildu iepriekš minētajam lietotājam tiek piemēroti EstateGuru privātuma noteikumi (“EstateGuru privātuma noteikumi"), kas ir pieejami šeit: http://www.estateguru.co/home/privacy
Lietotāja noteikumu 24. punkts (Interpretācija) izskaidro konkrētu EstateGuru lietotu vārdu un izteicienu nozīmi. Atbilstošās nozīmes tiek lietotas gan Lietotāja noteikumu, Lietotāja noteikumos norādīto citu līgumu, gan arī caur EstateGuru publicētas citas informācijas interpretēšanai.
Reģistrējoties par EstateGuru lietotāju, atbilstošā pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir pienācīgi pilnā apjomā iepazinies, izprot un piekrīt Lietotāja noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem.

2.    Prasības lietotājiem
2.1.    Iesniedzot reģistrēšanās pieteikumu, lietotājs apstiprina, ka ir pilnā apjomā iepazinies, izprot un piekrīt Lietotāja noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem.
2.2.    Juridiskā persona var reģistrēties kā EstateGuru lietotājs tikai caur savu pārstāvi – fizisku personu. Šādam juridiskās personas pārstāvim jābūt EstateGuru reģistrētam lietotājam kā fiziskai personai pirms tam, kad tiek iesniegts reģistrēšanās pieteikums juridiskās personas vārdā.
2.3.    Investors var būt gan juridiska persona, gan fiziska persona. Aizņēmējs var būt tikai juridiska persona vai lietotājs – fiziska persona – individuālais komersants
2.4.    Aizdevējs vai aizņēmējs var būt tikai tāda persona, kurai ir norēķinu konts Igaunijas komercreģistrā ierakstītā kredītiestādē, Igaunijā komercreģistrā ierakstītā ārvalstu kredītiestādes filiālē vai kredītiestādē, kas ir reģistrēta vai kurai ir darbības vieta citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī.
2.5.    Lietotājam – fiziskai personai – jābūt vismaz 18 gadus vecam Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valsts pastāvīgajam iedzīvotājam, kura rīcībspēja nav ierobežota. Juridiskā persona var būt lietotājs tikai tādā gadījumā, ja šī juridiskā persona ir reģistrēta atbilstošā reģistrā Igaunijā vai kādā citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī.
2.6.    Persona, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var būt EstateGuru lietotājs tikai tādā gadījumā, ja portāla turētājs ir devis atbilstoša satura atļauju. Portāla turētājs var atteikties no personas reģistrēšanas par lietotāju pēc saviem ieskatiem vai jebkurā laikā izvirzīt papildu prasības vai grozīt esošās prasības reģistrēšanai kā lietotājam (tai skaitā aizdevējam vai aizņēmējam) pēc saviem ieskatiem.
2.7.    Katram lietotājam jāiesniedz portāla turētājam visi nepieciešamie dati, dokumenti un citas izziņas, kas ir nepieciešamas viņa identitātes noteikšanai likumā paredzētajā kārtībā. 

3.    Lietotāja identificēšana
3.1.    Reģistrējoties kā lietotājam, pieteicējam jāievada sava e-pasta adrese, jāizvēlas parole, kā arī jāiesniedz citi EstateGuru pieprasītie dati atbilstoši portāla turētāja ieskatiem. Cita starpā, EstateGuru var arī paredzēt prasības atbilstošo lietotāja vārdu un paroli veidojošajai burtu un/vai ciparu kombinācijai, kā arī drošības vai citu apsvērumu dēļ pieprasīt izvēlētās paroles regulāru mainīšanu.
3.2.    Attiecīgā lietotāja e-pasta adrese un parole ir individuālas, un uz to pamata notiek lietotāja katrreizēja identificēšana, ieejot portālā un veicot darījumus caur portālu. Neraugoties uz iepriekš minēto, portāla turētājs var nodrošināt lietotājam iespēju ieejai portālā izmantot atsevišķu sociālo mediju lapu, piemēram, Twitter, LinkedIn vai Facebook lietotāja vārdu.
3.3.    Portāla turētājam ir tiesības pieņemt, ka lietotāja vārdu un paroli izmantojošai personai ir no likuma vai līguma izrietošas tiesības veikt darījumus lietotāja vārdā. Portāla turētājs var ierobežot lietotāja tiesības vai atteikties no lietotāja norādījumu ievērošanas arī tad, ja portāla turētāja vērtējumā pastāv draudi, ka lietotāja parole un lietotāja vārds ir nokļuvis trešās(-o) personas(-u) valdījumā.

4.    Lietotāja virtuālais konts
4.1.    Ikvienam lietotājam ir EstateGuru viņa ar darījumu saldo un citu konkrētu finansiālu darbību un prasījumu uzskaitīšanas mērķi atvērta individuāla apakšlapa vai apakšlapas (“konts”). Konts, cita starpā, atspoguļo to līdzekļu atlikumu, kuru lietotājs ir pārskaitījis portāla turētājam.
4.2.    Lietotājiem, kuriem ir vairāk nekā viens konts, ir aizliegts izmantot EstateGuru piedāvātās atlaides un īpašos piedāvājumus (bonusu procenti u.c.) vairāk nekā vienu reizi, ja konkrētās atlaižu akcijas nosacījumos nav noteikts citādi.
4.3.    Ja Lietotāja noteikumos nav noteikts citādi, lietotājs var jebkuru savā kontā atainoto pozitīvo naudas līdzekļu atlikumu jebkurā laikā izņemt, dodot atbilstošu rīkojumu portāla turētājam.
4.4.    Lietotājs var pārskaitīt līdzekļus portāla turētājam, kā mērķi norādot lietotāja veiktus vai veicamus darījumus lietotāja izvēlētā apjomā, pārskaitot portāla turētājam atbilstošus naudas līdzekļus portāla turētāja norādītajā veidā. Portāla turētājs var pēc saviem ieskatiem ieviest ierobežojumus vai prasības kontā esošo pieejamo naudas līdzekļu minimālajai vai maksimālajai summai.
4.5.    Portāla turētājs glabā lietotāja pārskaitītos naudas līdzekļus kā pilnvarotā persona (käsundisaaja) norēķinu kontā uz portāla turētāja vārda. Portāla turētājs glabā lietotāju pārskaitītos naudas līdzekļus atsevišķi no saviem līdzekļiem. Portāla turētājs neaprēķina procentus, un lietotājam netiek maksāti procenti par naudas līdzekļiem, kurus viņš ir nodevis portāla turētājam.
4.6.    Lietotājs var veikt darījumus, tai skaitā piešķirt aizdevumu, atdot aizdevumu vai veikt citus maksājumus, tikai izmantojot tos naudas līdzekļus, kurus lietotājs šajā nolūkā ir pārskaitījis portāla turētājam pirms atbilstošā darījuma vai darbības veikšanas, uz kā rēķina nav jāizpilda citas lietotāja finansiālas saistības vai norādījumi saskaņā ar šiem Lietotāja noteikumiem.
4.7.    Ja lietotājs ir veicis darījumu, portāla turētājs rezervē kontā atspoguļoto lietotāja naudas līdzekļu pozitīvo atlikumu nepieciešamajā apjomā līdz no darījuma izrietošā vai uz tā pamata veicamā maksājuma veikšanai, un uz atbilstošo līdzekļu rēķina lietotājs nedrīkst veikt citus darījumus vai izņemt šos naudas līdzekļus.
4.8.    Portāla turētājs var viņam nodotos naudas līdzekļus izmantot, lai izpildītu lietotāja veiktos darījumus un darbības saskaņā ar Lietotāja noteikumiem un citiem lietotāja EstateGuru lietošanas laikā noslēgtajiem līgumiem un norunām. Cita starpā, portāla turētājs var izmantot atbilstošos naudas līdzekļus lietotāja parādsaistību pret citiem lietotājiem, trešajām personām vai portāla turētāju dzēšanai, veicot atbilstošus pārskaitījumus saprātīgā laikā. 
4.9.    Portāla turētājs var pēc saviem ieskatiem pieprasīt, lai lietotājs veic naudas līdzekļu pārskaitījumu portāla turētājam ar bankas pārskaitījumu no norēķinu konta, kas ir uz šī lietotāja vārda un atbilst Lietotāja noteikumu 2.4. punktā minētajām prasībām.
4.10.    Lietotājam ir tiesības dalīties ar savām lietotāja tiesībām caur virtuālo kontu ar citiem portālā reģistrētiem lietotājiem, izmantojot dalīto tiesību saturu un apmēru. Portāla turētājs nav atbildīgs par cita lietotāja darbībām vai noslēgtajiem darījumiem, izmantojot dalīto kontu, vai par šādu darbību vai darījumu sekām.


