ESTATEGURU LIETOTĀJA NOTEIKUMI
Spēkā no 13.06.2017

 

1.     Vispārēji

Šie EstateGuru lietošanas noteikumi ("Lietošanas noteikumi") regulē datortīklā, adresē www.estateguru.co un tās apakšlapās vai citā veidā šajā pašā pārvaldības domēnā ietilpstošajās interneta lapās, esošo lietotņu un funkcionālo vienību ("EstateGuru" vai "portāls") lietošanas noteikumus, tai skaitā tiesības un saistības, kas saistās ar EstateGuru lietošanu, kuru veic persona, kas ir izteikusi vēlmi kļūt par EstateGuru lietotāju un/vai ir reģistrējusies par lietotāju ("lietotājs"). Cita starpā, atbilstošās tiesības un saistības aptver arī lietotāju savstarpējās attiecībās piemērojamos noteikumus, taču arī lietotāja attiecības ar portāla uzturētāju EstateGuru OÜ (“portāla uzturētājs”) un šo Lietošanas noteikumu 13. punktā (Nodrošinājuma aģents) norādīto nodrošinājuma aģentu.

EstateGuru mērķis ir nodrošināt lietotājiem iespēju izmantot tehniskos risinājumus, ar kuru palīdzību viņi var aizņemties viens no otra, izsniedzot aizdevumus par maksu, uzņēmējdarbības finansēšanai, balstoties uz savstarpējo aizdevumu principu.. Aizdevums tiek izsniegts tikai ar nekustamā īpašuma nodrošinājumu. EstateGuru neizsniedz un nav starpnieks aizdevuma izsniegšanā patērētājam. Aizdevuma ņemšanai lietotājam, kurš vēlas saņemt aizdevumu, šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā ir jānoslēdz aizdevuma līgums ar lietotāju, kurš vēlas izsniegt aizdevumu. Aizdevuma līgums ir atsevišķs līgums starp aizdevēju un aizņēmēju, no kā izrietošās tiesības un saistības īsteno, ņemot vērā šo Lietošanas noteikumu īpatnības un ierobežojumus. Šos Lietošanas noteikumus uzskata par kredīta starpniecības līgumu.

EstateGuru sadarbojas ar investoriem, kas ir reģistrējušies portālā un kuru skaits var mainīties. Kredīta starpniecības maksa ir ietverta 18.1. punktā minētajā veiksmes atlīdzībā un citās atlīdzībās.

Papildu iepriekš minētajam lietotājam tiek piemēroti EstateGuru privātuma noteikumi (“EstateGuru privātuma noteikumi"), kas ir pieejami šeit: http://www.estateguru.co/home/privacy

Lietošanas noteikumu 24. punkts (Interpretācija) izskaidro konkrētu EstateGuru lietotu vārdu un izteicienu nozīmi. Atbilstošās nozīmes tiek lietotas gan Lietošanas noteikumu, Lietošanas noteikumos norādīto citu līgumu, gan arī caur EstateGuru publicētas citas informācijas interpretēšanai.

Reģistrējoties par EstateGuru lietotāju, atbilstošā pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir pienācīgi pilnā apjomā iepazinies, izprot un piekrīt Lietošanas noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem.

2.     Prasības lietotājiem

2.1.      Ja Lietošanas noteikumos nav izteikts citādi, par EstateGuru lietotāju var kļūt ikviena persona, kas atbilst 2.5. punktā minētajām prasībām un kas ir izteikusi atbilstošu vēlmi, iesniedzot reģistrēšanās pieteikumu EstateGuru interneta lapā. Iesniedzot reģistrēšanās pieteikumu, iesniedzējs apstiprina, ka ir pilnā apjomā iepazinies, izprot un piekrīt Lietošanas noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem.

2.2.         Juridiskā persona var reģistrēties kā EstateGuru lietotājs tikai caur savu pārstāvi – fizisku personu. Šādam juridiskās personas pārstāvim jābūt EstateGuru reģistrētam lietotājam kā fiziskai personai pirms tam, kad tiek iesniegts reģistrēšanās pieteikums juridiskās personas vārdā.

2.3.      Investors var būt gan juridiska persona, gan fiziska persona. Aizņēmējs var būt tikai juridiska persona vai lietotājs – fiziska persona – individuālais komersants

2.4.      Aizdevējs vai aizņēmējs var būt tikai tāda persona, kurai ir norēķinu konts Igaunijas komercreģistrā ierakstītā kredītiestādē, Igaunijā komercreģistrā ierakstītā ārvalstu kredītiestādes filiālē vai kredītiestādē, kas ir reģistrēta vai kurai ir darbības vieta citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī.

2.5.      Lietotājam – fiziskai personai – jābūt vismaz 18 gadus vecam Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valsts pastāvīgajam iedzīvotājam, kura rīcībspēja nav ierobežota. Juridiskā persona var būt lietotājs tikai tādā gadījumā, ja šī juridiskā persona ir reģistrēta atbilstošā reģistrā Igaunijā vai kādā citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī.

2.6.      Persona, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var būt EstateGuru lietotājs tikai tādā gadījumā, ja portāla turētājs ir devis atbilstoša satura atļauju. Portāla turētājs var atteikties no personas reģistrēšanas par lietotāju pēc saviem ieskatiem vai jebkurā laikā izvirzīt papildu prasības vai grozīt esošās prasības reģistrēšanai kā lietotājam (tai skaitā aizdevējam vai aizņēmējam) pēc saviem ieskatiem.

2.7.      Katram lietotājam jāiesniedz portāla turētājam un nodrošinājuma aģentam visi nepieciešamie dati, dokumenti un citas izziņas, kas ir nepieciešamas viņa identitātes noteikšanai likumā paredzētajā kārtībā.

3.     Lietotāja identificēšana

3.1.      Reģistrējoties kā lietotājam, pieteicējam jāievada sava e-pasta adrese, jāizvēlas unikāls lietotāja vārds un parole, kā arī jāiesniedz citi EstateGuru pieprasītie dati atbilstoši portāla turētāja ieskatiem. Cita starpā, EstateGuru var arī paredzēt prasības atbilstošo lietotāja vārdu un paroli veidojošajai burtu un/vai ciparu kombinācijai, kā arī drošības vai citu apsvērumu dēļ pieprasīt izvēlētās paroles regulāru mainīšanu (turklāt EstateGuru var paredzēt, ka atbilstošais lietotāja vārds ir lietotāja e-pasta adrese).

3.2.      Lietotājam piešķirtais lietotāja vārds un parole ir individuāli, un uz to pamata notiek lietotāja katrreizēja identificēšana, ieejot portālā un veicot darījumus caur portālu. Neraugoties uz iepriekš minēto, portāla turētājs var nodrošināt lietotājam iespēju ieejai portālā izmantot lietotāja vārdu un/vai paroli, kuru lietotājs izmanto pieejai konkrētām sociālo mediju lapām, piemēram, Twitter, LinkedIn vai Facebook.

3.3.      Lietotājs apņemas nodrošināt sava lietotāja vārda un paroles konfidencialitāti. Portāla turētājam ir tiesības pieņemt, ka lietotāja vārdu un paroli izmantojošai personai ir no likuma vai līguma izrietošas tiesības veikt darījumus lietotāja vārdā. Portāla turētājs var ierobežot lietotāja tiesības vai atteikties no lietotāja norādījumu ievērošanas arī tad, ja portāla turētāja vērtējumā pastāv draudi, ka lietotāja parole un lietotāja vārds ir nokļuvis trešās(-o) personas(-u) valdījumā.

4.     Lietotāja virtuālais konts

4.1.      Ikvienam lietotājam ir EstateGuru viņa ar darījumu saldo un citu konkrētu finansiālu darbību un prasījumu uzskaitīšanas mērķi atvērta individuāla apakšlapa vai apakšlapas (“konts”). Cita starpā, kontā ataino arī lietotāja portāla turētājam ar lietotāja veikto vai veicamo darījumu mērķi (tai skaitā lietotāja finansiālo saistību izpildei) nodoto naudas līdzekļu saldo.

4.2.      Lietotājiem, kuriem ir vairāk nekā viens konts, ir aizliegts izmantot EstateGuru piedāvātās atlaides un īpašos piedāvājumus (bonusu procenti u. c.) vairāk nekā vienu reizi vienas un tās pašas personas vai ar to saistītu citu personu labā, ja konkrētās atlaižu akcijas nosacījumos nav noteikts citādi.

4.3.      Ja Lietošanas noteikumos nav noteikts citādi, lietotājs var viņa kontā atainoto pozitīvo naudas līdzekļu saldo viņa precizētā apjomā jebkurā laikā izņemt, tam dodot atbilstošu rīkojumu portāla turētājam ar atbilstoša satura lietotni. Iepriekš minēto rīkojumu uzskata par lietotāja norādījumu portāla turētājam iepriekš norādīto pozitīvo saldo ar bankas pārskaitījumu pārskaitīt uz lietotāja vārda esošu norēķinu kontu, kuru lietotājs ir paziņojis iepriekš portāla turētājam, kas atbilst Lietošanas noteikumu 2.4. punktā minētajām prasībām un no kura lietotājs ir Lietošanas noteikumu 4.9. punktā minētajā kārtībā iepriekš pārskaitījis naudas līdzekļus portāla turētājam.

4.4.      Ja Lietošanas noteikumos nav noteikts citādi, lietotājs var portāla turētājam ar lietotāja veiktu vai veicamu darījumu mērķi nodot naudas līdzekļus lietotāja vēlamajā apjomā, pārskaitot atbilstošus naudas līdzekļus ar EstateGuru atbilstoša satura lietotni portāla turētājam tā precizētā veidā. Portāla turētājs var pēc saviem ieskatiem ieviest ierobežojumus vai prasības kontā esošo pieejamo naudas līdzekļu minimālajai vai maksimālajai summai.

4.5.      Portāla turētājs viņam nodotos lietotāja naudas līdzekļus glabā kā rīkojuma saņēmējs uz sava vārda norēķinu kontā, kuru portāla turētājs ir šim nolūkam atvēris Igaunijas komercreģistrā ierakstītā kredītiestādē, Igaunijā komercreģistrā ierakstītā ārvalstu kredītiestādes filiālē vai kredītiestādē, kas ir reģistrēta vai kurai ir darbības vieta citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī. Turklāt portāla turētājs atbilstošos naudas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem naudas līdzekļiem. Portāla turētājs neaprēķina un lietotājam netiek maksāti procenti par naudas līdzekļiem, kurus viņš ir nodevis portāla turētājam.

4.6.         Caur EstateGuru lietotājs var veikt darījumus, tai skaitā piešķirt aizdevumu, atdot aizdevumu vai veikt citus maksājumus tikai uz to naudas līdzekļu rēķina, kurus lietotājs ir pirms atbilstošā darījuma vai darbības veikšanas nodevis portāla turētājam šim nolūkam, uz kā rēķina nav jāizpilda Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā citas lietotāja finansiālas saistības vai norādījumi un kas ir atainoti kontā kā lietotāja naudas līdzekļu pozitīvs saldo.

4.7.      Ja lietotājs ir veicis darījumu caur EstateGuru, kontā nepieciešamajā apjomā tiek rezervēts atainotais lietotāja naudas līdzekļu pozitīvais atlikums līdz no darījuma izrietošā vai uz tā pamata veicamā maksājuma veikšanai, un uz atbilstošo līdzekļu rēķina lietotājs nedrīkst veikt citus darījumus vai izņemt šos naudas līdzekļus.

4.8.      Portāla turētājs var viņam nodotos un lietotāja kontā atainotos naudas līdzekļus izmantot caur EstateGuru lietotāja veikto darījumu un darbību izpildes mērķi saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un citiem lietotāja EstateGuru lietošanas laikā noslēgtajiem līgumiem un norunām. Cita starpā, portāla turētājs var izmantot atbilstošos naudas līdzekļus lietotāja parādsaistību pret citiem lietotājiem, trešajām personām vai portāla turētāju dzēšanai, veicot atbilstošus pārskaitījumus saprātīgā laikā. Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents nepilda, un lietotājs nevar pieprasīt, lai portāla turētājs vai nodrošinājuma aģents pildītu, lietotāja naudas saistību izpildei portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta paša naudas līdzekļus.

