Legal

Estateguru User terms

ESTATEGURU VARTOTOJO SĄLYGOS

Galioja nuo 12.04.2024

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1.    „Estateguru“ yra sutelktinio finansavimo platforma, kurią administruoja Platformos operatorius. Šios Paslaugų teikimo sąlygos reglamentuoja naudojimosi Platforma sąlygas,  įskaitant teises ir įsipareigojimus, susijusius su tuo, kaip Naudotojas naudojasi „Estateguru“. Be kita ko, atitinkamos teisės ir įsipareigojimai apima taisykles, kurios taikomos Naudotojų tarpusavio santykiams ir jų santykiui su Platformos operatoriumi ir Saugumo agentu

1.2.    Siekdamas palengvinti lėšų paskoloms surinkimą ir paskolų suteikimą per Platformą, Platformos operatorius taip pat veiks kaip įmonės „Lemon Way“, juridinio asmens kodas: 500 486 915, adresas: 8, rue du Sentier 75002 Paryžius, Prancūzija, kurią Prancūzijos riziką ribojanti priežiūros ir pertvarkymo institucija yra patvirtinusi kaip mokėjimo įstaigą, mokėjimų tarpininkas. Registruodamasis kaip Naudotojas ir naudodamasis Paskyra, Naudotojas taip pat sutinka su naudojimosi „Lemon Way“ sąlygomis, kurios yra pateikiamos interneto svetainėje: https://www.lemonway.com/en/terms-and-conditions/.

1.3.    „Estateguru“ tikslas – sudaryti galimybes Paskolų gavėjams ir Investuotojams pasinaudoti techniniais sprendimais, kurie suteikia galimybę Paskolų gavėjams pasiskolinti lėšų iš Investuotojų sutelktinio finansavimo principu.  Paskolos yra suteikiamos tik pateikus nekilnojamąjį turtą ar nekilnojamojo turto teises kaip užstatą.

1.4.    „Estateguru“ neteikia ir netarpininkauja dėl paskolų vartotojams. Kad pasiskolintų, Paskolos gavėjas šiose Paslaugų teikimo sąlygose nustatyta tvarka privalo sudaryti Paskolos sutartį su Investuotoju. Atitinkama Paskolos sutartis yra laikoma atskira sutartimi tik tarp Investuotojo ir Paskolos gavėjo pagal šiose Paslaugų teikimo sąlygose ir Bendrosiose paskolos sąlygose bei bet kuriose kitose galiojančiose sąlygose nustatytas teises ir įsipareigojimus.  

1.5.    Naudotojui yra taikomos „Estateguru“ Privatumo taisyklės, su kuriomis galima susipažinti čia: http://www.estateguru.co/home/privacy.

1.6.    Šių Paslaugų teikimo sąlygų 23 dalyje pateikti sąvokų apibrėžimai yra taikomi aiškinant šias Paslaugų teikimo sąlygas, kitas Paslaugų teikimo sąlygose nurodytas sutartis, taip pat kitą Platformoje skelbiamą informaciją.

1.7.    „Estateguru“ sutelktinio finansavimo paslaugoms nėra taikoma indėlių garantijų sistema, nustatyta pagal Direktyvą 2014/49/ES.

1.8.    Platformos turinys yra saugomas autorių teisių.

1.9.     KAI NAUDOJATĖS MŪSŲ SVETAINE AR PASLAUGOMIS, YRA TAIKOMI ŠIE APRIBOJIMAI:

1.9.1.    Jūs negalite naudoti šios svetainės jokiais komerciniais tikslais, išskyrus šios svetainės peržiūrą, registraciją Platformos Naudotoju, savo Naudotojo paskyros valdymą, investavimą ar naudojimąsi Platformoje esančiomis funkcijomis teisėtais tikslais.

1.9.2.    Jūs įsipareigojate nekopijuoti, neatsisiųsti, nelaikyti, neatkurti, nespausdinti ir kitaip neapdoroti Platformos turinio (nei dalimis, nei visa apimtimi) be išankstinio raštiško Platformos operatoriaus sutikimo. Be išankstinio raštiško Platformos operatoriaus sutikimo negalite naudoti jokių automatizuotų sistemų ar programinės įrangos duomenims išgauti (įskaitant bet kokio pobūdžio interneto skreperius) ar atlikti sandorius Platformoje komerciniais tikslais. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Platformos turinį (pvz.: Naudotojo paskyros duomenis) galite išgauti reikiama apimtimi, jei tai darote tik savo asmeniniam naudojimui ir tik tiek, kiek pagrįstai reikia, kad galėtumėte naudotis „Estateguru” paslaugomis.

2. REIKALAVIMAI NAUDOTOJAMS 

2.1.    Registruodamasis kaip Naudotojas, kiekvienas asmuo patvirtina, kad jis susipažino su visomis šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, jas supranta ir sutinka su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis. Asmuo, registruodamasis Naudotoju, patvirtina, kad išsamiai susipažino su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, jas supranta ir su sutinka su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, „Estateguru“ Privatumo politika ir turėjo galimybę susipažinti su visomis teisinėmis sąlygomis, pateiktomis Platformoje.  

2.2.    Yra du Naudotojų tipai – Investuotojai ir Paskolų gavėjai. Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys gali būti Investuotojais. Tik juridiniai asmenys ir individualūs verslininkai gali būti Paskolų gavėjais. Dėl privalomų reikalavimų, kylančių iš ES teisės, kiekvienas Paskolos gavėjas privalo turėti Juridinio asmens identifikacinį numerį (LEI kodą). Platformos operatorius gali palengvinti Paskolos gavėjo registraciją per LEI kodo paslaugos teikėją, tačiau Paskolos gavėjas privalo padengti visas išlaidas, susijusias su galiojančio LEI kodo registravimu ir išlaikymu.

2.3.    Investuotojas arba Paskolos gavėjas gali būti tik asmuo, turintis einamąją sąskaitą licencijuotoje kredito institucijoje, kuri yra registruota Europos ekonominės erdvės susitariančios šalies įmonių registre.

2.4.    Naudotojas (fizinis asmuo) privalo būti ne jaunesnis nei 18 metų.

2.5.    Juridinis asmuo gali užsiregistruoti „Estateguru“ naudotoju tik per savo atstovą, kuris yra fizinis asmuo. Toks juridinio asmens atstovas privalo būti registruotas „Estateguru“ Naudotojas kaip fizinis asmuo prieš pateikdamas registracijos prašymą juridinio asmens vardu. Juridinis asmuo yra atsakingas už tai, kad tik teisėtas atstovas turėtų prieigą prie juridinio asmens sąskaitos.

2.6.    Juridinis asmuo gali būti Naudotoju tik tuo atveju, jei toks juridinis asmuo yra įrašytas į atitinkamą Europos ekonominės erdvės susitariančiosios šalies registrą.

2.7.    Pirmiau išvardytų reikalavimų neatitinkantis asmuo gali būti „Estateguru“ Naudotoju tik tuo atveju, jei Platformos operatorius davė tam raštišką sutikimą. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, atsisakyti registruoti Naudotoją ar nustatyti papildomus reikalavimus Naudotojo registracijai (taip pat ir tam, kad jis taptų Investuotoju ar Paskolos gavėju) arba, savo nuožiūra, bet kada pakeisti esamus reikalavimus.

2.8.    Naudotojas įsipareigoja nuolat atnaujinti savo asmeninius, kontaktinius ir kitus duomenis, pats atnaujindamas tokią informaciją Platformoje arba informuodamas Platformos operatorių apie savo duomenų pasikeitimus. „Estateguru“ neatsako už Naudotojo pateiktą netikslią arba praleistą informaciją.

2.9.    Investuotojais negali būti asmenys iš JAV kaip apibrėžta 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymo „S taisyklėje“, JAV prekių biržos įstatyme ir 1986 m. Vidaus pajamų kodekse su pakeitimais, kaip apibrėžta FATCA arba atitinkamame tarpvyriausybiniame susitarime su JAV (IGA) kartu su 2015 m. liepos 24 d. FATCA įstatymu. Platformoje siūlomos investicijos negali būti siūlomos, parduodamos ar kitaip perleidžiamos tokių asmenų iš JAV naudai ar jų vardu. Tai taip pat taikoma asmenims iš Kanados, Australijos ir Japonijos bei pasiūlymams šiose šalyse mutatis mutandis.

2.10.    „Estateguru“ yra įpareigota pareikalauti, kad kiekvienas Investuotojas atliktų Tinkamumo testą, kurio tikslas – įvertinti Investuotojų žinias ir jų galimybes prisiimti nuostolius. Kiekvienas Investuotojas, neatlikęs Tinkamumo testo, bus laikomas patirties neturinčiu investuotoju, ir, „Estateguru“, nediskriminuojančiu būdu, gali apriboti jo galimybę naudotis „Estateguru“ teikiamomis paslaugomis.

3. NAUDOTOJŲ TAPATYBĖS NUSTATYMAS

3.1.    Registruodamasis kaip Naudotojas, kandidatas privalo įrašyti savo elektroninio pašto adresą, pasirinkti slaptažodį ir pateikti kitą informaciją, kurios prašo Portalo operatorius.  Be kita ko, „Estateguru“ gali nustatyti reikalavimus Naudotojo identifikatorių (vardą) ir slaptažodį sudarančių raidžių ir (arba) skaičių deriniui, taip pat reikalauti reguliariai keisti pasirinktą slaptažodį saugumo ar kitokiais sumetimais.

3.2.    Kai kandidatas registruojasi kaip Naudotojas, jis / ji privalo pateikti visą Platformos operatoriaus prašomą informaciją ir dokumentus, kad prireikus Platformos operatorius galėtų nustatyti Naudotojo ir jo / jos naudos gavėjo (-ų) bei kitų susijusių asmenų tapatybę. Kandidatas nebus užregistruotas platformoje, jeigu kuris nors iš pateiktų dokumentų yra negaliojantis.

3.3.    Platformos operatorius atmeta pareiškėją, jei pareiškėjas ir (arba) su juo susiję asmenys yra nuteisti arba įtariami pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, sukčiavimu ar kita neteisėta veikla. Taip pat Platformos operatorius atmeta pareiškėją, jei pareiškėjui ir (arba) su juo susijusiems asmenims yra taikomos tarptautinės sankcijos.    

3.4.    Fizinis asmuo gali sudaryti sandorius asmeniškai arba per atstovą. Juridinis asmuo gali sudaryti sandorius per atstovą. „Estateguru“ neatsako už jokias pretenzijas, kylančias dėl juridinio asmens atstovo veiksmų Platformoje.

3.5.    Naudotojas įsipareigoja Platformos operatoriui pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus Platformos operatoriaus reikalaujama forma. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Platformos operatorių apie atstovavimo įgaliojimų nutraukimą ar atšaukimą.

3.6.    Naudotojo elektroninio pašto adresas ir slaptažodis priklauso asmeniškai tam Naudotojui ir jais nustatoma tokio Naudotojo asmens tapatybė kaskart, kai Naudotojas prisijungia prie Platformos, sudaro sandorius ar atlieka kitus veiksmus Platformoje. Nepaisant pirmiau išdėstytos nuostatos, Platformos operatorius gali sudaryti galimybes Naudotojui prisijungimo prie Platformos tikslais pasinaudoti Naudotojo identifikatoriais iš tam tikrų socialinių tinklų, pvz., „Twitter“, „LinkedIn“ ar „Facebook“, taip pat tapatybės kortele ir mobiliuoju tapatybės nustatymo sprendimu.

3.7.    Naudotojas negali perduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Platformos operatorius turi teisę daryti prielaidą, kad Naudotojo identifikatorių (vardą) ir slaptažodį naudojantis asmuo turi įgaliojimus, kylančius iš įstatymo arba sutarties, Naudotojo vardu sudaryti sandorius, ir nėra atsakingas už neteisėtą(-us) prisijungimą(-us) panaudojant Naudotojo prisijungimo duomenis dėl Naudotojo ar trečiųjų šalių (ne)veiksmų. Platformos operatorius gali apriboti Naudotojo teises ar atsisakyti vykdyti Naudotojo nurodymus, jei, pavyzdžiui, Platformos operatoriaus nuomone, yra rizika, kad trečiasis asmuo (tretieji asmenys) disponuoja Naudotojo identifikatoriumi (vardu) ir slaptažodžiu.  

4. NAUDOTOJO VIRTUALI SĄSKAITA

4.1.    Kiekvienas Naudotojas turi asmeninę Naudotojo paskyrą. Naudotojas gali turėti tik vieną Naudotojo paskyrą kaip fizinis asmuo ir vieną Naudotojo paskyrą kiekvienam juridiniam asmeniui, kuriam atstovauja Naudotojas.

4.2.    Jei atidaroma daugiau nei viena Sąskaita, Naudotojui draudžiama daugiau nei vieną kartą pasinaudoti „Estateguru“ premijomis ir specialiais pasiūlymais (papildomomis palūkanomis ir pan.), nebent Platformos operatorius padaro išimtį. Platformos operatoriui leidžiama įšaldyti arba uždaryti Naudotojo, kuris atidarė daugiau nei vieną Naudotojo paskyrą, Naudotojo paskyras ir susigrąžinti visas premijas ar kitus specialius pasiūlymus, kuriuos Naudotojas gavo atidaręs kelias Naudotojo paskyras.

4.3.    Be kitų duomenų, Naudotojo paskyroje Naudotojui yra pateikiama visa informacija apie jo kredito likutį, kurį galima investuoti. Naudotojų pervestas lėšas Platformos operatorius laiko atskirai nuo savo lėšų.  Platformos operatorius neskaičiuoja jokių palūkanų ir jokios palūkanos nėra mokamos Naudotojui už lėšas, esančias Naudotojo sąskaitoje. Platformos operatorius gali pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kurie tvarkytų mokėjimo sąskaitas ir atliktų operacijas su Naudotojo lėšomis Platformoje; tokiu atveju Naudotojas bus informuotas apie tokį susitarimą.