5.    Projektu finansēšana
5.1.    Finansējumam EstateGuru ietvaros var pieteikties, vienīgi sniedzot nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu ("projekts").
5.2.    Tikai persona, kuras identitāti portāla turētājs ir pārbaudījis portāla turētāja noteiktajā kārtībā, var pieprasīt aizdevumu ("aizņēmējs"). Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut lietotājam pieprasīt aizdevumu vai paredzēt citus noteikumus aizdevuma pieprasīšanai. 
5.3.    Aizdevumu var izsniegt tikai tāda persona, kas ir reģistrēts EstateGuru lietotājs kā investors (“investors") un kuras identitāti portāla turētājs ir identificējis portāla turētāja pieprasītajā kārtībā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut investoram izsniegt aizdevumu vai paredzēt citus noteikumus aizdevuma izsniegšanai. Ja investors savā ekonomiskajā vai profesionālajā darbībā rīkojas kā kreditors, investoram ir pienākums par to informēt EstateGuru. Ja netiek ievērots informēšanas pienākums, investors atbild par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem un izdevumiem, kas EstateGuru vai citām personām ir radušies vai var nākotnē rasties investoru pārkāpuma rezultātā.
5.4.    Lai piešķirtu un saņemtu aizdevumu, lietotāji portālā noslēdz attiecīgu aizdevuma līgumu. Aizņēmējs ar katru investoru noslēdz atsevišķu aizdevuma līgumu, viena projekta finansēšanai lietotājs var noslēgt vairākus aizdevuma līgumus.
5.5.    Lai pieprasītu aizdevumu, lietotājam portālā jāaizpilda attiecīgā pieteikuma forma. EstateGuru var pieprasīt lietotājam, kurš vēlas pieteikties aizdevumam, papildus iesniegumam iesniegt atbilstošu biznesa plānu, budžetu, neatkarīgu nekustamā īpašuma, kas ir projekta priekšmets, vērtējumu, savas kredītspējas apliecinājumu un jebkuru citu informāciju un pierādījumus, kurus portāla turētājs var laiku pa laikam pieprasīt.
5.6.    Saņemot Lietotāja noteikumu 5.5. punktā norādīto pieteikumu, portāla turētājs pārbauda pieteikumā minētos datus, pēc saviem ieskatiem, cita starpā, novērtējot atbilstošā projekta piemērotību EstateGuru un attiecīgā pieteicēja kredītspēju, pamatojoties uz iesniegto informāciju, un citu informāciju, kuru portāla turētājs uzskata par atbilstošu (un to darot, portāla turētājs var nosūtīt pieprasījumus trešajām personām, atbilstošajiem reģistriem un izmantot citus avotus informācijas iegūšanai, lai novērtētu pieteikumu). Cita starpā, portāla turētājs pieteikuma pārbaudes laikā un par pieteikuma iesniedzēja līdzekļiem var pasūtīt nekustamā īpašuma(-u), kas ir projekta priekšmets, novērtējuma aktu personai, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma vērtēšanu.
5.7.    Ja portāla turētājs konstatē, ka iesniegtais pieteikums ir EstateGuru pieņemams, pieteikuma iesniedzējs var aizpildīt un uz portāla turētāja norunātajiem nosacījumiem apstiprināt aizdevuma pieteikumu projekta finansēšanai, un šis aizdevuma pieteikums tiks publiskots portālā visiem lietotājiem. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var attiecīgajam aizdevuma pieteikumam piešķirt riska kategoriju.

6.    Aizdevuma līgumu noslēgšana
6.1.    Aizdevuma līguma noslēgšana notiek, aizņēmējam iesniedzot investoriem aizdevuma līguma noslēgšanas piedāvājumu (“aizdevuma pieteikums”) un investoriem, kas vēlas noslēgt atbilstošo aizdevuma līgumu, sniedzot piekrišanu šim piedāvājumam, šādi:
6.1.1.    aizņēmējs aizpilda aizdevuma pieteikumu uz ar portāla turētāju norunātajiem noteikumiem un apstiprina to Lietotāja noteikumu 10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) aprakstītajā kārtībā;
6.1.2.    Aizdevuma pieteikums zaudē spēku, ja līdz laika perioda beigām, kad saistībā ar aizdevuma pieteikumu var iesniegt piekrišanu (“sindicēšanas periods”), investors vai investori nav snieguši tam piekrišanu vai piekrišanas par kopējo aizdevuma(-u) pamatsummu vismaz tādā apjomā, kas atbilst minimālajai finansējuma summai. 
6.1.3.    Aizdevuma pieteikumam piekrišanu var sniegt investors, kura kontā ir brīvi naudas līdzekļi vismaz par summu, kuras apjomā atbilstošais investors vēlas izsniegt aizdevumu, iepriekš finansēta projekta refinansēšanas gadījumā arī investors, kuram kontā nav pietiekami daudz brīvu naudas līdzekļu, bet kura prasījumi pret aizņēmēju, kas lūdz refinansēšanu, ir vismaz par tādu summu, kuras apjomā investors vēlas izsniegt aizdevumu aizņēmējam, kas lūdz refinansēšanu.
6.1.4.    Sniedzot piekrišanu, investors izsaka gribu būt tiesiski saistīts ar aizdevuma līgumu, kas noslēdzams ar piekrišanas sniegšanu; piekrišanu nevar atsaukt;
6.1.5.    Aizdevuma līgumi tiek uzskatīti par noslēgtiem tādā hronoloģiskā kārtībā, kādā ir sniegtas piekrišanas, un tikai tādā apjomā, kurā atbilstošās piekrišanas ir dotas, ar kopējo aizdevuma summu līdz maksimālajai finansējuma mērķa summai.
6.1.6.    Aizdevuma summa:
a)    nedrīkst būt mazāka par 50 eiro; un
b)    nedrīkst pārsniegt maksimālo finansējuma mērķa summu,
izņemot ciktāl atkāpšanās no iepriekš sniegtajām prasībām ir nepieciešama, lai atbilstošajam aizdevuma pieteikumam sniegto visu piekrišanu rezultātā atbilstoši aizdevuma līgumu aizdevuma summa kopā nepārsniegtu maksimālo finansējuma summu.
6.2.    Pēc piekrišanas aizdevuma pieteikumam sniegšanas EstateGuru sastāda aizdevuma līguma norakstu PDF formātā (kas var sastāvēt no viena vai vairākiem dokumentiem PDF formātā), kas tiek nosūtīts pa e-pastu vai tiek citā veidā padarīts pieejams aizdevējam un aizņēmējam portālā.
6.3.    Aizņēmējam aizdevuma līgumus padara pieejamus pēc sindicēšanas perioda beigām ar noteikumu, ka aizdevuma pieteikums atbilda atbilstošajā aizdevuma pieteikumā norādītajai minimālajai finansējuma summai.

7.    Auto Invest
7.1.    Papildus 6.1.6. punktā minētajai piekrišanas (t. i., investīciju summas apstiprināšanas) procedūrai lietotājam ir iespēja sniegt piekrišanu aizdevuma līguma noslēgšanai, izmantojot Auto Invest lietotni.
7.2.    Aktivizējot Auto Invest lietotni, lietotājs sniedz portāla turētājam tiesības slēgt aizdevuma līgumus ar Auto Invest lietotnes starpniecību, atbilstoši lietotāja izvēlētajiem kritērijiem. Auto Invest strādā atbilstoši lietotāja izvēlētajiem kritērijiem, kurus var noteikt, izmantojot lietotāja virtuālo kontu. Portāla turētājs var ierobežot papildu kritēriju izmantošanu, Auto Invest lietotnē atbilstoši aprēķinot investējamo viena aizdevuma pieteikuma apmēru.
7.3.    Kritēriji, kurus Auto Invest lietotnē var noteikt piemērota iespējamā investīciju objekta aprakstīšanai, var būt arī šādi:
a)    aizdevuma summa, kuru var investēt viena aizdevuma pieteikuma gadījumā, izmantojot Auto Invest lietotni (ņemot vērā, ka minimālais investīciju apmērs ir noteikts portālā);
b)    procentu likmes diapazons;
c)    aizdevuma un nodrošinājuma līdzekļu attiecība (loan-to-value - LTV);
d)    aizdevuma periods;
e)    aizdevuma veids (ar vienreizēju atmaksu/ ikgadējais līgums / bez izvēles)
7.4.    Lietotājam ar portāla starpniecību nodrošina Auto Invest lietotnes apraksta pieejamību, t. i., paskaidrojumu par iespējamajām sekām, kas saistītas ar Auto Invest lietotnes izmantošanu. Lai sāktu izmantot Auto Invest lietotni, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sapratis ar Auto Invest lietotnes izmantošanu saistītās iespējamās sekas.
7.5.    Lietotājs, kurš vēlas izmantot Auto Invest lietotni, portālā izvēlas kritērijus pēc saviem apsvērumiem, atbilstoši kuriem viņš vēlētos noslēgt aizdevuma līgumu. Kritēriju izvēli lietotājs apstiprina Lietošanas noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā. Portāla turētājam ir arī tiesības noteikt minimālo investīciju apmēru Auto Invest lietotnes izmantošanai, par kuru mazākas summas investēšana, izmantojot Auto Invest lietotni, nav iespējama.
7.6.    Lai noslēgtu aizdevuma līgumus ar Auto Invest starpniecību, lietotājam savā virtuālajā kontā jāglabā pietiekami naudas līdzekļi, kas ļautu noslēgt aizdevuma līgumus atbilstoši lietotāja izvēlētajiem kritērijiem.
7.7.    Portāla turētājs, saņemot atbilstošu rīkojumu no lietotāja ar Auto Invest lietotnes starpniecību, izmanto lietotāja kontā esošos naudas līdzekļus caur Auto Invest lietotni norādītajā summā atbilstoši Lietošanas noteikumu 8.1. punktā aprakstītajai procedūrai.
7.8.    Kad portālam ir pievienots jauns pieteikums, Auto Invest lietotne izveido lietotni izmantojošo investoru sarakstu, turklāt pamatā ņem pēdējo ar Auto Invest lietotnes starpniecību veikto investīciju laiku un aizdevuma summu, kuru ar Auto Invest lietotnes starpniecību vēlas investēt. Saraksta sākumā vienmēr ir investori, kuru vēlamo investīciju apmērs ir vienāds ar minimālo investīciju summu. Tad seko investori, kuru norādītais investīciju apmērs ir lielāks par minimālo investīciju summu, neatkarīgi no norādīto investīciju precīzā apmēra. Abās saraksta daļās investorus sarindo pēc pēdējā Auto Invest lietotnes veiktā darījuma tā, ka sāk no tā investora, ar kura līdzekļiem veiktā darījuma ir pagājis visvairāk laika. Ja Investora līdzekļi ar Auto Invest lietotnes starpniecību nav izmantoti, investora pozīciju sarakstā papildu viņa vēlamajam investīciju apmēram nosaka Auto Invest lietotnes aktivizēšanas laiks. Uz atbilstošā katru reizi par jaunu radāmā saraksta pamata sistēma izlemj, kura līdzekļus un kādā apjomā var piesaistīt, veicot investīciju. Lietotnes saraksta uzturēšana nodrošina vienādu attieksmi pret investoriem, izmantojot viņu investēšanai nodotos līdzekļus. Projektu finansēšana ar Auto Invest lietotni pēc jauna projekta pievienošanas notiek šādi:
7.8.1.    ja aizdevuma pieteikumā norādītā summa ir lielāka nekā Auto Invest lietotni izmantojošo investoru, kuru norādītajiem kritērijiem aizdevuma pieteikums atbilst, investīcijām norādīto summu kopsumma, tad:
a)    vispirms aprēķina katra atbilstošā investora maksimālo aizdevuma summu;
b)    pārējos vēlamos līdzekļus piesaista no investoriem ar Portāla starpniecību, sniedzot individuālu piekrišanu atbilstoši Lietošanas noteikumu 6.1.6. punktam;
7.8.2.    ja aizdevuma pieteikumā norādītā summa ir mazāka nekā Auto Invest lietotni izmantojošo investoru, kuru norādītajiem kritērijiem pieteikums atbilst, investīcijām norādīto summu kopsumma, taču lielāka nekā visu atbilstošo investoru aprēķināto minimālo atļauto investīciju kopsumma, tad:
a)    vispirms aprēķina katra atbilstošā investora minimālo aizdevuma summu;
b)    pēc tam nesegto pieteicamo summu piesaista proporcionāli no investoriem, kuri ar Auto Invest starpniecību ir atzīmējuši par minimālo lielāku investīciju apmēru, atbilstoši viņu norādītajai summai.
7.8.3.    ja aizdevuma pieteikumā norādītā aizdevuma summa ir mazāka par summu, kuru iegūst, ja katrs Auto Invest izmantojošais investors, kura izvirzītajiem kritērijiem pieteikums atbilst, investētu lietotnes atļauto minimālo summu, tad:
a)    sistēma neveic proporcionālu sadalīšanu;
b)    investoriem ļauj investēt atbilstoši izveidotajam investoru sarakstam, turklāt sāk no atbilstošā saraksta sākuma un no katra investora piesaista viņa norādīto minimālo aizdevuma summu,
c)    investorus piesaista līdz aizdevuma summas iegūšanai un pēdējā investora investīciju summa ir summa, ar kā piesaistīšanu aizdevuma pieteikumā norādītā aizdevuma summa ir piesaistīta pilnā apmērā;
d)    investoru, kura līdzekļus izmanto, ievieto investoru saraksta beigās.
7.9.    Lietotājs savā virtuālajā kontā var jebkurā brīdī iegūt pārskatu par atbilstoši viņa norādītajiem kritērijiem ar Auto Invest lietotnes starpniecību noslēgtajiem aizdevuma līgumiem un viņa kontā esošo līdzekļu izmantošanu. Portāla turētājs nosūta uz lietotāja e-pastu paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem, apstiprinot aizdevuma līgumu noslēgšanu un kontā esošo līdzekļu izmantošanu atbilstoši lietotāja norādītajiem kritērijiem.
7.10.    Lietotājs var jebkurā brīdī ieslēgt Auto Invest lietotni, uz laiku to apturēt, izslēgt vai mainīt Auto Invest lietotnes kritērijus.
7.11.    Portāla nodrošinātā Auto Invest lietotnes lietošana nenozīmē portāla vai portāla turētāja padomu sniegšanu lietotājiem par izsniedzamajiem aizdevumiem. Portāla turētājs neatbild ne par kādiem kaitējumiem, kas ir vai var būt radušies lietotājam, izmantojot portālu vai tā piedāvātos pakalpojumus, t. sk. Auto Invest lietotni.