4.9.      Pirmā darījuma caur EstateGuru veikšanai lietotājam ir jānodod portāla turētājam naudas līdzekļi atbilstošā darījuma veikšanai nepieciešamajā apjomā ar bankas pārskaitījumu no lietotāja iepriekš portāla turētājam paziņota norēķinu konta, kas ir uz lietotāja vārda. Portāla turētājs var arī pēc lietotāja veiktā pirmā darījuma pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī pieprasīt, ka lietotāja portāla turētājam naudas līdzekļu nodošanai jānotiek ar bankas pārskaitījumu no norēķinu konta, kas ir uz šī lietotāja vārda un ir iepriekš paziņots portāla turētājam. Šajā punktā 4.9.  norādītajam norēķinu kontam jāatbilst Lietošanas noteikumu 2.4. punktā minētajām prasībām.

4.10. Lietotājam ir tiesības dalīties ar savām lietotāja tiesībām caur virtuālo kontu ar citiem portālā reģistrētiem lietotājiem, izmantojot dalīto tiesību saturu un apmēru. Portāla turētājs nav atbildīgs par cita lietotāja darbībām vai noslēgtajiem darījumiem, izmantojot dalīto kontu, vai par šādu darbību vai darījumu sekām.

 

5.     Projektu finansēšana

5.1.      Caur EstateGuru finansējumu var pieteikt tikai ar nekustamā īpašuma nodrošinājumu (“projekts”).

5.2.      Projekta finansēšana caur EstateGuru var notikt tikai ar lietotāju atbilstošā projekta finansēšanai izsniegtu(-iem) maksas aizdevumu(-iem). Viena projekta finansēšanai lietotājs var saņemt vienu vai vairākus aizdevumus, taču aizdevuma izsniegšanu vai neizsniegšanu izlemj katrs lietotājs pēc saviem ieskatiem.

5.3.      Aizdevumam var pieteikties tikai tāda persona, kas ir reģistrēts EstateGuru lietotājs kā aizņēmējs (“aizņēmējs”) un kuras identitāti portāla turētājs ir identificējis portāla turētāja pieprasītajā kārtībā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut lietotājam pieteikties uz aizdevumu vai paredzēt citus noteikumus aizdevuma pieprasīšanai.

5.4.      Aizdevumu var izsniegt tikai tāda persona, kas ir reģistrēts EstateGuru lietotājs kā investors (“investors") un kuras identitāti portāla turētājs ir identificējis portāla turētāja pieprasītajā kārtībā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut investoram izsniegt aizdevumu vai paredzēt citus noteikumus aizdevuma izsniegšanai. Ja investors savā ekonomiskajā vai profesionālajā darbībā rīkojas kā kreditors, investoram ir pienākums par to informēt EstateGuru. Iepriekšējā teikumā noteiktā pienākuma pārkāpšanas gadījumā investors atbild par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem un izdevumiem, kas EstateGuru vai citām personām, izrietot no investora iepriekšējā teikumā noteiktā pienākuma pārkāpšanas, ir radušies vai var rasties nākotnē.

5.5.      Aizdevuma izsniegšanai un saņemšanai lietotāji, izmantojot EstateGuru lietotni(-es), noslēdz atbilstoša satura aizdevuma līgumu. Aizņēmējs ar katru investoru noslēdz atsevišķu aizdevuma līgumu, viena projekta finansēšanai lietotājs var noslēgt vienu vai vairākus aizdevuma līgumus.

5.6.      Lai pieteiktos uz aizdevumu, lietotājam, izmantojot paredzēto lietotni, jāaizpilda atbilstoša satura pieteikums portālā. EstateGuru var arī paredzēt, ka lietotājam, kurš vēlas pieteikties aizdevumam, cita starpā, jāiesniedz atbilstošs projekta biznesa plāns, budžets, nekustamā īpašuma, kas ir projekta priekšmets, neatkarīgs novērtējuma akts, savas kredītspējas apliecinājums un citi EstateGuru vai portāla turētāja katru reizi pieprasīti dati un izziņas.

5.7.      Saņemot Lietošanas noteikumu 5.6. punktā norādīto pieteikumu, portāla turētājs pārbauda pieteikumā minētos datus pēc saviem ieskatiem, cita starpā, novērtē atbilstošā projekta piemērotību EstateGuru un atbilstošā lietotāja kredītspēju uz lietotāja, kas vēlas pieteikties uz aizdevumu, iesniegto datu pamata, un citu portāla turētāja vērtējumā atbilstošu datu pamata (tai skaitā portāla turētājs var nosūtīt pieprasījumus trešajām personām, atbilstošajiem reģistriem un izmantot citus avotus datu savākšanai pieteikuma novērtēšanas mērķim). Cita starpā, portāla turētājs pieteikuma pārbaudes laikā un par pieteikuma iesniedzēja līdzekļiem var pasūtīt nekustamā īpašuma(-u), kas ir projekta priekšmets, novērtējuma aktu no neatkarīgas personas, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma vērtēšanu.

5.8.      Ja portāla turētājs, kad ir veicis 5.7. punktā aprakstītās darbības, konstatē, ka iesniegtais pieteikums ir EstateGuru pieņemams, pieteikuma iesniedzējs var aizpildīt un apstiprināt projekta finansēšanai ar portāla turētāju norunātajiem nosacījumiem Lietošanas noteikumu 6.1. punktā norādīto aizdevuma pieteikumu, kas portālā tiek publiskots visiem lietotājiem. Portāla turētājs atbilstošajam aizdevuma pieteikumam var piešķirt riska kategoriju pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā principus, kas ir aprakstīti EstateGuru atbilstošajā apakšlapā.

6.     Aizdevuma līgumu noslēgšana

6.1.      Aizdevuma līguma noslēgšana notiek, aizņēmējam iesniedzot aizdevuma līguma noslēgšanas piedāvājumu (“aizdevuma pieteikums”) investoriem un investoram, kas vēlas noslēgt atbilstošo aizdevuma līgumu, sniedzot piekrišanu šim piedāvājumam šādi:

6.1.1.     aizņēmējs, izmantojot EstateGuru atbilstoša satura lietotni, aizpilda aizdevuma pieteikumu ar portāla turētāju norunātajiem noteikumiem un apstiprina to Lietošanas noteikumu 10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) aprakstītajā kārtībā;

6.1.2.     cita starpā, aizdevuma pieteikumā atzīmē sekojošo:

(a)    minimālā naudas summa (“minimālā finansējuma summa”), kādā apjomā aizdevuma pieteikuma iesniedzējs vēlas saņemt aizdevumu(-s) atbilstošā projekta finansēšanai; ar portāla turētāja atļauju aizņēmējs var samazināt minimālo finansējuma summu, kas norādīta aizdevuma pieteikumā, līdz sindicēšanas perioda beigām;

(b)    termiņš (“sindicēšanas periods”), kura laikā ir spēkā aizdevuma pieteikums un kura laikā tam var piekrist (turklāt sindicēšanas periods sākas uzreiz pēc aizdevuma pieteikuma apstiprināšanas un beidzas pirms termiņa, ja aizņēmēja lietotāja statuss tiek izbeigts lietošanas noteikumu 21.2. punktā aprakstītajā kārtībā vai ja parādās 22.2.1. punktā aprakstītais notikums, vai no brīža, kad aizdevuma pieteikumam ir piekrists ar aizdevuma pamatsummu(-ām), kas ir vienāda ar maksimālo finansējuma summu); ar portāla turētāja piekrišanu aizņēmēja sākotnējo sindicēšanas periodu var pagarināt līdz 10 darbdienām, un atbilstošais pagarinājums neietekmē pirms pagarināšanas noslēgtā(-o) aizdevuma līguma(-u) spēkā esamību; un

(c)    pieteiktā aizdevuma pamatnoteikumi, kas ir arī, cita starpā, aizdevuma summa, valūta, aizdevuma atmaksas veids, aizdevuma periods, procentu likme, procentu apmaksas veids, aizdevuma izmantošanas mērķis un nodrošinājuma veids un apjoms.

6.1.3.     aizdevuma pieteikumu uzskata par līguma noslēgšanas piedāvājumu ar noteiktu piekrišanas sniegšanas termiņu (piedāvājumu) noteiktām personām saistību tiesību likuma izpratnē:

(a)    kas ir adresēts visiem investoriem;

(b)    kas ir aizdevuma līguma(-u) noslēgšanas priekšlikums aizdevuma(-u), kura kopējā pamatsumma ir līdz aizdevuma summai (“maksimālā finansējuma summa”), kas norādīta aizdevuma pamatnoteikumos, kas ir aizdevuma pieteikuma daļa, saņemšanai no investora vai investoriem (turklāt katrā aizdevuma daļā vadoties no minimālās summas un citām skaitļos izteiktām prasībām, kas ir aprakstītas Lietošanas noteikumu 6.1.11. punktā);

(c)    ar kā veikšanu aizdevuma pieteikuma iesniedzējs izsaka gribu būt tiesiski saistīts ar aizdevuma līgumu(-iem), kas tiks noslēgti, ja tiks dota piekrišana vai vairākas piekrišanas šim piedāvājumam; un

(d)    ja ar piekrišanas izteikšanu tiek noslēgts līgums attiecībā uz aizdevuma summu, kura apjomu ir precizējusi piekrišanu izteikusī persona, un citiem jautājumiem saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem, kas ir aizdevuma pieteikuma daļa, un saskaņā ar EstateGuru aizdevuma vispārējiem noteikumiem pēc atbilstošas piekrišanas apstiprināšanas lietošanas noteikumu 10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) noteiktajā kārtībā (EstateGuru aizdevuma vispārējie noteikumi (“vispārējie aizdevuma noteikumi”), kas ir atbilstošā aizdevuma līguma daļa, ir pieejami portālā apakšlapās, kas ataino lietotnes, kas nodrošina iespēju iesniegt aizdevuma pieteikumu un piekrišanu tam, un aizdevuma pieteikuma iesniegšanu un piekrišanas tam sniegšanu uzskata arī par atbilstošā lietotāja apstiprinājumu, ka viņš ir iepazinies ar atbilstošajiem EstateGuru vispārējiem aizdevuma noteikumiem un piekritis tiem pilnā apjomā);

6.1.4.     aizņēmējs nevar atsaukt aizdevuma pieteikumu, taču aizdevuma pieteikums beidzas, ja līdz sindicēšanas perioda beigu brīdim investors vai investori nav snieguši tam piekrišanu vai piekrišanas

6.1.8. punktā noteiktajā kārtībā ar aizdevuma(-u) pamatsummu kopā vismaz apjomā, kas atbilst minimālajai finansējuma summai;

6.1.5.     Aizdevuma pieteikumam piekrišanu var sniegt investors, kura kontā ir brīvi naudas līdzekļi vismaz par summu, kuras apjomā atbilstošais investors vēlas izsniegt aizdevumu aizdevuma pieteikuma iesniedzējam, iepriekš finansēta projekta refinansēšanas gadījumā arī investors, kuram kontā nav pietiekami daudz brīvu naudas līdzekļu, bet kura prasījumi pret aizņēmēju, kas lūdz refinansēšanu, ir vismaz par tādu summu,  kuras apjomā investors vēlas izsniegt aizdevumu aizņēmējam, kas lūdz refinansēšanu.

 

6.1.6.     lai sniegtu piekrišanu aizdevuma pieteikumam ar aizdevuma līguma noslēgšanas mērķi, atbilstošajam investoram, izmantojot atbilstoša satura EstateGuru lietotni, atbilstošo aizdevuma pieteikumu atainojošajā EstateGuru lapā ir jāievada sava vēlamā investīciju summa un jāapstiprina tā Lietošanas noteikumu 10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) noteiktajā kārtībā, ar iepriekš norādītās investīciju summas apstiprināšanu piekrišanu uzskata par dotu un atbilstošo investīciju summu uzskata par aizdevuma summu, kuras apjomā aizdevuma pieteikuma iesniedzējs un piekrišanu sniegušais lietotājs ir noslēguši aizdevuma līgumu ar Lietošanas noteikumu 6.1.3. punkta (d) apakšpunktā norādītajiem noteikumiem un kārtībā.