4.4.    Naudotojas gali pervesti lėšas į savo Naudotojo sąskaitą, siekdamas sudaryti sandorį Naudotojo pasirinkta suma, pervesdamas atitinkamas lėšas naudodamasis Platformos operatoriaus pateiktais prisijungimo duomenimis. Jei šiose Paslaugų teikimo sąlygose nenustatyta kitaip, Naudotojas gali bet kada pasiimti jo Sąskaitoje apskaitomą teigiamą lėšų likutį bet kokia suma, Platformos operatoriui pateikdamas atitinkamus nurodymus. Jei Naudotojas gavo kokių nors lėšų kaip premijas, kurios skirtos investuoti Platformoje (pvz.: rekomendacijos premiją, jei taikoma), šių lėšų negalima atsiimti ir jos nebus pervestos į Naudotojo einamąją sąskaitą. Platformos operatorius arba trečioji šalis – mokėjimo paslaugų teikėjas, savo nuožiūra, gali nustatyti apribojimus ar reikalavimus minimalioms ar maksimalioms Sąskaitoje disponuojamoms lėšų sumoms. Bet kuri kredito įstaiga ar bet kuri trečioji šalis  – mokėjimo paslaugų teikėjas gali nustatyti Naudotojo sąskaitoje esančių lėšų tvarkymo apribojimus, už kuriuos Platformos operatorius negali būti laikomas atsakingas.

4.5.    Naudotojui sudarius sandorį, Platformos operatorius rezervuoja sąskaitoje matomą teigiamą Naudotojo lėšų likutį reikiama apimtimi, kol bus atliktas bet koks mokėjimas pagal tokį sandorį, o Naudotojas negali iš šių lėšų vykdyti jokio kito sandorio ar jų pasiimti.

4.6.    Lėšos, pervestos į Naudotojo sąskaitą, gali būti naudojamos atliekant bet kokius sandorius Naudotojo vardu Platformoje arba bet kokiems kitiems veiksmams, leidžiamiems pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas. Be kita ko, Platformos operatorius gali panaudoti atitinkamas lėšas padengdamas Naudotojo turimas skolas kitiems Naudotojams, tretiesiems asmenims arba Platformos operatoriui.

4.7.    Naudotojas gali pervesti lėšas į savo Naudotojo sąskaitą tik iš savo vardu atidarytos mokėjimo sąskaitos. Trečiųjų šalių mokėjimai į Naudotojo sąskaitą nėra leidžiami.

4.8.    Naudotojui draudžiama dalytis ar kitaip transformuoti, įkeisti ar perleisti savo kaip Naudotojo teises į Sąskaitą bet kokiam trečiajam asmeniui, įskaitant kitus registruotus Platformos Naudotojus. Naudotojui draudžiama atskleisti savo identifikatorių (vardą), slaptažodį ar bet kokias kitas prieigos prie Sąskaitos priemones trečiajam asmeniui be išankstinio rašytinio Platformos operatoriaus sutikimo. Platformos operatorius neatsako už jokius veiksmus ar sandorius, atliktus kito Naudotojo ar trečiojo asmens, pasinaudojus Naudotojo Sąskaita, ar iš tokių veiksmų ar sandorių kilusias teisines pasekmes.

4.9. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais Platformos operatorius gali:

4.9.1. reguliariai tikrinti Naudotojo, Naudotojo atstovo ir bet kurios su Naudotoju susijusios trečiosios šalies tapatybę, prašyti papildomų dokumentų ir informacijos iš Naudotojo (įskaitant informaciją apie juridinio asmens buveinės vietą, mokesčių mokėjimo vietą, steigėjus, savininkus, direktorius ir tikruosius naudos gavėjus);

4.9.2. reguliariai prašyti dokumentų ir informacijos apie Naudotojo ir bet kurios su Naudotoju susijusios trečiosios šalies veiklą (įskaitant informaciją apie sandorio šalis, sandorius ir verslo veiklas), taip pat dokumentų ir informacijos apie Naudotojo lėšų ar turto kilmę;

4.9.3. reikalauti, kad Naudotojas pateiktų visus kitus dokumentus ir informaciją bei atliktų visus kitus veiksmus, būtinus išsamaus patikrinimo priemonėms ir (arba) sankcijoms taikyti.

4.10. Jei Naudotojas nesilaiko Paslaugų teikimo sąlygų 4.9. punkte nurodytų sąlygų, Platformos operatorius turi teisę, o įstatymų numatytais atvejais – pareigą atsisakyti teikti paslaugą ar sudaryti sutartį, laikinai ar visam laikui apriboti naudojimąsi paslauga arba nutraukti sutartį ypatingos skubos tvarka.

4.11. Platformos operatorius turi teisę nuspręsti, su kuo sudaryti sutartį ir su kuo jos nesudaryti.

4.12. Platformos operatorius turi teisę atsisakyti sukurti Naudotojo paskyrą, jei tam yra pagrįsta priežastis. Atsisakymo sukurti Naudotojo paskyrą atveju Platformos operatorius pagrįsta priežastimi laiko atvejį, kai asmuo arba su juo susijęs asmuo:

4.12.1. tyčia ar dėl šiurkštaus aplaidumo pateikė neteisingą ar neišsamią informaciją Platformos operatoriui arba atsisako pateikti informaciją;

4.12.2. Platformos operatoriaus prašymu nepateikia pakankamos informacijos ar dokumentų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti jo tapatybę, atstovą, tikrąjį naudos gavėją ar nuosavybės struktūrą, arba nevykdo su tuo susijusių Platformos operatoriaus reikalavimų;

4.12.3. Platformos operatoriaus prašymu nepateikia pakankamai informacijos ar dokumentų, įrodančių jo lėšų ar turto kilmės teisėtumą, arba netaiko kitų 4.9 punkte nurodytų išsamaus patikrinimo priemonių;

4.12.4. remiantis patikimais ir nepriklausomais šaltiniais arba Platformos operatoriaus vidine informacija, yra arba buvo susijęs su organizuotu nusikalstamumu ar kitais pirmojo laipsnio nusikaltimais, pinigų plovimu, teroristų finansavimu arba sankcijų pažeidimu ar vengimu;

4.12.5. yra arba buvo susijęs su tradiciniais nusikalstamų pajamų šaltiniais, įskaitant akcizais apmokestinamų prekių ar narkotikų kontrabandą, neteisėtą prekybą ginklais, prekybą žmonėmis ar prostituciją;

4.12.6. pagal Platformos operatoriaus taikomas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles yra didelės rizikos subjektas arba veikia šalyje ar vykdo veiklą, kurioje, Platformos operatoriaus nuomone, nepakankamai užtikrinama antikorupcinė apsauga arba yra vykdoma didelės rizikos veikla;

4.12.7. Platformos operatoriaus nuomone, yra susijęs su asmeniu, įmone, teritorija, subjektu ar režimu, kuriam taikomos sankcijos;

4.12.8. užsiima veikla, kuriai, Platformos operatoriaus nuomone, taikomi specialūs reikalavimai, arba panašia veikla, neturėdamas galiojančios licencijos, verslo liudijimo ar panašios teisės;

4.12.9. sukėlė tiesioginę ar netiesioginę žalą arba realią žalos atsiradimo riziką Platformos operatoriui arba pakenkė Platformos operatoriaus reputacijai.

4.13. Platformos operatorius turi teisę užblokuoti Naudotojo paskyrą ir (arba) apriboti naudojimąsi paslauga, jei:

4.13.1. Platformos operatorius įtaria Naudotoją pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ar kita nusikalstama veika (pvz., sukčiavimu) arba pagalba ir bendrininkavimu vykdant tokią nusikalstamą veiką;

4.13.2. Platformos operatorius įtaria, kad Naudotojas arba su juo susijęs asmuo, arba Naudotojo inicijuotas užsakymas yra susijęs su asmeniu, įmone, regionu ar režimu, kuriam taikomos sankcijos;

4.13.3. Platformos operatorius įtaria, kad lėšos ar turtas, esantys Naudotojo paskyroje, buvo gauti vykdant nusikalstamą veiką, arba jei Platformos operatoriui tampa žinomos aplinkybės, dėl kurių reikia išsiaiškinti teisėtą Naudotojo lėšų ar turto kilmę;

4.13.4. Naudotojas arba Naudotojo atstovas nepateikia Platformos operatoriaus reikalaujamų dokumentų atstovavimo teisėms nustatyti;

4.13.5. Platformos operatoriui buvo pateikta prieštaringa informacija apie atstovavimo teises turinčius asmenis arba dokumentai, kurių teisingumu Platformos operatorius turi pagrindo
abejoti;

4.13.6. Naudotojas nepateikė Platformos operatoriaus reikalaujamų dokumentų;

4.13.7. blokavimas, Platformos operatoriaus nuomone, yra būtinas, kad būtų išvengta žalos Platformos operatoriui, Naudotojui ar Trečiajai šaliai;

4.13.8. paaiškėja, kad Naudotojo Platformos operatoriui pateiktų ryšio priemonių duomenys (telefono nr, el. paštas ir pan.) ir (arba) Naudotojo gyvenamosios vietos adresas ir (arba) kiti su Naudotojo (verslo) veikla susiję duomenys yra neteisingi ir su Naudotoju negalima susisiekti jokiomis ryšio priemonėmis, kurias Naudotojas paskutinį kartą pateikė Platformos operatoriui.

4.14. Platformos operatorius atblokuoja Naudotojo paskyrą, kai pašalinama priežastis, dėl kurios paskyra buvo užblokuota.

4.15. Jei įstatymai nenumato kitaip, Platformos operatorius neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Naudotojo paskyros blokavimo.

5. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR PASKOLŲ SUTARČIŲ SUDARYMAS

5.1.    Paskolos gavėjas gali kreiptis dėl finansavimo savo Projektui per „Estateguru“ tik tuo atveju, jei yra pasirengęs pateikti nekilnojamąjį turtą ar teisę į nekilnojamąjį turtą kaip užstatą.

5.2.    Paskolos kaip Paskolos gavėjas prašyti gali tik asmuo, kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka. Platformos operatorius turi teisę atlikti bet kokius Paskolos gavėjo reputacijos ir kredito rizikos patikrinimus, kuriuos Platformos operatorius laiko būtinais, ir gali atsisakyti skelbti Paskolos paraišką savo nuožiūra, nepaaiškindamas tokio sprendimo motyvų.

5.3.    Tik Investuotojas gali suteikti paskolą. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, neleisti, kad toks Naudotojas suteiktų paskolą arba nustatyti jam kitas sąlygas, kad šis galėtų paskolą suteikti.

5.4.    Norėdami suteikti paskolą, Naudotojai per Platformą sudaro Paskolos sutartį su atitinkamu Paskolos gavėju. Paskolos gavėjas sudaro Paskolos sutartį su kiekvienu Investuotoju atskirai, kiekvienas Investuotojas gali sudaryti vieną ar kelias Paskolos sutartis su Paskolos gavėju. Jei Investuotojas finansuoja projektą kelis kartus, kiekvienas finansavimo atvejis yra laikomas atskira Paskolos sutartimi.

5.5.    Paskolos gavėjas privalo Platformoje užpildyti visas atitinkamas prašymo formas. Platformos operatorius gali prašyti, kad šalia tokio prašymo paskolos prašantis asmuo privalėtų pateikti ir atitinkamą verslo planą, biudžetą, nepriklausomą su projektu susijusio nekilnojamojo turto vertinimą, savo kreditingumo įrodymus ir bet kokią kitą informaciją ir įrodymus, kokių tam tikru metu paprašo Platformos operatorius. Platformos operatorius iš Paskolos gavėjo gali paprašyti bet kokios informacijos ar dokumentų, kad užtikrintų tinkamą informavimo pareigos, susijusios su atitinkama Paskolos paraiška, vykdymą.  

5.6.    Platformos operatorius, gavęs Paskolos paraišką, savo nuožiūra peržiūri paraiškoje nurodytą informaciją ir įvertina (be kitų dalykų) projekto tinkamumą “Estateguru” platformai ir prašymą pateikusio asmens kreditingumą, remdamasis pateikta ir bet kokia kita informacija, kurią Platformos operatorius laiko tinkama. Atlikdamas tokį vertinimą Platformos operatorius gali teikti paklausimus tretiesiems asmenims, bet kokiems atitinkamiems registrams ir pasitelkti kitus šaltinius siekdamas surinkti informaciją, reikalingą Paskolos gavėjo prašymui įvertinti. Be kita ko, prieš paskelbdamas Projektą Platformoje, Platformos operatorius gali, prašymą pateikusio asmens sąskaita, užsakyti nekilnojamojo turto, kuris yra pateikiamas kaip užstatas, vertinimo ataskaitą iš ūkio subjekto, užsiimančio nekilnojamojo turto vertinimu.

5.7.    Jei Platformos operatorius nustato, kad pateiktas prašymas „Estateguru” yra priimtinas, prašymą pateikusio asmens yra prašoma užpildyti ir patvirtinti su Platformos operatoriumi sutartomis sąlygomis Paskolos paraišką projektui finansuoti. Išsamią ir patvirtintą Paskolos paraišką Platformos operatorius gali padaryti prieinamą Naudotojams. Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, atitinkamai Paskolos paraiškai priskirti tam tikrą rizikos kategoriją.

5.8.    Prasidėjus Sindikacijos laikotarpiui, Platformos operatorius gali priimti Paskolos gavėjo Paskolos paraiškos pakeitimus ir informuoti Investuotojus apie šiuos pokyčius Sindikacijos laikotarpiu, jeigu pakeitimai yra tokio pobūdžio, kad jie neturi įtakos Investuotojo saugumo padėčiai.  

5.9.    Platformos operatorius turi teisę bet kuriuo metu sutikti su papildomo užstato, pvz., laidavimų ar asmeninių garantijų, pakeitimu, jei Investuotojui yra suteikiama galimybė persvarstyti savo investiciją. Turtas (-ai), įkeistas (-i) kaip pagrindinis paskolos užstatas, Sindikacijos laikotarpiu negali būti keičiamas (-i).

5.10.    Paskolos sutartis sudaroma, kai Paskolos gavėjas pateikia Paskolos paraišką, o Paskolos sutartį pageidaujantys sudaryti Investuotojai sutinka patenkinti tokią Paskolos paraišką tokia tvarka:

5.10.1.    su Platformos operatoriumi sutartomis sąlygomis Paskolos gavėjas užpildo Paskolos paraišką ir ją patvirtina šių Paslaugų teikimo sąlygų 9 dalyje nurodyta tvarka.

5.10.2.    Paskolos paraiška baigia galioti, jei iki Sindikacijos laikotarpio pabaigos pagrindinė paskolos (-ų) suma neatitinka bent Minimalios finansavimo tikslo sumos. Platformos operatorius turi teisę sumažinti Paskolos paraiškoje nurodytą Minimalią finansavimo tikslo sumą iki Sindikacijos laikotarpio pabaigos.

