Legal

Estateguru Privacy Rules

ESTATEGURU PRIVATUMO TAISYKLĖS

Galioja nuo 12/04/2024

Kiekviena „Estateguru” grupės įmonė (toliau kartu – „Estateguru“ arba „mes“) supranta, jog svarbu tinkamai ir pakankamai apsaugoti fizinių asmenų asmens duomenis. Ši privatumo deklaracija padeda Jums suprasti, kodėl ir kaip tvarkome Jūsų duomenis. Mes paaiškiname, kaip mes renkame ir naudojame bei apsaugome Jūsų duomenis ir kokias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis, Jūs turite.

Ši privatumo deklaracija taikoma Jums, jeigu esate mūsų investuotojas, juridinio asmens investuotojo ar paskolos gavėjo atstovas ar susijusi šalis, jei pateikiate informacijos užklausą mūsų svetainėje arba kreipiatės į mus kokiu nors kitu tikslu, jei gauname Jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių ir jei lankotės mūsų platformoje adresu https://estateguru.co.arba bet kuriame kitame jos tinklalapio poskyryje.

1. Sąvokos ir apibrėžtys

Šioje privatumo deklaracijoje vartojamos didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos, kurios čia nėra apibrėžtos, atitinka Estateguru Paslaugų teikimo sąlygose pateiktus apibrėžimus.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar pakeitimas, atkūrimas, konsultacijos, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

Bendras duomenų valdytojas – du ar daugiau duomenų valdytojų, kurie kartu nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jie yra vienodai atsakingi už BDAR nustatytų įpareigojimų laikymąsi

užtikrinant duomenų subjekto teisių įgyvendinimą, tinkamą duomenų subjektų informavimą ir duomenų subjektų informavimo punktų paskyrimą.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kurie yra tiesiogiai pavaldūs duomenų valdytojui ar tvarkytojui ir tvarko asmens duomenis.

Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi (pvz., investuotojas, kuris yra fizinis asmuo, mūsų platformos estateguru.co ar bet kurio iš jos tinklalapių poskyrio lankytojas, juridinio asmens atstovas, akcininkas, galutinis naudos gavėjas ar kontaktinis asmuo).

2. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

kategorijos Renkame šiuos asmens duomenis:

Tapatybės nustatymo duomenys – vardas ir pavardė, nacionalinis identifikavimo numeris (pvz., asmens kodas, socialinio draudimo numeris) ir (arba) gimimo data, amžius, kalba. Asmens tapatybės dokumento kopija su nuotrauka (įskaitant šiuos duomenis: dokumento išdavimo ir galiojimo data, lytis, pilietybė) ir kiti duomenys, reikalingi asmens tapatybei nustatyti (konkretesnis duomenų tvarkymo nustatant asmens tapatybę aprašymas pateiktas mūsų tapatybės nustatymo paslaugų teikėjų „Veriff” ir „Onfido” privatumo sąlygose;

Kontaktinė informacija – telefono numeris, el.pašto adresas, kontaktinis adresas;

Išsamaus patikrinimo duomenys – duomenys, kurie būtini siekiant imtis išsamaus patikrinimo priemonių, susijusių su kreditingumu, kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo prevencija, rizikos vertinimu bei tarptautinių sankcijų laikymusi, įskaitant duomenis apie Jūsų gyvenamąją vietą, veiklos sritį, sandoriuose naudojamų lėšų ir turto kilmę, duomenis apie bet kurio kito su paskolos gavėju susijusio asmens teistumą, ir kvalifikaciją ar ryšius su politikoje dalyvaujančiais asmenimis.

Sandorio duomenys – duomenys, susiję su finansinėmis operacijomis, kurias atliekate platformoje, įskaitant duomenis apie investuotas ir turimas lėšas, paskolų sutartis, įeinančius ir išeinančius mokėjimus, skolas ir kt.

Banko sąskaitos duomenys – sąskaitos turėtojo vardas ir pavardė, sąskaitos numeris, IBAN, Swift/BIC kodas ir banko pavadinimas;Platformos naudotojo parinktys – duomenys, susiję su platformos naudotojo nustatytomis nuostatomis ir parinktimis;Sutarties duomenys – visos sutartys, dėl kurių naudotojas derėjosi arba kurias sudarė platformoje;

Paskolos garantijos davėjo duomenys – užstato teikėjo identifikavimo ir kontaktiniai duomenys, turto įrodymas (įskaitant duomenis apie įkeistą turtą ar kitą užstatą), naudojamą paskolai užtikrinti;

Platformos duomenys – duomenys apie platformos lankytojų sesijas, slapukus ir IP adresus, prisijungimų laiką ir skaičių, įskaitant prisijungimus per „Facebook”, „LinkedIn” ar kitą trečiosios šalies paslaugų teikėją.