6.1.7.     Sniedzot piekrišanu, investors izsaka gribu būt tiesiski saistīts ar aizdevuma līgumu, kas noslēdzams ar piekrišanas sniegšanu; piekrišanu nevar atsaukt;

6.1.8.     Ja aizdevuma pieteikumam piekrišanu dod vairāk nekā viens investors, aizdevuma līgumi tiek uzskatīti par noslēgtiem piekrišanu sniegšanas hronoloģiskā kārtībā un tikai tādā apjomā, kurā atbilstošās piekrišanas ir dotas ar kopējo aizdevuma summu līdz maksimālajai finansējuma summai.

6.1.9.     Sniedzot piekrišanu, precizējamā aizdevuma summa:

(a)    nedrīkst būt mazāka par 50 eiro;

(b)    tai jādalās ar 5 eiro bez atlikuma; un

(c)    nedrīkst pārsniegt maksimālo finansējuma summu,

izņemot ciktāl atkāpšanās no iepriekš sniegtajām prasībām ir nepieciešama, lai atbilstošajam aizdevuma pieteikumam sniegto visu piekrišanu rezultātā atbilstoši aizdevuma līgumu aizdevuma summa kopā nepārsniegtu maksimālo finansējuma summu.

6.2.      Pēc piekrišanas aizdevuma pieteikumam sniegšanas EstateGuru sastāda aizdevuma līguma norakstu PDF formātā (kas var sastāvēt no viena vai vairākiem dokumentiem PDF formātā), kas tiek nosūtīts pa e-pastu vai tiek citā veidā padarīts pieejams aizdevējam un aizņēmējam portālā un kas, cita starpā, ietver arī šādus datus:

6.2.1.     aizdevuma līguma numurs

6.2.2.     projekta nosaukums, kura finansēšanai tika noslēgts aizdevuma līgums;

6.2.3.     kredīta veids

6.2.4.     aizņēmēja nosaukums;

6.2.5.     aizņēmēja aizdevuma pieteikuma iesniegšanas datums un laiks;

6.2.6.     aizdevēja nosaukums;

6.2.7.     aizdevēja piekrišanas aizdevuma pieteikumam sniegšanas datums un laiks;

6.2.8.     projekta sindicēšanas periods;

6.2.9.     projekta minimālā finansējuma summa;

6.2.10.  projekta maksimālā finansējuma summa;

6.2.11.  aizdevuma pamatnoteikumi; un

6.2.12.  EstateGuru vispārējie aizdevuma noteikumi.

Aizņēmējam iepriekš norādīto aizdevuma līgumu padara pieejamu pēc sindicēšanas perioda beigām ar noteikumu, ka sindicēšanas perioda laikā investors vai investori bija devuši piekrišanu vai piekrišanas aizdevuma pieteikumam, kas bija atbilstošā aizdevuma līguma noslēgšanas pamatā, 6.1.6. punktā noteiktajā kārtībā ar aizdevuma(-u) pamatsummu kopā vismaz apjomā, kas atbilda atbilstošajā aizdevuma pieteikumā norādītajai minimālajai finansējuma summai.

7.     Auto Invest

7.1.         Papildu punktā 6.1.6. aprakstītajai piekrišanas sniegšanas (t. i., investīciju summas apstiprināšanas) procedūrai lietotājam ir iespējams piekrišanu aizdevuma līguma noslēgšanai sniegt, izmantojot lietotni Auto Invest.

 

7.2.         Aktivizējot lietotni Auto Invest, lietotājs sniedz portāla turētājam tiesības slēgt aizdevuma līgumus ar Auto Invest lietotnes starpniecību, atbilstoši lietotāja izvēlētiem kritērijiem. Auto Invest strādā atbilstoši lietotāja izvēlētiem kritērijiem, kurus var noteikt, izmantojot lietotāja virtuālo kontu. Portāla turētājs var ierobežot papildu kritēriju izmantošanu, atbilstoši aprēķinot ar Auto Invest lietotnes starpniecību investējamo viena aizdevuma pieteikuma apmēru.

7.3.         Kritēriji, kurus Auto Invest lietotnei var noteikt piemērota iespējamā investīciju objekta aprakstīšanai, var būt arī šādi:

(a)       aizdevuma summa, kuru ar Auto Invest lietotnes starpniecību var investēt viena aizdevuma pieteikuma gadījumā (turklāt minimālais investīciju apmērs ir portāla noteikts);

(b)       procentu likmes diapazons;

(c)       aizdevuma un nodrošinājuma līdzekļu attiecība (LTV);

(d)       aizdevuma periods;

(e)       aizdevuma tips (bullet / anuitātes līgums / galvenās izvēles nav)

7.4.         Lietotājam ar portāla starpniecību nodrošina Auto Invest lietotnes apraksta pieejamību, t. i., paskaidrojumu par ar Auto Invest lietotnes izmantošanu saistītajām iespējamajām sekām. Lai sāktu izmantot Auto Invest lietotni, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sapratis ar Auto Invest lietotnes izmantošanu saistītās iespējamās sekas.

7.5.         Lietotājs, kurš vēlas izmantot Auto Invest lietotni, portālā izvēlas kritērijus pēc saviem apsvērumiem, atbilstoši kuriem viņš vēlētos noslēgt aizdevuma līgumu. Kritēriju izvēli lietotājs apstiprina Lietošanas noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā. Portāla turētājam ir arī tiesības noteikt minimālo investīciju apmēru Auto Invest lietotnes izmantošanai, par kuru mazākas summas investēšana, izmantojot Auto Invest lietotni, nav iespējama.

7.6.         Lai noslēgtu aizdevuma līgumus ar Auto Invest starpniecību, lietotājam savā virtuālajā kontā jāglabā pietiekami naudas līdzekļi, kas ļautu noslēgt aizdevuma līgumus atbilstoši lietotāja izvēlētajiem kritērijiem.

7.7.         Portāla turētājs, saņemot atbilstošu rīkojumu no lietotāja ar Auto Invest lietotnes starpniecību, izmanto lietotāja kontā esošos naudas līdzekļus caur Auto Invest lietotni norādītajā summā atbilstoši Lietošanas noteikumu 8.1. punktā aprakstītajai procedūrai.

7.8.         Kad portālam ir pievienots jauns pieteikums, Auto Invest lietotne izveido lietotni izmantojošo investoru sarakstu, turklāt pamatā ņem pēdējo ar Auto Invest lietotnes starpniecību veikto investīciju laiku un aizdevuma summu, kuru ar Auto Invest lietotnes starpniecību vēlas investēt. Saraksta sākumā vienmēr ir investori, kuru vēlamo investīciju apmērs ir vienāds ar minimālo investīciju summu. Tad seko investori, kuru norādītais investīciju apmērs ir lielāks par minimālo investīciju summu, neatkarīgi no norādīto investīciju precīzā apmēra. Abās saraksta daļās investorus sarindo pēc pēdējā Auto Invest lietotnes veiktā darījuma tā, ka sāk no tā investora, ar kura līdzekļiem veiktā darījuma ir pagājis visvairāk laika. Ja Investora līdzekļi ar Auto Invest lietotnes starpniecību nav izmantoti, investora pozīciju sarakstā papildu viņa vēlamajam investīciju apmēram nosaka Auto Invest lietotnes aktivizēšanas laiks. Uz atbilstošā katru reizi par jaunu radāmā saraksta pamata sistēma izlemj, kura līdzekļus un kādā apjomā var piesaistīt, veicot investīciju. Lietotnes saraksta uzturēšana nodrošina vienādu attieksmi pret investoriem, izmantojot viņu investēšanai nodotos līdzekļus. Projektu finansēšana ar Auto Invest lietotni pēc jauna projekta pievienošanas notiek šādi:

7.8.1. ja aizdevuma pieteikumā norādītā summa ir lielāka nekā Auto Invest lietotni izmantojošo investoru, kuru norādītajiem kritērijiem aizdevuma pieteikums atbilst, investīcijām norādīto summu kopsumma, tad:

(a)   vispirms aprēķina katra atbilstošā investora maksimālo aizdevuma summu;

(b)   pārējos vēlamos līdzekļus piesaista no investoriem ar Portāla starpniecību, sniedzot individuālu piekrišanu atbilstoši lietošanas noteikumu 6.1.6. punktam;

7.8.2. ja aizdevuma pieteikumā norādītā summa ir mazāka nekā Auto Invest lietotni izmantojošo investoru, kuru norādītajiem kritērijiem pieteikums atbilst, investīcijām norādīto summu kopsumma, taču lielāka nekā visu atbilstošo investoru aprēķināto minimālo atļauto investīciju kopsumma, tad:

(a)   vispirms aprēķina katra atbilstošā investora minimālo aizdevuma summu;

(b)   pēc tam nesegto pieteicamo summu piesaista proporcionāli no investoriem, kuri ar Auto Invest starpniecību ir atzīmējuši par minimālo lielāku investīciju apmēru, atbilstoši viņu norādītajai summai.

7.8.3. ja aizdevuma pieteikumā norādītā aizdevuma summa ir mazāka par summu, kuru iegūst, ja katrs Auto Invest izmantojošais investors, kura izvirzītajiem kritērijiem pieteikums atbilst, investētu lietotnes atļauto minimālo summu, tad:

(a)   sistēma neveic proporcionālu sadalīšanu;

(b)   investoriem ļauj investēt atbilstoši izveidotajam investoru sarakstam, turklāt sāk no atbilstošā saraksta sākuma un no katra investora piesaista viņa norādīto minimālo aizdevuma summu,

(c)   investorus piesaista līdz aizdevuma summas iegūšanai un pēdējā investora investīciju summa ir summa, ar kā piesaistīšanu aizdevuma pieteikumā norādītā aizdevuma summa ir piesaistīta pilnā apmērā;

(d)   investoru, kura līdzekļus izmanto, ievieto investoru saraksta beigās.

7.9.         Lietotājs savā virtuālajā kontā var jebkurā brīdī iegūt pārskatu par atbilstoši viņa norādītajiem kritērijiem ar Auto Invest lietotnes starpniecību noslēgtajiem aizdevuma līgumiem un viņa kontā esošo līdzekļu izmantošanu. Portāla turētājs nosūta uz lietotāja e-pastu paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem, apstiprinot aizdevuma līgumu noslēgšanu un kontā esošo līdzekļu izmantošanu atbilstoši lietotāja norādītajiem kritērijiem.

7.10.      Lietotājs var jebkurā brīdī ieslēgt Auto Invest lietotni, uz laiku to apturēt, izslēgt vai mainīt Auto Invest lietotnes kritērijus.

7.11.      Portāla nodrošinātā Auto Invest lietotnes lietošana nenozīmē portāla vai portāla turētāja padomu sniegšanu lietotājiem par izsniedzamajiem aizdevumiem. Portāla turētājs neatbild ne par kādiem kaitējumiem, kas ir vai var būt radušies lietotājam, izmantojot portālu vai tā piedāvātos pakalpojumus, t. sk. Auto Invest lietotni.

8.     Ar aizdevuma līguma izpildi saistīti jautājumi

8.1.         Portāla turētājs aizņēmējam uz aizdevuma līguma pamata nodošanai piekrītošo(-ās) aizdevuma summu(-as) pārskaita, ņemot vērā aizdevuma līgumā noteiktās un Lietošanas noteikumos minētās prasības (arī Lietošanas noteikumu 4.5., 4.7. un 10. punktā minēto) pēc tam, kad visi aizdevēji un aizņēmēji ir nosūtījuši portāla turētājam parakstītu aizdevuma līgumu. Aizdevuma summu(-as) uzskata par nodotu aizņēmējam ar brīdi, kad tās ir atainotas Lietošanas noteikumu 4. punktā (Lietotāja virtuālais konts) aprakstītajā aizņēmēja kontā.