5.10.3.    Platformos operatorius turi teisę pratęsti pradinį Sindikacijos laikotarpį ne ilgiau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, o atitinkamas pratęsimas neturi įtakos jokiam iki tokio pratęsimo sudarytos Paskolos sutarties / sudarytų Paskolos sutarčių galiojimui.

5.10.4.    Sutikimą Paskolos paraiškai Investuotojas gali duoti panaudodamas Platformos operatoriaus tam tikslui skirtą techninį sprendimą (patvirtinimo mygtukas, SMS patvirtinimas ar kitas panašus sprendimas arba jų derinys). Sutikimą Paskolos paraiškai gali duoti Investuotojas, kurio sąskaitoje esančių disponuojamų lėšų suma lygi bent minimaliai tokio Investuotojo pageidaujamai suteikti paskolos sumai.

5.10.5.    Duodamas sutikimą, Investuotojas yra teisiškai įpareigojamas Paskolos sutartimi su Paskolos gavėju, o Investuotojo sutikime nurodyta lėšų suma yra nurašoma nuo Investuotojo Naudotojo sąskaitos. Investuotojas turi visas skolintojo teises ir pareigas, nurodytas „Estateguru“ Bendrosiose paskolos sąlygose. Sutikimo atšaukti negalima, nebent susiklosto ypatingos aplinkybės, kurios įpareigoja Platformos operatorių arba Paskolos gavėją leisti atšaukti tokį (-ius) sutikimą (-us).

5.10.6.    Paskolos suma :

5.10.6.1.    negali būti mažesnė nei 50 Eur; ir

5.10.6.2.    negali viršyti Maksimalios finansavimo tikslo sumos.

5.11.    Jei Sindikacijos laikotarpio pabaigoje bendra paskolos suma yra mažesnė už Minimalią finansavimo tikslo sumą, paskolos sutartys yra nutraukiamos ir Platformos operatorius grąžina lėšas į Investuotojų Naudotojų sąskaitas.

5.12.    Jeigu Sindikacijos laikotarpiu prašoma suma yra surenkama, Platformos operatorius gali išmokėti paskolos sumą Paskolos gavėjui su sąlyga, kad Paskolos gavėjas įvykdė visas išmokėjimo sąlygas tenkinančias Platformos operatorių. Paskolos suma pervedama į Paskolos gavėjo nurodytą banko sąskaitą tik atlikus šiose Paslaugų teikimo sąlygose, o taip pat ir atitinkamoje Paskolos sutartyje ir/arba kituose susitarimuose, sudarytuose tarp Platformos operatoriaus ir Paskolos gavėjo, nustatytus veiksmus. Kol paskolos suma nėra išmokama Paskolos gavėjui, ji laikoma „Lemonway” mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje Paskolos gavėjo vardu, iš kurios Paskolos gavėjas techniškai negali išsiimti lėšų. Operacijas iš tos mokėjimo sąskaitos gali inicijuoti tik Platformos operatorius.

5.13.    Davus sutikimą Paskolos paraiškai, „Estateguru“ parengia Paskolos sutarties projektą PDF formatu (kurį gali sudaryti vienas ar keli dokumentai PDF formatu) ir nusiunčia elektroniniu paštu ar kitaip pateikia Investuotojui ir Paskolos gavėjui per Platformą.  

5.14. Paskolų sutartys yra pateikiamos Paskolos gavėjui pasibaigus Sindikacijos laikotarpiui, tačiau su sąlyga, kad Paskolos paraiškai Investuotojai suteikė bent Minimalią finansavimo tikslo sumą, nurodytą atitinkamoje Paskolos paraiškoje.

6. INVESTUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS SUTEIKIANT PASKOLĄ

6.1.  Investuotojas turi teisę:

6.1.1. tais pačiais pagrindais, kaip ir kiti investuotojai, gauti prieigą prie visų sutelktinio finansavimo projektų ir susijusių dokumentų, kuriuos skelbia Platformos operatorius;

6.1.2. atsižvelgiant į Paslaugų teikimo sąlygų 5 punkte nustatytus apribojimus ir naudotojo sąskaitoje turimų lėšų sumą, pasirinkti pageidaujamą paskolos sumą ir investuoti paskolos sumą į pageidaujamą paskolos projektą;  

6.1.3. susipažinti su informacija apie Saugumo agento įsipareigojimus ir Investuotojų teises, kylančias iš sutarties, sudarytos tarp Saugumo agento ir Platformos operatoriaus, be kita ko, susipažinti su sutarties, sudarytos tarp Saugumo agento ir Platformos operatoriaus sąlygomis;

6.1.4. gauti informaciją apie Paskolų sutarčių būseną;  

6.1.5. per apsvarstymo laikotarpį atsisakyti Paskolos sutarties, jei taikoma (žr. Paslaugų teikimo sąlygų 6.5 punktą);

6.1.6. remiantis pagrindinėmis Paskolos sutarties sąlygomis gauti iš Paskolos gavėjo  Paskolos grąžinimo įmokas, palūkanų mokėjimus ir kitus mokėjimus, taikomus pagal pagrindines Paskolos sutarties sąlygas; 

6.1.7. perleisti reikalavimus, kylančius iš Paskolos sutarčių, pagal Paslaugų teikimo sąlygų 8 punktą;  

6.1.8. tuo atveju, jei vėluojama vykdyti mokėjimo įsipareigojimus remiantis Paskolos sutartimis, gauti informaciją apie tokio vėlavimo būseną; 

6.1.9. paskolos įsipareigojimų nevykdymo atveju – gauti informaciją apie atliktus išieškojimo veiksmus;

6.1.10. pareikalauti iš Platformos operatoriaus, kad Platformos operatorius pradėtų Paskolos sutarties užstato išieškojimo procesą, jeigu: (i) Platformos operatorius neinformavo investuotojų apie pradėtus išieškojimo iš užstato (-ų) veiksmus; (ii) praėjo ne mažiau kaip 2 mėnesiai nuo pagrindinės paskolos sumos pagal atitinkamą Paskolos sutartį grąžinimo dienos arba nuo Paskolos sutarties nutraukimo; 

6.1.11. remiantis Paskolos sutartimi gauti paskolos grąžinimo mokėjimus iš pajamų, gautų iš užstato išieškojimo ar kitaip gautų siekiant įvykdyti iš atitinkamos Paskolos sutarties kylančius vykdytinus įsipareigojimus. 

6.2. Platformos operatorius ir Saugumo agentas su paskolos projekto investuotojais elgiasi sąžiningai ir lygiateisiškai.

6.3. Paskolų portfelio administravimo ir su išieškojimu susijusios veiklos tikslais, siekiant užtikrinti, kad Platformos operatorius ir Saugumo agentas galėtų sąžiningai ir lygiateisiškai elgtis su paskolos projekto Investuotojais, Investuotojas privalo:   

6.3.1. savarankiškai nekontaktuoti su Paskolos gavėju. Bendravimas tarp Investuotojų ir Paskolos gavėjo be jokių išimčių vyksta su Platformos operatoriumi ir Saugumo agentu, jiems tarpininkaujant;

6.3.2.  savarankiškai nesikreipti su Paskolos sutartimi susijusiais klausimais į nekilnojamojo turto, kuriuo užtikrinama Paskolos sutartis, savininką, garantijos teikėją ar laiduotoją arba bet kurį kitą su Paskolos gavėju susijusį asmenį;

6.3.3. savarankiškai ar per bet kurį atstovą nereikalauti jiems pagal Paskolos sutartį priklausančios sumos tiesiogiai iš Paskolos gavėjo;

6.3.4. savarankiškai neinicijuoti priverstinio išieškojimo procedūrų ir nesiimti jokių kitų savarankiškų veiksmų užstato, kuriuo užtikrinamas skolos įsipareigojimas, kylantis iš Paskolos sutarties, atžvilgiu.

6.4. Investuotojas gali teikti rekomendacijas Platformos operatoriui dėl tolesnių veiksmų, kurių reikia imtis skolos išieškojimo procese, teikti Platformos operatoriui gautą informaciją apie projektą ar kitaip padėti Platformos operatoriui skolos išieškojimo procese. Platformos operatorius neprivalo laikytis jokių individualių Investuotojų rekomendacijų ar nurodymų. 

6.5. Atlikęs investiciją, kiekvienas patirties neturintis investuotojas gali per 4 kalendorines dienas atšaukti savo investiciją, pateikdamas atitinkamą prašymą Platformoje. Paraišką galima pateikti tuo pačiu būdu, kaip ir buvo atlikta investicija.

6.6. Informaciją, nurodytą 6.1.4, 6.1.8 ir 6.1.9 punktuose, Platformos operatorius paprastai pateikia tam skirtame platformos puslapyje. Jei iš šio puslapio galima nustatyti paskolos statusą, Platformos operatorius pasilieka teisę atsisakyti teikti individualias klientų aptarnavimo užklausas, susijusias su paskolos statusu, vėlavimo priežastimis ir išieškojimo veiksmų ar teisinių ginčų eiga.

7.    AUTOMATINIS INVESTAVIMAS

7.1.    Investuotojas turi galimybę sudaryti Paskolų sutartis pasinaudodamas Automatinio investavimo  (angl. Auto invest) funkcija.

7.2.    Kad sudarytų paskolų sutartis naudodamasis Automatinio investavimo funkcija, Investuotojas privalo savo Sąskaitoje turėti pakankamai lėšų, leidžiančių sudaryti Paskolų sutartis pagal Investuotojų pasirinktus kriterijus. Investavimo strategijų funkcija neinvestuos daugiau lėšų nei esamas likutis Naudotojo sąskaitoje.

7.3.    Investuotojas, aktyvuodamas Automatinio investavimo funkciją, nurodo Platformos operatoriui automatiškai (kaip Investuotojo atstovui) sudaryti Paskolos sutartis, jeigu Paskolos paraiška atitinka Naudotojo paskyroje pasirinktus kriterijus.

7.4.    Platformos operatorius disponuoja tokio dydžio Naudotojo sąskaitoje esančiomis lėšomis, kokiomis Investuotojas nurodė Automatinio investavimo funkcijoje.

7.5.    Kai naujas Projektas yra paskelbiamas Platformoje, Automatinio investavimo funkcija besinaudojantiems Investuotojams, jei projektas atitinka Automatinio investavimo funkcijoje Investuotojo nustatytus kriterijus, yra suteikiama pirmenybė ir jie yra automatiškai įtraukiami į Projektą prieš kitus Investuotojus, norinčius investuoti rankiniu būdu. Tačiau ne visiems Investuotojams, nustačiusiems tinkamus kriterijus Projektui, yra garantuojama galimybė investuoti naudojant Automatinio investavimo funkciją, kadangi ši funkcija Automatinio investavimo investicijas klasifikuoja ir atsitiktinai paskirsto taip:

7.5.1.    Pirma, investuotojai, kurių prašoma investicijų apimtis atitinka minimalią 50 eurų investicijų sumą;

7.5.2.    Antra, investuotojai, kurių prašoma investicijų apimtis yra didesnė nei minimali 50 eurų investicijų suma.

7.6.    Jeigu bendra Automatinio investavimo investuotojų investicijų suma viršija Projektui prašomos paskolos sumą:

7.6.1.    Ir jeigu visi Investuotojai, besinaudojantys Automatinio investavimo funkcija, pasiūlė tik minimalią 50 eurų vertės paskolą, Platformos operatorius gali atsitiktine tvarka atrinkti Investuotojus, su kuriais būtų sudaryti Projekto paskolos dokumentai; arba

7.6.2.    Jeigu kai kurie Investuotojai, besinaudojantys Automatinio investavimo funkcija, pasiūlė minimalią 50 eurų vertės paskolą, o kiti Investuotojai pasiūlė daugiau nei 50 eurų vertės paskolą, tuomet su visais Investuotojais, kurie pasiūlė 50 eurų vertės paskolą, bus sudaryti Paskolos dokumentus, o likusi paskolos sumos dalis bus suformuota iš visų Investuotojų, pasiūliusių daugiau nei 50 eurų vertės paskolą, tačiau proporcingai mažinant jų paskolos sumas. Atkreipkite dėmesį, kad tai reiškia, jog Investuotojas galiausiai gali paskolinti mažiau nei 50 eurų; arba

7.6.3.    Jeigu visi Investuotojai pasiūlė didesnę nei minimalią 50 eurų vertės paskolą, tuomet su visais Investuotojais bus sudaromi Paskolos dokumentai, bet jų paskolų sumos bus proporcingai sumažintos. Atkreipkite dėmesį, kad tai reiškia, jog Investuotojas galiausiai gali paskolinti mažiau nei 50 eurų.

7.7.    Platformos operatorius išsiunčia Investuotojui pranešimus el.paštu (Investuotojo paskyroje registruotu el. pašto adresu), kad informuotų Investuotoją apie Investuotojo vardu sudarytas Paskolos sutartis pasinaudojant Automatinio investavimo funkcija.

7.8.    Patirties neturintiems investuotojams taikomas keturių (4) dienų nuo „Automatinio investavimo” funkcijos įjungimo apsvarstymo laikotarpis, per kurį patirties neturintis investuotojas turi teisę atšaukti savo sprendimą naudotis „Automatinio investavimo” funkcija. Pasibaigus apsvarstymo laikotarpiui, Investuotojas gali bet kuriuo metu įjungti, laikinai sustabdyti ar išjungti „Automatinio investavimo” funkciją arba pakeisti savo investavimo strategijų kriterijus, tačiau tokie pakeitimai neturi įtakos jokioms iki tol atliktoms investicijoms. Patirties neturintiems investuotojams reikia žinoti, kad išjungus ir vėl įjungus „Automatinio investavimo” funkciją arba atlikus bet kokius investavimo strategijų nustatymų pakeitimus, bus pradėtas dar vienas apsvarstymo laikotarpis.

7.9. Platformos operatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nustoti siūlyti Investuotojui Automatinio investavimo funkciją arba apriboti naudojimąsi tam tikromis Automatinio investavimo funkcijomis ar nustatymais.

7.10. Jei Investuotojas yra nustatęs tam tikrą palūkanų normą kaip Automatinio investavimo funkcijos kriterijų, programa taip pat gali investuoti į paskolas, kai ši palūkanų norma Investuotojui pasiekiama sudėjus paskolai taikomą palūkanų normą ir visas premijas, pavyzdžiui, premijines palūkanas, kurias Platformos operatorius suteikia, jei Investuotojas investuoja daugiau nei tam tikrą sumą.