Komunikacijos duomenys – asmens duomenys, susiję su bet kokia komunikacija su Jumis, pvz., duomenys iš el. laiškų ar pokalbių su „Estateguru”.

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

„Estateguru” tvarko asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais.

3.1 Duomenų tvarkymas sutarties vykdymo pagrindu

Mes tvarkome asmens duomenis, kai tai būtina siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba imtis priemonių, reikalingų prieš pasirašant sutartį.

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų kategorijos

Platformos valdymas, įskaitant naudotojo registraciją

Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, išsamaus patikrinimo duomenys, banko sąskaitos duomenys, sandorio duomenys, sutarties duomenys ir platformos duomenys.

Paskolos sutarčių valdymas platformoje

Sutarties duomenys, paskolos garantijos davėjo duomenys

 

Mokėjimų apdorojimas platformoje

Banko sąskaitos duomenys


3.2.Duomenų tvarkymas „Estateguru“ teisinių prievolių įvykdymo pagrindu

Duomenų tvarkymo teisinės prievolės apima visų asmens duomenų tvarkymą pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus visose šalyse, kuriose veikiame, pavyzdžiui, Europos sutelktinio finansavimo reglamentą (Reglamentas (ES) 2020/1503) ir kitus Europos ir vietos finansų sektoriaus reglamentus bei apskaitos įstatymus. Šie įstatymai ir reglamentai nustato renkamų duomenų tipą ir duomenų saugojimo laikotarpius.

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų kategorijos

Apskaita, mokėjimų paskolos gavėjams, investuotojams ir pardavėjams tvarkymas

Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, sandorio duomenys, banko sąskaitos duomenys

Šalių, kuriose „Estateguru” vykdo veiklą, taikomų nacionalinių įstatymų ir ES teisės aktų reikalavimų laikymasis

 Tapatybės nustatymo ir išsamaus patikrinimo duomenys (pvz., Latvijoje – teistumas).

Įrašų tvarkymas, kaip to reikalauja Reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų verslui

Visi įrašai, susiję su „Estateguru“ paslaugomis ir sandoriais

Duomenų subjektų skundų ir užklausų tvarkymas

Priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo

 

3.3. Duomenų tvarkymas „Estateguru“ teisėto intereso pagrindu

Teisėtas interesas reiškia, jog duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų verslo tikslams. Asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu tik tuo atveju, jei atlikome interesų suderinimo patikrinimą, kad įvertintume duomenų tvarkymo poveikį Jūsų privatumui ir duomenų apsaugos teisėms. Jūs turite teisę gauti papildomos informacijos apie mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus ir nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei nesutiksite su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėtų interesų pagrindu, asmens duomenų šiuo tikslu nebetvarkysime, nebent galėsime įrodyti, kad turime įtikinamą teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tuomet asmens duomenys tokiais tikslais nebebus tvarkomi.

Duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų kategorijos

Naudotojo pranešimų, pavyzdžiui, naujienlaiškių, informacijos apie paskolų portfelį, informacijos apie paslaugų atnaujinimus ir prašymų pateikti Naudotojo atsiliepimus, kad galėtume tobulinti savo paslaugas, siuntimas.

Kontaktiniai duomenys, platformos duomenys, sandorio duomenys

Naudotojų profiliavimas (žr. žemiau)*

Kontaktiniai duomenys, išsamaus patikrinimo duomenys, platformos duomenys, sandorio duomenys

Paskolos gavėjų, įskaitant susijusius fizinius asmenis, mokumo ir kreditingumo vertinimo atlikimas

Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, išsamaus patikrinimo duomenys (t. y. teistumas Estijoje ir Lietuvoje).