8.2.         Ja saskaņā ar aizdevuma līgumu aizdevums ir jāatmaksā pa daļām uz atmaksas grafika pamata vai arī procenti ir jāmaksā saskaņā ar procentu maksājumu grafiku, EstateGuru sastāda atbilstošu atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku aizdevuma līgumā paredzētajā kārtībā un nosūta to aizdevējam un aizņēmējam aizdevuma līgumā noteiktajā laikā. Turklāt gadījumā, ja viena projekta finansēšanai ir noslēgts vairāk nekā viens aizdevuma līgums, aizņēmējam nosūta atbilstošo atmaksas grafiku vai procentu maksājumu grafiku tikai formā, kurā aizņēmēja veicamie maksājumi ir norādīti kumulatīvi attiecībā uz visiem atbilstošajiem aizdevuma līgumiem (nevis atsevišķi attiecībā uz katru atbilstošo aizdevuma līgumu). Ja atmaksas grafiks vai procentu maksājumu grafiks aizdevuma līguma darbības laikā mainās, EstateGuru sastāda jaunu grafiku un nosūta to aizdevējam un aizņēmējam saprātīgā laikā pēc atbilstošās tabulas izmaiņām.

8.3.         Aizņēmējs var aizdevumu atmaksāt pirms termiņa tikai tādā gadījumā, ja tiek atmaksāti uz visu konkrētā projekta finansēšanai noslēgto aizdevuma līgumu pamata izsniegtie aizdevumi un citi maksājumi, kuru samaksas termiņš iestājas aizdevumu pirmstermiņa atmaksas rezultātā, un tiek veikti vienlaicīgi. Lai aizdevumu atmaksātu pirms termiņa, aizņēmējam ar EstateGuru lietotnes palīdzību ir jāaizpilda un jāapstiprina atbilstoša satura paziņojums, kas tiek nosūtīts visām atbilstošā projekta finansēšanai noslēgto aizdevuma līgumu pusēm – aizdevējiem. Paziņojumu par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu aizņēmējs nevar atsaukt un, kad ir pagājis aizdevuma līgumā noteiktais iepriekšējas paziņošanas laiks, viss aizdevums kopā ar aizdevuma dokumentos precizētajām citām naudas saistībām ir maksājamas pilnā apmērā.

9.     No aizdevuma līgumiem izrietošo prasījumu pārdošana otrreizējā tirgū

9.1.         EstateGuru var piedāvāt lietotājiem funkciju, ar kuras starpniecību investors var cedēt viņam piederošo prasījumu vai tā daļu citam portāla lietotājam, izņemot lietotāju, pret kuru atsavināmais prasījums ir vērsts Tādā gadījumā noslēdz pārdošanas līgumu ar portāla starpniecību. 9.2.-9.12. punktu piemērošanas priekšnoteikums ir otrreizējā tirgus funkcijas aktivizēšana no Portāla turētāja puses un atbilstoša paziņojuma nosūtīšana visiem lietotājiem.

9.2.         Minimālā cedējamā prasījuma summa ir 50 eiro.

 

9.3.         Investors caur savu virtuālo kontu iesniedz priekšlikumu noslēgt pārdošanas līgumu, kurā nosaka prasījuma atsavināšanas pamatnoteikumus, t. sk.:

9.3.1.     attīstības projekta, kas ir investīcijas pamatā, nosaukums;

9.3.2.      pārdošanas līguma numurs (ID);

9.3.3.     cedējamā prasījuma apmērs;

9.3.4.     līgumā noteiktā aizdevuma procentu likme;

9.3.5.     cedējamā prasījuma cena;

9.3.6.     līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas datums.

9.4.         9.3. punktā minēto priekšlikumu uzskata par pārdošanas līguma noslēgšanas priekšlikumu ar noteiktu piekrišanas sniegšanas termiņu (piedāvājumu) noteiktām personām saistību tiesību likuma izpratnē, turklāt:

9.4.1.     piedāvājumu izsaka visiem portāla lietotājiem, izņemot lietotāju, pret kuru ir vērsts cedējamais prasījums;

9.4.2.     ar piedāvājuma izteikšanu lietotājs izsaka gribu būt tiesiski saistīts ar pārdošanas līgumu, kas noslēdzams piekrišanas šim piedāvājumam vai piekrišanas došanas gadījumā; un

9.4.3.     ar piekrišanas piedāvājumam sniegšanu pārdošanas līgumu uzskata par noslēgtu piedāvājumā investora veiktā un piekrišanas devēja apstiprinātā prasījuma apmēra un attiecībā uz citiem jautājumiem atbilstoši pārdošanas līguma pamata un vispārējiem noteikumiem nekavējoties pēc atbilstošās piekrišanas apstiprināšanas Lietošanas noteikumu 10. punktā (Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru) noteiktajā kārtībā;

9.5.         Pārdošanas līguma noslēgšanas piedāvājumam piekrišanu var sniegt lietotājs, kura kontā ir brīvi naudas līdzekļi vismaz par summu, kas atbilst investora pārdošanas līguma noslēgšanas piedāvājumā noteiktajai prasījuma cenai.

9.6.         Sniedzot piekrišanu un noslēdzot pārdošanas līgumu, lietotājs izsaka gribu būt tiesiski saistīts ar aizdevuma līgumu, kas ir prasījuma pamatā, no piekrišanas nevar atkāpties, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

9.7.         Pirms piekrišanas došanas portāla turētājs lietotājam nodrošina iespēju iepazīties ar aizdevuma līguma, kas ir prasījuma pamatā, pamatnoteikumiem apjomā, kas ir nepieciešams piekrišanas sniegšanai.

9.8.         Portāla turētājs informē aizņēmēju par pret viņu spēkā esoša prasījuma cedēšanu citam lietotājam (investoram) caur portālu atbilstoši Lietošanas noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajai kārtībai.

9.9.         Portāla turētājs pēc pārdošanas līguma noslēgšanas debitē prasījumu nopirkušā investora virtuālo kontu un kreditē prasījumu pārdevušā investora kontu cedējamā prasījuma cenai atbilstošajā apjomā. Portāla turētājs pēc tam sagatavo jaunus maksājumu grafikus un padara tos investoriem pieejamus caur portāla kontiem.

9.10.      Izpildot prasījuma pārdošanas darījumu atbilstoši 9.9. punktam, portāla turētājam ir tiesības ieturēt pakalpojuma atlīdzību atbilstoši cenrādim gan no prasījuma pircēja, gan pārdevēja.

9.11.      Pēc pārdošanas līguma noslēgšanas spēku zaudē visas par labu prasījumu pārdevušajam investoram noslēgtās vienošanās par papildu procentiem. Attiecībā uz investoram atlikušo investīciju daļu tiek piemērota aizdevuma līguma pamata noteikumos norunātā procentu likme.

9.12.      Šajā 9. punktā un starp lietotājiem noslēdzamajā pārdošanas līgumā neregulētajiem jautājumiem tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, t. sk. maksājumu veikšanas neizpildei, nodrošinājuma realizēšanai, portāla turētāja pilnvarojumiem, strīdu risināšanai un citu jautājumu regulēšanai noteiktās normas.

10.  Darījumu apstiprināšana vietnē EstateGuru

10.1.      Darījums vai cita darbība, tai skaitā aizdevuma pieteikums un tam dodamā piekrišana lietotājam EstateGuru paredzētajos gadījumos, ir jāapstiprina ar lietotājam piešķirtās paroles ievadīšanu katru reizi vai citā EstateGuru paredzētā veidā. Ar atbilstošo apstiprināšanu lietotājs publicē neatsaucamu gribu būt tiesiski saistītam ar apstiprināmo darījumu vai darbību.

10.2.      EstateGuru precizētajos gadījumos lietotājam ar EstateGuru lietošanu saistāmais darījums, vienošanās vai darbība ir jāapstiprina rakstiskā vai notariālā formā.

11.  Maksājumu veikšanas un aprēķina kārtība

11.1.      Šajā 11. punktā (Maksājumu veikšana un aprēķina kārtība) noteiktā maksājumu veikšanas un aprēķina kārtība tiek piemērota visiem caur EstateGuru veiktajiem darījumiem un darbībām, tai skaitā aizdevuma atmaksas, aizdevuma pirmstermiņa atmaksas, procentu un kavējuma naudas maksājumu un citu saskaņā ar aizdevuma līgumu vai citiem aizdevuma dokumentiem, vai uz to pamata veicamajiem maksājumiem.

11.2.      Ja lietotājam ir jāizpilda jebkāda naudas saistība, kas izriet no aizdevuma dokumenta vai kāda cita pamata, lietotāja kontā vēlākais dienā, kad šāda naudas saistība kļūst izpildāma (vai Lietošanas noteikumos noteiktajos gadījumos vēlākais atbilstošās naudas saistības uzņemšanās dienā), jābūt ar atbilstošās saistības izpildīšanas mērķi brīviem naudas līdzekļiem vismaz par summu, kas ir vienāda ar atbilstošās naudas saistības izpildei pilnā apjomā nepieciešamo naudas summu. Ja dienā, kad atbilstošā naudas saistība kļūst izpildāma, lietotāja kontā nav brīvu naudas līdzekļu iepriekš aprakstītajā apjomā, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir pārkāpis atbilstošo naudas saistību trūkstošās summas apjomā.

11.3.      Ja aizņēmējam ir jāizpilda naudas saistība vairākiem aizdevējiem vienlaicīgi, kas izriet no viena projekta finansēšanai noslēgta aizdevuma līguma vai citiem aizdevuma dokumentiem, un šī aizņēmēja kontā nav brīvu naudas līdzekļu atbilstošo visu naudas saistību izpildei pilnā apmērā, kontā esošie nepietiekamie naudas līdzekļi tiek izmantoti naudas saistību izpildei visiem atbilstošajiem aizdevējiem proporcionāli ar attiecību, kādu aizdevēja sniegtās aizdevuma summas neatmaksātais atlikums veido no šī projekta finansēšanai noslēgto visu aizdevuma līgumu aizdevuma summu neatmaksātā kopējā atlikuma. Turklāt situācijā, kur iepriekš aprakstītās naudas saistības netiek izpildītas uz vienādiem pamatiem vai ir kļuvušas izpildāmas atšķirīgā laikā, parāda saistību izpildes secību nosaka saskaņā ar EstateGuru vispārējiem noteikumiem un to ka, izpildot uz vienāda pamata radušās naudas saistības, ņem vērā hronoloģisku secību, kādā atbilstošās saistības ir kļuvušas piedzenamas.

11.4.     Lietotājam savas naudas saistības ir jāpilda pilnā apmērā, turklāt lietotājs savas parāda naudas saistības nedrīkst pildīt ar ieskaitu vai veikt ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamajām summām bez portāla turētāja iepriekšējas sniegtas piekrišanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā.

11.5.      No aizdevuma līguma izrietošas naudas saistības (galvenokārt pamatsummas un procentu atmaksas) izpildes kavēšanu līdz 3 kalendārajām dienām neuzskata par lietotāja saistību pārkāpumu Lietošanas noteikumu 11.2. punkta izpratnē. Kavējot naudas saistības izpildi līdz 3 dienām, netiek piemērota kavējuma nauda un netiek piemēroti 12. punktā minētie pasākumi.

12.  Maksājumu neizpilde un citi pārkāpumi

12.1.      Ja lietotājs – aizņēmējs (“parādnieks”) – laikus neizpilda aizdevuma līgumā, Lietošanas noteikumos vai citā aizdevuma dokumentā paredzētu jebkādu finansiālu vai nefinansiālu saistību vai ja parādās pamats aizdevuma līguma ārkārtas izbeigšanai, portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var aizdevēja(-u) un/vai savā vārdā veikt jebkādas darbības un soļus, kurus portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents pēc saviem ieskatiem uzskata par nepieciešamiem vai ieteicamiem, lai panāktu atbilstošās finansiālās vai nefinansiālās saistības izpildi un/vai aizdevuma līguma izbeigšanu vai cita tiesību aizsardzības līdzekļa izmantošanu. Darbībām, ko veic portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents aizdevēja(-u) vārdā, kas var novest pie naudas saistībām, ir jābūt saskaņotām.