8.    Ar aizdevuma līguma izpildi saistīti jautājumi
8.1.    Portāla turētājs pārskaita aizņēmējam pārskaitāmo(-ās) aizdevuma summu(-as) pēc ķīlas līgumu noslēgšanas. Aizdevuma summa(-as) tiek uzskatīta(-as) par pārskaitītu(-ām) aizņēmējam ar brīdi, kad summas ir ieskaitītas aizņēmēja norādītajā bankas kontā. 
8.2.    Ja aizdevuma līgumā paredzēts, ka aizdevums atmaksājams pa daļām atbilstoši atmaksas grafikam vai procenti maksājami saskaņā ar procentu maksājumu grafiks, EstateGuru sagatavo attiecīgos atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku un nogādā to investoriem un aizņēmējam. Aizņēmējam nosūta atbilstošo atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku tikai tādā formā, kur aizņēmēja veicamie maksājumi ir norādīti kumulatīvi attiecībā uz visiem atbilstošajiem aizdevuma līgumiem (nevis atsevišķi attiecībā uz katru atbilstošo aizdevuma līgumu). Ja atmaksas grafiks vai procentu maksājumu grafiks aizdevuma līguma darbības laikā mainās, EstateGuru sastāda jaunu grafiku un nosūta to aizdevējam un aizņēmējam saprātīgā laikā pēc atbilstošās tabulas izmaiņām.
8.3.    Aizņēmējs var veikt aizdevuma priekšapmaksu tikai tad, ja portāla turētājs ir sniedzis šādu atļauju tādā formātā, kuru var pavairot rakstiski. 

9.    No aizdevuma līgumiem izrietošo prasījumu cesija otrreizējā tirgū
9.1.    EstateGuru var piedāvāt lietotājiem funkciju, ar kuras starpniecību investors var cedēt viņam piederošo prasījumu citam portāla lietotājam, izņemot lietotāju, pret kuru atsavināmais prasījums ir vērsts.  Portāla turētājam pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī ir tiesības apturēt vai pārtraukt funkcijas piedāvāšanu, kas ļauj cedēt prasības. Portāla var arī selektīvi ierobežot funkcijas izmantošanu, kas ļauj cedēt prasības, piemēram, atspējojot funkciju tikai personām no konkrētām valstīm.
9.2.    Minimālā cedējamā prasības summa ir 50 eiro. Portāla turētājs var uzlikt ierobežojumus cedējamās prasības cenai, piemēram, ierobežot diskonta vai uzcenojuma apjomu, kuru cedents var piemērot prasījuma cesijai. 
9.3.    Investors caur savu virtuālo kontu iesniedz priekšlikumu noslēgt cesijas līgumu, kurā nosaka prasības cesijas nosacījumus, t. sk.:
9.3.1.    cedējamās prasības apmēru;
9.3.2.    cedējamās prasības cenu;
9.4.    Priekšlikums noslēgt cesijas līgumu portālā ir spēkā līdz pat 7 dienām, kuru laikā attiecībā uz priekšlikumu var iesniegt piekrišanas. Gadījumā, ja pārējie lietotāji nav iesnieguši piekrišanas 7 dienu laikā, attiecīgais priekšlikums tiek automātiski deaktivizēts, un attiecībā uz šo priekšlikumu vairs nevar iesniegt piekrišanas. Priekšlikums noslēgt līgumu arī tiek automātiski deaktivizēts, ja pēc priekšlikuma publicēšanas portālā jebkuras izmaksas, piemēram, procentu maksājumi vai pamatsummas atmaksas tiek veikti cesionāram saskaņā ar esošo aizdevuma līgumu.
9.5.    Cesijas līgums tiek noslēgts, ja cesionārs ir sniedzis savu piekrišanu priekšlikumam 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) norādītajā kārtībā.
9.6.    Pirms piekrišanas sniegšanas piedāvājumam portāla turētājs lietotājam nodrošina iespēju iepazīties ar aizdevuma līguma, kas ir prasījuma pamatā, pamatnoteikumiem tādā apjomā, kas ir nepieciešams piekrišanas sniegšanai.
9.7.    Sniedzot piekrišanu un noslēdzot cesijas līgumu, lietotājs izsaka gribu būt tiesiski saistīts ar aizdevuma līgumu, kas ir prasījuma pamatā; no piekrišanas nevar atkāpties, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.
9.8.    Lietotājs var piekrist piedāvājumam noslēgt cesijas līgumu tikai tad, ja lietotāja kontā ir pieejami brīvi naudas līdzekļi vismaz par summu, kas atbilst noteiktajai prasības cenai. Portāla turētājs pēc cesijas līguma noslēgšanas debitē prasījumu nopirkušā investora virtuālo kontu un kreditē prasījumu cedējušā investora kontu cedējamā prasījuma cenai atbilstošajā apjomā. 
9.9.    Pēc prasījuma cesijas portāla turētājam ir tiesības ieturēt cenrādī norādīto pakalpojuma maksu gan no cedenta, gan no cesionāra. 
9.10.    Portāla turētājs informē aizņēmēju par pret viņu spēkā esoša prasījuma cedēšanu caur portālu atbilstoši Lietošanas noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajai kārtībai.
9.11.    Noslēdzot cesijas līgumu, visi līgumi, kas saistīti ar papildu procentiem, kas maksājami investoram, kurš pārdod savu prasību, tiek nodoti prasības cesionāram.
9.12.    Vienu prasību var cedēt ne biežāk kā reizi mēnesī, t.i., cesionārs var cedēt vienu un to pašu prasību citam lietotājam, ja kopš prasības pirkuma ir pagājušas vismaz 30 dienas. 
9.13.    Šajā 9. punktā un starp lietotājiem noslēdzamajā cesijas līgumā neregulētajiem jautājumiem tiek piemēroti Lietotāja noteikumi, t. sk. maksājumu veikšanas neizpildei, nodrošinājuma realizēšanai, portāla turētāja pilnvarojumiem, strīdu risināšanai un citu jautājumu regulēšanai noteiktās normas.