8. ANTRINĖ RINKA IR „INSTANT EXIT“ PROGRAMA

8.1.    „Estateguru“ gali pasiūlyti funkciją, leidžiančią Investuotojui perleisti reikalavimą kitam Platformos Naudotojui (išskyrus tokį Naudotoją, kurio atžvilgiu toks reikalavimas egzistuoja) Platformoje sudarant perleidimo sutartį. Platformos operatorius turi teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, sustabdyti reikalavimų perleidimą leidžiančios funkcijos veikimą ar jos nebesiūlyti. Taip pat Platformos operatorius gali pasirinktinai apriboti šios reikalavimų perleidimą leidžiančios funkcijos naudojimą, pavyzdžiui, bet neapsiribodamas: išjungti šią funkciją tik Naudotojams iš tam tikrų valstybių.

8.2.    Minimali perleidžiamo reikalavimo kaina yra 50 Eur. Platformos operatorius gali nustatyti apribojimus perleidžiamo reikalavimo kainai, pvz., apriboti nuolaidos ar maržos dydį, kurį perleidėjas gali taikyti reikalavimo perleidimui.

8.3.    Pasiūlymą sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį Investuotojas privalo pateikti per savo Paskyrą, nurodydamas reikalavimo perleidimo sąlygas, įskaitant:

8.3.1.    perleidžiamo reikalavimo dydį;

8.3.2.    perleidžiamo reikalavimo kainą.

8.4.    Pasiūlymas sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį Platformoje galioja ne ilgiau kaip 7 dienas ir per šį laikotarpį galima duoti sutikimus su tokiu pasiūlymu. Jei per 7 dienas kiti Investuotojai neduoda sutikimų, atitinkamas pasiūlymas automatiškai pasidaro neaktyvus ir jo atžvilgiu nebegalima duoti sutikimų. Pasiūlymas sudaryti sutartį automatiškai pasidaro neaktyvus ir tuo atveju, jei po pasiūlymo paskelbimo Platformoje perleidėjo atžvilgiu atliekami kokie nors mokėjimai pagal su tuo susijusią Paskolos sutartį, kaip antai palūkanų mokėjimai ar grąžinama pagrindinė paskolos suma.

8.5.    Reikalavimo perleidimo sutartis sudaroma, jei perėmėjas duoda savo sutikimą su pasiūlymu šių Paslaugų teikimo sąlygų 9 dalyje nustatyta tvarka.

8.6.    Prieš duodant sutikimą su pasiūlymu, Platformos operatorius Investuotojui sudaro galimybes išnagrinėti Paskolos sutarties bendrąsias sąlygas bei kitą dokumentaciją, susijusią su konkrečia Paskolos sutartimi, tokia apimtimi, kokios reikia sutikimui duoti.

8.7.    Duodamas sutikimą ir sudarydamas reikalavimo perleidimo sutartį, Naudotojas išreiškia savo ketinimą teisiškai įsipareigoti Paskolos sutartimi, iš kurios kyla reikalavimas.

8.8.    Naudotojas gali duoti sutikimą su pasiūlymu sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį tik tuo atveju, jei tokio Naudotojo Sąskaitoje disponuojamų lėšų suma yra ne mažesnė nei nustatyta reikalavimo kaina. Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, Platformos operatorius nurašo lėšas nuo reikalavimą įsigijusio Investuotojo Sąskaitos ir perveda perleisto reikalavimo kainą į reikalavimą perleidusio Investuotojo Sąskaitą.

8.9.    Perleidus reikalavimą, Platformos operatorius turi teisę išskaičiuoti Kainoraštyje nurodytą aptarnavimo mokestį ir iš reikalavimo perleidėjo, ir iš perėmėjo.

8.10.    Platformos operatorius privalo informuoti Paskolos gavėją apie reikalavimo jo atžvilgiu perleidimą per Platformą 13 dalyje („Pranešimų pateikimas“) nustatyta tvarka.

8.11.    Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, visos sutartys, susijusios su papildomomis palūkanomis, kurios mokėtinos reikalavimą pardavusiam Investuotojui, turi būti pervedamos reikalavimo perėmėjui.

8.12.    Vienas reikalavimas gali būti perleidžiamas ne dažniau nei kartą per mėnesį, t. y. reikalavimo perėmėjas tą patį reikalavimą gali perleisti kitam Investuotojui, jei nuo reikalavimo įsigijimo praėjo mažiausiai 30 dienų.

8.13.    Klausimais, kurie neaptarti šioje 8 dalyje arba šalių sudarytoje reikalavimo perleidimo sutartyje, taikomos Paslaugų teikimo sąlygos, įskaitant tokius klausimus kaip mokėjimų nevykdymas, išieškojimas iš užstato, Platformos operatoriaus įgaliojimai, ginčų sprendimo tvarka ir kitų klausimų reguliavimas.  

9.    SANDORIŲ PATVIRTINIMAS PER ESTATEGURU

9.1.    Platformos operatoriaus nustatytais atvejais Naudotojas privalo patvirtinti sandorį ar kitą veiksmą, įskaitant Paskolos paraišką ir jos atžvilgiu duotą sutikimą, kaskart suvesdamas tokiam Naudotojui priskirtą slaptažodį ar kitu „Estateguru“ nustatytu būdu. Duodamas atitinkamą patvirtinimą, Naudotojas išreiškia savo neatšaukiamą ketinimą teisiškai įsipareigoti patvirtinamu sandoriu ar veiksmu.

9.2.    Platformos operatoriaus nustatytais atvejais Naudotojas privalo sandorį, sutartį ar veiksmą, susijusį su naudojimusi „Estateguru“, patvirtinti rašytine ar notaro tvirtinama forma.

10.    MOKĖJIMŲ IR SKAIČIAVIMŲ TVARKA

10.1.    Šioje dalyje nustatyta mokėjimų ir skaičiavimų tvarka taikoma visiems sandoriams ir veiksmams, kurie įgyvendinami per „Estateguru“.

10.2.    Jei Naudotojas privalo įvykdyti kokį nors finansinį įsipareigojimą, tokio Naudotojo Sąskaitoje ne vėliau kaip tą dieną, kai sueina finansinio įsipareigojimo vykdymo terminas (arba, Paslaugų teikimo sąlygose nustatytais atvejais, tą dieną, kai finansinis įsipareigojimas prisiimamas) privalo būti laisvai disponuojamų lėšų atitinkamo įsipareigojimo vykdymui tokia suma, kuria būtų galima visiškai įvykdyti tokį finansinį įsipareigojimą.

10.3.    Jei Paskolos gavėjas tuo pat metu privalo įvykdyti finansinį įsipareigojimą keliems Investuotojams, o Paskolos gavėjo sąskaitoje nėra laisvai disponuojamų lėšų visiems finansiniams įsipareigojimas įvykdyti pilnai, sąskaitoje likusios nepakankamos lėšos turi būti proporcingai paskirstomos finansiniams įsipareigojimams visų atitinkamų Investuotojų atžvilgiu vykdyti, atsižvelgiant į santykį tarp Investuotojo suteiktos paskolos sumos negrąžinto likučio ir bendro likusių negrąžintų paskolų sumų, kurios buvo suteiktos pagal visas Paskolų sutartis, sudarytas tokiam Projektui finansuoti (pro rata principu). Jei minėtų finansinių įsipareigojimų vykdymo terminai sueina skirtingu metu, įsipareigojimai laikomi įvykdytais tokia seka, kuri grindžiama nepakankamų mokėjimų paskirstymu, kaip aprašyta „Estateguru“ bendrosiose paskolos sąlygose, ir laikantis chronologinės tvarkos, t. y. kada sueina įsipareigojimų terminai.

10.4.    Viena garantija gali būti užstatas Paskolos sutartims, sudarytoms etapais (etapinės paskolos). Platforma besinaudojantys Investuotojai sutinka, kad jie pripažįsta bet kokius trūkumus, atsirandančius dėl paskolos ir užstato vertės santykio padidėjimo, kai suteikiamas finansavimas kitiems paskolos etapams, kadangi toks paskolos ir užstato vertės santykio padidėjimas yra įprasta finansavimo, kuris yra suskirstytas į kelis etapus, pasekmė.

10.5.    Investuotojai pripažįsta, kad užstato vertė laikui bėgant gali sumažėti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Platformos operatoriaus, pavyzdžiui, pokyčiai nekilnojamojo turto rinkoje. Todėl Platformos operatorius nėra atsakingas už tokius pokyčius, įskaitant bet kokius paskolos ir užstato vertės santykio, kuris yra pateiktas Investuotojams projekto aprašyme, pokyčius.

10.6.    Naudotojas negali savo finansinių įsipareigojimų sumokėti įskaitymo būdu arba daryti kitus išskaitymus ar atskaitymus iš tokių savo mokėtinų sumų be Platformos operatoriaus sutikimo, duoto tokia forma, kuri gali būti atgaminama raštu.

10.7. Vėlavimas vykdyti Naudotojo įsipareigojimus, kylančius iš Paskolų sutarčių (visų pirma paskolos sumos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo), kuris trunka ne ilgiau nei 3 kalendorines dienas, nelaikomas tokio Naudotojo įsipareigojimų pažeidimu.

11.    PLATFORMOS OPERATORIAUS IR SAUGUMO AGENTO TEISĖS MOKĖJIMŲ NEVYKDYMŲ IR KITŲ PAŽEIDIMŲ ATVEJU

11.1.    Jei Paskolos gavėjas laiku nevykdo įsipareigojimų, kylančių iš Paskolos sutarties, šių Paslaugų teikimo sąlygų ar kitų Paskolos dokumentų, arba atsiradus pagrindui nutraukti Paskolos sutartį esant nepaprastoms aplinkybėms, Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas gali Skolininko sąskaita atlikti bet kokius veiksmus arba Investuotojo (-ų) ir (arba) savo vardu imtis bet kokių veiksmų, kuriuos Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas laiko būtinais ar pageidautinais siekiant, kad būtų įvykdytas atitinkamas įsipareigojimas ir (arba) nutraukta Paskolos sutartis arba būtų pasinaudota kita teisine teisių gynimo priemone. Be kita ko, Investuotojas įgalioja Platformos operatorių ir (arba) Saugumo agentą aktyviai naudotis Paskolos dokumentuose nustatytomis teisėmis arba vykdyti įsipareigojimus, jei Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas bet kokia forma (įskaitant organizacijos viduje) gautų informacijos, kad Paskolos gavėjas pažeidžia Paskolos dokumentus.

11.2.    Be kita ko, Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, savo nuožiūra, gali:

11.2.1.    siųsti Skolininkui priminimus, pranešimus apie nesumokėtą likutį ir įspėjimus (įskaitant įspėjimus dėl bankroto);

11.2.2.    duomenis apie Skolininką pateikti tretiesiems asmenims „Estateguru” Privatumo taisyklėse nustatyta tvarka;

11.2.3.    inicijuoti teismo procesą arba arbitražo procedūrą, priverstinio skolos išieškojimo ir bankroto procesą ar kitą su nemokumu susijusį procesą įstatymų ir šių Paslaugų teikimo sąlygų nustatyta tvarka, taip pat ir dalyvauti atitinkamuose procesuose kaip Investuotojo atstovas ir jo vardu;

11.2.4.    apriboti Skolininko teises naudotis „Estateguru“ platforma;

11.2.5.    nutraukti Paskolos sutartį susidarius nepaprastoms aplinkybėms tokiais pagrindais, kurie nustatyti Paskolos sutartyje ar taikytinuose įstatymuose;

11.2.6.    organizuoti priverstinį išieškojimą iš užstato taikytinų įstatymų ir atitinkamos sutarties dėl užstato nustatyta tvarka arba perimti tiesioginę ar netiesioginę užstato kontrolę Investuotojų naudai;  

11.2.7.    tuo atveju, jei Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas perima tiesioginę arba netiesioginę užstato kontrolę Investuotojų naudai, reikalauti iš Paskolos gavėjo kaip kompensacijos bet kokias ir visas išlaidas, susijusias su Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento užstato valdymo perėmimu ir administravimu, ir išskaičiuoti tokias išlaidas iš išieškojimo pajamų;

11.2.8.    reikalauti ir gauti iš Paskolos gavėjo bet kokių ir visų dokumentų, susijusių su užstatu ir (arba) bet kokius ir visus papildomus priedus, priklausančius užstatui arba leidžiančius naudoti užstatą pagal paskirtį, taip pat reikalauti perduoti visas užstato administravimui būtinas (pvz., elektros, ryšių ir kitų komunalinių paslaugų) sutartis;  

11.2.9.    atsisakyti reikalauti delspinigių ir (arba) nuostolių atlyginimo, jei Platformos operatorius mano, kad to reikia siekiant paskolos grąžinimo ir palūkanų sumokėjimo Investuotojams;

11.2.10.    Investuotojų ir (arba) savo vardu Mokėtinus finansinius reikalavimus parduoti Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo ir (arba) kito priverstinio išieškojimo procese, jei Platformos operatorius mano, kad to reikia Investuotojų naudai ir informuoja Investuotojus bei Skolininką (Investuotojų vardu) apie Mokėtinų finansinių reikalavimų perleidimą.

11.3.    Registruodamasis kaip Naudotojas, kiekvienas naudotojas Platformos operatoriui ir Saugumo agentui pateikia nurodymus, sutikimą ir suteikia įgaliojimą (su perįgaliojimo teise) Naudotojo vardu, kaip jo atstovui, savo nuožiūra, atlikti veiksmus, aprašytus šioje Paslaugų teikimo sąlygų dalyje, o Platformos operatorius ir Saugumo agentas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis tokiems veiksmams atlikti.

11.4. Vykdydami Paslaugų teikimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktuose išvardytus įgaliojimus, Platformos operatorius ir Saugumo agentas privalo siekti geriausių interesų Investuotojų atžvilgiu. Siekdamas Investuotojui geriausio rezultato, Platformos operatorius, pradėdamas vykdyti įkeisto turto realizavimą ir vykdydamas įkeisto turto realizavimo procesą, įvertina ir atsižvelgia į įkeisto turto vertę ir nusprendžia, kuris iš toliau nurodytų įkeisto turto realizavimo būdų yra veiksmingiausias siekiant Investuotojui geriausio rezultato:

11.4.1.užstato pardavimas viešame aukcione;

11.4.2. įkeisto turto pardavimas laisvojoje rinkoje vykdymo proceso metu (jei įmanoma) arba už jo ribų;

11.4.3. bankroto bylos iškėlimas Paskolos gavėjui;

11.4.4. reikalavimų, kylančių iš Paskolos dokumentų, pardavimas;

11.4.5. reikalavimų, kylančių iš asmeninio laidavimo ar garantijos, pateikimas.