12.2.      Cita starpā, portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var arī ar 12.1. punktā aprakstīto mērķi pēc saviem ieskatiem:

12.2.1.  nosūtīt parādniekam atgādinājumus, saldo paziņojumus un brīdinājumus (tai skaitā bankrota brīdinājumus) Lietošanas noteikumos noteiktajā paziņojumu nosūtīšanas veidā vai citā veidā;

12.2.2.  nosūtīt datus par parādnieku trešajām personām EstateGuru privātuma noteikumos noteiktajā kārtībā;

12.2.3.  uzsākt tiesas vai šķīrējtiesas procesu, piedziņas, bankrota vai citu maksātnespējas procesu likumā noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, tai skaitā piedalīties atbilstošajā procesā kā aizdevēja pārstāvim un aizdevēja vārdā;

12.2.4.  ierobežot parādnieka tiesības izmantot EstateGuru;

12.2.5.  ārkārtēji izbeigt aizdevuma līgumu uz aizdevuma līgumā noteikta vai likumā minēta cita pamata; vai

12.2.6.  ja atbilstošā saistība ir nodrošināta, organizēt nodrošinājuma realizēšanu likumā un atbilstošajā vienošanās par nodrošinājuma nodibināšanu noteiktajā kārtībā;

12.3.      Ja atbilstošā projekta finansēšanai ir noslēgts vairāk nekā viens aizdevuma līgums, portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents veic iepriekš aprakstītās darbības un soļus vienlaicīgi saistībā ar visiem atbilstošajiem aizdevuma līgumiem.

12.4.      Reģistrējoties par lietotāju, katrs lietotājs sniedz portāla turētājam un nodrošinājuma aģentam norādījumus, piekrišanu un pilnvarojumu ar pārpilnvarojuma tiesībām lietotāja vārdā un kā viņa pārstāvim veikt Lietošanas noteikumu 12.1. līdz 12.3. punktā aprakstītās darbības un soļus pēc saviem ieskatiem, turklāt portāla turētājs un nodrošinājuma aģents var atbilstošo darbību un soļu veikšanai izmantot trešās personas, kuru saimnieciskā vai profesionālā darbība ir parādu piedziņa un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana (tai skaitā juristus, personas, kas sniedz piedziņas pakalpojumus, tiesu izpildītājus vai citas personas). Iepriekš aprakstītie norādījumi un pilnvarojums ietver arī portāla turētāja un nodrošinājuma aģenta tiesības veikt lietotāja vārdā un kā lietotāja pārstāvim jebkādu darbību un/vai darījumu, kas portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta vērtējumā ir nepieciešams, lai Lietošanas noteikumu 12.5. punktā aprakstītā cesija būtu spēkā esoša.

12.5.      Ja portāla turētājs vai nodrošinājuma aģents nosūta aizdevējam un parādniekam atbilstoša satura paziņojumu (“cesijas paziņojums”) šo lietošanas noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajā kārtībā, visus prasījumus, kas izriet no atbilstošā projekta finansēšanas aizdevuma dokumentiem un kuru izpildes termiņš ir iestājies (“izpildāmie prasījumi”) pret parādnieku, uzskata par automātiski cedētiem, kā precizēts cesijas paziņojumā, portāla turētajam vai nodrošinājuma aģentam. Atbilstošos prasījumus uzskata par cedētiem ar brīdi, kad adresāts ir saņēmis cesijas paziņojumu saskaņā ar Lietošanas noteikumu 14.3. punktu.

12.6.      Lietošanas noteikumu 12.5. punktā minēto cesijas paziņojumu var nosūtīt tikai tādā gadījumā, ja atbilstošā projekta finansēšanai noslēgtais(-ie) aizdevuma līgums(-i) ir šī 12. punkta (Maksājumu neizpilde un citi pārkāpumi) citās normās paredzētajā kārtībā izbeigts ārkārtas veidā un portāla turētāja vai nodrošinājuma aģenta vērtējumā iepriekš aprakstītā cedēšana ir nepieciešama vai ieteicama, lai portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents varētu būt parādnieka kreditors attiecībā uz piedzenamajiem prasījumiem un savā vārdā piedalīties Lietošanas noteikumu 12.2.3. un/vai 12.2.6. punktā aprakstītajā vai citā procesā vai darbībā atbilstošo piedzenamo prasījumu piedzīšanai un/vai izpildei citā veidā.

12.7.      Pēc Lietošanas noteikumu 12.6. punktā aprakstītās cesijas portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents attiecībā uz cedētajiem prasījumiem joprojām rīkojas aizdevēja(-u) interesēs (esot arī ar tiesībām veikt jebkādas darbības un soļus, kas ir aprakstīti Lietošanas noteikumu 12.1. līdz 12.4. punktā) un ataino izpildāmo prasījumu piedziņas un/vai izpildes rezultātā iegūtos naudas līdzekļus atbilstošā(-o) aizdevēja(-u) kontos (esot pirms tam atskaitījis un apmaksājis visus ar atbilstošajām darbībām saistītos izdevumus un maksas).

12.8.      Portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var šajā 12. punktā aprakstītās darbības un/vai soļus izbeigt vai tos nepiemērot, ja portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta vērtējumā piedzenamo prasījumu izpilde atbilstošo soļu un darbību rezultātā nav paredzama vai atbilstošo soļu un darbību rezultātā paredzami iegūstamais labums ir mazāks vai līdzīgā apmērā ar atbilstošo soļu un darbību paredzamajiem izdevumiem. Par atbilstošo darbību un/vai soļu izbeigšanu vai nepiemērošanu portāla turētājs aizdevējam paziņo Lietošanas noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) paredzētajā kārtībā. Pēc aizdevēja pieteikuma portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents pēc iepriekš aprakstītā paziņojuma iesniegšanas var (taču viņam tas nav jādara) par aizdevēja līdzekļiem cedēt aizdevējam atpakaļ šī aizdevēja iepriekš portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam Lietošanas noteikumu 12.6. punkta kārtībā cedēto(-s) atbilstošo(-s) izpildāmo(-s) prasījumu(-s).

13.  Nodrošinājuma aģents

13.1.      Aizdevuma pamata noteikumos norādītais(-ie) nodrošinājums(-i) ir jānodibina par labu Estateguru tagatisagent OÜ (vai tā katrreizējam tiesību pārņēmējam) (“nodrošinājuma aģents”). Estateguru tagatisagent OÜ (reģistrācijas numurs 12766368) ir komercsabiedrība, kuras pamata darbība ir Lietošanas noteikumu 13.2. punktā aprakstītās darbības.

13.2.      Nodrošinājuma aģents tur saistībā ar nodrošināto aizdevumu sniegto nodrošinājumu vai nodrošinājumus aizdevēja(-u) interesēs uz sava vārda un veic ar atbilstošajiem nodrošinājumiem saistītās darbības un darījumus arī uz portāla turētāja uz paša un/vai aizdevēja(-u) vārda sniegtu norādījumu, Lietošanas noteikumu un ar atbilstošo aizdevumu saistītu aizdevuma dokumentu pamata. Nodrošinājuma aģentam ir arī Lietošanas noteikumu 12. punktā (Maksājumu neizpilde un citi pārkāpumi) aprakstītās tiesības un pilnvarojumi.

13.3.      Ja nodrošinājuma aģents ir saņēmis aizdevējam un/vai portāla turētājam nododamus jebkādus naudas līdzekļus, kas iegūti veicot piedziņu vai izpildu darbības (tai skaitā no nodrošinājuma realizēšanas), nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus pārskaita portāla turētājam (pirms tam atskaitot un apmaksājot visus paša veiktos un/vai aprēķinātos ar atbilstošajām darbībām saistītos izdevumus un atlīdzības), kas atbilstošos ieskaitījumus atbilstošā apjomā ataino aizdevēja(-u) kontos. Iepriekš minētais tiek piemērots arī situācijā, kad nodrošinājuma aģents atbilstošās citas darbības, kas veiktas ar piedziņas vai izpildu mērķi, ir veicis, pamatojoties uz EstateGuru aizdevuma vispārējiem noteikumos un/vai nodrošinājuma nodibināšanas vienošanās noteikumos ietverto atbilstošo paralēlās saistības vienošanos.

13.4.      Nodrošinājuma aģents 13.3. punktā norādītos naudas līdzekļus glabā kā rīkojuma saņēmējs uz sava vārda norēķinu kontā, kuru nodrošinājuma aģents ir šim nolūkam atvēris Igaunijas komercreģistrā ierakstītā kredītiestādē, Igaunijā komercreģistrā ierakstītā ārvalstu kredītiestādes filiālē vai kredītiestādē, kas ir reģistrēta vai kurai ir darbības vieta citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī. Turklāt nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem naudas līdzekļiem. Nodrošinājuma aģents neaprēķina un lietotājam netiek maksāti procenti par nodrošinājuma aģenta saņemtajiem naudas līdzekļiem.

14.  Paziņojumu nosūtīšana

14.1.      Katram lietotājam vietnē EstateGuru ir individuālā apakšlapa vai apakšlapas ar EstateGuru saistīto paziņojumu nosūtīšanai un pieņemšanai, un caur tām lietotājs var nosūtīt paziņojumus citam lietotājam, portāla turētājam vai nodrošinājuma aģentam un uz tām portāla turētājs un nodrošinājuma aģents var nosūtīt paziņojumus lietotājam (“pastkastīte”).

14.2.      Lietotājs piekrīt, ka visi ar EstateGuru lietošanu saistītie paziņojumi, kas attiecas uz viņu, tiek nosūtīti caur pastkastīti, ieskaitot paziņojumus, kuriem ir tiesiskas sekas. Iepriekš minētais ietver arī paziņojumus pamatojoties uz vai saistībā ar aizdevuma līgumu un citiem aizdevuma dokumentiem. Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents pēc saviem ieskatiem var nosūtīt lietotājam paziņojumus arī citā veidā, nevis caur pastkastīti, izmantojot lietotāja reģistrēšanās laikā vietnē EstateGuru ievadīto kontaktinformāciju vai lietotāja vietnē EstateGuru saglabāto kontaktinformāciju.

14.3.      Caur pastkastīti vai uz to nosūtītos paziņojumus uzskata par adresāta saņemtiem 24 stundas pēc atbilstošā paziņojuma izsūtīšanas.

15.  Lietošanas noteikumu un aizdevuma dokumentu grozīšana

15.1.      Portāla turētājs var Lietošanas noteikumus vienpusēji grozīt, un atbilstošie grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti portālā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai lietotājs apstiprina Lietošanas noteikumus.

15.2.      Ja aizdevēji un/vai aizņēmējs vēlas grozīt jau noslēgtu aizdevuma līgumu, attiecībā uz aizdevuma līguma grozīšanu pārrunas veic Portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents, kas rīkojas kā aizdevēju pārstāvis un kas var parakstīt grozīto aizdevuma līgumu vienā vai vairākos no tālāk aprakstītajiem veidiem:

15.2.1.  pagarināt jebkādus maksājumu termiņus līdz sešiem (6) mēnešiem;

15.2.2.  daļēji vai pilnā apmērā pagarināt aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņu par vairāk kā sešiem (6), taču ne vairāk kā par 12 mēnešiem ar priekšnoteikumu, ka vienlaicīgi tiek palielināta atbilstošā aizdevuma procentu likme par vismaz trīs procentiem (3 %) gadā;

15.2.3.  palielināt procentu un/vai neizpildes procentu likmi;

15.2.4.  samazināt procentu un/vai neizpildes procentu likmi līdz diviem procentiem (2 %);

15.2.5.  sniegt papildu termiņus jebkādu aizņēmēja nefinansiālu saistību pārkāpumu novēršanai un/vai atlīdzināšanai, taču ne vairāk kā par diviem (2) mēnešiem no brīža, kad ir uzzināts par atbilstošās saistības pārkāpšanu;

15.2.6.  ja aizdevums ir nodrošināts aizdevums, pagarināt nodrošinājuma(-u) nodibināšanas termiņu līdz 10 darbdienām;

15.2.7.  ja aizdevums ir nodrošināts aizdevums, piekrist nodrošinājuma priekšmeta aizvietošanai vai papildināšanai, vai papildu nodrošinājuma piešķiršanai, ja portāla turētāja vērtējumā tas būtiski nekaitē aizdevēja interesēm; vai

15.2.8.  veikt citas izmaiņas, tai skaitā dot aizņēmējam par aizdevuma dokumentu izpildes veidu katrreizējus norādījumus vai sniegt piekrišanas par atkāpšanos no aizdevuma dokumentu nosacījumiem, ja atbilstošie grozījumi, norādījumi vai atkāpes ir tehniska veida, ar pieļauto kļūdu izlabošanas mērķi, vai ja portāla turētāja vērtējumā tas būtiski nekaitē aizdevēja interesēm.