10.    Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru
10.1.    Darījums vai cita darbība, tai skaitā aizdevuma pieteikums un tam dodamā piekrišana lietotājam EstateGuru paredzētajos gadījumos, ir jāapstiprina ar lietotājam piešķirtās paroles ievadīšanu katru reizi vai citā EstateGuru paredzētā veidā. Ar atbilstošo apstiprināšanu lietotājs publicē neatsaucamu gribu būt tiesiski saistītam ar apstiprināmo darījumu vai darbību.
10.2.    EstateGuru precizētajos gadījumos lietotājam ar EstateGuru lietošanu saistāmais darījums, vienošanās vai darbība ir jāapstiprina rakstiskā vai notariālā formā.

11.    Maksājumu veikšanas un aprēķina kārtība
11.1.    Šajā 11. punktā (Maksājumu veikšanas un aprēķina kārtība) norādītā maksājumu un aprēķinu kārtība attiecas uz visiem darījumiem un darbībām, kas īstenotas, izmantojot EstateGuru.
11.2.    Ja lietotājam ir jāizpilda jebkādas finanšu saistības, lietotāja kontā vēlākais dienā, kad šādas finanšu saistības kļūst izpildāmas (vai Lietotāja noteikumos noteiktajos gadījumos vēlākais atbilstošo finanšu saistību uzņemšanās dienā), jābūt brīviem naudas līdzekļiem attiecīgo finanšu saistību izpildei vismaz tādā apjomā, kas ir vienāds ar šo finanšu saistību pilnīgai izpildei nepieciešamo naudas summu. 
11.3.    Ja aizņēmējam ir jāpilda finanšu saistības pret vairākiem aizdevējiem vienlaicīgi, un šī aizņēmēja kontā nav brīvu naudas līdzekļu atbilstošo visu finanšu saistību izpildei pilnā apmērā, kontā esošie nepietiekamie naudas līdzekļi tiek izmantoti finanšu saistību izpildei visiem atbilstošajiem aizdevējiem proporcionāli attiecībai, kādu aizdevēja sniegtās aizdevuma summas neatmaksātais atlikums veido no šī projekta finansēšanai noslēgto visu aizdevuma līgumu aizdevuma summu neatmaksātā kopējā atlikuma. Ja iepriekš norādīto finanšu saistību termiņš iestājas citā laikā, parāda saistību izpildes secību nosaka saskaņā ar EstateGuru vispārējiem noteikumiem un to ka, izpildot uz vienāda pamata radušās finanšu saistības, ņem vērā hronoloģisku secību, kādā atbilstošās saistības ir kļuvušas piedzenamas
11.4.    Lietotājs savas parāda naudas saistības nedrīkst pildīt ar ieskaitu vai veikt ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamajām summām bez portāla turētāja iepriekšējas piekrišanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā.
11.5.    No aizdevuma līguma izrietošas finanšu saistības (galvenokārt pamatsummas un procentu atmaksas) izpildes kavēšanu līdz 3 kalendārajām dienām neuzskata par lietotāja saistību pārkāpumu Lietošanas noteikumu 11.2. punkta izpratnē. Kavējot finanšu saistības izpildi līdz 3 dienām, netiek piemērota kavējuma nauda un netiek piemēroti 12. punktā minētie pasākumi.

12.    Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi
12.1.    Ja aizņēmējs (“parādnieks”) laikus neizpilda jebkādas aizdevuma līgumā, Lietošanas noteikumos vai citā aizdevuma dokumentā paredzētās saistības vai ja parādās pamats aizdevuma līguma ārkārtas izbeigšanai, portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var uz parādnieka rēķina aizdevēja(-u) un/vai savā vārdā veikt jebkādas darbības un soļus, kurus portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents pēc saviem ieskatiem uzskata par nepieciešamiem vai ieteicamiem, lai panāktu atbilstošo saistību izpildi un/vai aizdevuma līguma izbeigšanu vai cita tiesību aizsardzības līdzekļa izmantošanu. 
12.2.    Lai sasniegtu 12.1. punktā minēto mērķi, cita starpā, portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var pēc saviem ieskatiem arī:
12.2.1.    nosūtīt parādniekam atgādinājumus, paziņojumus par atlikumiem un brīdinājumus (tostarp bankrota brīdinājumus);
12.2.2.    nosūtīt datus par parādnieku trešajām personām EstateGuru privātuma noteikumos noteiktajā kārtībā;
12.2.3.    uzsākt tiesas vai šķīrējtiesas procesu, piedziņas, bankrota vai citu maksātnespējas procesu likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Lietotāja noteikumiem, tai skaitā piedalīties atbilstošajā procesā kā aizdevēja pārstāvim un aizdevēja vārdā;
12.2.4.    ierobežot parādnieka tiesības izmantot EstateGuru;
12.2.5.    ārpus kārtas izbeigt aizdevuma līgumu uz cita aizdevuma līgumā noteiktā vai likumā minētā pamata; vai
12.2.6.    ja atbilstošās saistības ir nodrošinātas, organizēt nodrošinājuma realizēšanu likumā un atbilstošajā vienošanās par nodrošinājuma nodibināšanu noteiktajā kārtībā;
12.2.7.    atteikties no kavējuma procentu un/vai kompensācijas pieprasīšanas, ja portāla turētājs to uzskata par nepieciešamu, lai panāktu aizdevuma un procentu maksājumu atmaksāšanu aizņēmējiem.
12.3.    Reģistrējoties kā lietotājam, katrs lietotājs sniedz norādījumus, piekrišanu un atļauju portāla turētājam un nodrošinājuma aģentam, ar tiesībām deleģēt, lietotāja vārdā un kā tā pārstāvim pēc saviem veikt šo Lietotāja noteikumu 12.1. -12.2. punktos minētās darbības un pasākumus, ar nosacījumu, ka portāla turētājs un nodrošinājuma aģents ir tiesīgi veikt šādas darbības un pasākumus. Iepriekš minētie norādījumi un pilnvarojums ietver arī portāla turētāja un nodrošinājuma aģenta tiesības lietotāja vārdā un kā lietotāja pārstāvim veikt jebkādu darbību un/vai darījumu, kas portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta vērtējumā ir nepieciešams, lai Lietošanas noteikumu 12.4. punktā aprakstītā cesija būtu spēkā esoša.
12.4.    Saskaņā ar Saistību likuma 113.1 panta 1. daļu portāla turētājam ir tiesības savā vārdā piedziņas izmaksām pieprasīt līdz 40 eiro no kompensācijas, lai veiktu 12.1. -12.2. punktos minētās darbības. 
12.5.    Portāla turētājs ir tiesīgs ieturēt 33% no kavējuma procentiem un 50% no citām kompensācijām, lai atlīdzinātu tā darbības izmaksas, aizņēmēja vārdā iekasējot aizdevēja finanšu saistības.
12.6.    Ja portāla turētājs vai nodrošinājuma aģents nosūta aizdevējam un parādniekam atbilstoša satura paziņojumu (“cesijas paziņojums”) šo Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajā kārtībā, visus prasījumus, kas izriet no atbilstošā projekta finansēšanas aizdevuma dokumentiem un kuru izpildes termiņš ir iestājies (“izpildāmie prasījumi”) pret parādnieku, uzskata par automātiski cedētiem, kā precizēts cesijas paziņojumā, portāla turētajam vai nodrošinājuma aģentam. Atbilstošos prasījumus uzskata par cedētiem ar brīdi, kad adresāts ir saņēmis cesijas paziņojumu saskaņā ar Lietotāja noteikumu 14.3. punktu.
12.7.    Lietotāja noteikumu 12.5. punktā minēto cesijas paziņojumu var nosūtīt tikai tādā gadījumā, ja atbilstošā projekta finansēšanai noslēgtais(-ie) aizdevuma līgums(-i) ir šī 12. punkta (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) citās normās paredzētajā kārtībā izbeigts ārkārtas veidā un portāla turētāja vai nodrošinājuma aģenta vērtējumā iepriekš aprakstītā cedēšana ir nepieciešama vai ieteicama, lai portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents varētu būt parādnieka kreditors attiecībā uz piedzenamajiem prasījumiem un savā vārdā piedalīties procesā vai darbībā atbilstošo piedzenamo prasījumu piedzīšanai un/vai izpildei citā veidā.
12.8.    Pēc Lietotāja noteikumu 12.6. punktā aprakstītās cesijas portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents attiecībā uz cedētajiem prasījumiem joprojām rīkojas aizdevēja(-u) interesēs (esot arī ar tiesībām veikt jebkādas darbības un soļus, kas ir aprakstīti Lietotāja noteikumu 12.1. līdz 12.4. punktā) un ataino izpildāmo prasījumu piedziņas un/vai izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus atbilstošā(-o) aizdevēja(-u) kontos (esot pirms tam atskaitījis un apmaksājis visus ar atbilstošajām darbībām saistītos izdevumus un maksas).
12.9.    Portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var šajā 12. punktā aprakstītās darbības un/vai soļus izbeigt vai tos nepiemērot, ja portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta vērtējumā piedzenamo prasījumu izpilde atbilstošo soļu un darbību rezultātā nav paredzama vai atbilstošo soļu un darbību rezultātā paredzami iegūstamais labums ir mazāks vai līdzīgā apmērā ar atbilstošo soļu un darbību paredzamajiem izdevumiem. Pēc aizdevēja cesijas pieteikuma portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents pēc iepriekš aprakstītā paziņojuma iesniegšanas var (taču viņam tas nav jādara) par aizdevēja līdzekļiem cedēt aizdevējam atpakaļ šī aizdevēja iepriekš portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam Lietotāja noteikumu 12.6. punkta kārtībā cedēto(-s) atbilstošo(-s) izpildāmo(-s) prasījumu(-s).