 

Naudotojų išsamaus patikrinimo procedūros

Tapatybės nustatymo duomenys, kontaktiniai duomenys, išsamaus patikrinimo duomenys

*Naudotojų profiliavimas

Tvarkydami Jūsų duomenis, taikome įvairias duomenų tvarkymo technologijas, naudodami matematinę analizę, statistikos ar kitus metodus, kurių pagalba galime sukurti investuotojų profilius, nustatyti tikimybes ir tarpininkauti Jums sudarant tinkamas investavimo galimybes. Gauta informacija suteikia mums galimybę įvertinti ir numatyti Jūsų investavimo prioritetus ir pasiūlyti Jums Jūsų lūkesčius atitinkančias investavimo galimybes. Mums taip pat gali prireikti atlikti mūsų Naudotojų profiliavimą atliekant rizikos vertinimą arba siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui.

3.4. Duomenų tvarkymas Jūsų sutikimo pagrindu

Tvarkydami asmens duomenis, kurių teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūsų duomenis naudojame tik tokiai duomenų tvarkymo veiklai, kuriai sutikote. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu ir taip pat lengvai, kaip jį davėte.

Duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų kategorijos

Rinkodaros komunikacija

Kontaktiniai duomenys

Slapukai (išskyrus būtinus slapukus)  

Platformos duomenys

 

Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, susisiekę su mumis el.paštu: info@estateguru.co, ir mes panaikinsime duomenis, kuriuos tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys mums reikalingi duomenų tvarkymui ir kitais teisiniais pagrindais.

4. Asmens duomenų šaltiniai

Jūsų asmens duomenis gauname iš šių šaltinių:

  • tiesiogiai iš Jūsų;
  • trečiųjų šalių, pavyzdžiui, viešųjų registrų (pvz., nekilnojamojo turto registro, statybų registro, verslo registro);
  • asmens tapatybės tikrinimo paslaugų teikėjų;
  • mokumo ir kredito informacijos paslaugų teikėjų.

Atkreipkite dėmesį, kad jei teikiate „Estateguru” bet kokius trečiųjų asmenų asmens duomenis (pvz., atskleisdami užstato teikėjo duomenis), privalote įsitikinti, kad turite teisę tai daryti (pvz., turite duomenų subjekto sutikimą).

5. „Estateguru” prieigos prie asmens duomenų ir jų atskleidimo valdymas

Administraciniais ir rinkodaros tikslais, taip pat tiek, kiek tai reikalinga paslaugoms teikti ir plėtoti, turime dalytis savo naudotojų asmens duomenimis tarp skirtingų „Estateguru” padalinių. Mūsų organizacijoje Jūsų asmens duomenys prieinami tik tiems „Estateguru” darbuotojams, kuriems šie duomenys reikalingi jų darbo pareigoms atlikti (vadinamuoju „būtina žinoti” pagrindu).

Už „Estateguru“ organizacijos ribų ir tik kai tai būtina bei atsižvelgiant į tikslus, „Estateguru“ gali perduoti duomenis toliau išvardytų kategorijų trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, pvz: IT priežiūros paslaugos, serverio įdiegimo, el. pašto paslaugos, svetainių administravimas, auditas, teisinės paslaugos.

„Estateguru“ taip pat turi atskleisti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie yra nepriklausomi duomenų valdytojai, šiais atvejais:

  • jei teisiškai privaloma, Jūsų duomenys perduodami valdžios institucijoms ir įstaigoms (pvz., policijai, teismams, duomenų apsaugos priežiūros institucijoms);
  • bankams, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoms, teikiančioms mokėjimo paslaugas, kurioms perduodame su mokėjimais susijusius asmens duomenis mūsų sudarytos sutarties vykdymui, taip pat jeigu reikia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių taikymui.
  • išimtiniais atvejais gali tekti atskleisti tam tikrą ribotą asmens duomenų kiekį bet kuriam subjektui, kuris teikia ar ketina teikti finansavimą „Estateguru” (įskaitant paskolos suteikimą ar bet kokio tipo skolos priemonės įsigijimą) arba dalyvauja atitinkamame procese kaip tarpininkas ar patarėjas;
  • išieškojimo tikslais – teismams, antstoliams ir išieškojimo paslaugų teikėjams.

Siekdami užtikrinti saugų asmens duomenų tvarkymą, su savo partneriais sudarome dalijimosi duomenimis sutartį. Šiose sutartyse kitos šalys įpareigojamos: 

  • imtis tinkamų priemonių asmens duomenų konfidencialumui ir saugumui užtikrinti;
  • tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus ir sutartį.

6. Perdavimas trečiosioms šalims

Trečioji šalis – tai šalis, kuri nėra ES valstybė narė, EEE šalis šalis, kurioje nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo.