11.5. Vykdydamas įkeisto turto išieškojimą, Saugumo agentas veikia pagal Platformos operatoriaus skolų išieškojimo ir užstato vykdymo procedūras.

11.6 Platformos operatorius Investuotojo vardu stebi užstato būklę, užstato teikėjo ir Paskolos gavėjo įsipareigojimų vykdymą ir gauna iš Paskolos gavėjo ir (arba) užstato teikėjo šią informaciją: finansines ataskaitas, periodinius Paskolos gavėjo arba užstato teikėjų patvirtinimus apie jų veiklos atitikimą reikalavimams, pranešimus apie įsipareigojimų pažeidimą ir kitą svarbią informaciją, įskaitant informaciją, kurią Paskolos gavėjas privalo pateikti apie save ir savo finansinę padėtį remiantis bendrosiomis paskolos sąlygomis.

11.7. Platformos operatorius privalo per 5 darbo dienas informuoti Investuotojus apie bet kokį Paskolos gavėjo sutarties pažeidimą, apie kurį sužinojo Platformos operatorius. Platformos operatorius privalo nedelsdamas informuoti Investuotojus apie Paskolos gavėjo padarytą sutarties pažeidimą, jei dėl vėlavimo informuoti Investuotoją gali būti padaryta žala Investuotojui.

11.8.    Pagal taikytinus teisės aktus Platformos operatorius arba Saugumo agentas turi teisę savo vardu reikalauti pilnos kompensacijos už išieškojimo išlaidas dėl atliktų šioje dalyje nurodytų veiksmų.

11.9.    Platformos operatorius turi teisę reikalauti bet kokių ir visų netesybų, mokesčių ir išlaidų, atsiradusių dėl Paskolos gavėjo sutartinių įsipareigojimų pažeidimų ir (arba) dėl išieškojimo veiksmų. Be to, Platformos operatorius turi teisę sulaikyti                                              50% delspinigių, kad atlygintų išlaidas, patirtas vykdant veiksmus dėl Paskolos gavėjo finansinių įsipareigojimų išieškojimo Investuotojo vardu.

11.10.    Jei remiantis Paslaugų teikimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktais būtina išieškoti iš Paskolos dokumentų kylančius reikalavimus, Investuotojas savo reikalavimus, kylančius iš Paskolos dokumentų, perleidžia Saugumo agentui arba Platformos operatoriui, jei Platformos operatorius perėmė Saugumo agento funkcijas. Jei Platformos operatorius arba Saugumo agentas Investuotojui ir Skolininkui pateikia atitinkamą Pranešimą apie perleidimą šių Paslaugų teikimo sąlygų 13 dalyje („Pranešimų pateikimas“) nustatyta tvarka, visi Mokėtini finansiniai reikalavimai (kylantys iš su atitinkamo Projekto finansavimu susijusių Paskolos dokumentų), Skolininko atžvilgiu laikomi automatiškai perleistais Saugumo agentui arba Platformos operatoriui, kaip nurodyta Pranešime apie perleidimą. Atitinkami reikalavimai laikomi perleistais nuo to momento, kai adresatas gauna Pranešimą apie perleidimą pagal šių Paslaugų teikimo sąlygų 13.2 punktą.

11.11.    Pranešimas apie perleidimą gali būti įteiktas, jei tai yra būtina siekiant išieškoti reikalavimus, kylančius iš Paskolos dokumentų, kai: (i) Paskolos gavėjas negrąžino pagrindinės paskolos sumos iki sutartos mokėjimo datos; ir (ii) atitinkamam Projektui finansuoti sudaryta Paskolos sutartis (-ys) nutraukiama (-os) susidarius nepaprastoms aplinkybėms. Tokio perleidimo tikslas – sudaryti sąlygas Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui užimti kreditoriaus poziciją Mokėtinų finansinių reikalavimų atžvilgiu ir savo vardu dalyvauti procese ar Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo veiksmuose ir (arba) kitose išieškojimo ar sandorio formose, pavyzdžiui, Mokėtinų finansinių reikalavimų pardavime. Po Mokėtino finansinio reikalavimo perleidimo Investuotojas turės reikalavimo teisę Saugumo agento arba Platformos operatoriaus, priklausomai nuo to, kam buvo perleistas Mokėtinas finansinis reikalavimas, atžvilgiu, o reikalavimo teisė apribojama išieškojimo proceso metu gauta suma, kuri turi būti padalinta pagal Paslaugų teikimo sąlygų 11.12 punktą.  

11.12.    Įvykus perleidimui, Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas ir toliau veikia Investuotojo (-jų) interesais perleistų reikalavimų atžvilgiu (be kita ko turėdami teisę imtis bet kokių šioje dalyje aprašytų veiksmų) ir iš Mokėtinų finansinių reikalavimų išieškojimo ir (arba) vykdymo reikalavimo gautas lėšas apskaito atitinkamo Investuotojo (-jų) sąskaitoje pagal šiose Paslaugų teikimo sąlygose nustatytą mokėjimo įsipareigojimų vykdymo seką (prieš tai išskaičiavę ir padengę visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su atitinkamais veiksmais). Siekiant aiškumo, Saugumo agentas arba Platformos operatorius neperims Paskolos gavėjo skolos įsipareigojimų, kylančių iš Paskolos dokumentų.

12.    SAUGUMO AGENTAS

12.1.    Bet koks ir visi užstatai turi būti nustatyti Saugumo agento naudai. Saugumo agento funkciją atlieka Platformos operatoriaus tam paskirta įmonė „Estateguru tagatisagent“ OÜ (registracijos kodas12766368). Saugumo agento funkciją gali atlikti tik Saugumo agentas arba Platformos operatorius. Saugumo agento funkcija nebus pavesta jokiai kitai trečiajai šaliai.

12.2.    Saugumo agentas laiko užtikrintos paskolos atžvilgiu pateiktą užstatą ar užstatus savo vardu saugodamas Investuotojo (-jų) interesus ir vykdo su atitinkamais užstatais susijusius veiksmus ir sandorius, taip pat ir pagal Platformos operatoriaus nurodymus, duotus savo ir (arba) Investuotojo (-jų) vardu, pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas ir atitinkamos Paskolos dokumentus. Užstato sutartys sudaromos kaip sutartys trečiosios šalies naudai, t.y. nors užstato sutartys sudaromos tarp Saugumo agento ir Paskolos gavėjo, jos užtikrina Investuotojų reikalavimus Paskolos gavėjui, kylančius iš Paskolos dokumentų.

12.3.    Jei iš veiksmų (įskaitant užstato realizavimą), atliktų siekiant skolos išieškojimo ar priverstinio reikalavimų vykdymo, Saugumo agentas gauna lėšų Investuotojui ir (arba) Platformos operatoriui, Saugumo agentas atitinkamas lėšas perveda Platformos operatoriui (prieš tai išskaičiavęs ir padengęs visas išlaidas ir mokesčius, kurių Saugumo agentas patyrė ar apskaičiavo dėl atitinkamų veiksmų), o Platformos operatorius proporcingai investuotojo reikalavimui perveda lėšas į Investuotojo (-ų) naudotojo(-ų) sąskaitą(-as). Jei lėšos nepadengia visų įsipareigojimų, kylančių iš Paskolos dokumentų, grąžinama suma Investuotojui (-ams) yra proporcinga Investuotojo reikalavimo sumai nuo visos bendros paskolos sumos ir atitinka Bendrųjų paskolos sąlygų 16 punktą. Minėtos nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai Saugumo agentas skolos išieškojimo ar priverstinio reikalavimų vykdymo veiksmus atlieka remdamasis sutartimi dėl lygiagretaus įsipareigojimo, kaip nustatyta „Estateguru“ bendrosiose paskolos sąlygose, ir (arba) sutartimi, kuria sukuriamas atitinkamas užstatas.

12.4.    Saugumo agentas visas lėšas, kurios turi būti pervestos Platformos operatoriui, laiko atskirai nuo savo lėšų banko sąskaitoje, esančioje Europos ekonominės erdvės šalyje licencijuotame banke.

12.5.    Saugumo agentas ir Platformos operatorius neprivalo mokėti palūkanų Investuotojams už sumokėtas arba grąžintas sumas už laikotarpį nuo sumos gavimo iki sumokėjimo į Investuotojo Naudotojo sąskaitą.  

13.    PRANEŠIMŲ PATEIKIMAS

13.1.    Naudotojas sutinka, kad visi su jo / jos naudojimusi „Estateguru“ susiję pranešimai, būtų pateikiami per Pašto dėžutę ir (arba) siunčiami elektroniniu paštu, įskaitant teisinių pasekmių turinčius pranešimus. Tai apima ir pranešimus, kurių pagrindas yra Paskolos sutartis ir kiti Paskolos dokumentai. Platformos operatorius ir Saugumo agentas gali, savo nuožiūra, siųsti pranešimus Naudotojui ir kitomis priemonėmis nei per Pašto dėžutę ir (arba) elektroniniu paštu, šiam tikslui naudodami kontaktinę informaciją, kurią Naudotojas pateikė registruodamasis kaip Naudotojas, arba bet kokią kontaktinę informaciją, kurią Naudotojas pateikė po registracijos kaip Naudotojas.

13.2.    Laikoma, kad per Pašto dėžutę ir (arba) Naudotojo Platformos operatoriui nurodytu elektroniniu paštu siunčiami pranešimai buvo gauti ir atitinkamas Naudotojas su jais susipažino, praėjus 24 valandoms po to, kai buvo išsiųstas atitinkamas pranešimas.

14.    PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ IR PASKOLOS DOKUMENTŲ PAKEITIMAI

14.1.    Platformos operatorius gali vienašališkai pakeisti šias Paslaugų teikimo sąlygas ir atitinkami pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje. Platformos operatorius, savo nuožiūra, gali reikalauti, kad Naudotojas patvirtintų Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus. Keisdamas Paslaugų teikimo sąlygas Platformos operatorius visada informuoja Naudotoją apie jo teisę nutraukti naudojimąsi paslaugomis, jei Naudotojas nesutinka su Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais. Platformos operatorius gali apriboti Naudotojo galimybę atlikti naujas investicijas, jei Naudotojas nesutinka su esminiais Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais. Pritarimo Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimams nepateikimas neturi įtakos Platformos operatoriaus vykdomam Naudotojo turimo paskolų portfelio aptarnavimui. Kiekvienai Naudotojo sudarytai paskolos sutarčiai taikoma ta Paslaugų teikimo sąlygų versija, kuri galiojo paskolos sutarties sudarymo metu.

14.2. Paskolos gavėjas, gavęs Platformos operatoriaus sutikimą, gali vienašališkai vienu metu pratęsti paskolos sutartyje nustatytą mokėjimo terminą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, ir ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, skaičiuojant nuo pradinio mokėjimo termino, su sąlyga, kad: (i) Paskolos gavėjas Platformos operatoriui pateikė atitinkamą prašymą, (ii) Platformos operatoriaus rizikos komitetas laiko termino pratęsimą pateisinamu ir galimu, o priimdamas tokį sprendimą atsižvelgia į Investuotojų interesus, Paskolos gavėjo finansinę padėtį ir galimą finansinę naudą pratęsiant paskolos terminą; (iii) Paskolos gavėjas neturi pagal atitinkamą paskolos sutartį mokėtinų, bet nesumokėtų įsipareigojimų arba prašymą pratęsti terminą pateikė prieš tai, kai bet kokia nesumokėta suma tapo mokėtina; (iv) jei prašymas pratęsti terminą patvirtinamas, Paskolos gavėjas už pratęstą laikotarpį (nuo pradinio mokėjimo termino iki prievolės įvykdymo termino pabaigos) moka Investuotojams papildomas palūkanas, nurodytas Kainoraštyje, kuris galioja prašymo pratęsti terminą pateikimo metu, o papildomų palūkanų norma bus ne mažesnė kaip 0,5% per metus.

14.3.    Jei Investuotojai ir (arba) Paskolos gavėjai pageidauja pakeisti jau sudarytos Paskolos sutarties sąlygas, derybas su Paskolos gavėju dėl pakeitimų veda Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, veikdamas kaip Investuotojo atstovas ir Investuotojo naudai. Platformos operatorius arba Saugumo agentas gali pasirašyti iš dalies pakeistą sutartį kaip investuotojų atstovas vienu ar keliais toliau nurodytais būdais: 

14.3.1.    pratęsiant mokėjimo terminą pagal Paslaugų teikimo sąlygų 14.2 punktą;

14.3.2.     padidinant paskolos sutartyje nustatytą palūkanų normą ir (arba) delspinigius, tačiau tik tuo atveju, jei tai nepadidina Paskolos gavėjo nemokumo rizikos;

14.3.3.    suteikiant papildomo laiko ištaisyti ir (arba) pašalinti bet kokius nefinansinius įsipareigojimų pažeidimus (išskyrus įsipareigojimų, susijusių su užstato nustatymu, pažeidimus), tačiau tik tuo atveju, jei tai neturi įtakos projekto pelningumui ar rizikos pozicijai Investuotojų atžvilgiu;

14.3.4.    pratęsiant Paskolos dokumentuose nurodytą užstato (-ų) nustatymo terminą (a) iki 10 (dešimties) darbo dienų; arba (b) esant svarbioms priežastims, ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų, bet ne ilgiau kaip iki 3 (trijų) mėnesių, su sąlyga, kad už pastarąjį pratęstą laikotarpį pagal Paskolos sutartis Investuotojams yra garantuojamas palūkanų mokėjimas, o paskolos suma nėra pervedama Paskolos gavėjui, kol nebus tinkamai nustatyti užstatai;

14.3.5.    sutinkant pateikti papildomą užstatą; arba

14.3.6.  atliekant kitus pakeitimus, tarp jų ir atitinkamu metu pateikiant nurodymus Paskolos gavėjui dėl Paskolos dokumentų vykdymo formos ar duodant sutikimus nukrypti nuo Paskolos dokumentų sąlygų, jei atitinkami pakeitimai, nurodymai ar nukrypimai yra techninio pobūdžio ir jais siekiama ištaisyti klaidas arba, jei tai iš esmės nepažeidžia Investuotojo interesų arba jei tai būtina, siekiant išvengti galimos finansinės rizikos ir (arba) žalos Investoutojui (-ams).