13.    Nodrošinājuma aģents
13.1.    Aizdevuma pamata noteikumos norādītais(-ie) nodrošinājums(-i) ir jānodibina par labu Estateguru tagatisagent OÜ (vai tā tiesību pārņēmējam) (“nodrošinājuma aģents”). Estateguru tagatisagent OÜ (reģistrācijas numurs 12766368) ir komercsabiedrība, kuras pamata darbība ir Lietotāja noteikumu 13.2. punktā minētās darbības.
13.2.    Nodrošinājuma aģents tur saistībā ar nodrošināto aizdevumu sniegto nodrošinājumu vai nodrošinājumus aizdevēja(-u) interesēs uz sava vārda un veic ar atbilstošajiem nodrošinājumiem saistītās darbības un darījumus arī uz portāla turētāja uz paša un/vai aizdevēja(-u) vārda sniegtu norādījumu, Lietotāja noteikumu un ar atbilstošo aizdevumu saistītu aizdevuma dokumentu pamata. Nodrošinājuma aģentam ir arī Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) minētās tiesības un pilnvarojumi.
13.3.    Ja nodrošinājuma aģents ir saņēmis aizdevējam un/vai portāla turētājam nododamus jebkādus naudas līdzekļus, kas iegūti veicot piedziņu vai izpildu darbības (tai skaitā no nodrošinājuma realizēšanas), nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus pārskaita portāla turētājam (pirms tam atskaitot un apmaksājot visus paša veiktos un/vai aprēķinātos ar atbilstošajām darbībām saistītos izdevumus un atlīdzības), kas atbilstošos ieskaitījumus atbilstošā apjomā ataino aizdevēja(-u) kontos. Iepriekš minētais tiek piemērots arī situācijā, kad nodrošinājuma aģents atbilstošās citas darbības, kas veiktas ar piedziņas vai izpildu mērķi, ir veicis, pamatojoties uz EstateGuru aizdevuma vispārējiem noteikumos un/vai nodrošinājuma nodibināšanas vienošanās noteikumos ietverto atbilstošo paralēlās saistības vienošanos.
13.4.    Nodrošinājuma aģents 13.3. punktā norādītos naudas līdzekļus glabā kā rīkojuma saņēmējs uz sava vārda norēķinu kontā, kuru nodrošinājuma aģents ir šim nolūkam atvēris Igaunijas komercreģistrā ierakstītā kredītiestādē, Igaunijā komercreģistrā ierakstītā ārvalstu kredītiestādes filiālē vai kredītiestādē, kas ir reģistrēta vai kurai ir darbības vieta citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī. Nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem naudas līdzekļiem. Portāla turētājs neaprēķina, un lietotājam netiek maksāti procenti par nodrošinājuma aģenta saņemtajiem naudas līdzekļiem.

14.    Paziņojumu nosūtīšana
14.1.    Katram lietotājam vietnē EstateGuru ir individuālā apakšlapa vai apakšlapas ar EstateGuru saistīto paziņojumu nosūtīšanai un pieņemšanai, un caur tām lietotājs var nosūtīt paziņojumus citam lietotājam, portāla turētājam vai nodrošinājuma aģentam un uz tām portāla turētājs un nodrošinājuma aģents var nosūtīt paziņojumus lietotājam (“pastkastīte”).
14.2.    Lietotājs piekrīt, ka visi ar EstateGuru lietošanu saistītie paziņojumi, kas attiecas uz viņu, tiek nosūtīti caur pastkastīti, ieskaitot paziņojumus, kuriem ir tiesiskas sekas. Iepriekš minētais ietver arī paziņojumus, pamatojoties uz vai saistībā ar aizdevuma līgumu un citiem aizdevuma dokumentiem. Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents pēc saviem ieskatiem var nosūtīt lietotājam paziņojumus arī citā veidā, nevis caur pastkastīti, izmantojot lietotāja reģistrēšanās laikā vietnē EstateGuru ievadīto kontaktinformāciju vai lietotāja vietnē EstateGuru saglabāto kontaktinformāciju.
14.3.    Tiek uzskatīts, ka adresāts ir saņēmis paziņojumus, kas nosūtīti, izmantojot pastkastīti, 24 stundas pēc atbilstošā paziņojuma izsūtīšanas.

15.    Lietotāja noteikumu un aizdevuma dokumentu grozīšana
15.1.    Portāla turētājs var Lietotāja noteikumus vienpusēji grozīt, un atbilstošie grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti portālā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai lietotājs apstiprina Lietotāja noteikumus.
15.2.    Ja aizdevēji un/vai aizņēmējs vēlas grozīt jau noslēgtu aizdevuma līgumu, pārrunas par aizdevuma līguma grozīšanu veic Portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents, kas rīkojas kā aizdevēja pārstāvis. Portāla turētājs vai nodrošinājuma aģents var parakstīt grozīto līgumu kā investoru pārstāvis vienā vai vairākos no šādiem veidiem:
15.2.1.    pagarināt jebkādus maksājumu termiņus līdz sešiem (6) mēnešiem;
15.2.2.    daļēji vai pilnā apmērā pagarināt aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņu par vairāk kā sešiem (6), taču ne vairāk kā par 12 mēnešiem ar priekšnoteikumu, ka vienlaicīgi tiek palielināta atbilstošā aizdevuma procentu likme par vismaz trīs procentiem (3%) gadā;
15.2.3.    palielināt procentu un/vai kavējuma procentu likmi;
15.2.4.    samazināt kavējuma procentu likmi un/vai samazināt procentu likmi līdz diviem procentiem (2%);
15.2.5.    sniegt papildu laiku jebkādu aizņēmēju  nemonetāro saistību pārkāpumu izlabošanai un/vai novēršanai;
15.2.6.    pagarināt attiecīgā(-o) nodrošinājuma(-u) nodibināšanas termiņu līdz 10 (desmit) darbdienām;
15.2.7.    piekrist nodrošinājuma priekšmeta aizvietošanai vai papildināšanai, vai papildu nodrošinājuma piešķiršanai, ja portāla turētāja vērtējumā tas būtiski nekaitē aizdevēja interesēm; vai
15.2.8.    veikt citas izmaiņas, tai skaitā dot aizņēmējam par aizdevuma dokumentu izpildes veidu katrreizējus norādījumus vai sniegt piekrišanas par atkāpšanos no aizdevuma dokumentu nosacījumiem, ja atbilstošie grozījumi, norādījumi vai atkāpes ir tehniska veida, ar pieļauto kļūdu izlabošanas mērķi, vai ja portāla turētāja vērtējumā tas būtiski nekaitē aizdevēja interesēm.

16.    Tiesību un saistību nodošana
16.1.    No aizdevuma līgumiem un šiem Lietotāja noteikumiem izrietošas tiesības un saistības lietotājs nedrīkst cedēt vai citā veidā nodot trešajai personai bez portāla turētāja un nodrošinājuma aģenta piekrišanas.
16.2.    Nodrošinājuma aģenta un portāla turētāja piekrišana nav nepieciešama gadījumā, ja lietotājs cedē savus prasījumus citam lietotājam Lietotāja noteikumu 9. punktā noteiktajā kārtībā.

17.    Noteicošais likums un strīdu risināšanas kārtība
17.1.    Lietotāja noteikumiem un citiem ar EstateGuru lietošanu saistītajiem apstākļiem, darbībām un darījumiem piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.
17.2.    Lietotāju savstarpējos vai portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta un lietotāja savstarpējos ar EstateGuru lietošanu saistītos, tai skaitā no jebkāda aizdevuma dokumenta izrietošus strīdus puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Ja no Lietotāja noteikumiem vai jebkāda aizdevuma dokumenta neizriet citādi, pārrunu neizdošanās gadījumā atbilstošos strīdus kā pirmās instances tiesā risina Igaunijas Republikā apriņķa tiesā.