Jūsų duomenų nesaugome ir neperduodame už Europos ekonominės erdvės ribų arba trečiosioms šalims, kurios, Europos Komisijos nuomone, neužtikrina tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio, išskyrus čia aprašytus atvejus. Jei būtina, duomenys bus perduodami tik tada, jei turėsime tam teisinį pagrindą, visų pirma jei su gavėju sudarėme susitarimą, atitinkantį BDAR nustatytus asmens duomenų perdavimo už EEE ribų reikalavimus, ir ėmėmės kitų atitinkamų priemonių, kad užtikrintume duomenų perdavimo saugumą.

„Estateguru” naudojasi vieno iš mūsų filialų „Estateguru Technology LLC” Armėnijoje teikiamomis IT ir technologijų palaikymo paslaugomis. Teikdami šias paslaugas kai kurie „Estateguru Technology LLC” darbuotojai gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Užtikriname, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis aukštų BDAR standartų, laikydamiesi duomenų tvarkymo sutarties ir standartinių sutarties sąlygų, kad būtų įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės ir užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

7. Duomenų saugojimo laikotarpiai

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek reikalaujama pagal atitinkamoje veiklos šalyje taikomus teisinius reikalavimus, arba kol bus pasiektas duomenų tvarkymo tikslas. Toliau pateikiami keli duomenų saugojimo laikotarpių pavyzdžiai:

Duomenų saugojimo laikotarpis

Pavyzdžiai

Iki sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo

Duomenis, tvarkomus tik Jūsų sutikimo pagrindu, ištriname iš karto, kai atšaukiate savo sutikimą.

5 metai

Duomenys, kuriuos renkame taikydami pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemones.

7 metai

Visi pagrindiniai apskaitos dokumentai, pvz., pagrindiniai sandorių, vykdomų per mūsų platformą, dokumentai (paskolų sutartys, grąžinimo grafikai, sąskaitos faktūros).

3 metai (pasibaigus sutarčiai arba ją nutraukus)

Tapatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys, kad apsigintume nuo galimų pretenzijų arba pateiktume ieškinį norėdami apginti save ir savo teises.

 

8.  Jūsų asmens duomenų saugumas

„Estateguru“ taiko būtinas teisines, organizacines, fizines ir technines saugumo priemones asmens duomenims apsaugoti, kaip nurodyta specialiose „Estateguru“ vidaus taisyklėse. Kai kurie mūsų taikomų priemonių pavyzdžiai:

Fizinės priemonės – kabinetai rakinami, o popieriniai dokumentai su asmens duomenimis saugomi užrakintose spintose.

Techninės priemonės – kompiuteriai prireikus yra apsaugoti slaptažodžiu ir užšifruoti, naudojamos užkardos ir antivirusinės programos, reguliariai kuriamos atsarginės kopijos, visiems IT sistemos vartotojams priskiriami vaidmenys ir profiliai.

Organizacinės priemonės – duomenų apsauga, informacijos saugumo ir prieigos valdymo politika, reguliarus darbuotojų mokymas, konfidencialumo reikalavimai darbuotojams.

9. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis

Turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius duomenis apie Jus tvarkome, ir gauti turimų Jūsų asmens duomenų kopiją.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Informuojame, jog negalime panaikinti jokių duomenų, kuriuos tvarkome tam, kad įvykdytume sutartines arba teisines prievoles.

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba jį apriboti.

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, o tai reiškia, kad jei technologiškai įmanoma, mes galime perduoti Jūsų duomenis skaitmeniniu formatu kitai panašiai tarnybai.

Visada užtikriname, kad asmuo, prašantis informacijos apie save arba teikiantis bet kokį kitą duomenų subjekto prašymą, būtų identifikuotas ir turėtų teisę pasinaudoti pirmiau minėtomis duomenų subjekto teisėmis. Dėl šios priežasties Jums gali tekti įrodyti savo tapatybę arba teisę pateikti prašymą.

Jei turite klausimų apie tai, kaip tvarkome Jūsų duomenis, susisiekite su mumis el.paštu: info@estateguru.co.

10. Duomenų valdytojas ir kontaktinė informacija

„Estateguru OÜ” yra visų platformoje užregistruotų investuotojų ir paskolų gavėjų duomenų, mūsų tiekėjų ar partnerių asmens duomenų ir mūsų platformos lankytojų duomenų valdytojas.