16.  Tiesību un saistību nodošana

16.1.      No Lietošanas noteikumiem izrietošas tiesības un saistības lietotājs nedrīkst cedēt vai citā veidā nodot trešajai pusei bez portāla turētāja un nodrošinājuma aģenta piekrišanas.

16.2.      Lietotājs nedrīkst no aizdevuma dokumentiem izrietošas tiesības vai saistības cedēt vai citā veidā nodot trešajai pusei bez portāla turētāja un nodrošinājuma aģenta piekrišanas.

16.3.      16.1. un 16.2. punktā minētā nodrošinājuma aģenta piekrišana nav nepieciešama gadījumā, ja lietotājs cedē savus prasījumus citam lietotājam Lietošanas noteikumu 9. punktā noteiktajā kārtībā.

17.  Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

17.1.      Lietošanas noteikumiem un ar EstateGuru lietošanu saistītiem citiem apstākļiem, darbībām un darījumiem piemēro Igaunijas Republikas tiesību aktus.

17.2.      Lietotāju savstarpējos vai portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta un lietotāja savstarpējos ar EstateGuru lietošanu saistītos, tai skaitā no jebkāda aizdevuma dokumenta izrietošus strīdus (“strīdi”) puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā. Ja no Lietošanas notikumiem vai jebkāda aizdevuma dokumenta neizriet citādi, pārrunu neizdošanās gadījumā atbilstošos strīdus kā pirmās instances tiesā risina Igaunijas Republikā esošā apriņķa tiesā.

17.3.      Apstiprinot aizdevuma pieteikumu, aizņēmējs sniedz neatsaucamu piekrišanu, ka aizdevējs, portāla turētājs, aizņēmējs un/vai nodrošinājuma aģents var ar aizņēmēju radušos strīdus nodot risināšanai Notāru Kameras šķīrējtiesai (“šķīrējtiesa”) vai pēc portāla turētāja izvēles citai šķīrējtiesai.

Šādā gadījumā, risinot atbilstošo strīdu, vadās no šķīrējtiesas spēkā esošā reglamenta (“reglaments”), ņemot vērā šādas vienošanās un principus:

17.3.1.  ja process ir uzsākts šķīrējtiesā, procesa laikā šī paša strīda risināšanai nedrīkst vērsties apriņķa tiesā un otrādi.

17.3.2.  strīdu risina viens (1) šķīrējtiesas nozīmēts šķīrējtiesnesis, kuram jābūt rīcībspējīgai fiziskai personai, neitrālai un neatkarīgai attiecībā pret strīdus pusēm, jābūt ar augstāko juridisko izglītību un ar vismaz trīs gadu darba pieredzi amatā, kur nepieciešama juridiskā izglītība;

17.3.3.  šķīrējtiesas process norisinās igauņu valodā;

17.3.4.  strīdu risināšanā vadās no Igaunijas Republikas tiesību aktiem;

17.3.5.  reglamentā un šajā 17.3. punktā neregulētajos jautājumos vadās arī no Igaunijas Republikas šķīrējtiesu procesu regulējošajiem tiesību aktiem;

17.3.6.  šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, izņemot gadījumu, ja pastāv likumā paredzēti šķīrējtiesas lēmuma atcelšanas pamati;

17.3.7.  šķīrējtiesas lēmums stājas spēkā tā sagatavošanas datumā;

17.3.8.  šķīrējtiesas lēmumu gatavo bez aprakstošās un motivējošās daļas;

17.3.9.  puses strīda risināšanai var vienoties par izlīgumu šķīrējtiesā, šajā gadījumā šķīrējtiesas process tiek izbeigts; šķīrējtiesa pēc pušu lūguma noformē izlīgumu pušu norunātajā formulējumā kā šķīrējtiesas lēmumu, kuru paraksta šķīrējtiesnesis un puses; un

17.3.10.  šķīrējtiesas procesa izdevumus sedz zaudētāja puse; ja šķīrējtiesa prasību apmierina daļēji, puses šķīrējtiesas procesa izdevumus sedz proporcionāli, ciktāl ir apmierināta katras puses prasījums.

18.  Atlīdzības un izdevumi

18.1.      Aizņēmējs apņemas portāla turētājam maksāt šādas atlīdzības, ja no aizdevuma pamata noteikumiem neizriet citādi:

18.1.1.  veiksmes atlīdzība (“veiksmes atlīdzība”);

18.1.2.  administrēšanas atlīdzība (“administrēšanas atlīdzība”);

18.1.3.  nodrošinājuma aģenta atlīdzība (“nodrošinājuma aģenta atlīdzība”);

18.1.4.  neaktīva virtuālā konta atlīdzība;

18.1.5.  visi izdevumi, kas saistīti ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu (tai skaitā, ķīlas reģistrāciju); un

18.1.6.  citas atlīdzības pēc pušu vienošanās.

Precīzi atlīdzību apmēri tiek noteikti atsevišķā cenrādī, kas pieejams https://estateguru.co/about/price.

18.2.      Ja Lietošanas noteikumu 18.8. punktā un aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, veiksmes atlīdzība un nodrošinājuma aģenta atlīdzība, kā arī izdevumus, kas saistīti ar aizdevuma un ķīlas līgumu noslēgšanu, ir jāsamaksā portāla turētājam uz aizdevuma summas rēķina uzreiz pirms aizdevuma summas nodošanas aizņēmējam, un portāla turētājs var sekmīguma atlīdzību un nodrošinājuma aģenta atlīdzību ieturēt no aizdevuma summas, izsniedzot aizdevuma summu aizņēmējam tikai tādā apjomā, kādā tā pārsniedz veiksmes atlīdzību. Citas atlīdzības (izņemot administrēšanas atlīdzību) tiek samaksātas portāla turētājam aizdevuma pamata noteikumos noteiktajā veidā.

18.3.      Ja Lietošanas noteikumos vai aizdevuma pamata noteikumos nav noteikts citādi, administrēšanas atlīdzību aprēķina, un tā ir jāmaksā par katru dienu tikmēr, kamēr atbilstošā aizdevuma līguma pamatsumma nav atmaksāta aizdevējam un par pamatsummu aprēķinātie procenti nav apmaksāti pilnā apmērā, un aizņēmējs nav izpildījis visas citas no ar atbilstošo aizdevumu saistītajiem aizdevuma dokumentiem vai uz to pamata radušās naudas saistības. Ja puses nav vienojušās citādi, portāla turētājam apmaksājamais administrēšanas atlīdzības apmērs ir divi procenti (2 %) no katra atbilstošā projekta finansēšanai noslēgtā aizdevuma līguma sākotnējās pamatsummas (turklāt arī gadījumā, ja atbilstošā aizdevuma aizdevuma periods ir īsāks par vienu gadu vai ja aizdevums tiek atmaksāts pirms termiņa pirms viena gada perioda beigām no aizdevuma summas nodošanas aizņēmējam).

18.4.      Ja Lietošanas noteikumos vai aizdevuma pamatnoteikumos nav noteikts citādi, administrēšanas atlīdzība ir apmaksājama šādi:

18.4.1.  ja saskaņā ar aizdevuma pamata noteikumiem aizdevums ir atmaksājams pa daļām uz atmaksas grafika pamata, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā administrēšanas atlīdzība tiek sadalīta periodiskos daļu maksājumos tā, lai atbilstošā aizdevuma pamatsummas atmaksas katras daļas maksājuma veikšanas dienā aizņēmējam jāveic portāla turētājam vienāda apmēra administrēšanas atlīdzības daļas maksājumi;

18.4.2.  ja saskaņā ar aizdevuma pamata noteikumiem aizdevums ir atmaksājams vienā maksājumā pēc aizdevuma perioda beigām, taču procenti maksājami periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem uz procentu maksājumu grafika pamata, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā administrēšanas atlīdzība tiek sadalīta periodiskos daļu maksājumos tā, lai katras daļas atbilstošā procentu maksājuma veikšanas dienā aizņēmējam jāveic portāla turētājam vienāda apmēra administrēšanas atlīdzības daļas maksājumi;

18.4.3.  ja saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem aizdevums ir atmaksājams un procenti maksājami vienā maksājumā pēc aizdevuma perioda beigām, par visu aizdevuma periodu aprēķinātā administrēšanas atlīdzība ir maksājama periodiski ar ikmēneša, ceturkšņa, pusgada vai ikgadējiem maksājumiem saskaņā ar atbilstoša satura vienošanos, kas ar portāla turētāju noslēgta pirms aizdevuma pieteikuma, kas bija atbilstošā aizdevuma pamatā, iesniegšanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā;

18.4.4.  ja pēc aizdevuma perioda beigām atbilstošā aizdevuma līguma pamatsumma nav atmaksāta aizdevējam vai par pamatsummu aprēķinātie procenti nav samaksāti pilnā apmērā, vai aizņēmējs nav izpildījis jebkādas citas no ar atbilstošo aizdevumu saistītajiem aizdevuma dokumentiem vai uz to pamata radušās naudas saistības, par katru dienu pēc atbilstošā aizdevuma perioda beigām aprēķināmā administrēšanas atlīdzība ir apmaksājama nekavējoties pēc portāla turētāja pirmā pieprasījuma.

18.5.      Lietošanas noteikumu 18.4.1. un 18.4.2. punktā norādītās administrēšanas atlīdzības katras atbilstošās daļas maksājuma apmērs tiek norādīts Lietošanas noteikumu 8.2. punktā norādītās un ar atbilstošo aizdevuma līgumu saistītās atmaksas grafika vai procentu maksājumu grafika atbilstošā satura slejā.

18.6.      Aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā administrēšanas atlīdzības atlikums ir apmaksājams pilnā apmērā vienlaicīgi ar aizdevuma pirmstermiņa atmaksu (turklāt gadījumā, ja atbilstošais aizdevuma atmaksas datums neiekrīt kalendārā mēneša pēdējā dienā, administrēšanas atlīdzību aprēķina un tā ir apmaksājama vismaz tādā apmērā, kas būtu jāaprēķina un jāapmaksā, ja atbilstošais aizdevums būtu atmaksāts atbilstošā kalendārā mēneša pēdējā dienā (taču jebkurā gadījumā ne lielākā apmērā, kā būtu jāmaksā, ja atbilstošais aizdevums būtu atmaksāts termiņā)). Ārkārtēji izbeidzot aizdevuma līgumu, administrēšanas atlīdzība nekavējoties kļūst piedzenama pilnā apmērā.

18.7.      Lietošanas noteikumu 18.1. punktā minētās atlīdzības (izņemot 18.1.4. punktā norādīto atlīdzību) ir maksājamas tikai gadījumā, ja sindicēšanas perioda laikā atbilstošā projekta finansēšanai ir noslēgti aizdevuma līgumi par kopējo pamatsummu, kas atbilst atbilstošajā aizdevuma pieteikumā norādītajai minimālajai finansējuma summai. Neaktīvā virtuālā konta atlīdzība, kas norādīta 18.1.4. punktā, ir jāmaksā, ja lietotājs nav lietojis savu kontu ilgāk nekā 1 (vienu) gadu ar nosacījumu, ka kontā ir pieejami naudas līdzekļi. Neaktīvā virtuālā konta atlīdzības apmēru nosaka portāla turētājs un tā jāmaksā, pamatojoties uz spēkā esošo cenrādi.

 

18.8.      Veiksmes atlīdzība ir maksājama arī gadījumā, ja aizņēmējs aizdevuma līgumā paredzētajā kārtībā un apmērā nav nodibinājis nodrošinājumu vai nodrošinājumus, vai ja aizdevuma līgums tiek ārkārtēji izbeigts pirms aizdevuma summas nodošanas. Iepriekš aprakstītajos gadījumos veiksmes atlīdzība ir aizņēmējam jāapmaksā 5 darbdienu laikā pēc atbilstošā aizdevuma līguma izbeigšanas vai ārkārtas izbeigšanas.