18.    Atlīdzības un izdevumi
18.1.    Aizņēmējs apņemas portāla turētājam maksāt šādas atlīdzības, ja no aizdevuma pamata noteikumiem neizriet citādi:
18.1.1.    starpniecības maksa ("starpniecības maksa");
18.1.2.    administrēšanas atlīdzība (“administrēšanas atlīdzība”);
18.1.3.    nodrošinājuma aģenta atlīdzība;
18.1.4.    parāda(-u) piedziņas maksa; 
18.1.5.    visi izdevumi, kas saistīti ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu (tai skaitā, ķīlas reģistrāciju);
18.1.6.    citas atlīdzības, par kurām puses vienojušās aizdevuma pamatnoteikumos.
Precīzi atlīdzību apmēri tiek noteikti atsevišķā cenrādī, kas pieejams https://estateguru.co/about/price.
18.2.    Ja Lietotāja noteikumu 18.8. punktā un aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, starpniecības maksa un nodrošinājuma aģenta atlīdzība, kā arī izdevumi, kas saistīti ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu, ir jāsamaksā portāla turētājam uz aizdevuma summas rēķina uzreiz pirms aizdevuma summas nodošanas aizņēmējam, un portāla turētājs var starpniecības maksu un nodrošinājuma aģenta atlīdzību ieturēt no aizdevuma summas, izsniedzot aizdevuma summu aizņēmējam tikai tādā apjomā, kādā tā pārsniedz starpniecības maksu. Citas atlīdzības (izņemot administrēšanas atlīdzību) tiek samaksātas portāla turētājam aizdevuma pamata noteikumos noteiktajā veidā.
18.3.    Ja Lietotāja noteikumos vai aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, administrēšanas atlīdzību aprēķina, un tā ir jāmaksā par katru dienu tikmēr, kamēr atbilstošā aizdevuma līguma pamatsumma nav atmaksāta aizdevējam un par pamatsummu aprēķinātie procenti nav apmaksāti pilnā apmērā, un aizņēmējs nav izpildījis visas pārējās finanšu saistības, kas izriet no vai kuru pamatā ir ar aizdevumu saistītie aizdevuma dokumenti. Ja aizdevuma pamatnoteikumos nav noteikts citādi, portāla turētājam apmaksājamais administrēšanas atlīdzības apmērs ir divi procenti (2%) no katra atbilstošā projekta finansēšanai noslēgtā aizdevuma līguma sākotnējās pamatsummas (turklāt arī gadījumā, ja atbilstošā aizdevuma periods ir īsāks par vienu gadu vai ja aizdevums tiek atmaksāts pirms termiņa pirms viena gada perioda beigām no aizdevuma summas nodošanas aizņēmējam).
18.4.    Ja Lietotāja noteikumos vai aizdevuma pamatnoteikumos nav noteikts citādi, administrēšanas atlīdzība ir apmaksājama šādi:
18.4.1.    ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir atmaksājams pa daļām atbilstoši atmaksas grafikam, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā administrēšanas atlīdzība tiek sadalīta periodiskos daļu maksājumos tā, lai atbilstošā aizdevuma pamatsummas atmaksas katras daļas maksājuma veikšanas dienā aizņēmējam jāveic portāla turētājam vienāda apmēra administrēšanas atlīdzības daļas maksājumi;
18.4.2.    ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir atmaksājams vienā maksājumā pēc aizdevuma perioda beigām, taču procenti maksājami periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem uz procentu maksājumu grafika pamata, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā administrēšanas atlīdzība tiek sadalīta periodiskos daļu maksājumos tā, lai katras daļas atbilstošā procentu maksājuma veikšanas dienā aizņēmējam jāveic portāla turētājam vienāda apmēra administrēšanas atlīdzības daļas maksājumi;
18.4.3.    ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir atmaksājams un procenti maksājami vienā maksājumā pēc aizdevuma perioda beigām, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā administrēšanas atlīdzība ir maksājama periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem saskaņā ar atbilstoša satura vienošanos, kas ar portāla turētāju noslēgta pirms aizdevuma pieteikuma, kas bija atbilstošā aizdevuma pamatā, iesniegšanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā;
18.4.4.    ja pēc aizdevuma perioda beigām atbilstošā aizdevuma līguma pamatsumma nav atmaksāta aizdevējam vai par pamatsummu aprēķinātie procenti nav samaksāti pilnā apmērā, vai aizņēmējs nav izpildījis jebkādas citas no ar atbilstošo aizdevumu saistītajiem aizdevuma dokumentiem vai uz to pamata radušās naudas saistības, par katru dienu pēc atbilstošā aizdevuma perioda beigām aprēķināmā administrēšanas atlīdzība ir apmaksājama nekavējoties pēc portāla turētāja pirmā pieprasījuma.
18.5.    Lietotāja noteikumu 18.4.1. un 18.4.2. punktā norādītās administrēšanas atlīdzības katras atbilstošās daļas maksājuma apmērs tiek norādīts Lietotāja noteikumu 8.2. punktā norādītās un ar atbilstošo aizdevuma līgumu saistītās atmaksas grafika vai procentu maksājumu grafika atbilstošajā slejā.
18.6.    Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā administrēšanas atlīdzības atlikums ir apmaksājams pilnā apmērā vienlaicīgi ar aizdevuma pirmstermiņa atmaksu (turklāt gadījumā, ja atbilstošais aizdevuma atmaksas datums neiekrīt kalendārā mēneša pēdējā dienā, administrēšanas atlīdzību aprēķina un tā ir apmaksājama vismaz tādā apmērā, kas būtu jāaprēķina un jāapmaksā, ja atbilstošais aizdevums būtu atmaksāts atbilstošā kalendārā mēneša pēdējā dienā (taču jebkurā gadījumā ne lielākā apmērā, kā būtu jāmaksā, ja atbilstošais aizdevums būtu atmaksāts termiņā)). Ārkārtēji izbeidzot aizdevuma līgumu, administrēšanas atlīdzība nekavējoties kļūst piedzenama pilnā apmērā.
18.7.    Lietotāja noteikumu 18.1. punktā minētās atlīdzības (izņemot 18.1.4. punktā norādīto atlīdzību) ir maksājamas tikai gadījumā, ja sindicēšanas perioda laikā atbilstošā projekta finansēšanai ir noslēgti aizdevuma līgumi par kopējo pamatsummu, kas atbilst atbilstošajā aizdevuma pieteikumā norādītajai minimālajai finansējuma summai. 
18.8.    Starpniecības maksa ir maksājama arī gadījumā, ja aizņēmējs aizdevuma līgumā paredzētajā kārtībā un apmērā nav nodibinājis nodrošinājumu vai nodrošinājumus, ja aizdevuma līgums tiek izbeigts pirms aizdevuma summas nodošanas, vai ja aizdevējs atsakās no aizdevuma pieteikuma pirms sindikācijas perioda beigām Iepriekš aprakstītajos gadījumos starpniecības maksa ir aizņēmējam jāapmaksā piecu (5) darbdienu laikā pēc atbilstošā aizdevuma līguma izbeigšanas vai ārkārtas izbeigšanas.
18.9.    Aizņēmējam šo Lietotāja noteikumu 18.8. punktā aprakstītajā gadījumā piecu (5) darbdienu laikā pēc atbilstoša prasījuma saņemšanas ir portāla turētājam un nodrošinājuma aģentam jāatlīdzina visi izdevumi, atlīdzības, nodevas un zaudējumi, kas portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam ir radušies saistībā ar atbilstošā projekta finansēšanu saistīto aizdevuma dokumentu noslēgšanu, izpildi vai realizāciju, tajā skaitā ar portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) norādīto soļu un darbību veikšanu saistītie jebkādi izdevumi, atlīdzības, nodevas un zaudējumi.
18.10.    Portāla turētājs var portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam maksājamās vai atlīdzināmās atlīdzības, izdevumus un/vai zaudējumus ieskaitīt ar atbilstošā lietotāja kontā norādītajiem naudas līdzekļiem.
18.11.    Lietotāja noteikumu 18.1. punktā minētās atlīdzības neietver pievienotās vērtības nodokli un, ja atbilstoši likumam atbilstošā atlīdzība ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli vai kādu citu līdzīgu nodokli, atbilstošo nodokli pievieno atbilstošajai starpniecības maksai un/vai administrēšanas atlīdzībai.
18.12.    Aizņēmējam no aizdevuma pamatnoteikumiem izrietošās atlīdzības ir jāmaksā eiro pilnā apmērā, turklāt aizņēmējs nevar izpildīt atbilstošo atlīdzības samaksas pienākumu ar ieskaitu vai veikt ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamajām summām bez portāla turētāja katrreizējas iepriekšējas piekrišanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā.
18.13.    Ja Aizņēmējs pārkāpj aizdevuma noteikumus vispārējo aizdevuma noteikumu 18.4.1. un/vai 18.4.2. punktā minētajos gadījumos, kas dod portāla turētājam tiesības ārpus kārtas izbeigt aizdevuma līgumu, portāla turētājam ir atļauts pieprasīt realizācijas maksu ar atsauci uz pārkāpumu un darbībām, kas izriet no realizācijas procesa, kuras apmērs ir 5% no neatmaksātās aizdevuma summas / aizdevuma summas, kas paredzēta aizdevuma līgumā. Precīzs realizācijas maksas apmērs ir paredzēts aizdevuma pamatnoteikumos. Ja aizņēmējs nav pārskaitījis realizācijas maksu portāla turētājam, portāla turētājam ir atļauts atskaitīt maksu no līdzekļiem, ko tam pārskaitījis nodrošinājuma aģents saskaņā ar šo Lietotāja noteikumu 13.3 punktu.
18.14.    Lietotājs apņemas portāla operatoram samaksāt šādas maksas:
18.14.1.    neaktīva virtuālā konta maksu;
18.14.2.    pakalpojumu maksu; 
18.14.3.    citas maksas, par kurām puses vienojušās aizdevuma pamatnoteikumos.
18.15.     Neaktīvā virtuālā konta maksa, kas norādīta 18.14.1. punktā, ir jāmaksā, ja lietotājs nav lietojis savu kontu ilgāk kā vienu (1) gadu, ar nosacījumu, ka kontā ir pieejami naudas līdzekļi. Neaktīvā virtuālā konta maksas apmēru nosaka portāla turētājs, un tā jāmaksā, pamatojoties uz spēkā esošo cenrādi. Lietotāji maksā 18.14.2. punktā minēto pakalpojumu maksu saskaņā ar platformā publicēto cenrādi. 
18.16.    Jebkādas atlīdzības, nodevu vai izdevumu apmaksas vai atlīdzināšanas kavēšanas gadījumā lietotājs apņemas maksāt portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam kavējuma naudu, kuras apmērs ir divdesmit pieci procenti (25%) gadā, par katru kavēto dienu. Kavējot procentu maksājumu grafikā norādītos procentu maksājumus, lietotājs apņemas par katru kavēto dienu maksāt portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam bonusu, kura apmērs ir divdesmit pieci procenti (25%) gadā no procentu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies.
18.17.    Ja portālā ir publicēts portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta veicamo konkrēto darbību vai sniedzamo konkrēto pakalpojumu cenrādis (“cenrādis”), tajā norādītajam lietotājam papildu citām Lietotāja noteikumos norādītajām atlīdzībām par atbilstošajām darbībām un/vai pakalpojumiem portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam ir jāmaksā atlīdzība cenrādī norādītajā apmērā nekavējoties pēc portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta pirmā pieprasījuma. Atbilstošais cenrādis var paredzēt arī portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam maksājamas atlīdzības par šo Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) minētajām darbībām vai citām darbībām un pakalpojumiem.
18.18.    Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var vienpusēji atteikties no uz portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam uz Lietotāja noteikumu un/vai aizdevuma dokumentu pamata maksājamajām jebkādām atlīdzībām vai vienpusēji samazināt atbilstošo atlīdzību apmēru.