14.4. Pateisinamais atvejais, jei tai yra reikšminga atsižvelgiant į Paskolos gavėjo finansinę padėtį ir galimas skolos išieškojimo proceso pradžios ar tęsimo perspektyvas, Portalo operatorius arba Įkaito agentas gali susitarti su Paskolos gavėju dėl sukauptų palūkanų ar delspinigių reikalavimo sumažinimo, jeigu: (i) sėkmingas palūkanų ir (arba) delspinigių išieškojimas iš Paskolos gavėjo ta apimtimi, kuria jie tapo visiškai mokėtini, yra mažai tikėtinas, atsižvelgiant į Paskolos gavėjo arba užstato davėjo (-ų) finansinę padėtį; (ii) Investuotojams pateikiamos sprendimo priežastys ir vertinimai, kuriais remiantis priimtas atitinkamas sprendimas; (iii) Investuotojai informuojami apie galimybę apskųsti atitinkamą Platformos operatoriaus arba Saugumo agento sprendimą.

15.    TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERLEIDIMAS 

15.1.    Naudotojas negali perleisti ar kitaip perduoti iš Paskolos sutarčių ir šių Paslaugų teikimo sąlygų kylančių teisių ir įsipareigojimų trečiajam asmeniui be Platformos operatorius ir Saugumo agento sutikimo. Saugumo agento ir Platformos operatoriaus sutikimas nėra būtinas perleidžiant vieno Naudotojo reikalavimus kitam Naudotojui Antrinėje rinkoje. Platformos operatorius neatsako už bet kokius nuostolius (įskaitant negautą pelną) ar įsipareigojimus Naudotojui, atsiradusius dėl šio skyriaus ar kitų Paslaugų teikimo sąlygų.  

15.2.    Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas turi teisę iš Paskolos sutarčių kylančias teises ir įsipareigojimus Naudotojų ir (arba) savo vardu perleisti tretiesiems asmenims priverstinio vykdymo ar kitokio išieškojimo proceso metu, jei dėl tokio perleidimo grąža Investuotojams yra didesnė nei tuo atveju, jei priverstinio vykdymo ar kitokio išieškojimo procesas (atitinkamai) būtų tęsiamas. Jei buvo priimtas sprendimas perleisti reikalavimus, Platformos operatorius pateiks investuotojams paaiškinimus ir skaičiavimus, kuriais remiantis buvo priimtas toks sprendimas. Investuotojas sutinka, kad susiklosčius išieškojimo situacijai ir nesant palankesnių grąžinimo galimybių, Mokėtinus finansinius reikalavimus gali tekti parduoti už mažesnę kainą nei Paskolos suma, todėl investuotojai gali prarasti kapitalą.  Iš minėtų perleidimų gautinos sumos (atėmus faktines išieškojimo ir (arba) priverstinio išieškojimo išlaidas) privalo būti sumokėtos Investuotojams.

16.    TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

16.1.    Šias Paslaugų teikimo sąlygas ir kitas aplinkybes, veiksmus ir sandorius, susijusius su naudojimusi „Estateguru“, reguliuoja Estijos teisė.

16.2.    Bet kokie ginčai, kylantys remiantis šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis tarp Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento (iš vienos pusės), ir Paskolos gavėjo (iš kitos pusės), priklauso Harju apygardos teismo, esančio Taline (Estija), jurisdikcijai, neatsižvelgiant į įstatymų koliziją.

16.3.    Jei Naudotojas turi nusiskundimų, susijusių su „Estateguru“ ar bet kuriomis Platformos operatoriaus ar Saugumo agento teikiamomis paslaugomis, tai sprendžiama laikantis Ginčų sprendimo tvarkos, kuri yra pateikta Platformoje. Naudotojas taip pat turi teisę Ginčų sprendimo tvarka kreiptis į vietos priežiūros instituciją. Naudotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietos priežiūros instituciją (pvz., į Lietuvos banką su skundu dėl Platformos operatoriaus teikiamų paslaugų pagal Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23.

17.    MOKESČIAI IR IŠLAIDOS

17.1.    Jei Pagrindinėse paskolos sąlygose nenustatyta kitaip, Paskolos gavėjas įsipareigoja Platformos operatoriui mokėti šiuos mokesčius ir padengti šias išlaidas

17.1.1.    Tarpininkavimo mokestį;

17.1.2.    Administravimo mokestį;

17.1.3.    Saugumo agento mokestį;

17.1.4.    Sutarties mokesčius;

17.1.5.    mokestį už skolos (-ų) išieškojimą;

17.1.6.     visas išlaidas, susijusias su paskolos ir įkeitimo / hipotekos sutarčių sudarymu (įskaitant įkeitimo / hipotekos registraciją);

17.1.7.    kitus Pagrindinėse paskolos sąlygose sutartus mokesčius.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite mūsų Kainoraštyje, kuris yra pateikiamas puslapyje: https://estateguru.co/lt/kainorastis/.

17.2.    Jei šios Paslaugų teikimo sąlygose ar Pagrindinėse paskolos sąlygose nenurodyta kitaip, Tarpininkavimo mokestis ir Saugumo agento mokestis, taip pat išlaidos, susijusios su paskolos ir įkeitimo / hipotekos sutarčių sudarymu (įskaitant įkeitimo / hipotekos registraciją) Platformos operatoriui mokamos iš paskolos sumos prieš pat pervedant paskolos sumą į Paskolos gavėjo sąskaitą, o Platformos operatorius gali Tarpininkavimo mokestį, Saugumo agento mokestį bei bet kokias ir visas išlaidas išskaičiuoti iš paskolos sumos, į Paskolos gavėjo sąskaitą pervesdamas tik tokią paskolos sumą, kuri viršija mokesčius ir išlaidas. Kiti mokesčiai (išskyrus Administravimo mokestį) Platformos operatoriui mokami kaip nustatyta Pagrindinėse paskolos sąlygose.

17.3.    Administravimo mokestį Paskolos gavėjas turi sumokėti vienu arba keliais mokėjimais iš eilės iki paskolos termino pabaigos, kaip susitarta su Platformos operatoriumi. Kiekvienos Administravimo mokesčio įmokos dydis yra nurodomas atitinkamame mokėjimo grafiko stulpelyje. Jei Pagrindinėse paskolos sąlygose nenustatyta kitaip, Platformos operatoriui mokėtinas Administravimo mokestis sudaro du procentus (2 %) pagrindinės paskolos sumos pagal Paskolos sutartį, sudarytą Projektui finansuoti. Paskolos gavėjas privalo sumokėti visą Administravimo mokestį bet kuriuo atveju, įskaitant atvejus, kai atitinkamos paskolos terminas trumpesnis nei metai arba, jei paskola grąžinama anksčiau termino, nepraėjus vieneriems metams nuo paskolos sumos pervedimo Paskolos gavėjui.

17.4.    Jei paskola grąžinama anksčiau termino, visa likusi Administravimo mokesčio dalis privalo būti sumokėta kartu su anksčiau termino grąžinama paskola (o jei atitinkama grąžinimo data nėra paskutinė kalendorinio mėnesio diena, Administravimo mokestis skaičiuojamas ir privalo būti sumokėtas bent jau tokia suma, kokia būtų buvusi priskaičiuota ir sumokėta, jei atitinkama paskola būtų grąžinta paskutinę to kalendorinio mėnesio dieną (tačiau bet kuriuo atveju ne didesne suma, nei būtų buvusi mokėtina, jei paskola būtų grąžinta iš pradžių nustatytą grąžinimo termino dieną)).

17.5.    Paskolos gavėjui negrąžinus pagrindinės Paskolos sumos arba nutraukus Paskolos sutartį (-os), Administravimo mokestis Platformos operatoriui turi būti sumokėtas nedelsiant.

17.6.    Šių Paslaugų teikimo sąlygų 17.1 punkte nurodyti mokesčiai privalo būti mokami tik tuo atveju, jei Sindikacijos laikotarpiu atitinkamam Projektui finansuoti sudarytų Paskolų sutarčių pagrindinė paskolų suma siekia bent Minimalią finansavimo tikslo sumą, nurodytą atitinkamoje Paskolos paraiškoje.

17.7.    Platformos operatorius gali reikalauti, kad Paskolos gavėjas sumokėtų iki penkių procentų (5%) Paskolos sumos dydžio sutarties mokestį, jei Paskolos gavėjas kreipiasi dėl pratęsimo, nurodyto 14.3.1 arba 14.3.4(b) punktuose.

17.8.    Tarpininkavimo mokestis taip pat privalo būti mokamas ir tuomet, jei Paskolos sutartis nutraukiama, nes Paskolos gavėjas Paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi nepateikė užstato ar užstatų, kai Paskolos sutartis nutraukiama susidarius nepaprastoms aplinkybėms prieš pervedant paskolos sumą arba, jei Skolintojas atsisako tenkinti Paskolos prašymą nepasibaigus Sindikacijos laikotarpiui. Pirmiau aprašytais atvejais Paskolos gavėjas privalo Tarpininkavimo mokestį sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas po Paskolos sutarties nutraukimo ar jos nutraukimo esant nepaprastoms aplinkybėms.

17.9.    Šių Paslaugų teikimo sąlygų 17.8 punkte aprašytų įvykių atveju Paskolos gavėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po pareikalavimo kompensuoti Platformos operatoriui ir Saugumo agentui visas išlaidas, mokesčius, rinkliavas ir nuostolius, kuriuos Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas patyrė dėl minėtų įvykių.

17.10.    Platformos operatorius gali mokesčius, išlaidas ir (arba) nuostolius, kurie turi būti padengti ar kompensuoti Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui, nurašyti iš lėšų, apskaitomų atitinkamo Naudotojo Sąskaitoje.

17.11.    Į Platformos operatoriaus ar Saugumo agento mokesčius nėra įtrauktas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir, jei pagal įstatymą atitinkamam mokesčiui taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ar kitas panašus mokestis (angl. tax), jis pridedamas prie Tarpininkavimo mokesčio ir (arba) Administravimo mokesčio.

17.12.    Paskolos gavėjas mokesčius privalo mokėti eurais visa suma ir Paskolos gavėjas negali įsipareigojimo mokėti atitinkamą mokestį vykdyti įskaitymo būdu arba daryti kitus išskaitymus ar atskaitymus iš tokių mokėtinų sumų be Platformos operatoriaus sutikimo, duoto tokiu formatu, kuris gali būti atkuriamas rašytine forma.

17.13.    Jeigu suėjo Paskolos gavėjo mokėjimo prievolė arba Paskolos sutartys buvo nutrauktos ir Platformos operatorius paveda Saugumo agentui pradėti priverstinį užstato realizavimą (pvz.: vykdymo procesą, priverstinį pardavimą, aukcioną, teismo procesą, reikalavimų ir užstato pardavimą trečiajai šaliai ir pan.), Platformos operatorius turi teisę taikyti Investuotojams Realizavimo mokestį už veiksmus, kurių buvo imtasi skolai išieškoti. Realizavimo mokestis yra 10% Paskolos sumos, kuri yra nesumokėta realizavimo proceso pradžioje. Investuotojų mokėtiną Realizavimo mokestį Investuotojų vardu renka Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas kaip kompensaciją iš Paskolos gavėjo, kad padengtų Investuotojų įsipareigojimą sumokėti Realizavimo mokestį, o Paskolos gavėjas, sutikdamas su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, sutinka, kad Realizavimo mokestis gali būti pareikalautas iš Paskolos gavėjo kaip kompensacija be kitų mokėtinų reikalavimų.

17.14.    Paskolos gavėjas turi pareigą Platformos operatoriui, Saugumo agentui ir Investuotojams atlikti visus mokėjimus laiku. Jeigu Paskolos gavėjas vėluoja atsiskaityti, Paskolos gavėjas privalo sumokėti Platformos operatoriui Kainoraštyje nurodyto dydžio skolos valdymo mokestį sutartinių netesybų forma.

17.15.    Be Realizavimo mokesčio, Platformos operatorius ar Saugumo agentas taip pat gali reikalauti, kad Paskolos gavėjas padengtų visas išlaidas, susijusias su reikalavimų gavimu ir (arba) kitomis vykdymo procedūromis (pvz., teisinės išlaidos arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjų išlaidos) ir (arba) užstato valdymo mokesčiai (pvz., elektra, priežiūra, mokesčiai) ir/ar kitos atitinkamos išlaidos su dvidešimt penkių procentų (25%) priemoka. Jei Platformos operatoriaus tam tikslui paskirta bendrovė (pavyzdžiui, Saugumo agentas, Saugumo agento dukterinė įmonė arba specialus paslaugų teikėjas) įgyja nuosavybės teisę į įkeistą turtą, Paskolos gavėjas privalo mokėti Platformos operatoriui 3% nuo Paskolos sumos (+ PVM, jei taikoma) valdymo mokestį per metus nuo nuosavybės teisės perdavimo. Jeigu Paskolos gavėjas nepervedė Platformos operatoriui Realizavimo mokesčio ir/ar minėtų išlaidų, Platformos operatoriui mokestį ir/ar išlaidas leidžiama išskaityti iš Saugos agento jam pervestų lėšų šių Paslaugų teikimo sąlygų 12.3 punkte nustatyta tvarka. šių Vartotojo sąlygų. Tai taip pat yra taikoma, jei lėšas gauna tiesiogiai Platformos operatorius, o ne per Saugos agentą.

17.16.    Naudotojas įsipareigoja Platformos operatoriui mokėti šiuos mokesčius:

17.16.1.    neaktyvios virtualios sąskaitos mokestį;

17.16.2.    aptarnavimo mokesčius;;

17.16.3.    kitus mokesčius, sutartus Pagrindinėse paskolos sąlygose.

Daugiau informacijos apie taikomus mokesčius rasite mūsų Kainoraštyje, kuris yra pateikiamas puslapyje: https://estateguru.co/lt/kainorastis/.