18.9.      Aizņēmējam 18.8. punktā aprakstītajā gadījumā portāla turētājam un nodrošinājuma aģentam piecu (5) darbdienu laikā pēc atbilstoša prasījuma saņemšanas ir jāatlīdzina visi izdevumi, atlīdzības, nodevas un zaudējumi, kas portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam ir radušies saistībā ar atbilstošā projekta finansēšanu saistīto aizdevuma dokumentu noslēgšanu, izpildi vai realizāciju, tajā skaitā ar portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta Lietošanas noteikumu 12. punktā (Maksājumu traucējumi un citi pārkāpumi) norādīto soļu un darbību veikšanu saistītie jebkādi izdevumi, atlīdzības, nodevas un zaudējumi.

18.10.   Portāla turētājs var portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam maksājamās vai atlīdzināmās atlīdzības, izdevumus un/vai zaudējumus ieskaitīt ar atbilstošā lietotāja kontā norādītajiem naudas līdzekļiem.

18.11.   Lietošanas noteikumu 18.1. punktā minētās atlīdzības neietver pievienotās vērtības nodokli un, ja atbilstoši likumam atbilstošā atlīdzība ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli vai kādu citu līdzīgu nodokli, atbilstošo nodokli pievieno atbilstošajai veiksmes un/vai administrēšanas atlīdzībai.

18.12.   Aizņēmējam no aizdevuma pamatnoteikumiem izrietošās atlīdzības ir jāmaksā eiro pilnā apmērā, turklāt aizņēmējs nevar izpildīt atbilstošo atlīdzības samaksas pienākumu ar ieskaitu vai veikt ieturējumus vai citus atskaitījumus no maksājamajām summām bez portāla turētāja katrreizējas iepriekšējas piekrišanas, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā, ja Lietošanas noteikumos vai aizdevuma pamatnoteikumos nav noteikts citādi.

18.13.   Ja Aizņēmējs pārkāpj aizdevuma noteikumus vispārējo aizdevuma noteikumu punktā 14.4.1 un/vai 14.4.2  minētajos gadījumos, kas dod portāla turētājam tiesības ārpus kārta izbeigt aizdevuma līgumu, portāla turētājam ir atļauts pieprasīt realizācijas maksu ar atsauci uz pārkāpumu un darbībām, kas izriet no realizācijas procesa, kuras apmērs ir 5% no neatmaksātās aizdevuma summas, kas paredzēta aizdevuma līgumā. Precīzs realizācijas maksas apmērs ir paredzēts aizdevuma pamatnoteikumos. Ja Aizņēmējs nav pārskaitījis realizācijas maksu portāla turētājam, portāla turētājam ir atļauts atskaitīt maksu no līdzekļiem, ko tam pārskaitījis Nodrošinājuma aģents saskaņā ar šo Lietošanas noteikumu 13.3 punktu.

18.14.   Portāla turētājs iesniedz aizņēmējam rēķinu par saskaņā ar aizdevuma pamatnoteikumiem maksājamajām veiksmes un administrēšanas atlīdzībām pirms atbilstošās atlīdzības maksāšanas termiņa, taču rēķina neiesniegšana neatbrīvo aizņēmēju no atlīdzības apmaksas pienākuma.

18.15.   Jebkādas atlīdzības, nodevu vai izdevumu apmaksas vai atlīdzināšanas kavēšanas gadījumā lietotājs apņemas maksāt portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam kavējuma naudu, kuras apmērs ir divdesmit pieci procenti (25 %) gadā, par katru kavēto dienu.

Kavējot uz procentu maksājumu grafika pamata veicamos procentu maksājumus, lietotājs apņemas par katru kavēto dienu maksāt portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam bonusu, kura apmērs ir divdesmit pieci procenti (25 %) gadā no procentu maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir iestājies.

18.16.   Ja portālā ir publicēts portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta veicamu konkrētu darbību vai sniedzamu konkrētu pakalpojumu cenrādis (“cenrādis”), tajā norādītajam lietotājam papildu citām Lietotāja noteikumos norādītajām atlīdzībām par atbilstošajām darbībām un/vai pakalpojumiem portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam ir jāmaksā atlīdzība cenrādī norādītā apmērā tūlīt pēc portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta pirmā pieprasījuma. Atbilstošais cenrādis var paredzēt arī portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam maksājamas atlīdzības par šo Lietošanas noteikumu 12. punktā (Maksājumu traucējumi un citi pārkāpumi) aprakstītajām darbībām vai citām darbībām un pakalpojumiem.

18.17.   Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var vienpusēji atteikties no uz portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam uz Lietošanas noteikumu un/vai aizdevuma dokumentu pamata maksājamajām jebkādām atlīdzībām vai vienpusēji samazināt atbilstošo atlīdzību apmēru.

19.  Portāla turētāja juridiskais stāvoklis un atbildības ierobežojumi

19.1.      Portāla turētāja sniedzamā pakalpojuma galvenais mērķis ir ar EstateGuru līdzekļiem nodrošināt lietotājiem iespēju izmantot tehniskos risinājumus, ar kuru palīdzību viņi var aizņemties viens no otra uzņēmējdarbības (galvenokārt ar nekustamo īpašumu saistītas uzņēmējdarbības) finansēšanai par atlīdzību. Turklāt ne portāla turētāja, ne nodrošinājuma aģenta sniegtais pakalpojums neaptver:

19.1.1.  aizdevuma līgumu noslēgšanas starpniecību vai citu brokera pakalpojumus;

19.1.2.  naudas līdzekļu esamības vai pieejamības garantēšanu vai citādu nodrošināšanu lietotājiem vai lietotāja(-u) naudas saistību izpildes nodrošināšanu;

19.1.3.  naudas noguldījumu un citu atmaksājamu līdzekļu piesaistīšanu vai aizdevumu izsniegšanu vai cita finansējuma nodrošināšanu savā vai citu vārdā;

19.1.4.  ar investīcijām saistītas vai juridiskas konsultācijas;

19.1.5.  nekustamo īpašumu darījumu veikšana vai to konsultēšana; vai

19.1.6.  maksājumu pakalpojumu sniegšana.

19.2.      Papildu 19.1. punktā norādītajam portāla turētājs veic administratīvu funkciju, lietotājiem noslēdzot un aizpildot aizdevuma dokumentus, ar mērķi veicināt aizdevumu dokumentu izpildi un lietotāju savstarpējo komunikāciju. Piedzenot aizņēmēja parāda summas, portāla turētājs un nodrošinājuma aģents rīkojas pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā to, kas portāla turētāja vērtējumā un pēc portāla turētāja pieredzes ir vislabākajās aizdevēja interesēs.

19.3.      Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents nav lietotāja(-u) caur EstateGuru noslēgtā(-o) aizdevuma līguma(-u) puse, taču konkrētos gadījumos portāla turētājam un/vai nodrošinājuma aģentam ir tiesības balstīties uz aizdevuma līguma normām un savā vārdā pieprasīt konkrētu aizdevuma līguma normu izpildi.

19.4.      Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents arī neatbild:

19.4.1.  par lietotāja (tai skaitā aizņēmēja) saistību izpildi;

19.4.2.  par lietotāja (tai skaitā aizņēmēja) portālā vai jebkādā aizdevuma dokumentā publicētas vai sniegtas informācijas un/vai apstiprinājuma(-u) pareizību vai precizitāti; iepriekš minētais atbildības ierobežojums tiek piemērots arī portālā par projektiem un lietotājiem publicētajiem datiem un citai informācijai;

19.4.3.  par Lietošanas noteikumu 4.4. un 13.4. punktā norādītās kredītiestādes darba traucējumiem vai kavēkļiem, tai skaitā zaudējumiem, kas var tieši vai netieši izcelties saistībā ar atbilstošās kredītiestādes maksātnespēju, darbības apturēšanu vai citu līdzīgu notikumu;

19.4.4.  par zaudējumiem, kas radušies Lietošanas noteikumu 12. punktā (Maksājumu traucējumi un citi pārkāpumi) norādīto trešo personu, kuru saimnieciskā darbība vai profesionālā darbība ir parādu piedziņas un ar to saistītu pakalpojumu sniegšana, darbības vai bezdarbības rezultātā;

19.4.5.  par EstateGuru izmantoto līgumu un citu juridisko dokumentu juridisko, tai skaitā darījumu caur EstateGuru veikšanai izmantoto dokumentu, saistošo spēku, apjomu, saturu, piemērotību un piespiedu izpildi;

19.4.6.  par kļūdu vai traucējumu EstateGuru vai EstateGuru veikto grozījumu, vai EstateGuru darbības izbeigšanas sekām;

19.4.7.  par portālā publicēto prognožu, tai skaitā projekta finanšu rādītāju un prognožu pareizību vai precizitāti;

19.4.8.  par no lietotāja personības izrietošiem vai atkarīgiem apstākļiem;

19.4.9.  par Lietošanas noteikumu 3.3. punktā norādīto risku realizēšanās rezultātā radītajiem zaudējumiem; vai

19.4.10.  par kaitējumu, negūto peļņu vai citiem netiešiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības rezultātā, izņemot tīšu darbību;

19.5.      Aizdevuma pieteikuma publicēšanas atļauja un riska kategorijas piešķiršana tam portālā nenozīmē portāla turētāja ieteikumu investēt vai citu apstiprinājumu atbilstošajam aizdevuma pieteikumam vai portāla turētāja apstiprinājumu, vai jebkādu citu indikāciju, ka aizdevuma pieteikuma iesniedzējs ir kredītspējīgs, atbilstošais projekts ir perspektīvs vai investors saņems atpakaļ atbilstošās investīcijas vai gūs peļņu no tā veikšanas.

19.6.      Portāla turētājs var veikt grozījumus vietnē EstateGuru, tai skaitā paplašināt, grozīt vai noņemt tās funkcijas pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, neprasot tam atļauju no lietotājiem vai iepriekš neinformējot par to lietotājus. Portāla turētājs var arī izbeigt vietnes EstateGuru darbību pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā.

20.  Vispārējās lietotāju saistības

20.1.      Slēdzot darījumus vietnē EstateGuru, katram lietotājam pašam pēc saviem ieskatiem ir jānovērtē atbilstošā darījuma piemērotība un risks, izmantojot tam, ja nepieciešams, savu atbilstošās nozares speciālistu konsultantu palīdzību.

20.2.      Reģistrējoties par lietotāju, lietotājs arī apstiprina, ka, izmantojot EstateGuru, tai skaitā veicot darījumus caur EstateGuru, viņš nerīkojas kā patērētājs, izprot ar EstateGuru izmantošanu saistītos riskus (tai skaitā iespēju, ka, realizējoties ar EstateGuru lietošanu un investēšanu saistītajiem riskiem, viņš var neatgūt savas investīcijas vai nenopelnīt no tām cerēto peļņu) un rīkojas tikai uz savu risku.

20.3.      Lietotājam pašam ir jādeklarē un jāapmaksā nodokļi, kas ir maksājami saistībā ar EstateGuru veiktajiem darījumiem un darbībām, likumā noteiktajā apjomā un kārtībā, un ne portāla turētājs, ne nodrošinājuma aģents neveic ieturējumus saistībā ar lietotāja maksājamajiem nodokļiem rēķina, ja to nepieprasa likums. Iepriekš minētais tiek attiecināts arī uz nodokļiem, kas maksājami no aizdevēja nopelnītā procentu ienākuma.

20.4.      Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka:

20.4.1.  aizdevuma līgumu un citu aizdevuma līgumu izpilde, tai skaitā ar aizdevuma dokumentu noslēgšanu vai cita ar aizdevuma dokumentiem saistītā lietotāju savstarpējā komunikācija, var notikt tikai Lietošanas noteikumos un aizdevuma dokumentos paredzētajā kārtībā caur EstateGuru un ar tā palīdzību, izņemot gadījumu, ja portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents ir sniedzis iepriekšēju piekrišanu, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā;

20.4.2.  no aizdevuma līguma, Lietošanas noteikumiem vai citiem aizdevuma dokumentiem izrietošas jebkādas naudas saistības piedziņa var notikt tikai Lietošanas noteikumu 12. punktā (Maksājumu neizpilde un citi pārkāpumi) minētajā kārtībā caur portāla turētāju un/vai nodrošinājuma aģentu un ar tā (viņu) palīdzību, un lietotājam nav tiesību patstāvīgi veikt atbilstošās darbības vai soļus, izņemot gadījumu, ja portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents ir devis(-uši) iepriekšēju piekrišanu, kas sagatavota rakstiski atveidojamā formā; un

20.4.3.  viņa caur pieeju vietnei EstateGuru vai EstateGuru izmantošanas laikā uzzinātos apstākļus un citus datus lietotājs var izmantot tikai EstateGuru pakalpojuma izmantošanai un ne citiem mērķiem.