Estateguru OÜ (registracijos numeris: 12558919) Tartu mnt 2

Talinas 10145 Estija

Esame bendras duomenų valdytojas su kartu su „Lemonway SAS” tvarkant mokėjimus, susijusius su paskolomis, suteiktomis per „Estateguru” platformą.

„Lemonway SAS” (registracijos numeris: 500 486 915) 8 rue de Sentier

Paryžius 75002 Prancūzija

Mūsų Armėnijos įmonė „Estateguru Technology LLC” veikia kaip duomenų tvarkytojas, teikiantis IT paslaugas kitoms „Estateguru” įmonėms.

11. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Turime duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris prižiūri duomenų apsaugą „Estateguru” grupės lygmeniu. Jei turite klausimų dėl šios privatumo deklaracijos arba mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el.paštu: dpo@estateguru.co.

12. Teisė pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų privatumo ir duomenų apsaugos teisės, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai tose šalyse, kuriose vykdome veiklą. 

13. Privatumo deklaracijos pakeitimai

„Estateguru“ yra svarbus asmeninis privatumas, todėl mes reguliariai atnaujiname šią privatumo deklaraciją. Mūsų svetainėje visada skelbiama naujausia privatumo deklaracijos versija.

14. Slapukai

Slapukas yra mažas duomenų arba pranešimų rinkinys, siunčiamas iš organizacijos žiniatinklio serverio į Jūsų žiniatinklio naršyklę ir saugomas Jūsų kietajame diske. Slapukai negali nuskaityti duomenų iš Jūsų kietojo disko ar kitų svetainių sukurtų slapukų failų, taip pat jie negali pažeisti Jūsų sistemos.

Tačiau galite iš naujo nustatyti savo naršyklę, jog atsisakytumėte slapuko arba gautumėte pranešimą apie siunčiamą slapuką. Žiniatinklio naršyklės leidžia valdyti kietajame diske saugomus slapukus per žiniatinklio naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukus, įskaitant tai, kokie slapukai naudojami, kaip juos valdyti ir panaikinti, rasite adresu http://www.allaboutcookies.org.

Jei nuspręsite nepriimti mūsų slapukų, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti taip gerai, kaip turėtų.

Slapukas

Domenas

Rūšis

Apibūdinimas

Trukmė

NID

.google.com

Reklamos

Šis slapukas naudojamas profilyje atsižvelgiant į naudotojo pomėgius ir rodo naudotojams pritaikytus skelbimus.

6 mėnesiai

_fbp

.estateguru.co

Reklamos

„Facebook“ slapukas, skirtas pateikti reklamai, kai ji yra „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, veikiančioje pasinaudojus „Facebook“ reklama, po apsilankymo šioje svetainėje.

3 mėnesiai

bscookie

.www.linkedin.com

Reklamos

„Linked“ dalijimosi mygtukų ir reklamos žymių naršyklės ID slapukas.

2 metai

_gcl_au

.estateguru.co

Analitinis

„Google Analytics“ slapukas skirtas naudotojo veiklai interneto svetainėje suprasti.

3 mėnesiai

_gid

.estateguru.co

Analitinis

Šį slapuką įdiegė „Google Analytics“. Slapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia svetainė. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kurio jie atvyko, ir puslapius, kurie yra aplankyti anonimiškai.

1 diena

_ga

.estateguru.co

Analitinis

„Google Analytics“ slapukas, naudojamas  lankytojų, sesijų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimui sekti analizės ataskaitos tikslais. Slapukai informaciją saugo anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sukurtą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

2 metai

_hjFirstSeen

.estateguru.co

Analitinis

„Hotjar“ slapukas naujo naudotojo pirmajai sesijai identifikuoti. Jis saugo teisingą/klaidingą reikšmę, rodydamas, ar tai buvo pirmas kartas, kai „Hotjar“ pamatė šį naudotoją. Slapuką naudoja Registravimo filtrai naujų naudotojų  sesijoms nustatyti.

30 minučių

__hstc

.estateguru.co

Analitinis

„Hubspot“ slapukas, skirtas lankytojams stebėti. Jame yra domenas, „utk“, pradžios laiko žyma (pirmas apsilankymas), pabaigos laiko žyma (paskutinis apsilankymas), dabartinė laiko žyma (šis apsilankymas) ir sesijos numeris (didėja kiekvienoje sekančioje sesijoje).