19.    Portāla turētāja juridiskais stāvoklis un atbildības ierobežojumi
19.1.    Portāla turētāja sniedzamā pakalpojuma galvenais mērķis ir ar EstateGuru līdzekļiem nodrošināt lietotājiem iespēju izmantot tehniskos risinājumus, kas palīdzētu viņiem aizņemties naudu vienam no otra (kredīta brokera pakalpojumi) apmaksātu aizdevumu veidā uzņēmējdarbības (galvenokārt saistībā ar nekustamo īpašumu) finansēšanai. Turklāt ne portāla turētāja, ne nodrošinājuma aģenta sniegtais pakalpojums neietver:
19.1.1.    naudas līdzekļu esamības vai pieejamības garantēšanu vai citādu nodrošināšanu lietotājiem vai lietotāja(-u) naudas saistību izpildes nodrošināšanu;
19.1.2.    naudas noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu piesaistīšanu vai aizdevumu izsniegšanu vai cita finansējuma nodrošināšanu savā vai citu vārdā;
19.1.3.    ar investīcijām saistītas vai juridiskas konsultācijas;
19.1.4.    nekustamo īpašumu darījumu veikšanu vai to konsultēšanu; vai
19.1.5.    maksājumu pakalpojumu sniegšanu.
19.2.    Papildus 19.1. punktā norādītajam portāla turētājs veic administratīvu funkciju, lietotājiem noslēdzot un aizpildot aizdevuma dokumentus, ar mērķi veicināt aizdevumu dokumentu izpildi un lietotāju savstarpējo komunikāciju. Piedzenot aizņēmēja parāda summas, portāla turētājs un nodrošinājuma aģents rīkojas pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā to, kas portāla turētāja vērtējumā un pēc portāla turētāja pieredzes ir vislabākajās aizdevēja interesēs.
19.3.    Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents nav lietotāja(-u) caur EstateGuru noslēgtā(-o) aizdevuma līguma(-u) puse, taču konkrētos gadījumos portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam ir tiesības balstīties uz aizdevuma līguma normām un savā vārdā pieprasīt konkrētu aizdevuma līguma normu izpildi.
19.4.    Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents arī neatbild:
19.4.1.    par lietotāja (tai skaitā aizņēmēja) saistību izpildi;
19.4.2.    par lietotāja (tai skaitā aizņēmēja) portālā vai jebkādā aizdevuma dokumentā publicētas vai sniegtas informācijas un/vai apstiprinājuma(-u) pareizību vai precizitāti; iepriekš minētais atbildības ierobežojums tiek piemērots arī portālā par projektiem un lietotājiem publicētajiem datiem un citai informācijai;
19.4.3.    par kredītiestādes darba traucējumiem vai kavēkļiem, tai skaitā zaudējumiem, kas var tieši vai netieši izcelties saistībā ar attiecīgās kredītiestādes maksātnespēju, darbības apturēšanu vai citu līdzīgu notikumu;
19.4.4.    par zaudējumiem, kas radušies Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) norādīto trešo personu, kuru saimnieciskā darbība vai profesionālā darbība ir parādu piedziņas un ar to saistītu pakalpojumu sniegšana, darbības vai bezdarbības rezultātā;
19.4.5.    par EstateGuru izmantoto līgumu un citu juridisko dokumentu juridisko, tai skaitā darījumu caur EstateGuru veikšanai izmantoto dokumentu, saistošo spēku, apjomu, saturu, piemērotību un piespiedu izpildi;
19.4.6.    par kļūdu vai traucējumu EstateGuru vai EstateGuru veikto grozījumu, vai EstateGuru darbības izbeigšanas sekām;
19.4.7.    par portālā publicēto prognožu, tai skaitā projekta finanšu rādītāju un prognožu pareizību vai precizitāti;
19.4.8.    par no lietotāja personības izrietošiem vai atkarīgiem apstākļiem;
19.4.9.    par Lietotāja noteikumu 3.3. punktā norādīto risku realizēšanās rezultātā radītajiem zaudējumiem;
19.4.10.    par kaitējumu, negūto peļņu vai citiem netiešiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības rezultātā, izņemot tīšu darbību.
19.5.    Aizdevuma pieteikuma publicēšanas atļauja un riska kategorijas piešķiršana tam portālā nenozīmē portāla turētāja ieteikumu investēt vai citu apstiprinājumu atbilstošajam aizdevuma pieteikumam vai portāla turētāja apstiprinājumu, vai jebkādu citu indikāciju, ka aizdevuma pieteikuma iesniedzējs ir kredītspējīgs, atbilstošais projekts ir perspektīvs vai investors saņems atpakaļ atbilstošās investīcijas vai gūs peļņu no tā veikšanas.
19.6.    Portāla turētājs var veikt grozījumus vietnē EstateGuru, tai skaitā paplašināt, grozīt vai noņemt tās funkcijas pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, neprasot tam atļauju no lietotājiem vai iepriekš neinformējot par to lietotājus. Portāla turētājs var arī izbeigt vietnes EstateGuru darbību pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā.

20.    Lietotāju vispārīgie pienākumi
20.1.    Slēdzot darījumus vietnē EstateGuru, katram lietotājam pašam pēc saviem ieskatiem ir jānovērtē atbilstošā darījuma piemērotība un risks, izmantojot tam, ja nepieciešams, savu atbilstošās nozares speciālistu konsultantu palīdzību.
20.2.    Reģistrējoties par lietotāju, lietotājs arī apstiprina, ka, izmantojot EstateGuru, tai skaitā veicot darījumus caur EstateGuru, viņš nerīkojas kā patērētājs, izprot ar EstateGuru izmantošanu saistītos riskus (tai skaitā iespēju, ka, realizējoties ar EstateGuru lietošanu un investēšanu saistītajiem riskiem, viņš var neatgūt savas investīcijas vai nenopelnīt no tām cerēto peļņu) un rīkojas tikai uz savu risku.
20.3.    Lietotājam pašam ir jādeklarē un jāapmaksā nodokļi, kas ir maksājami saistībā ar EstateGuru veiktajiem darījumiem un darbībām, likumā noteiktajā apjomā un kārtībā, un ne portāla turētājs, ne nodrošinājuma aģents neveic ieturējumus saistībā ar lietotāja maksājamajiem nodokļiem rēķina, ja to nepieprasa likums. Iepriekš minētais tiek attiecināts arī uz nodokļiem, kas maksājami no aizdevēja nopelnītā procentu ienākuma.
20.4.    Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka:
20.4.1.    aizdevuma līgumu un citu aizdevuma līgumu izpilde, tai skaitā ar aizdevuma dokumentu noslēgšanu vai cita ar aizdevuma dokumentiem saistītā lietotāju savstarpējā komunikācija, var notikt tikai Lietotāja noteikumos un aizdevuma dokumentos paredzētajā kārtībā caur EstateGuru un ar tā palīdzību, izņemot gadījumu, ja portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents ir sniedzis iepriekšēju piekrišanu, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā;
20.4.2.    no aizdevuma līguma, Lietotāja noteikumiem vai citiem aizdevuma dokumentiem izrietošas jebkādas naudas saistības piedziņa var notikt tikai Lietotāja noteikumu 12. punktā (Maksājumu kavējumi un citi pārkāpumi) minētajā kārtībā caur portāla turētāju un/vai nodrošinājuma aģentu un ar tā (viņu) palīdzību, un lietotājam nav tiesību patstāvīgi veikt atbilstošās darbības vai soļus, izņemot gadījumu, ja portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents ir devis(-uši) iepriekšēju piekrišanu, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā; un
20.4.3.    jebkurus jautājumus un citu informāciju, par kuru tas uzzinājis, izmantojot vai lietojot un piekļūstot vietnei EstateGuru, lietotājs var izmantot tikai EstateGuru pakalpojuma izmantošanai un ne citiem mērķiem.
20.5.    Lietotājam, izmantojot EstateGuru, ir jārīkojas labā ticībā un jārēķinās ar citu lietotāju tiesībām, un vienlaikus EstateGuru nav izmantojams ar kaitējuma radīšanas mērķi citam lietotājam un/vai portāla turētājam, un/vai nodrošinājuma aģentam, vai citam mērķim, kas ir pretēji labām paražām vai labai ticībai.
20.6.    Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un precīza. Vienlaikus lietotājam, nosūtot paziņojumus un citu komunikāciju, izmantojot EstateGuru, ir jāizturas ar cieņu un pieklājīgi pret atbilstošo paziņojumu vai komunikācijas adresātiem, un nav pieļaujama EstateGuru paziņojumu nosūtīšanas un citu komunikācijas lietotņu izmantošana nekam citam kā tikai saziņai, kas izriet no EstateGuru mērķa.
20.7.    Lietotājs pats sedz visus ar EstateGuru lietošanu saistītos izdevumus, maksas, nodevas un nodokļus.
20.8.    Lietotājs apņemas EstateGuru izmantošanas laikā neizmantot tehniskos līdzekļus, lietotnes vai risinājumus (tai skaitā datorprogrammas), kuru mērķis vai funkcija ir automatizēta portāla satura vai tajā saglabāto datu lietošana, lasīšana, vākšana, saglabāšana vai apstrāde citā veidā.