20.5.      Lietotājam, izmantojot EstateGuru, ir jārīkojas labā ticībā un jārēķinās ar citu lietotāju tiesībām, un vienlaikus EstateGuru nav izmantojams ar kaitējuma radīšanas mērķi citam lietotājam un/vai portāla turētājam, un/vai nodrošinājuma aģentam, vai citam mērķim, kas ir pretēji labām paražām vai labai ticībai.

20.6.      Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka viņa portāla turētājam, nodrošinājuma aģentam, citam lietotājam un/vai citā veidā caur EstateGuru nosūtītā vai nosūtamā jebkāda informācija ir pareiza un precīza. Vienlaikus lietotājam, nosūtot paziņojumus un veicot citu komunikāciju caur EstateGuru, ir jāizturas ar cieņu un pieklājīgi pret atbilstošo paziņojumu vai komunikācijas adresātiem, un nav pieļaujama EstateGuru paziņojumu nosūtīšanas un citu komunikācijas lietotņu izmantošana nekam citam kā tikai saziņai, kas izriet no EstateGuru mērķa.

20.7.      Lietotājs pats sedz visus ar EstateGuru lietošanu saistītos izdevumus, atlīdzības, nodevas un nodokļus.

20.8.      Lietotājs apņemas EstateGuru izmantošanas laikā neizmantot tehniskos līdzekļus, lietotnes vai risinājumus (tai skaitā datorprogrammas), kuru mērķis vai funkcija ir automatizēta portāla satura vai tajā saglabāto datu lietošana, lasīšana, vākšana, saglabāšana vai apstrāde citā veidā.

21.  Lietotāja statusa izbeigšanās

21.1.      Pēc lietotāja pieteikuma portāla turētājs izbeidz šī lietotāja statusu, ja šis lietotājs nav neviena aizdevuma līguma puse, atbilstošajam lietotājam nav naudas prasījumu ne pret vienu citu lietotāju, kas radušies, lietojot EstateGuru, un atbilstošais lietotājs ir izpildījis visas EstateGuru lietošanas laikā radušās naudas saistības pret portāla turētāju, nodrošinājuma aģentu un ikvienu citu lietotāju.

21.2.      Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var izbeigt lietotāja statusu vai ierobežot lietotāja tiesības jebkurā laikā, nesniedzot iemeslu, paziņojot par to atbilstošajam lietotājam Lietošanas noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) aprakstītajā kārtībā.

21.3.      Izbeidzot lietotāja statusu 21.1. vai 21.2. punktā noteiktajā kārtībā, portāla turētājs atbilstošā lietotāja kontā atainoto pozitīvo naudas līdzekļu saldo pārskaita uz norēķinu kontu, kas ir uz lietotāja vārda un kuru lietotājs iepriekš ir paziņojis portāla turētājam, kas pārējā daļā atbilst Lietošanas noteikumu 2.4. punktā minētajām prasībām un no kura lietotājs Lietošanas noteikumu 4.9. punktā minētajā kārtībā ir iepriekš pārskaitījis naudas līdzekļus portāla turētājam.

22.  Portāla turētāja darbības izbeigšana

22.1.      Portāla turētāja maksātnespējas izsludināšana vai portāla turētāja darbības izbeigšana cita iemesla dēļ neietekmē jau noslēgto aizdevuma dokumentu spēkā esamību (izņemot gadījumu, ja aizdevuma līgumā nav noteikts citādi).

22.2.     Izsludinot portāla turētāja maksātnespēju, vai – ja portāla turētājs izbeidz darbību cita iemesla dēļ:

22.2.1.  pirms termiņa izbeidz ikviena aktīva aizdevuma pieteikuma sindicēšanas periodu;

22.2.2.  portāla turētājs lietotāja kontā atainoto pozitīvo naudas līdzekļu saldo pārskaita uz atbilstošā lietotāja vārda esošu norēķinu kontu, kuru lietotājs iepriekš ir paziņojis portāla turētājam, kas pārējā daļā atbilst šo Lietošanas noteikumu 2.4. punktā minētajām prasībām un no kura lietotājs Lietošanas noteikumu 4.9. punktā minētajā kārtībā ir iepriekš pārskaitījis naudas līdzekļus portāla turētājam;

22.2.3.  portāla turētājs Lietošanas noteikumu 13. punktā (Paziņojumu nosūtīšana) noteiktajā kārtībā vai citā kārtībā sniedz lietotājiem – aizņēmējiem – un lietotājiem – aizdevējiem – norādījumus par spēkā esošo aizdevuma dokumentu turpmākas izpildes jautājumiem, citktāl atbilstošo aizdevuma dokumentu atbilstoša izpilde nav iespējama bez portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta palīdzības.

22.3.      Lietošanas noteikumu 22.2.3. punktā norādītie norādījumi var būt arī aizdevuma līguma pusēm sniedzami norādījumi:

22.3.1.  uz aizdevuma dokumentu pamata veicamos maksājumus veikt pusei, kurai ir tiesības uz atbilstošo maksājumu, tieši;

22.3.2.  nosūtīt ar aizdevuma dokumentiem saistītos paziņojumus otrai pusei citā veidā, kā aprakstīts Lietošanas noteikumu 14. punktā (Paziņojumu nosūtīšana);

22.3.3.  turpināt aizdevuma dokumentu izpildi veidā, kārtībā un apjomā, kurā līdz šim portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta loma un funkcijas tiek īstenotas no portāla turētāja norādītās trešās personas puses; vai

22.3.4.  citi atbilstoši norādījumi, kuru mērķis ir vienkāršot aizdevuma dokumentu pildīšanu situācijā, kur portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents ir izbeidzis savu darbību vai pasludināts par maksātnespējīgu.

22.4.      Ar Lietošanas noteikumu 22.3. punktā aprakstīto mērķi portāla turētājs un/vai nodrošinājuma aģents var nosūtīt aizdevuma dokumentu pusēm un/vai 22.3.3. punktā norādītajai trešajai personai visus atbilstošos datus par aizdevuma dokumentu pretējo(-ām) pus(-ēm), kā arī to kontaktinformāciju, norēķinu konta informāciju un citu ar aizdevuma dokumentiem saistīto informāciju.

23.  Citi jautājumi

23.1.      Par Lietošanas noteikumos un aizdevuma dokumentos noteikto saistību izpildes vietu uzskata Igaunijas Republiku.

23.2.      Ja Lietošanas noteikumu vai jebkāda aizdevuma dokumenta jebkāds noteikums izrādās spēkā neesošs vai citādi pretlikumīgs, tas neietekmē citu Lietošanas noteikumu vai aizdevuma dokumenta normu spēkā esamību.

23.3.      Portālā sniegtā informācija nav paredzēta nosūtīšanai un lietošanai personām vai personu pusēm jebkādā jurisdikcijā, kur tā nav atļauta vai kur tās atļaušana ir ierobežota ar likumu vai citiem tiesību aktiem.

23.4.      Portāla saturs ir aizsargāts ar autortiesībām.

23.5.      Lietotājs apņemas portāla saturu nekopēt, nelejupielādēt, nesaglabāt, atkārtoti nepublicēt, neizdrukāt vai citā veidā daļēji vai pilnā apjomā neapstrādāt bez portāla turētāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Neraugoties uz iepriekš minēto, lietotājs portāla saturu nepieciešamajā apjomā var izdrukāt vai saglabāt, ja lietotājs to dara tikai individuālam mērķim un tikai tādā apjomā, kādā tas ir saprātīgi nepieciešams, lai lietotājs izmantotu EstateGuru pakalpojumus.

23.6.      EstateGuru izmantojamās valodas ir igauņu, latviešu un angļu valoda. Ja ir pretrunas starp tekstiem, par pareizu uzskata tekstu angļu valodā.

24.  Interpretācija

24.1.      Ja no konteksta un likuma neizriet citādi, gan Lietošanas noteikumu, Lietošanas noteikumos norādīto citu līgumu (tai skaitā aizdevuma līgumu), gan arī caur EstateGuru publicētas citas informācijas interpretācijā ņem vērā šajā 24. punktā (Tulkošana) aprakstītos noteikumus un principus.

24.2.      Interpretējot un nosakot laika vienības un termiņus, ņem vērā tālāk minēto:

24.2.1.  par gada garumu uzskata 365 dienas;

24.2.2.  ar mēnesi saprot kalendāro mēnesi;

24.2.3.  par ceturksni uzskata periodu, kura garums ir trīs mēneši;

24.2.4.  par pusgadu uzskata periodu, kura garums ir seši mēneši;

24.2.5.  par darbdienu uzskata dienu, kas nav sestdiena, svētdiena vai diena, kas iekrīt valsts svētkos, un kad kredītiestādes ir atvērtas naudas pārskaitīšanas darbību veikšanai Tallinā;

24.2.6.  nosakot ar pulksteņlaiku noteiktus termiņus, ņem vērā EstateGuru sistēmas pulksteni un EET laika joslas;

24.2.7.  par aizdevuma perioda sākumu uzskata aizdevuma summas nodošanu aizņēmējam Lietošanas noteikumu 8.1. punktā aprakstītajā kārtībā.

24.3.      Tālāk esošās tabulas kreisās puses slejā norādītā izteiciena nozīme ir sniegta tabulas labās puses slejas vienā rindā ar šo izteicienu (vai ir sniegta labās puses slejas norādītajā lietošanas noteikumu punktā):

Izteiciens

Nozīme (vai norāde uz lietošanas noteikumu punktu)

“administrēšanas atlīdzība”

18.1.2

“aizņēmējs”

5.3

“veiksmes atlīdzība”

18.1.1

“EstateGuru”

1

“EstateGuru privātuma noteikumi”

1

“vispārējie aizdevuma noteikumi”

ir EstateGuru aizdevuma vispārējie noteikumi, kas ir pieejami šeit: https://estateguru.co/home/loanterms

“maksimālā finansējuma summa”

6.1.3

“minimālā finansējuma summa”

6.1.2

“cenrādis”

18.16

“investors”

5.4

“lietotājs”

1

“Lietošanas noteikumi”

ir šie EstateGuru lietošanas noteikumi

“konts”

4.1

“aizdevējs”

ir aizņēmēja aizdevuma pieteikumam piekrišanu sniedzis investors

“aizdevuma pamatnoteikumi”

ir aizdevuma pamatnoteikumi, kas ir aizdevuma pieteikuma daļa, vai (jau noslēgta aizdevuma līguma gadījumā) aizdevuma pamatnoteikumi, kas bija aizdevuma pieteikuma, kas bija atbilstošā aizdevuma līguma pamatā, daļa, kurā par aizdevuma summu uzskata aizdevēja šim aizdevuma pieteikumam piekrišanas došanas laikā precizēto aizdevuma summu

“aizdevuma dokuments”

ir aizdevuma līgums un nodrošināta aizdevuma gadījumā arī atbilstošā nodrošinājuma nodibināšanas līgums(-i)

“aizdevuma līgums”

ir caur EstateGuru šo lietošanas noteikumu 6. punktā (Aizdevuma līguma noslēgšana) noteiktajā kārtībā noslēgts aizdevuma līgums

“aizņēmējs”

ir aizdevuma pieteikumu iesniedzis aizņēmējs vai (jau noslēgta aizdevuma līguma gadījumā) aizdevuma pieteikumu, kas ir bijis atbilstošā aizdevuma līguma pamatā, iesniegušais aizņēmējs

“aizdevuma pieteikums”

6.1

“cesijas paziņojums”

12.5

“portāls”

1

“portāla turētājs”

1

“pastkastīte”

14.1

“projekts”

5.1

“reglaments”

17.3

“izpildāmie prasījumi”

12.5

“sindicēšanas periods”

6.1.2

“nodrošinājuma aģents”

13.1

“šķīrējtiesa”

17.3

“strīdi”

17.2

“parādnieks”

12.1