1 metai 24 dienos

hubspotutk

.estateguru.co

Analitinis

„HubSpot“ slapukas, skirtas svetainės lankytojams stebėti. Jis perduodamas „Hubspot“ pateikiamoje formoje ir naudojamas tam, jog nesidubliuotų kontaktai.

1 metai 24 dienos

G_ENABLED_IDPS

.estateguru.co

Funkcinis

„Google“ slapukas, naudojamas „Google Single Sign On“.

7978 metai 6 mėnesiai 21 dienos 19 minučių

lang

.ads.linkedin.com

Funkcinis

Slapukas naudojamas naudotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad kitą kartą, kai naudotojas lankysis svetainėje, turinys jam būtų pateiktas išsaugota kalba.

sesija

bcookie

.linkedin.com

Funkcinis

„LinkedIn“ slapukas, reikalingas tam, kad būtų galima naudotis „LinkedIn“ funkcionalumais puslapyje.

2 metai

lidc

.linkedin.com

Funkcinis

„LinkedIn“ slapukas, naudojamas maršrutizavimui.

1 diena

lang

.linkedin.com

Funkcinis

Slapukas naudojamas naudotojo kalbos nuostatoms išsaugoti, kad kitą kartą, kai naudotojas lankysis svetainėje, turinys jam būtų pateiktas išsaugota kalba.

sesija

__hssc

.estateguru.co

Funkcinis

„HubSpot“ slapukas, skirtas stebėti sesijoms. Jis padeda nustatyti, ar „HubSpot“ reikėtų padidinti sesijų skaičių ir laiko žymas __hstc slapuke. Jis apima domeną, „viewCount“ (kiekvieno „pageView“ padidėjimą sesijos metu) ir sesijos pradžios laiko žymą.

30 minučių

PHPSESSID

estateguru.co

Būtinas

PHP programų slapukas, skirtas unikaliam vartotojo seanso ID išsaugojimui ir identifikavimui, jog būtų galima valdyti naudotojo sesiją svetainėje. Tai sesijos slapukai, kurie yra ištrinami uždarius visus naršyklės langus.

sesija

__hssrc

.estateguru.co

Būtinas

„Hubspot“ slapukas. Kaip nurodoma „HubSpot“ dokumentuose, keičiant sesijos slapuką, jis taip pat nustatomas taip, kad rodytų, ar lankytojas vėl įsijungė savo naršyklę. Jei šio slapuko nėra, kai „HubSpot“ nustato slapukus, laikoma, kad sesija yra nauja.

sesija

org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE

estateguru.co

Kitas

Šis slapukas yra nustatytas teikėjo „Infoniqa engage“, kuris yra naudojamas žiniatinklio formoms svetainėje. Slapukas išsaugo taikymo proceso kalbą.

10 metų

sidebarClosed

estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

2 metai 8 mėnesiai 26 dienos

_dc_gtm_UA-47926272-1

.estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

1 minutė

_ga_QB09HKY478

.estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

2 metai

_hjid

.estateguru.co

Kitas

„Hotjar“ slapukas, nustatomas, kuomet klientas pirmą kartą apsilanko puslapyje su „Hotjar“ programavimo kalba. Jis išsaugo naršyklėje atsitiktinio naudotojo ID, kuris yra unikalus tame tinklalapyje. Tokiu būdu užtikrinama, jog kitą kartą lankantis toje pačioje svetainėje veiksmai būtų priskirti to paties naudotojo ID.

1 metai

UserMatchHistory

.linkedin.com

Kitas

„Linkedin“ – naudojamas stebėti lankytojus keliose svetainėse, siekiant pateikti atitinkamą reklamą pagal lankytojo pageidavimus.

1 mėnuo

AnalyticsSyncHistory

.linkedin.com

Kitas

Nėra aprašymo

1 mėnuo

li_gc

.linkedin.com

Kitas

Nėra aprašymo

2 metai

_hjIncludedInSessionSample

estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

2 minutės

_hjAbsoluteSessionInProgress

.estateguru.co

Kitas

Nėra aprašymo

30 minučių

_gaexp

.estateguru.co

Veiklos

Šis slapukas skirtas naudotojui įtraukti į bandymą ir nustatyti bandymų, į kuriuos buvo įtrauktas vartotojas, galiojimo laiką.

2 mėnesiai 2 dienosPrivacy Rules

Lietuvos (PDF)

Naršykite žinių centre