21.    Lietotāja statusa izbeigšana
21.1.    Pēc lietotāja pieteikuma portāla turētājs izbeidz šī lietotāja statusu, ja šis lietotājs nav neviena aizdevuma līguma puse, atbilstošajam lietotājam nav naudas prasījumu ne pret vienu citu lietotāju, kas radušies, lietojot EstateGuru, un atbilstošais lietotājs ir izpildījis visas EstateGuru lietošanas laikā radušās naudas saistības pret portāla turētāju, nodrošinājuma aģentu un ikvienu citu lietotāju.
21.2.    Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var izbeigt lietotāja statusu vai ierobežot lietotāja tiesības jebkurā laikā, nesniedzot iemeslu, paziņojot par to atbilstošajam lietotājam Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) aprakstītajā kārtībā.
21.3.    Kad lietotāja statuss ir izbeigts, portāla turētājs pārskaita attiecīgā lietotāja kontā esošo līdzekļu pozitīvo atlikumu uz to šī lietotāja norēķinu kontu, no kura lietotājs iepriekš pārskaitīja līdzekļus portāla turētājam.

22.    Portāla turētāja darbības izbeigšana
22.1.    Portāla turētāja maksātnespējas izsludināšana vai portāla turētāja darbības izbeigšana cita iemesla dēļ neietekmē jau noslēgto aizdevuma dokumentu spēkā esamību (izņemot gadījumu, ja aizdevuma līgumā nav noteikts citādi).
22.2.    Izsludinot portāla turētāja maksātnespēju, vai, ja portāla turētājs izbeidz darbību cita iemesla dēļ:
22.2.1.    pirms termiņa izbeidz ikviena aktīva aizdevuma pieteikuma sindicēšanas periodu;
22.2.2.    portāla turētājs pārskaita attiecīgā lietotāja kontā esošo līdzekļu pozitīvo atlikumu uz to lietotāja norēķinu kontu, kuru šis lietotājs iepriekš norādīja portāla turētājam un no kura lietotājs iepriekš pārskaitīja līdzekļus portāla turētājam 4.9. punktā minētajā kārtībā;
22.2.3.    portāla turētājs Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajā kārtībā vai citā kārtībā sniedz lietotājiem aizņēmējiem un lietotājiem aizdevējiem norādījumus par spēkā esošo aizdevuma dokumentu turpmākas izpildes jautājumiem, ciktāl atbilstošo aizdevuma dokumentu atbilstoša izpilde nav iespējama bez portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta palīdzības.
22.3.    Lietotāja noteikumu 22.2.3. punktā norādītie norādījumi, cita starpā, var arī ietvert norādījumus, kas tiek sniegti aizdevuma līguma pusēm, lai:
22.3.1.    veiktu uz aizdevuma dokumentu pamata veicamos maksājumus tieši tai pusei, kurai ir tiesības uz atbilstošo maksājumu;
22.3.2.    nosūtītu ar aizdevuma dokumentiem saistītos paziņojumus otrai pusei citā veidā, kā aprakstīts Lietotāja noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana);
22.3.3.    turpinātu pildīt aizdevuma dokumentus tādā veidā, kārtībā un apjomā, kā portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta iepriekš īstenoto lomu un funkcijas īstenoja portāla turētāja norādīta trešās persona; vai
22.3.4.    sniegtu citus atbilstošus norādījumus, kuru mērķis ir veicināt aizdevuma dokumentu izpildi situācijā, kad portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents ir izbeidzis savu darbību vai ir pasludināts par maksātnespējīgu.
22.4.    Ar Lietotāja noteikumu 22.3. punktā aprakstīto mērķi portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var nosūtīt aizdevuma dokumentu pusēm un/vai 22.3.3. punktā norādītajai trešajai personai visus atbilstošos datus par aizdevuma dokumentu pretējo(-ām) pusi (-ēm), kā arī to kontaktinformāciju, norēķinu konta informāciju un citu ar aizdevuma dokumentiem saistīto informāciju.

23.    Citi jautājumi
23.1.    Par Lietotāja noteikumos un aizdevuma dokumentos noteikto saistību izpildes vietu uzskata Igaunijas Republiku.
23.2.    Ja Lietotāja noteikumu vai jebkāda aizdevuma dokumenta jebkāds noteikums izrādās spēkā neesošs vai citādi pretlikumīgs, tas neietekmē citu Lietotāja noteikumu vai aizdevuma dokumenta normu spēkā esamību.
23.3.    Portālā sniegtā informācija nav paredzēta nosūtīšanai un lietošanai personām vai personu pusēm jebkādā jurisdikcijā, kur tā nav atļauta vai kur tās atļaušana ir ierobežota ar likumu vai citiem tiesību aktiem.
23.4.    Portāla saturs ir aizsargāts ar autortiesībām.
23.5.    Lietotājs apņemas portāla saturu nekopēt, nelejupielādēt, nesaglabāt, atkārtoti nepublicēt, neizdrukāt vai citā veidā daļēji vai pilnā apjomā neapstrādāt bez portāla turētāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Neraugoties uz iepriekš minēto, lietotājs portāla saturu nepieciešamajā apjomā var izdrukāt vai saglabāt, ja lietotājs to dara tikai individuālam mērķim un tikai tādā apjomā, kādā tas ir saprātīgi nepieciešams, lai lietotājs izmantotu EstateGuru pakalpojumus.
23.6.    EstateGuru izmantojamās valodas ir igauņu, latviešu un angļu valoda. Ja ir pretrunas starp tekstiem latviešu un angļu valodās, par pareizu uzskata tekstu latviešu valodā.

24.    Interpretācija
24.1.    Ja vien no konteksta un likuma neizriet citādi, šajā 24. punktā (Interpretācija) minētie noteikumi un principi tiek izmantoti šo Lietotāja noteikumu, Lietotāja noteikumos norādīto citu līgumu (tai skaitā aizdevuma līgumu), kā arī citas, izmantojot EstateGuru publicētas informācijas interpretācijā.
24.2.    Interpretējot un nosakot laika vienības un termiņus, ņem vērā, ka:
24.2.1.    gadā ir 365 dienas;
24.2.2.    ar mēnesi saprot kalendāro mēnesi;
24.2.3.    ceturksnis ir periods, kura garums ir 3 (trīs) mēneši;
24.2.4.    pusgads ir periods, kura garums ir 6 (seši) mēneši;
24.2.5.    darbdiena ir diena, kas nav sestdiena, svētdiena vai valsts svētki, un kad kredītiestādes ir atvērtas naudas pārskaitīšanas darbību veikšanai Tallinā;
24.2.6.    nosakot ar pulksteņa laiku noteiktus termiņus, ņem vērā EstateGuru sistēmas pulksteni un EET laika joslas;
24.2.7.    par aizdevuma perioda sākumu uzskata aizdevuma summas nodošanu aizņēmējam Lietotāja noteikumu 7.1. punktā noteiktajā kārtībā.
24.3.    Tālāk esošās tabulas kreisās puses slejā norādītā izteiciena nozīme ir sniegta tabulas labās puses slejā iepretim attiecīgajam izteicienam (vai norādītajā šo Lietotāja noteikumu punktā):
Izteiciens    Nozīme (vai norāde uz Lietotāja noteikumu punktu)

Izteiciens

Nozīme (vai norāde uz Lietotāja noteikumu punktu)

“administrēšanas atlīdzība”

18.1.2.

“aizņēmējs”

5.2.

"starpniecības maksa"

18.1.1.

"EstateGuru"

1.

“EstateGuru privātuma noteikumi”

1.

“EstateGuru vispārīgie aizdevuma noteikumi”

ir EstateGuru vispārīgie aizdevuma noteikumi, kas ir pieejami šeit: https://estateguru.co/home/loanterms?lang=en

“maksimālā finansējuma summa”

6.1.6.

“minimālā finansējuma summa”

6.1.2.

“cenrādis”

18.15.

“investors”

5.3.

“lietotājs”

1.

“Lietotāja noteikumi”

ir šie EstateGuru Lietotāja noteikumi

“konts”

4.1.

“aizdevējs”

ir investors, kurš ir apstiprinājis aizņēmēja aizdevuma pieteikumu

“aizdevuma pamatnoteikumi”

ir aizdevuma pamatnoteikumi, kas ir aizdevuma pieteikuma daļa, vai (jau noslēgta aizdevuma līguma gadījumā) aizdevuma pamatnoteikumi, kas bija aizdevuma pieteikuma, kas bija atbilstošā aizdevuma līguma pamatā, daļa, kurā par aizdevuma summu uzskata aizdevuma summu, kuru aizdevējs norādījis, sniedzot savu piekrišanu šim aizdevuma pieteikumam

“aizdevuma dokuments”

ir aizdevuma līgums un nodrošināta aizdevuma gadījumā arī atbilstošā nodrošinājuma nodibināšanas līgums(-i)

“aizdevuma līgums”

ir šo lietošanas noteikumu 6. punktā (Aizdevuma līguma noslēgšana) noteiktajā kārtībā noslēgts aizdevuma līgums, izmantojot EstateGuru

“aizņēmējs”

ir aizdevuma pieteikumu iesniedzis aizņēmējs vai (jau noslēgta aizdevuma līguma gadījumā) aizdevuma pieteikumu, kas ir bijis atbilstošā aizdevuma līguma pamatā, iesniegušais aizņēmējs

“aizdevuma pieteikums”

6.1.

“cesijas paziņojums”

12.6.

“portāls”

1.

“portāla turētājs”

1.

“pastkastīte”

14.1.

“projekts”

5.1.

“izpildāmie prasījumi”

12.6.

“sindicēšanas periods”

6.1.2.

“nodrošinājuma aģents”

13.1.

“strīdi”

17.2.

“parādnieks”