17.17.    Neaktyvios virtualios sąskaitos mokestis mokamas tuo atveju, jei Naudotojas savo Sąskaita nesinaudoja ilgiau nei vienerius (1) metus, tačiau su sąlyga, kad Sąskaitoje yra disponuojamų lėšų. Neaktyvios virtualios sąskaitos mokesčio dydį nustato Platformos operatorius ir jis mokamas pagal galiojantį Kainoraštį. 17.16.2. punkte nurodytus aptarnavimo mokesčius Naudotojai moka pagal Platformoje skelbiamą Kainoraštį.

17.18.    Vėlavimo sumokėti ar kompensuoti kokį nors mokestį, rinkliavą ar išlaidas atveju Naudotojas įsipareigoja Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui mokėti 25 (dvidešimt penkių) procentų per metus dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną.  

17.19.    Jei Platformoje skelbiamas tam tikrų veiksmų ir paslaugų, kurių imasi ir kurias teikia Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas, Kainoraštis, po pirmojo Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento pareikalavimo ir papildomai šalia bet kokių kitų Paslaugų teikimo sąlygose nurodytų mokesčių Naudotojas nedelsdamas privalo už atitinkamus veiksmus ir (arba) paslaugas Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui sumokėti Kainoraštyje nurodytą mokesčio sumą. Be kitų dalykų, atitinkamame Kainoraštyje gali būti nurodyti mokesčiai, kurie mokami Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui už veiksmus, aprašytus šių Paslaugų teikimo sąlygų 11 dalyje, arba už kitus veiksmus ir paslaugas.

18.    PLATFORMOS OPERATORIAUS IR SAUGUMO AGENTO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

18.1.    Pagrindinė Platformos operatoriaus paslauga – tarpininkavimas savo Naudotojų skolinimo ir skolinimosi interesams. Platformos operatorius, teikdamas šias paslaugas,  įsipareigoja veikti sąžiningai, atidžiai, teisingai ir profesionaliai, atsižvelgdamas į Investuotojų ir Paskolų gavėjų interesus.

18.2.    Platformos operatorius veikia vadovaudamasis Platformoje nustatytų interesų konfliktų vengimo politika.  

18.3.    Platformos operatoriaus ir Saugumo agento teikiamos paslaugos neapima toliau išvardytų dalykų:

18.3.1.    garantavimo ar kitokio užtikrinimo, kad Naudotojai galės disponuoti lėšomis ar galės jų gauti, taip pat užtikrinimo, kad bus įvykdyti Naudotojo (-jų) finansiniai įsipareigojimai;

18.3.2.    indėlių ar kitų kompensuojamų priemonių priėmimo arba paskolų ar kitokio finansavimo suteikimo savo sąskaita ir vardu;

18.3.3.    investavimo ar teisinių konsultacijų teikimo;

18.3.4.    nekilnojamojo turto sandorių sudarymo ar konsultacijų dėl jų teikimo; arba

18.3.5.    mokėjimo paslaugų teikimo.

18.4.    Platformos operatorius atlieka administravimo funkciją, kai Naudotojai sudaro ir vykdo Paskolos dokumentus, siekdamas palengvinti Paskolos dokumentų vykdymą ir komunikaciją tarp Naudotojų. Išieškodami kokias nors sumas, kurias privalo mokėti Paskolos gavėjas, tiek Platformos operatorius, tiek Saugumo agentas veikia savo nuožiūra, vadovaudamiesi tuo, kas remiantis Platformos operatoriaus nuomone ir patirtimi labiausiai atitinka Investuotojo interesus.

18.5.    Šalia kitų dalykų Platformos operatorius ir Saugumo agentas neatsako ir už:

18.5.1.    Naudotojų (įskaitant Paskolos gavėjus) įsipareigojimų vykdymą;

18.5.2.    Naudotojų (įskaitant Paskolos gavėjus) Platformoje ar bet kuriame Paskolos dokumente paskelbtos ar pateiktos informacijos ir (arba) patvirtinimo (-ų) teisingumą ar tikslumą; be kita ko, minėtas atsakomybės apribojimas taip pat taikomas faktiniams duomenims ir kitai Platformoje skelbiamai informacijai apie Projektus ir Naudotojus, taip pat Platformos operatoriaus skelbiamai informacijai tais atvejais, kai Platformos operatorius apgaulingą ar netikslią informaciją paskelbė netyčia;

18.5.3.    jokius veiklos nutrūkimus ar trukdžius, kurių gali pasitaikyti kredito institucijų veikloje, įskaitant tiesiogiai ar netiesiogiai susidariusius nuostolius dėl tokios kredito institucijos nemokumo ar moratoriumo ar kito panašaus įvykio;

18.5.4.    nuostolius, susidariusius dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų 11 dalyje, nurodytų trečiųjų asmenų, kurių ekonominė ir profesinė veikla apima, pavyzdžiui, skolų išieškojimą ir susijusias paslaugas, veiksmų ar neveikimo;  

18.5.5.    „Estateguru“ naudojamų sutarčių ir kitų teisinių dokumentų teisinį privalomumą, apimtį, turinį, tinkamumą ir vykdytinumą, įskaitant dokumentus, naudojamus sandoriams per „Estateguru“ vykdyti;

18.5.6.    Platformos klaidas ir sutrikimus, Platformos pakeitimus arba Platformos veiklos nutraukimo pasekmes;

18.5.7.    Platformoje skelbiamų prognozių, įskaitant bet kurio Projekto finansinius rodiklius ir prognozes, teisingumą ir tikslumą;

18.5.8.    aplinkybes, kurios kyla ar priklauso nuo Naudotojo asmens tapatybės;

18.5.9.    nuostolius, susidariusius dėl to, kad realizavosi rizika, nurodyta šių Paslaugų teikimo sąlygų 3.7 punkte;

18.5.10.    neturtinius nuostolius, prarastą pelną ar kitus netiesioginius nuostolius arba kitus dėl jų veiksmų (išskyrus tyčinius nusižengimus) kilusius nuostolius;

18.5.11.    jokius ekonominius nuostolius, vėlavimą vykdyti kurią nors šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį ar jų nevykdymą tokia apimtimi, kuria toks nuostolis, vėlavimas vykdyti ar nevykdymas yra sąlygotas force majeure aplinkybių arba vyksta joms tęsiantis.

18.6.    Leidimas paskelbti Paskolos paraišką ir, jei naudojamos rizikos kategorijos, priskirti jai rizikos kategoriją Platformoje nelaikomas rekomendacija dėl investicijos ar kitokiu Platformos operatoriaus palaikymu atitinkamos Paskolos prašymo atžvilgiu, taip pat nelaikomas Platformos operatoriaus patvirtinimu ar kitokiu ženklu, kad Paskolos paraišką teikiančio asmens kreditingumas yra patikimas, kad atitinkamas projektas yra finansiškai perspektyvus arba, kad Investuotojas atgaus atitinkamą investiciją ar uždirbs iš jos pelno.  

18.7.    Platformos operatorius gali bet kuriuo metu Platformoje daryti pakeitimus, tarp jų išplėsti, pakeisti ar pašalinti jos funkcijas, savo nuožiūra ir neprašydamas Naudotojų sutikimo arba iš anksto Naudotojų neinformuodamas. Be kita ko, Platformos operatorius gali nutraukti Platformos veiklą bet kuriuo metu savo nuožiūra.

19.    BENDRIEJI NAUDOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

19.1.    Sudarydamas sandorius Platformoje, kiekvienas Naudotojas pats įvertina atitinkamo sandorio tinkamumą ir riziką, o esant reikalui, naudojasi konsultantų, kurie yra tam tikros srities specialistai, pagalba.  

19.2.    Kai Naudotojas registruojasi kaip Naudotojas, jis (šalia kitų dalykų) patvirtina, kad naudodamasis „Estateguru“, taip pat ir sudarydamas sandorius per „Estateguru“, jis supranta su „Estateguru“ naudojimusi susijusią riziką (įskaitant galimybę, kad tuo atveju, jei realizuosis su „Estateguru“ naudojimusi ir investavimu susijusi rizika, jis gali neatgauti savo investicijos ar neuždirbti iš jos planuoto pelno) ir veikia tik savo rizika.

19.3.    Naudotojas privalo pats deklaruoti pajamas ir sumokėti mokesčius, mokėtinus per „Estateguru“ įgyvendintų sandorių ir veiksmų atžvilgiu, įstatymų nustatyta apimtimi ir tvarka, ir nei Platformos operatorius, nei Saugumo agentas neišskaičiuoja jokių valstybei mokėtinų mokesčių, jei to nereikalauja įstatymas. Be kita ko, tai taikoma ir mokesčiams, kurie mokėtini už Investuotojo uždirbtas pajamas iš palūkanų.

19.4.    Naudotojas sutinka ir patvirtina, kad:

19.4.1.    Paskolų sutarčių ir kitų Paskolos dokumentų vykdymas, įskaitant su Paskolos dokumentų sudarymu ir kitais su jų klausimais susijusią komunikaciją tarp Naudotojų gali vykti tik šiose Paslaugų teikimo sąlygose ir Paskolos dokumentuose nustatyta tvarka ir tik per „Estateguru“ ir ją pasitelkiant, išskyrus tuos atvejus, kai Platformos operatorius arba Saugumo agentas yra davę išankstinį sutikimą tokiu formatu, kuris gali būti atkurtas rašytine forma;

19.4.2.    bet kokio iš Paskolos sutarties, šių Paslaugų teikimo sąlygų ar kitų Paskolos dokumentų kylančio finansinio įsipareigojimo išieškojimas gali vykti tik šių Paslaugų teikimo sąlygų 11 dalyje nustatyta tvarka  per Platformos operatorių ir (arba) Saugumo agentą ir su jo pagalba, o Naudotojas neturi teisės savarankiškai imtis tokių veiksmų, išskyrus atvejus, jei tam gautas Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento išankstinis sutikimas tokiu formatu, kuris gali būti atkurtas rašytine forma; ir

19.4.3.    bet kokie klausimai ir kita informacija, kurią Naudotojas sužinojo naudodamasis ar prisijungęs prie Platformos, Naudotojo gali būti pritaikyta tik siekiant naudotis „Estateguru“ paslaugomis, bet ne jokiam kitam tikslui.

19.5.    Naudodamasis „Estateguru“ Naudotojas privalo elgtis sąžiningai ir atsižvelgti į kitų Naudotojų teises, taip pat nesinaudoti „Estateguru“ siekdamas pakenkti kitiems Naudotojams ir (arba) Platformos operatoriui ir (arba) Saugumo agentui ar kitais geros moralės ar geros valios neatitinkančiais tikslais. Naudotojas sutinka ir patvirtina, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga ir tiksli.  

19.6.    Naudotojas pats padengia visas išlaidas, mokesčius, rinkliavas ir valstybės mokesčius, susijusius su naudojimusi „Estateguru“.

19.7.    Platformos operatoriaus prašymu Naudotojas privalo pateikti Platformos operatoriui informaciją ir dokumentus, kurių Platformos operatorius reikalauja, kad galėtų nustatyti Naudotojo galutinį naudos gavėją ir kitus susijusius asmenis, įvertinti ir sumažinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo riziką bei atlikti tarptautinių sankcijų patikrinimus.

19.8.    Jei Investuotojo mirties atveju pareiškiamas reikalavimas perleisti turtą, esantį Naudotojo sąskaitoje, Platformos operatorius turi teisę atsisakyti perleisti turtą, kol paveldėjimas nebus įrodytas paveldėjimo teisės liudijimu (pvz., notaro patvirtintas paveldėjimo teisės liudijimas). Be to, paveldėjimo ar panašios teisės perleisti turtą nustatymo išlaidos gali būti išskaitytos iš Naudotojo sąskaitoje esančio turto arba išieškomos iš asmens, turinčio teisę į turtą paveldėjimo ar perdavimo teisės pagrindu.

19.9.    Naudotojas įsipareigoja naudodamasis Platforma nenaudoti techninės įrangos, taikomųjų programų ar sprendimų (įskaitant kompiuterines programas), kurių paskirtis ar funkcija yra Platformos turinio ar joje įrašytų duomenų automatinis naudojimas, skaitymas, rinkimas, įrašymas ar kitoks tvarkymas.  

20.    NAUDOTOJO STATUSO PANAIKINIMAS

20.1.    Naudotojo prašymu, Platformos operatorius panaikina tokio Naudotojo statusą (kaip Naudotojo), jei jis nėra kokios nors Paskolos sutarties šalimi, neturi finansinių reikalavimų jokiam kitam Naudotojui, kiek tai susiję su naudojimusi Platforma ir yra įvykdęs visus finansinius įsipareigojimus Platformos operatoriaus, Saugumo agento ir bet kurio kito Naudotojo atžvilgiu, kiek tai susiję su naudojimusi Platforma. 

20.2.    Platformos operatorius gali, savo nuožiūra, panaikinti Naudotojo (kaip Naudotojo) statusą ar apriboti Naudotojo teises bet kuriuo metu, kai Platformos operatorius įtaria, kad naudojimasis Naudotojo sąskaita neatitinka šių Paslaugų teikimo sąlygų, informuodamas atitinkamą Naudotoją 13 dalyje nustatyta tvarka.

20.3.    Jei Platformos operatorius, atsižvelgdamas į Naudotojo veiklą, turi pagrįstų priežasčių įtarti pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, sukčiavimą ar kitą neteisėtą veiklą, Platformos operatorius turi teisę apriboti Naudotojo teises į jo Naudotojo paskyrą ir (arba) nedelsiant panaikinti Naudotojo statusą. Taip pat Platformos operatorius nutraukia Naudotojo naudotojo statusą, kai jam arba su juo susijusiems asmenims taikomos tarptautinės sankcijos.

20.4.    Panaikinęs Naudotojo statusą, Platformos operatorius perveda atitinkamo Naudotojo Sąskaitoje apskaitomų lėšų teigiamą likutį į tą Naudotojo sąskaitą, iš kurios Naudotojas anksčiau buvo pervedęs lėšas Platformos operatoriui. Jei Naudotojas gavo kokių nors lėšų kaip premijas, kurios skirtos investuoti Platformoje, šių lėšų negalima atsiimti ir jos nebus pervestos į Naudotojo einamąją sąskaitą.

21.    PLATFORMOS OPERATORIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21.1.    Platformos operatoriaus bankroto paskelbimas ar Platformos operatoriaus veiklos nutraukimas dėl kitos priežasties neturi įtakos jau sudarytų Paskolos dokumentų galiojimui (nebent Paskolos sutartyje būtų numatyta kitaip).

21.2.    Kai yra paskelbiamas Platformos operatoriaus bankrotas ar Platformos operatorius nutraukia veiklą dėl kitos priežasties:

21.2.1.    Sindikacijos laikotarpis kiekvienos aktyvios Paskolos paraiškos atžvilgiu baigiasi anksčiau laiko; 

21.2.2.    Platformos operatorius perveda Naudotojo Sąskaitoje apskaitomų lėšų teigiamą likutį į tą Naudotojo einamąją sąskaitą, kurią tas Naudotojas anksčiau buvo nurodęs Platformos operatoriui ir iš kurios tas Naudotojas anksčiau buvo pervedęs lėšas Platformos operatoriui;

21.2.3.    Platformos operatorius pateikia nurodymus Naudotojams dėl tolesnio Paskolų dokumentų vykdymo tokia apimtimi, kuria atitinkamų Paskolos dokumentų vykdymas neįmanomas be Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento pagalbos.

21.3.    Šių Paslaugų teikimo sąlygų 21.2.3 punkte paminėti nurodymai, be kita ko, apima nurodymus Paskolos sutarties šalims:

21.3.1.    mokėjimus, kurie privalomi pagal Paskolos dokumentus, atlikti tiesiogiai tai šaliai, kuri turi teisę į tokį mokėjimą;

21.3.2.    su Paskolos dokumentais susijusius pranešimus kitai šaliai teikti kitais būdais nei aprašyti šių Paslaugų teikimo sąlygų 13 dalyje; 

21.3.3.    toliau vykdyti Paskolos dokumentus tokiu būdu, tvarka ir apimtimi, kai Platformos operatoriaus ir (arba) Saugumo agento anksčiau vykdytas funkcijas ir vaidmenį atlieka Platformos operatoriaus paskirtas trečiasis asmuo; arba

21.3.4.    kitus atitinkamus nurodymus, kurių tikslas – palengvinti Paskolos dokumentų vykdymą tokiomis aplinkybėmis, kai Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas nutraukė savo veiklą ar buvo paskelbtas jų bankrotas.

21.4.    Platformos operatorius ir (arba) Saugumo agentas gali, 21.3 punkte išvardytais tikslais, Paskolos dokumentų šalims ir (arba) Paslaugų teikimo sąlygų 21.3.3 punkte nurodytam trečiajam asmeniui pateikti visą atitinkamą informaciją apie kitą Paskolos dokumentų šalį ar šalis, įskaitant jų kontaktinius ir einamosios sąskaitos duomenis, taip pat kitą informaciją, susijusią su Paskolos dokumentais.

22.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.1.    Estijos Respublika laikoma Platformos operatoriaus įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, vykdymo vieta. Lietuvoje, Platformos operatoriaus įsipareigojimų, kylančių iš šių Paslaugų teikimo sąlygų, vykdymo vieta yra Lietuvos Respublika.

22.2.    Jei paaiškėja, kad kuri nors iš šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatų ar kuri nors Paskolos dokumentų nuostata yra niekinė ar kitaip negaliojanti, tai neturi įtakos kitų šių Paslaugų teikimo sąlygų ar Paskolos dokumentų nuostatų galiojimui.

22.3.    Platformoje pateikiama informacija nėra skirta tam, kad ji būtų pateikta ar ja naudotųsi asmenys tokioje valstybėje, kurioje ji neleistina arba kurioje jos leistinumą riboja įstatymai ar kiti teisės aktai.

22.4.    Šios Paslaugų teikimo sąlygos Platformoje gali būti pateiktos tiek anglų, tiek kitomis kalbomis. Kilus nesutarimams dėl bet kurios šių Paslaugų teikimo sąlygų punkto reikšmės, Platformoje pateikiama šių Paslaugų teikimo sąlygų versija anglų kalba turi viršenybę prieš versijas kitomis kalbomis.

23.    SĄVOKOS

23.1.    Jei kontekstas nereikalauja kitaip, šios didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos turės tokius apibrėžimus. Kairėje lentelės skiltyje esanti sąvoka turi dešinėje priešais ją nurodyta reikšmę.

Administravimo mokestis

Mokestis, kuris skaičiuojamas ir turi būti mokamas Platformos operatoriui už kiekvieną dieną, kol Investuotojui bus visiškai grąžinta Paskolos sutarties pagrindinė paskolos suma ir sumokėtos visos jai priskaičiuotos palūkanos, o Paskolos gavėjas įvykdys visus kitus finansinius įsipareigojimus, kylančius iš tokiai paskolai taikomų Paskolos dokumentų ar atsiradusius jų pagrindu.

Tinkamumo testas

Platformos operatoriaus atliekamas testas, kurio metu Platformos operatorius nustato, ar „Estateguru“ siūlomos paslaugos yra tinkamos Investuotojui (pradinių žinių testas) ir leidžia Investuotojui imituoti savo galimybes prisiimti nuostolius. Atlikęs testą Investuotojas žinos, ar jis yra patirties turintis, ar patirties neturintis investuotojas.

Pranešimas apie perleidimą

Platformos operatoriaus arba Saugumo agento pranešimas, teikiamas Investuotojui ir Skolininkui šių Paslaugų teikimo sąlygų 11.6 punkte nurodyta tvarka ir po kurio pateikimo Mokėtini finansiniai reikalavimai, kylantys iš Paskolos dokumentų, susijusių su atitinkamo Projekto finansavimu, Skolininko atžvilgiu laikomi automatiškai perleistais Platformos operatoriui arba Saugumo agentui, kaip nurodyta Pranešime apie perleidimą.

Paskolos gavėjas

Asmuo, kuris „Estateguru“ registruotas kaip Naudotojas – Paskolos gavėjas ir kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka ir kuris pateikė Paskolos paraišką, arba (jau sudarytos paskolos sutarties kontekste) paskolos gavėjas, pateikęs paskolos paraišką, pagal kurią ir buvo sudaryta ta paskolos sutartis.

Skolininkas

Paskolos gavėjas, kuris nevykdo arba vėluoja vykdyti iš Paskolos sutarties kylančius įsipareigojimus.

Mokėtini finansiniai reikalavimai

Visi reikalavimai, kylantys iš Paskolos dokumentų ir susiję su atitinkamo Projekto finansavimu, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs. 

Estateguru arba Platforma

Taikomosios programos ir funkciniai vienetai, esantys viešajame kompiuterių tinkle adresu www.estateguru.co ir šios svetainės individualiuose puslapiuose arba tame pačiame administruojamame domene esančiuose tinklalapiuose ir veikiantys kaip sutelktinio finansavimo platforma.

Estateguru bendrosios paskolos sąlygos

„Estateguru“ bendrosios paskolos sąlygos taikomos kiekvienai per „Estateguru“ suteiktai paskolai ir yra pateikiamos čia:  https://estateguru.co/home/loanterms?lang=en 

Estateguru privatumo taisyklės 

„Estateguru“ privatumo taisyklės, kuriose detalizuojamas Platformos Naudotojų asmens duomenų tvarkymas. „Estateguru” privatumo taisyklės pateikiamos čia: http://www.estateguru.co/home/privacy 

Force Majeure

Aplinkybės, kurių Platformos operatorius negali kontroliuoti (neapsiribojant toliau nurodytomis): gaisras, potvynis, pandemija, sprogimas ir nelaimingas atsitikimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimai, civilinių ir karinių institucijų nurodymai, pilietiniai neramumai, neteisėtas pasinaudojimas asmens duomenimis, negalėjimas gauti medžiagų ar darbo jėgos, trečiųjų šalių nutrauktos esminės sutartys ar bet kokia kita priežastis, kurios Platformos operatorius pagrįstai negali kontroliuoti. Platformos operatorius privalo imtis adekvačių veiksmų, siekdamas išvengti arba sušvelninti tokius poveikį darančius įvykius ir jų pasekmes. 

Tarpininkavimo mokestis 

Mokestis, mokamas Platformos operatoriui iš paskolos sumos prieš pat pervedant paskolos sumą į Paskolos gavėjo sąskaitą pagal 17 dalį. 

Automatinis investavimas

Automatizuota Platformos funkcija, leidžianti Investuotojui pasirinkti investavimo strategiją – iš anksto nustatytą investavimo strategiją arba pasirinktą pagal savo poreikius – ir automatiškai teikti pasiūlymus tuos kriterijus atitinkančioms Paskolų paraiškoms ir automatiškai sudaryti Paskolos sutartis. 

Investuotojas

Asmuo, kuris yra Estateguru registruotas kaip Naudotojas – Investuotojas ir kurio asmens tapatybę Platformos operatorius patikrino savo nustatyta tvarka.

Lemonway

„Lemonway SAS“, juridinio asmens kodas: 500486915, adresas: 8, rue du Sentier – 75002 Paryžius, Prancūzija, kurį Prancūzijos riziką ribojanti priežiūros ir pertvarkymo institucija (ACPR)  patvirtino 2012 m. gruodžio 24 d. 

Paskolos suma

Pagrindinė paskolos dalis, kurią Investuotojas suteikia pagal konkrečią Paskolos sutartį.

Paskolos sutartis 

Paskolos sutartis, sudaryta per „Estateguru“ šių Paslaugų teikimo sąlygų 6 dalyje („Paskolos sutarčių sudarymas“) nustatyta tvarka.

Paskolos dokumentas  

Paskolos sutartis, įskaitant Pagrindines paskolos sąlygas, Bendrąsias paskolos sąlygas ir bet kokį (-ius) mokėjimo grafiką (-us), taip pat sutartį (-is), dėl atitinkamo užstato ar užstatų nustatymo, pvz., hipotekos sutartis, laidavimo sutartis, garantija (jei taikoma).

Paskolos paraiška

Paskolos gavėjo Platformoje pateikta paraiška, kuria Investuotojams siūloma sudaryti Paskolos sutartį.

Pašto dėžutė

Asmeninis puslapis ar puslapiai, sukurti kiekvienam naudotojui ar individualus puslapis „Dokumentai“ „Estateguru“ Platformoje, siekiant gauti su „Estateguru“ susijusius pranešimus.

Maksimali finansavimo tikslo suma 

Maksimalus finansavimo (paskolų) lygis, kurį reikia sutelkti Projektui per „Estateguru“, kaip nurodyta Paskolos paraiškoje.

Minimali finansavimo tikslo suma 

Minimalus finansavimo (paskolų) lygis, kurį reikia sutelkti Projektui per „Estateguru“, kaip nurodyta Paskolos paraiškoje.

Platformos operatorius 

„Estateguru“ OÜ (Estijos Respublikoje įsteigta įmonė, juridinio asmens kodas 12558919). 

Kainoraštis

„Estateguru“ interneto svetainėje skelbiamas kainoraštis, kuriame nurodyti „Estateguru“ teikiamoms paslaugoms taikomi mokesčiai ir tam tikriems Naudotojų veiksmams Platformoje galiojančios kainos.

Pagrindinės paskolos sąlygos

Pagrindinės paskolos sąlygos, sudarančios Paskolos paraiškos dalį, arba (jau sudarytos Paskolos sutarties kontekste) Pagrindinės paskolos sąlygos, sudarančios Paskolos paraiškos, pagal kurią buvo sudaryta ta Paskolos sutartis, dalį, o joje nurodyta paskolos suma laikoma ta, kurią Investuotojas nustatė duodamas savo sutikimą tokios Paskolos paraiškos atžvilgiu.

Projektas

Verslo projektas, kuriam Paskolos gavėjas siekia per Platformą gauti paskolą (paskolas).

Realizavimo mokestis 

Platformos operatoriui mokėtinas mokestis už veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant pavesti Saugumo agentui vykdyti užstatą, kontroliuoti grąžinimo procesą ir paskirstyti iš grąžinimo gautas pajamas.

Saugumo agentas 

Platformos operatoriaus paskirtas agentas, kuris savo vardu ir Investuotojo (-ų) naudai laiko užstatą ar užstatus, pateiktus užtikrintos paskolos atveju, ir atlieka veiksmus ir vykdo sandorius, susijusius su atitinkamais užstatais, taip pat ir pagal Platformos operatoriaus nurodymus, duotus paties Platformos operatoriaus ir (arba) Investuotojų vardu.

Sindikacijos laikotarpis 

Laikotarpis, per kurį Investuotojai gali duoti sutikimus Paskolos paraiškai.

Naudotojas

Asmuo, kuris išreiškė pageidavimą tapti „Estateguru“ naudotoju ir (arba) asmuo, Platformoje registruotas kaip Investuotojas ar Paskolos gavėjas. 

Naudotojo sąskaita 

Asmeninis puslapis ar puslapiai, sukurti Naudotojui „Estateguru“ Platformoje, kuriuose Naudotojas gali pasinaudoti „Estateguru“ paslaugomis ir peržiūrėti informaciją, susijusią su jo sandoriais ir kitais Platformoje atliktais veiksmais. 

Paslaugų  teikimo sąlygos 

Šis dokumentas, šios „Estateguru“ Paslaugų teikimo sąlygos.

23.2.    Aiškinant ir nustatant laiko vienetus ir laikotarpius, nurodytus šiose Paslaugų teikimo  sąlygose:

23.2.1.    metai trunka 365 dienas;

23.2.2.    mėnuo yra kalendorinis mėnuo;;

23.2.3.    ketvirtis trunka 3 (tris) mėnesius;

23.2.4.    pusmetis trunka 6 (šešis) mėnesius;

23.2.5.    darbo diena yra diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar valstybinės šventės diena Estijoje, taip pat kurią kredito institucijos Europos ekonominėje erdvėje vykdo banko pavedimus.

23.2.6.    nustatant laikotarpius, kurie nurodomi pagal laiką, taikoma „Estateguru“ laiko matavimo sistema ir Rytų Europos laiko (angl. santr. EET) juosta;

23.2.7.    paskolos terminas prasideda tuo metu, kai paskolos suma pervedama Paskolos gavėjui.   

User Terms (13.07.2023)

Lietuvos (PDF)

User Terms (28.10.2022)

English (PDF)

User Terms (01.08.2022)

English (PDF)

User Terms (06.07.2020)

English (PDF)

User Terms (11.06.2020)

English (PDF)

User Terms (15.04.2019)

English (PDF)

User Terms (13.06.2017)

English (PDF)

User Terms (25.01.2017)

English (PDF)

User Terms (24.11.2016)

English (PDF)

User Terms (19.04.2016)

English (PDF)

Naršykite žinių centre